Gods wil onderscheiden

Gods wil onderscheiden

Romeinen 12:2 (1-10-2023) Gods wil onderscheiden

Vorige keer hebben we naar Romeinen 12:2 gekeken en gezien dat God wil dat we vernieuwd worden in ons denken. Paulus wijst ons erop dat we Gods Woord nodig hebben en dat Hij ons wil vernieuwen door Hem, in Zijn glorie, te zien.

v2 Gods wil onderscheiden

Door de hele Romeinen brief heen wordt het Evangelie uitgelegd. God wil dat de mens rechtvaardig voor Hem kan staan, dóór het werk van Jezus aan het kruis. Geloof in Jezus is de énige weg naar redding, naar recht voor God staan.

H1-11 gaan over de theologie van wat we geloven, vanaf H12 maakt Paulus praktisch wat we aan het leren zijn. Hij wijst ons erop dat onszelf aan God wijden (v1) logisch is, “door de ontfermingen van God”. Specifiek (v2) hoort ons denken aan Hem gewijd te zijn, aan Hem onderworpen.

Zonder “vernieuwing van uw gezindheid” is Gods wil “onderscheiden” niet mogelijk. Alles wat Paulus tot nu toe genoemd heeft, is het voorwerk. Dit is allemaal rand voorwaardelijk voor het kunnen onderscheiden van Gods wil.

Pas wanneer deze dingen gebeurd zijn, kunnen we “onderscheiden” wat Zijn wil is. Zoals gezegd betekent dit ‘onderzoeken of iets echt is’, ‘herkennen dat iets echt is na onderzoek’. En dat kan pas wanneer ons denken veranderd is van “deze wereld”, naar “vernieuwing”.

Maar, hoe onderscheid je Gods wil? Hoe leer je om te toetsen, te onderscheiden, te zien wat écht van God is en wat niet? De Heilige Geest wil ons leren om dit te doen, om te leren zien of iets écht is of niet. En dan specifiek wat wél en níet van God is.

Guzik: “Bedenk de rijke barmhartigheid die God voor jou heeft – verleden, heden en toekomst (door de ontfermingen van God). Als een daad van intelligente aanbidding, kies je om jezelf volledig aan Hem over te geven (presenteer je lichaam als een levend offer). Weersta één worden met de gedachten en daden van de wereld (wordt niet gelijkvormig). Door de focus op Gods Woord en fellowship met Hem (wordt hervormd door de vernieuwing van je denken).”

Maar, hoe onderscheid je nou Gods wil? Hoe versta je wat Hij tegen je wil zeggen? Het begint bij begrijpen wat “onderscheiden” betekent. Dit gaat om het ‘onderzoeken of iets écht is’. Dit woord, dokimazō, werd vaak in de context van het onderzoeken van metalen gebruikt.

Romeinen 14:17-18 “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.”

Als we Gods wil niet onderscheiden, hoe weten we dan hoe we moeten denken? In v3 gaat Paulus ons wijzen op juist, Bijbels, toegewijd denken. In v4-8 gaat hij in op God dienen, door de gaven van de Geest. Denken en dienen op Gods manier zijn alleen mogelijk als we Zijn wil onderscheiden.

Er wordt veel gezegd in de kerk over ‘God legt het op mijn hart’. Alleen vaak is wat daarna komt iets dat écht niet van God is. Vaak gaat het om eigen verlangens, zondige ideeën, etc. i.p.v. dat wat matcht met Wie God is. We moeten “onderscheiden” wat Gods wil is, zodat we dát kunnen leven.

1 Thessalonicenzen 5:21 “Beproef alle dingen, behoud het goede.”

God kan Zichzelf niet tegenspreken, Hij zal altijd in overeenstemming met Zijn Woord leiden. Dat is een cruciaal principe in het toetsen van of iets Gods wil is. Er zal nooit een situatie zijn dat God ‘speciale’ leiding geeft, die tegen Zijn Woord in gaat. Dat is onmogelijk, niet Bijbels.

2 Timotheüs 3:16-17 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Deze “Schrift” is wat we nodig hebben, want dit heeft alles dat we nodig hebben. Dit geeft ons directe verzen en principes die we nodig hebben om te weten of iets wel of niet Gods wil is. Álles moet getoetst worden aan het Woord, alles dat we als leiding van God ervaren.

Jakobus 1:5 “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

De belofte die God hier doet, “ze zal hem gegeven worden”, vereist een handeling: “laat hij die dan vragen aan God”. Zo vaak willen we wel Gods leiding, maar bidden we niet. Zo vaak bidden we wel, maar volharden we niet. God wil volhardend, afhankelijk gebed.

Door gebed heen zal ook je hart klaargestoomd worden om Zijn wil te doen. Hoe meer je namelijk bidt naar Zijn wil, o.b.v. Zijn Woord, hoe meer de houding van je hart anders wordt. Hoe meer tijd je in gebed doorbrengt, hoe meer je zal zien dat je Hem nodig hebt.

George Müller: “Aan het begin wil ik mijn in zo’n staat krijgen dat het geen eigen wil heeft in een zaak. 90% van de problemen van mensen zitten daar. 90% van onze problemen zijn overwonnen wanneer onze harten bereid zijn om Gods wil te doen, wat dat ook mag zijn. Wanneer iemand écht in deze staat is, is het maar een kleine stap naar het weten wat Zijn wil is”

Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,”

Dit is ook waar we elkaar in kunnen dienen, zoals Paulus hier doet. Hij bidt zonder ophouden voor de kerk in Kolosse. Specifiek bidt hij: “dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil”. Dit is waar het lichaam van Christus, de kerk, een grote rol heeft. Elkaar in gebed dragen, o.a. om Gods wil te zien.

