Gods heiligheid is dat belangrijk voor mij?

Gods heiligheid is dat belangrijk voor mij?

Heiligheid. Komt veel naar voren in de studie in Leviticus, maar ook in het NT. 1 Petrus 1:16 citeert Leviticus “Wees heilig, want Ik ben heilig.” Zelf ben ik hier ook al een tijd mee bezig; wat betekent Gods heiligheid, hoe wordt dat praktisch voor mij, etc. De belangrijkste vraag: is heiligheid nog relevant voor mij in 2019? Is heiligheid nog van belang als NT christen, of iets van OT, want nu niet meer nodig is?

Vandaag gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen. 1) wat is heilig en waarom zou het belangrijk zijn? 2) Is de mens van nature heilig en hoe wordt de mens heilig? 3) En nu? à aan de hand van 1 Petrus 1:13-19 gaan we de vragen beantwoorden.

 1. Wat is heilig en waarom zou het belangrijk zijn?

Petrus: “zoals Hij die u geroepen heeft heilig is,” à dat is de reden voor zijn oproep tot heiligheid, God is heilig. In Bijbel is 1ex dat een woord ergens wordt gebruikt belangrijk voor de betekenis in de rest van de Bijbel. 1ex ‘heilig’ in de Bijbel:

Toon volledige notities

Genesis 2:3 “En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”

 • God heiligde de 7e dag van de schepping, om te rusten. Hij zette die dag apart voor een specifiek doel. Heilig = apart of apart gezet. De Bijbel leert dat God heilig is (e.g. Leviticus 11:44-45, Psalm 99:9). God is heilig, apart van ons. Het universum bestaat uit 2 dingen: 1) alles dat heilig is (God), 2) alles dat niet-heilig is (de rest).

Wat betekent het dan dat God heilig is?

 • God is perfect. Heilig is niet alleen apart gezet, heilig is ook in alles perfect. Heiligheid vereist perfectie. Reden: alleen over God wordt gezegd dat Hij heilig is, Hij bepaalt de definitie en daarmee de standaard van heilig, want alleen Hij is heilig (Openbaring 15:4).
 • Hij wordt aanbeden omdat Hij heilig is. In Jesaja 6:3 ziet Jesaja God en hij ziet engelen die zeggen “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten”. Na de overwinning op de Egyptenaren, wordt er in Exodus 15:11 gesproken over God, “verheerlijkt in heiligheid”. Gods heiligheid is een reden voor aanbidding, voor engelen en mensen.
 • God is rein. Hij zondigt nooit. In zijn perfectie zal Hij nooit iets doen dat zondig is. Zonde is niet heilig, want het is niet perfect, het is niet apart gezet door God. God kan niet liegen (Numeri 23:19), God is rechtvaardig (Ezra 9:15), Hij zal altijd doen wat perfect is, omdat Hij niet anders kan vanuit Zijn karakter.
 • In Zijn heiligheid en perfectie kan Hij zonde niet aanzien (Habakuk 1:13). Zonde is vies, niet-heilig, terwijl God perfect is en wel heilig. Hij kan niks met zonde, behalve het straffen in Zijn perfecte rechtvaardigheid.
 • In Zijn heiligheid kan Hij zonde niet bij Zich hebben, laat staan degene die zondigt (Psalm 5:5). God kan de zondaar niet zomaar bij Zich hebben, want Hij is heilig en perfect. Zonde en misdaad zijn niet heilig en perfect.
 • God is rechtvaardig. Gods heiligheid wordt vaak in verband gebracht met vuur, om ons te leren wat Zijn heiligheid is (e.g. Exodus 3:4-6). Gods heiligheid is aan de ene kant oordeel tegen zonde, aan de andere kant genade en barmhartigheid voor wie in Hem gelooft. In Zijn heiligheid moet Hij wat met zonde, Zijn heiligheid vereist dat zonde weggedaan wordt uit Zijn aanwezigheid.

