Gods weg van rechtvaardiging

Gods weg van rechtvaardiging

Romeinen tot nu toe (15-8-2021) Gods weg van rechtvaardiging.

Afgelopen week hebben we samen Romeinen 8:19-25 bestudeerd, waarin we gezien hebben wat Bijbelse hoop voor Gods kind is. Echte hoop vs Wikipedia hoop. Voor ons is God onze reden en basis van hoop, de reden dat we vaste en zekere hoop hebben.

 • Vanochtend gaan we samen terugkijken naar Romeinen tot nu toe; we gaan zien wat de grote lijn is die we van God meekrijgen in dit prachtige boek. We gaan kijken naar Gods weg van rechtvaardiging.

Hoofdthema

De hele brief Romeinen gaat over het thema ‘rechtvaardiging’. Dit woord betekent in de christelijke context ‘recht voor God kunnen staan’. Het idee is dat Paulus ons aan het uitleggen is hoe we als mensen recht voor God kunnen staan, hoe we bij God kunnen komen.

 • Paulus gaat namelijk door de brief heen uitleggen wat de noodzaak voor rechtvaardiging is, de weg naar rechtvaardiging, het effect van rechtvaardiging en hoe het leven van iemand er uit ziet die veranderd is door deze rechtvaardiging. Dit is Gods weg van rechtvaardiging.
  • Dit zijn grote en belangrijke thema’s, dit zijn dingen die elk mens moet horen. Dat is waarom Paulus deze brief schrijft en waarom hij een zeer belangrijke oproep doet aan het begin van de brief.
Toon volledige notities

Romeinen 1:16-17 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

Dit is de kern van de brief, het Evangelie moet naar elk mens, want “de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Dat is de basis, dat is wat de mens moet weten. Geloof is wat redt, niet allerlei andere dingen. Rechtvaardiging is er door geloof, geloof in het Evangelie waar Paulus het over heeft.

 • Dat Evangelie is tegelijkertijd iets dat de christenen goed moeten kennen. Er zijn namelijk zoveel stemmen die iets met dat Evangelie willen doen, waardoor het Evangelie haar kracht verliest. Als het Evangelie dat mensen horen iets anders is dan het echte, zal dat falen.
  • Dit is ook wat wij christenen ter harte moeten nemen, het jezelf niet schamen voor het Evangelie. Wij horen altijd klaar te zijn om het Evangelie te delen, wij horen altijd bereid te zijn om Gods Woord te verkondigen aan allen om ons heen.
   • Het is Gods hart dat allen tot bekering komen (1 Timotheüs 2:4), dan moet dat ook ons hart zijn. Jood, heiden, aardig, onaardig, in ons straatje passend of niet; God wil die persoon tot geloof brengen. Wil jij dat ook?

Gelukkig legt Paulus in de hele brief dat Evangelie uit, hij legt uit voor wie het is, wat het is, wat het effect is, etc. Maar dat Evangelie is noodzakelijk voor rechtvaardiging van de mens; zonder Gods Evangelie kunnen we niet recht voor God staan.

De noodzaak voor rechtvaardiging (Romeinen 1-3)

Paulus begint bij het begin; in Romeinen 1-3 legt hij uit dat de mens rechtvaardiging nodig heeft. Dit is de basis om te kunnen begrijpen waarom de dingen die Paulus zegt zo belangrijk zijn. Hij wil dat zijn lezers doorhebben hoe belangrijk dit onderwerp is.

 • Vandaag de dag is er een idee dat rondgaat, wat vooral aan kinderen geleerd wordt: ‘waarheid is subjectief’. Het idee is: jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Dit idee wordt heel diep bij kinderen geplant, zodat ze hier naar zullen gaan leven.
  • Iedereen die dit gelooft zal leven naar het idee dat waarheid niet vast is, dat er, op specifieke gebieden, alleen waarheid is zoals jij die ervaart. Dat levert op dat alle dingen aan verandering onderhevig zijn.

Dit betekent dat iedereen die dit gelooft misschien zelf wel in de Bijbel gelooft, ‘maar dat is niet voor iedereen’. Ook het verkondigen van het Evangelie is niet goed, ‘want dit is mijn waarheid, niet die van die ander’. Dit is heel gevaarlijk, dit is heel fout.

Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

 • Dit is Gods idee, Jezus Zelf zei dat Hij de waarheid is (Johannes 14:6). We moeten inzien dat er echte waarheid is, dat er objectieve waarheid is; waarheid die waar is voor iedereen. Hetzelfde als de zwaartekracht, of je het er nou mee eens bent of niet, dit geldt voor iedereen.
  • Zo is het ook met echte waarheid, God heeft dit ingesteld, God heeft dit bepaald; dat betekent dat dit waarheid is. Echte waarheid, die niet veranderen zal.