Bid ook zelf, dat je Gods leiding zal leren verstaan. Hij kan en wil je leiden. Je hoeft geen hoorbare stem te horen, wat trouwens wel kan, maar Hij kan en wil je leiden. Vraag Hem om je te leiden en handel dan ook. Vraag Hem je Zijn wil te laten zien en handel naar Zijn wil.

Romeinen 8:14 “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.”

De Heilige Geest, in overeenstemming met Zijn Woord, wil jou leiden. Hij wil jou laten zien wat Gods wil is, zodat je daarnaar zal leven. Hij wil je leiden, sturen, richting geven; zodat je de juiste paden zal bewandelen en je zal doen wat naar Gods wil is.

Het Woord spreekt zélf over geleid worden door de Geest, over God Die tot ons spreekt.

Jesaja 30:21 “Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.”

Handelingen 13:2-3 “En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.”

Dit, en meer, laat zien dat de leiding van de Heilige Geest zoeken niet gek is. Het laat zien dat we dit moeten leren, dat we hierin afhankelijk moeten zijn van Hem. Laat de Geest je leiden, wees (Bijbels) gevoelig voor Zijn leiding. Dat is een Bijbelse manier om de wil van God te onderscheiden.

Spreuken 15:22 “Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.”

Gods wil onderscheiden kan ook door wijze raad te zoeken. Wijze, (vaak) oudere broeders en zusters kunnen een geweldige bron van wijsheid en inzicht zijn. Ze zijn niet onfeilbaar en alles wat gezegd wordt moet getoetst worden, maar het kan zeker helpen.

Jesaja 43:7 “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Ons leven hoort tot Zijn eer te zijn. Alles dat we doen hoort Hem te eren; dat is daarmee ook een lens om Zijn wil te onderscheiden. Als iets God eer brengt, dan is er een goede kans dat het iets is om te doen. Als het Hem géén eer brengt, moet je het al niet eens overwegen.

Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

We zijn allemaal geroepen om deze opdracht te vervullen. Alles dat deze opdracht in de weg zit, is niet Gods wil. Hij wil juist dat we beschikbaar zijn om Zijn weg hierin te volgen, Hem te dienen en de wereld over Hem te vertellen.

We mogen door o.a. deze dingen Gods wil (leren) onderscheiden. Hij wil dat we Zijn wil kennen, zodat we er iets mee kunnen doen. Zijn wil is niet ‘interessant’ of ‘mooi’; nee, Zijn wil hoort ons aan te zetten tot dienen, tot Hem eren. En we mogen zien hoe Zijn wil is: ‘goed, welbehaaglijk en volmaakt’.

Het voelt niet altijd zo, het lijkt niet altijd zo; toch is Zijn wil altijd goed. Je situatie schreeuwt misschien iets anders tegen je, je gevoel wijst misschien een andere kant op. Toch is het zo dat God goed is (Lukas 18:19). Dat is een definiërende eigenschap van Wie Hij is.

We mogen leren accepteren dat Gods wil goed is. We mogen leren rusten in Wie Hij is en dat Hij het beste met ons voor heeft. Wat de situatie ook is, Hij is goed, Zijn wil is goed. De keuze is om Hem te vertrouwen, boven alles, ondanks alles.

Paulus gebruikt hier hetzelfde woord als in v1, “welbehaaglijk”. Dit gaat om ‘acceptabel’ en iets dat ‘behaaglijk’ of ‘fijn’ is. Gods wil is “welbehaaglijk”. Belangrijk is dat het ten eerste “welbehaaglijk” voor Hem is, acceptabel in Zijn ogen. Het gaat niet primair om of wij het fijn vinden.

Hebreeën 12:5-6 “En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.”

Gods bestraffing, ‘geseling’, is “welbehaaglijk”, is goed. Ondanks dat het voor ons niet zo voelt, dat het voor ons pijnlijk is, is het “welbehaaglijk”. Wij voelen in eerste instantie de pijn van de correctie, maar door het vernieuwen van ons denken zullen we zien dat Hij een “welbehaaglijk” werk doet.

Zowel ‘goed’, als ‘welbehaaglijk’, als ‘volmaakt’ was waarschijnlijk niet wat de kerk op dit moment ervaarde. Vervolging van de kerk was langzaam begonnen, de kerk werd gehaat in Rome. Jaren later zou Rome deels afbranden, met de christenen als ‘schuldigen’.

Als je nog niet gelooft, Gods wil voor jou is dat je Hem leert kennen, dat je in Hem gelooft. Dat is de eerste stap. Hij gaf Zijn Zoon voor jou, Hij droeg jouw en mijn straf, zodat jij niet eeuwig in de hel hoeft te zijn voor je zonde. Geloof in Hem, bekeer je, vraag vergeving en je bent gered.

Christen, God wil dat je Zijn wil onderscheidt. Hij wil dat je Zijn wil kent en doet. Herken jij Zijn wil?

1 Johannes 2:17 “En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”

We vieren heilig avondmaal vandaag. We vieren dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is, we kijken vooruit naar Zijn wederkomst. We vieren dat Hij van de kerk één lichaam heeft gemaakt (1 Korinthe 10:17), we zijn dankbaar dat Jezus voor ieder individu en voor Zijn lichaam dit gedaan heeft.

1 Korinthe 11:23-26 “Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.”