Heilig is een omschrijving die alleen direct op God wordt gelegd, niet op iets of iemand anders. Met al deze eigenschappen, is heiligheid een essentieel onderdeel van God. Het is essentieel voor Hem om heilig te zijn, anders zou Hij geen God zijn.

De reden dat het woord ‘heilig’ zo belangrijk is, is dat het de standaard vaststelt om bij God te kunnen zijn. En dat is waar de mens voor gemaakt is. Vanaf Genesis, de schepping, zien we dat de mens gemaakt is om een relatie met God te hebben. We zijn gemaakt om met God te praten, te wandelen, contact te hebben (Genesis 3). God heeft de mens ook een doel gegeven op aarde (Genesis 2), wat we alleen kunnen doen als we dat van Hem horen.

 • Gods heiligheid zorgt ervoor dat de standaard voor ons ook op heilig, perfect, komt te liggen. Alles dat niet voldoet aan die standaard zal niet bij God zijn, zal dus geen relatie met Hem hebben en zal niet kunnen voldoen aan het doel dat Hij gegeven heeft.

Andrew Murray: “Er is niet een standaard van heiligheid voor God en een ander voor de mens. De aard van licht is hetzelfde, of we het in zonlicht of kaarslicht zien; de aard van heiligheid blijft onveranderd, of het in God of in de mens woont.”

 • Heiligheid is de weg naar bij God zijn, heilig zijn is wat wij nodig hebben om God te kunnen kennen. Zonder heiligheid is de weg naar de hemel niet open, want de hemel is waar God is.
 • Heilig is de weg naar een relatie met God, met Hem kunnen praten, kunnen genieten van Zijn aanwezigheid, Zijn rust en vrede. Zonder heiligheid zal je nooit volledige rust en vrede hebben, zal je niet bij Hem zijn.

Dit is precies waarom Petrus schrijft dat dit belangrijk voor ons is. Dit is precies waarom God tot meerdere malen aan toe duidelijk maakt dat we heilig horen te zijn. God is een God van relaties, ten eerste met Hem, maar ook met anderen. Die relaties kunnen alleen zijn zoals ze bedoeld zijn, als we heilig zijn.

 • Huwelijk, gezin, vrienden, familie, kerk. Al deze relaties zullen pas echt zijn zoals God ze bedoeld heeft, als Zijn heiligheid aanwezig is. Heiligheid is de standaard, heiligheid is de reden, heiligheid is basis van elke relatie. Puur en alleen omdat God heilig is.

Heiligheid is van groot belang voor de mens, voor de christen. Heilig zijn is cruciaal om bij God te kunnen zijn, want alleen dat wat heilig is kan bij Hem zijn.

 1. Is mens heilig en hoe word mens heilig?

Petrus geeft de opdracht om heilig te zijn, te worden, zoals God heilig is (1 Petrus 1:15-16). Daarmee zegt Paulus, hij impliceert, dat we niet al heilig zijn als mensen. Terug in Genesis, schepping, werd de relatie tussen Adam en Eva, en God verbroken. Ze zondigden, gingen tegen Gods wil in, en konden daarna niet in Gods aanwezigheid blijven. Zonde, niet voldoen aan Gods standaard van perfectie, is wat scheiding bracht tussen God en Adam en Eva.

Jesaja 59:2 “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”

 • Zonde brengt scheiding aan tussen mens en God. Zonde is niet heilig, perfect of rein. In Gods ogen is zonde vies, vuil en smerig. Als perfect God kan Hij die viezigheid en imperfectie niet bij Zich hebben, dus moet er scheiding zijn.

Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,”

‘Ja maar, jij kent mij niet, ik ben een goed mens, ik ben niet zondig’.