De noodzaak voor rechtvaardiging is onderdeel van Gods waarheid. Paulus legt in Romeinen 1 uit dat alle mensen een grote noodzaak voor rechtvaardiging hebben; Gods weg van rechtvaardiging. We zijn uit onszelf niet rechtvaardig, we zijn uit onszelf zondig.

 • Ieder mens kan in de schepping God zien, maar toch kiezen mensen ervoor om Hem niet te kennen. En dat is een probleem, aangezien elk mens een zondaar is; een zondaar die redding nodig heeft om de eeuwigheid bij God door te kunnen brengen, i.p.v. in de hel.

Romeinen 1:20-21 “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.”

Deze verduisterde harten zijn bij heidenen, de niet-Joden, en Joden; de heidenen hebben de openbaring van God en Zijn Woord niet gekregen. De Joden hebben echter dezelfde noodzaak (Romeinen 2), voor Jood en heiden geldt dat we redding nodig hebben, omdat we zondaren zijn.

 • Paulus schreef naar een Joods publiek; hij wilde hen er aan herinneren waarom rechtvaardiging zo noodzakelijk was. Hij wilde dat ze doorhadden dat dit voor iedereen nodig is, zowel voor Jood als heiden.

Dat is waarom Paulus verder gaat in Romeinen 2 over het feit dat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 2:1). God zal allen, Jood en heiden, rechtvaardig oordelen. Allen moeten weten dat Hij God is en dat Hij de mens, met en zonder wet, zal veroordelen o.b.v. hun daden. Gods weg van rechtvaardiging is zowel slecht als goed nieuws.

 • Joden zijn opgevoed met het idee dat zij beter zijn dan de niet-Joden, dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Dat denken moest uit hun hoofd; niet het idee dat God Israël uitverkoren heeft, maar het idee dat het Jood-zijn je beter maakt dan een niet-Jood.
  • Paulus laat zien (Romeinen 2:25-3:8) dat de Jood geen voordeel heeft t.o.v. de niet-Jood, als het op redding aankomt. Zowel Jood als heiden hebben Gods redding nodig, zowel Jood als heiden zijn uit zichzelf niet goed genoeg voor deze redding.

Romeinen 3:19 “Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.”

Dit is hoe God de mens ziet, “doemwaardig”; ieder mens is het waard om verdoemd te worden door God. Onze daden zijn zonde, ze voldoen niet aan Gods standaard van perfectie, daarom verdienen we het om de eeuwigheid gescheiden van Gods goedheid door te brengen. Ook dit hoort bij Gods weg van rechtvaardiging; dat we dit begrijpen.

 • Dit is een zelfbeeld dat niet populair is in de wereld, zelfs niet in de kerk. Men wil graag horen dat ze eigenlijk goed zijn, dat God liefde is en dat God jou wil verbeteren. God heeft een heel andere boodschap; Hij wil dat we doorhebben wie wij zijn, o.a. door te weten dat we zondaars zijn die redding nodig hebben.

Dit is waarheid die we mensen moeten vertellen en moeten laten zien vanuit Gods Woord. We moeten laten zien aan mensen dat wij in hetzelfde schuitje zitten en niet vanuit een ivoren toren tegen mensen aan het praten zijn. We horen mensen op hun eeuwige probleem te wijzen.

De weg naar rechtvaardiging (Romeinen 4-5)

Gelukkig kunnen we mensen ook op Gods oplossing wijzen. God wijst niet alleen het probleem aan, Hij geeft ook de oplossing voor onze situatie: geloof in Jezus Christus. Paulus haalt (Romeinen 4) het voorbeeld van Abraham aan; een man die geloofde en dat maakte hem rechtvaardig (v3).

 • Paulus gebruikte dit specifieke voorbeeld, omdat hij naar Joodse mensen schrijft, die Abraham allemaal heel goed kenden en respecteerden. Zo konden ze zien dat het christelijk geloof niet op iets nieuws gebouwd is, maar het logische gevolg van het OT is.
  • Dat is een terugkerend thema in Romeinen, Paulus die vanuit het OT bewijst dat het NT waar is. Dit moeten we ook goed doorhebben als christenen; alles dat we geloven is gebouwd op wat er in het OT staat. Dat horen we ook te lezen en te kennen.

Geloof is de weg naar redding, geloof in Jezus Christus; dit is Gods weg van rechtvaardiging. Dat is de boodschap die Paulus meegeeft, Gods boodschap voor jou. Geloof is in elke situatie wat je nodig hebt, Jezus is in elke situatie Wie je nodig hebt. Dat is een waarheid waar we ons altijd aan vast horen te houden.

 • Het maakt niet uit waar je in zit, hoe hopeloos je situatie ook kan zijn; je hebt geloof in Jezus nodig. Dat geloof betekent niet per se dat je uit elke lastige situatie gehaald zal worden, maar je zal wel alles ontvangen wat je nodig hebt voor in je situatie.

Romeinen 4:20-21 “En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.”

Dit is het geloof dat Abraham had, wat hem rechtvaardigheid opleverde. Dit is ook het geloof dat wij mogen hebben in elke situatie, goed of slecht, geloof dat onze ogen op God gericht zal houden. Geloof dat we nodig hebben om te vertrouwen op God, ook als alles iets anders zegt.

 • Dit is het geloof dat we aan God mogen vragen; het geloof dat we niet zelf kunnen opwekken. Galaten 5:22 noemt geloof een vrucht van de Geest. Het is een keuze om te geloven in Jezus als Zoon van God, het is Gods werk in jou dat je meer in Hem gaat geloven.
  • Vraag God om meer geloof, meer geloof dat Hij is Wie Hij zegt te zijn. Meer geloof dat Hij alles kan, dat Hij alles weet; meer geloof dat Hij trouw is aan Zijn Woord. Vraag Hem er om, probeer niet zelf dingen op te wekken; leef afhankelijk van God.
   • Ook dat is trouwens iets dat de wereld niet leuk vindt; we horen onafhankelijk te zijn, onafhankelijk te leven. God wil juist we leven door Zijn kracht, door Wie Hij is. Dat is het beste leven dat we kunnen hebben.

De weg naar rechtvaardiging, o.b.v. de noodzaak voor rechtvaardiging, is geloof. Simpel geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Geloof dat niet vereist dat je alles weet en begrijpt, geloof waarbij het niet nodig is dat je de hele Bijbel uit je hoofd kent. Simpel geloof, als een kind, in God.

Resultaat van rechtvaardiging (Romeinen 5:12-8)

Het is voor elke christen belangrijk om te weten wat er komt ná het moment van redding. Gered worden gebeurt op 1 moment, gered leven is waar je de rest van je leven mee bezig bent. Heiliging is het proces dat begint vanaf het moment van gered worden, het proces dat Paulus uitlegt.

 • Heiliging betekent meer lijken op Jezus in je willen, doen en laten. Dat is wat God voor ons wil; Hij wil dat de zonde niet langer in ons regeert, maar dat de rechtvaardigheid van Jezus (Romeinen 5:19) in ons regeert.
  • Door 1 mens kwam er zonde en dood (Romeinen 5:12), door 1 Mens is er rechtvaardiging en leven gekomen (Romeinen 5:18). Dat is de prachtige waarheid waar we als christenen naar mogen gaan leren leven.

Deze waarheid is er voor elk mens, en dat om 1 reden: Gods genade. Gods genade omvat Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Jezus’ offer aan het kruis, etc. Door Gods genade kunnen wij iets ontvangen wat we niet verdienen, namelijk Gods redding, Gods liefde.

Romeinen 5:21 “opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

 • Christen, leef alsjeblieft door genade. Leef ajb door iets wat je niet zelf kan verdienen, wat je niet zelf kan bewerken. Leef door Gods genade, maak keuzes o.b.v. Zijn genade. Laat Zijn genade jou regeren; in wat je doet en laat, in je gedrag naar de mensen om je heen.

Dat is o.a. wat heiliging is, meer naar Gods genade gaan leven; door Zijn genade leven, i.p.v. door eigen werken. En het is hard nodig dat wij dit doorhebben; wij mensen krijgen soms hele rare ideeën. Zo zijn er christenen die denken dat je meer moet zondigen, om meer genade te ontvangen.

Romeinen 6:1-2 “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?”

 • We horen onszelf niet te laten leiden door zonde (v13), maar juist door Gods Geest. Dat is Jezus’ voorbeeld voor ons, dat is hoe we heilig horen te leven. Heiliging zal ons ertoe aanzetten om geleid door Gods Geest te leven. Dat is het echte leven dat God voor Zijn kinderen heeft.

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

 • Dit is de keuze waar we voor staan, “het loon van de zonde” of “de genadegave van God”; dood of leven? Die keuze hebben we als christenen nog steeds, elke dag weer.

In Romeinen 7 laat Paulus zien dat heiliging een menselijke kant heeft; we zijn allemaal zondaren die worstelen met ons vlees. Gods wet (v1-13) laat ons zien dat we zondaren zijn, hoe erge zondaren we zijn. En dat kan soms zwaar voelen, lastig zijn, etc. maar dit is wel wat nodig is voor ons als christenen.

 • We mogen nooit denken dat we onze zaakjes wel goed op orde hebben, dat ‘we het wel kunnen’. Nooit zullen wij zelf goed kunnen leven naar Gods standaard; nooit zullen wij goed genoeg zijn, vandaar ook Gods genade.

Zelfs wanneer we worstelen is Gods genade daar.

Romeinen 7:18-19 “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.”