1 Johannes 1:8 “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.”

 • Hoe kan de Bijbel dit zo zeggen? Hoe kan ik hier zo stellig in zijn? De Bijbel legt de lat van Gods perfectie langs ons leven. Alles dat niet is naar Zijn perfectie, is zonde. Om het makkelijker te maken heeft Hij de lat van perfectie uitgelegd in wetten, regels, zodat we kunnen zien of we die overtreden of niet.
  • Liegen, stelen, Gods Naam verkeerd gebruiken (vloeken), jaloers zijn? Allemaal dingen die niet mogen. Het gaat niet alleen om daden, maar ook om wat er in je hart omgaat (jaloezie is niet te zien). Zelfs daar legt God de lat op perfectie, heiligheid.

Conclusie is, mens is niet heilig. Vandaar dat Petrus de mens oproept om heilig te zijn, zoals God heilig is. Vandaar dat die oproep in het OT gold voor Israël en vandaag de dag nog van kracht is.

Maar als we niet heilig zijn, maar wel heiligheid nodig hebben, dan staan we voor een probleem. Als we perfectie moeten behalen, maar dat zelf niet kunnen, wordt het probleem alleen maar groter. Petrus weet dit, in Lukas 5:8 ziet hij Jezus en Wie Hij is en kan hij niks anders dan Jezus vragen om weg te gaan, omdat hijzelf zondig is. Gelukkig heeft Petrus ondertussen ook geleerd Wie Jezus voor hem is, wat Jezus gedaan heeft en hoe hij heilig kan zijn als mens.

1 Petrus 1:13-19 “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,  word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept  Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

Ik wil niet op elk detail van de tekst ingaan, tijd, maar ik wil er 3 dingen uithalen.

 • Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus (v13)

Petrus zegt dat we alleen op Gods genade kunnen vertrouwen, niet eigen kunnen. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Om heilig te zijn, om bij God te kunnen komen, kunnen we volgens Petrus niet vertrouwen op iets anders dan Gods genade, door Jezus Christus.

 • We moeten Hem aanroepen (v17)

Om die genade te ontvangen, moeten we God aanroepen. Om heilig te kunnen zijn, moeten we God aanroepen. Dat betekent dat je bid, met God praat en Hem vertelt dat je Hem nodig hebt. Je vertelt Hem dat je niet meer wil doen wat je vroeger deed (v14), zonde, maar dat je nu heilig wil zijn, zoals Hij heilig is. Hem aanroepen kan alleen door de genade die God ons geeft.

 • We zijn gekocht door het kostbaar bloed van Jezus (v18-19)

God wil dat we beseffen dat heiligheid alleen kan door een offer, een plaatsvervangend offer. Wat betekent dat? Omdat God heilig is, moet Hij wat met zonde, niet-heilig. In Zijn rechtvaardigheid moet Hij zonde straffen, de straf voor de zonde is de dood (Romeinen 6:23). Die straf kan alleen door een perfect Iemand gedragen worden. Dat is wat Jezus gedaan heeft, Hij heeft jouw en mijn straf gedragen door te sterven aan een kruis, 2000 jaar geleden. Hij is in onze plaats gestorven, zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen. Hij heeft ons Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid gegeven en wij kunnen Hem onze vieze zonde geven.

 • Petrus zegt dat we mogen hopen op Gods genade, Hem aan mogen roepen, allemaal door Jezus’ offer aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid, Hij gaf Zijn leven, zodat jij en ik die straf niet hoeven te dragen. De weg naar heiligheid is de weg van Jezus’ bloed.

Als mens word je heilig door in te zien dat je zelf een zondaar bent en Gods redding nodig hebt. Als mens word je heilig door te geloven in het offer van Jezus Christus. Als mens word je heilig door te vertrouwen op Gods genade, i.p.v. te denken dat je zelf goed genoeg bent. Alleen Iemand Die al heilig is, kan ons heilig maken.

 1. En nu?

De mens is gemaakt om een relatie met God te hebben. De mens is gemaakt om God lief te hebben, Hem te dienen en in Zijn aanwezigheid te zijn. We zijn gemaakt om heilig te zijn, door Zijn werk voor ons. Dit is allemaal mogelijk, in Christus. Dit is allemaal mogelijk door Zijn genade. Dit is allemaal mogelijk als wij ons leven aan Hem geven.

 • God wil dat we snappen wat Zijn oproep aan ons betekent, “wees heilig, want Ik ben heilig.” Deze oproep gaat over relatie, een relatie met Hem. Dit is de allerbelangrijkste relatie die je ooit in je leven kan hebben. Jouw relatie met God bepaalt waar jij de eeuwigheid gaat doorbrengen, bij God of gescheiden van God.

Andrew Murray: “Wanneer God ons tot heiligheid roept, roept Hij ons tot Zichzelf en Zijn leven: hoe nauwkeuriger we naar Zijn stem luisteren en die in ons hart laten, des te meer zullen alle menselijke standaarden vervagen en zullen we alleen Zijn woorden horen “heilig, zoals Ik heilig ben”.”

 • Deze oproep tot heiligheid is een oproep vol liefde, een oproep vol zorg voor jou. God laat zien dat Hij het allerbeste met jou voorheeft, namelijk bij Hem zijn. God wil niet dat mensen gescheiden zijn van Hem, Hij wil juist dat we allemaal bij Hem zijn. Hij wil niet dat mensen gestraft moeten worden voor hun zonde, Hij wil juist Zijn genade over ons uitstorten.

Heiligheid is niet iets veraf, het komt door deze oproep juist heel erg dichtbij. God wil dat ons leven heilig is, Hij wil niet dat jij nog vast zit in die ene zonde, in die schuldgevoelens, in die gedachten die continue door je hoofd gaan. Hij wil juist dat je Hem meer en meer leert kennen, dat je daden, gevoelens en gedachten heilig zijn, zoals Hij heilig is. Hoe doe je dat?

 • Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus (v13)

Ook hiervoor moeten we volkomen hopen op de genade van God. Om heilig te kunnen leven, moeten we niet opeens gaan vertrouwen op eigen kunnen.

Galaten 3:2-3 “Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?”

Paulus roept de kerk op om te blijven vertrouwen op God, op Zijn werk, op de Geest die Hij geeft. Alleen de Heilige Geest kan ons heilig maken, Hij is ten slotte de Heilige Geest. Eigen werken hebben niet gered vóór we tot geloof kwamen, eigen werken kunnen nu ook niet heilig maken.

 • In 1 Thessalonicenzen 4:3 leert Paulus ons dat de wil van God onze heiliging is. Dat spreekt over een proces. Als christen ben je heilig, in de zin van dat je apart gezet bent door God; de rest van je leven gaat heiliging door, het proces waarin God je leven steeds meer heilig gaat maken. Dat is een proces van heiliging waar we doorheen moeten, namelijk steeds meer op Jezus gaan lijken in woord en daad.
  • God gaat dingen uit je leven weghalen, God gaat dingen uit je karakter halen. Hij wil dat je Hem meer dient, doordat Hij iets weghaalt dat niet heilig is en het vervangt door iets dat wel heilig is.
   • Leugen door waarheid, boosheid door liefde, bitterheid door genade, etc.

En dat kan alleen als wij hopen op de genade die we in Jezus hebben, niet als we dingen door eigen werken willen doen. We kunnen alleen geheiligd worden als de genade van God regeert, als Zijn genade onze kracht is.

 • We moeten Hem aanroepen (v17)

Het is dan zo fijn dat we Hem mogen aanroepen. God wil juist dat we Hem aanroepen, een beroep doen op Zijn genade. God omschrijft zich in 1 Petrus 1:17 als een Vader, de perfecte Vader aan Wie wij dingen mogen vragen, wanneer we ze nodig hebben. We mogen Hem alles vragen, ook om ons heilig te maken, zoals Hij heilig is.

 • Te veel christenen leren nooit God in Zijn heiligheid kennen. Te veel christenen blijven op afstand van God, terwijl Hij juist wil dat we heilig worden, net als Hij, zodat we heel dicht bij Hem kunnen zijn.
  • De enige manier waarop we dichterbij kunnen komen, is door de Heilige Geest in ons. Zijn werk is ons op God wijzen, Zijn werk is ons te heiligen voor God. De Heilige Geest woont in ons, wij zijn de tempel van God op aarde (1 Korinthe 3). Waar God in het OT in de tabernakel en tempel de mens ontmoette, wil Hij nu in jou wonen. We mogen Hem vragen om ons te heiligen, om Zijn heilige tempel te zijn.