Gods genade is er in de worsteling met zonde, in ons falen, in onze fouten. God staat altijd klaar om ons te vergeven; Hij wil ons Zijn barmhartigheid en genade geven. Hij wil ons iets wel geven dat we niet verdienen (genade) en ons iets niet geven dat we wel verdienen (barmhartigheid).

 • Dit hebben we nodig in ons heiligingsproces; zonder dit zou het proces snel over zijn. Als er oordeel zou zijn na iedere zonde, zou er geen mens meer leven. Gelukkig is daar Gods genade, door het kruis van Zijn Zoon. Dat is waar we op mogen bouwen, op mogen vertrouwen.

Deze strijd met zonde is echt, is er voor ieder mens. We moeten deze strijd ook erkennen en elkaar ondersteunen waar dat kan. God heeft de kerk aan elkaar gegeven om elkaars lasten te dragen (Galaten 6:2), elkaar te helpen, elkaar terecht te wijzen (Romeinen 15:14).

 • Dit vraagt van ons dat we open zijn, open staan voor elkaar, onze harten delen, tijd voor elkaar maken, elkaar actief liefhebben. Dit is waar we elkaar nodig hebben in het heiligingsproces, dit is waar we elkaar nodig hebben in het effect van rechtvaardiging.

Waar er de menselijke kant van heiliging is, is er ook Gods kant (Romeinen 8). Deze kant is eigenlijk veel belangrijker dan de menselijke kant. Onze strijd, pijn en moeite met zonde moeten we erkennen en is reëel. Tegelijk is God groter, is God sterker, is Hij in staat om ons te helpen en te leiden.

Romeinen 8:1 “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

 • Dit is Gods conclusie over Zijn kinderen, over hen die in Hem geloven. Dit is Gods conclusie over jou, als jij in Jezus gelooft als Gods Zoon (Johannes 20:31). Dit is de waarheid om je aan vast te houden als dingen zwaar worden of tegenzitten, dit is Gods perspectief.

God ziet christenen, mensen die Hem toebehoren. In elke situatie horen we voor Hem te kiezen; we worden geleid door de Geest (v4-12). We mogen ons realiseren dat we Zijn kinderen zijn (v15-16), dat Hij bij ons is in het lijden en dat dat ons het eeuwigheidsperspectief geeft in ons lijden (v18-25).

 • God is er in elke situatie van ons leven, Hij is er altijd. God wil jou dragen, ondersteunen en leiden; Hij is er altijd. Het is de vraag of jij luistert naar Zijn leiding, of dat jij je laat leiden door je gevoel, de situatie, mensen, de wereld, etc. Alleen God geeft juiste leiding, luister naar Hem.
  • Dit is een keuze; een keuze die soms regelrecht tegen je gevoel in kan gaan. Een keuze die soms lijnrecht tegenover niet-gelovigen kan staan, een keuze die je zelfs dingen kan kosten in deze wereld. Maar het is wel de enige juiste keuze.

Onderdeel van het heiligingsproces is dat je God juist gaat zien en Hem gaat kennen, jezelf juist gaat zien, meer en meer geleid wordt door de Geest en Hem zoekt in alles. Dat is wat we van Paulus zien in Romeinen 6-8, dat is wat God jou wil leren door Zijn Woord heen.

Christen, Romeinen is een geweldige reis tot nu toe. Een reis door de noodzaak voor redding, de weg naar redding en het effect van redding. Al deze dingen horen onze harten te raken, alle details zijn van groot belang, maar het grote plaatje net zo. Ieder mens heeft rechtvaardiging nodig, maar wel alleen Gods weg van rechtvaardiging.

Als jij nog niet gelooft, jij hebt rechtvaardiging nodig. Jij leeft niet goed genoeg naar Gods standaard, wat, net als voor ieder mens, betekent dat jouw zondig gedrag de eeuwige dood verdient. Jezus heeft die straf voor je gedragen; geloof in Hem, vraag vergeving voor je zonde en je bent gered, rechtvaardig.

Christen, doet het Evangelie jou nog wat? Doet het jou nog wat dat Jezus zoveel van je houdt dat Hij deze brief liet schrijven door Paulus? Rechtvaardiging hoort jou blijvend te raken. Leef jij naar Gods weg van rechtvaardiging?

 • Zie jij de noodzaak voor rechtvaardiging in? Blijf vergeving vragen voor je zonde; laat dit je ook aanzetten tot het verkondigen van het Evangelie.
 • Vertrouw jij op Gods weg naar rechtvaardiging? Laat geloof jouw leven zijn, niet eigen daden of eigen kunnen.
 • Groei jij in het resultaat van rechtvaardiging? Groei jij in het heilig leven, meer op Jezus lijken, meer worden zoals Hij? Laat God jouw leven doorlichten en laat Hem jou veranderen.

Romeinen 16:25-27 “Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.”