Andrew Murray: “De inwonende Geest is de Heilige Geest. De mate waarin Hij in inwonend is, of eigenlijk Zijn openbaren van de inwonende Christus, is onze mate van heiligheid.”

 • Hoeveel roep jij God aan om jou meer van Hem te laten zien? Hoeveel roep jij God om jouw leven te heiligen? Hoe vaak vraag jij de Heilige Geest om jouw leven meer apart te zetten voor Gods doeleinden?
 • We zijn gekocht door het kostbaar bloed van Jezus (v18-19)

Altijd blijven we het kostbare bloed van Jezus nodig hebben. Er is geen dag dat je als christen volwassen genoeg bent om zonder het bloed van Jezus te kunnen. Er zal nooit een moment zijn dat jij zelf kan verdienen wat Jezus voor jou gedaan heeft. Ook heiliging is door Jezus bewerkt, wij hebben niet alleen Zijn rechtvaardigheid ontvangen, maar ook Zijn heiligheid.

 • De demonen herkennen Jezus als heilig (Markus 1:24), we worden opgeroepen om Jezus als heilig te eren (1 Petrus 3:15). Die heiligheid hebben wij ook ontvangen. Hebreeën 10:10 leert dat wij heilig gemaakt zijn, door Zijn offer, Zijn lichaam.
  • In Zijn lichaam zat Zijn bloed, het bloed waardoor onze schuld betaalt is. Leviticus 17:11 leert dat het leven in het bloed zit, Jezus’ bloed staat gelijk aan Zijn leven dat Hij voor ons gaf.
 • Dat is en blijft de enige grond waarop wij kunnen staan. Alleen door Zijn bloed zijn we vergeven, alleen door Zijn bloed hebben we eeuwig leven, alleen door Zijn bloed zijn we nu heilig en worden we geheiligd. Dat bloed is van essentieel belang, elke dag weer.

Hoe vaak staan jij en ik nog stil bij het bloed van Jezus? Hoe vaak zijn we nog dankbaar dat Hij dat gegeven heeft, zodat wij rein en heilig voor God kunnen staan? Beseffen we dat Zijn bloed onze relatie met God mogelijk heeft gemaakt, omdat Hij ons heilig gemaakt heeft?

De derde vraag die we aan het beantwoorden zijn, is ‘En nu?’.

 • Gods heiligheid hoort ons aan te zetten tot het overgeven van de laatste dingen die ons nog tegenhouden om te geloven, omdat deze heilige God jou wil kennen terwijl je niet heilig bent.
 • Gods heiligheid hoort jou en mij aan te zetten tot heilig willen zijn voor Hem, apart gezet voor wat Hij ook in petto heeft.
 • Gods heiligheid hoort ons aan te zetten tot ons leven meer aan Hem geven, zodat we in Zijn heilige aanwezigheid kunnen zijn.
 • Gods heiligheid hoort ons aan te zetten tot meer hoop op genade, meer uitroepen naar God de Vader en meer dankbaarheid voor het bloed van Jezus.

Gods heiligheid is een geweldig begrip, een geweldig theologisch feit. Tegelijkertijd is heiligheid de enige weg naar een relatie met God, de enige weg naar eeuwig leven. Heiligheid is de enige weg naar Zijn wil, op Zijn manier en uit Zijn kracht doen. Hoe heilig is jouw leven? Hoezeer ben jij onder de indruk van Zijn heiligheid? Is jouw leven heilig naar Zijn mening en wordt jouw leven steeds meer heilig? Leg je leven, voor het eerst of opnieuw, in Zijn handen; laat Gods Geest jou heilig maken.

1 Thessalonicenzen 5:23-24 “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.