Het effect van de wet

Het effect van de wet

Romeinen 7:7 (28-2-2021) Het effect van de wet

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 7:7. Vorige week hebben we gezien dat we ontslagen zijn van de wet, door Jezus’ dood aan het kruis. Zijn dood heeft ons verbond met de zonde verbroken, waardoor we nu vrij van de wet kunnen leven.

Vandaag gaan we zien wat het effect van de wet is, zowel voor de christen, als de nog-niet-gelovige.

v7 De wet is geen zonde

Paulus is de christenen in Rome aan het leren over het heiligingsproces waar ze in zitten. Ze hebben gezien dat ze zondaars waren, zijn tot geloof gekomen en worden nu dagelijks door God veranderd om meer te leven zoals Jezus, heilig. In en door deze uitleg blijft Paulus terugkomen op de wet.

 • Hij doet dit, omdat hij verschillende misvattingen over de wet recht wil zetten, maar ook omdat hij wil laten zien dat de wet nog steeds een plek heeft voor ons.

De wet verwijst naar de regels in het OT die God aan Mozes gaf, regels die Israël in staat stelden om een relatie met God te hebben. Aan het houden van deze regels zat vaak een zegen van God gekoppeld.

Deuteronomium 11:13-14 “En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen.”

 • De wetten die God gaf, waren nodig om aan Gods standaard te voldoen van perfectie. Meerdere keren roept Hij Israël op om heilig te zijn, zoals Hij heilig is (Leviticus 11:44-45).

Het was nooit Gods bedoeling dat wij maar heel hard zouden gaan werken, ons aan Zijn wetten zouden houden en op die manier Zijn liefde zouden verdienen. Abraham laat ons zien wat Gods weg is, zelfs vóór de wet er was, namelijk geloof.

Genesis 15:6 “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”

 • Geloof in God was altijd al Gods wil, altijd al Gods weg naar redding. Toch gaf God Zijn wet, omdat Hij toch wil dat we leven op Zijn manier, gehoorzaam aan Wie Hij is. Dit wijst op een ander effect van de wet dan mensen dachten.

1 Samuel 15:22 “Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.”

Dit is het beeld dat de Joodse christenen hadden, God gehoorzamen, Zijn wet gehoorzamen is de weg naar acceptatie door God. De christenen met een heidense achtergrond hadden waarschijnlijk een gelijk beeld. Veel afgoden konden alleen blij gemaakt worden met gehoorzaamheid.

 • Vandaag de dag moeten we voldoen aan bepaalde idealen, bepaalde standaarden, vóór we geaccepteerd worden door de mensen om ons heen. Liefde moet verdiend worden. Dat is het beeld dat wij ook meenemen naar God.
  • Gods liefde willen we verdienen, eeuwig leven willen we toch verdienen. We accepteren niet zomaar dat God ons al deze dingen uit genade heeft gegeven, niet op basis van ons houden van de wet.

De wet is perfect, de wet is Gods manier om ons te laten zien dat we Zijn liefde en Zijn acceptatie nooit zullen kunnen verdienen. We zijn met Jezus, voor de wet gestorven. Niet omdat de wet zonde is, verre van! De wet is perfect, de wet legt de lat op perfectie.

 • Paulus wilde de gedachte voor zijn dat er iets mis was met de wet, en dat wij daarom vrijgemaakt worden van de wet. Hij wilde niet dat christenen gingen neerkijken op de wet, ook wil hij niet dat we teruggaan naar de wet.

Als christenen, juist als christenen, horen we een juiste blik op de wet te hebben. Door Wie Jezus is, door wat Hij gedaan heeft, zijn juist wij in staat om de wet juist in te schatten. We zijn in staat om de wet de juiste plek in ons leven te geven, om correct het effect van de wet te zien.

Mattheüs 5:17 “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.”

 • Als de wet zonde is, als de wet slecht is, waarom zou Jezus de wet dan vervullen? Dan zou onze perfecte Redder iets doen dat zonde is. Jezus leefde perfect, zonder zonde (Hebreeën 4:15). Dan kan de wet niet zondig of slecht zijn.

Te veel christenen vandaag kijken neer op de wet, willen de wet aan de kant schuiven, willen de wet toch nog gaan houden, etc. Jezus heeft de wet vervuld voor ons, we zijn met Hem gestorven aan de wet (Romeinen 7:6). Wat hoort dan onze blik op de wet te zijn?

Galaten 3:21-24 “Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.”

 • De wet laat ons onze noodzaak voor Christus zien. De wet laat zien dat we een Redder nodig hebben, omdat wij zondaren zijn die nooit zelf goed genoeg zijn.

Paulus zegt “ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet,”. De wet is van cruciaal belang voor ons, omdat we zonder de wet niet wisten dat we redding nodig hadden (Romeinen 1:1-3:19). Zonder de wet wisten we niet dat we moesten geloven om gered te worden (Romeinen 3:20-5:11). Zonder wet zouden we nooit heilig kunnen leven (Romeinen 5:12-8), want er zou geen standaard zijn.

 • Gods wet is voor ons nog van groot belang, de wet wijst ons op onze noodzaak voor God. En dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van heilig leven. Zonder God kunnen we niet heilig leven, zonder God kunnen we nooit leven naar Zijn wil. We missen dan het effect van de wet.

Spurgeon: “Verlaag de wet en je dimt het licht waardoor de mens schuld inziet; dit is een zwaar verlies voor de zondaar, i.p.v. winst; dit vermindert de waarschijnlijkheid van veroordeling en bekering. Ik zeg dat je het Evangelie haar machtigste wapen ontnomen hebt wanneer je de wet aan de kant zet. Je hebt de schoolmeester weggehaald die mensen naar Christus brengt… Ze zullen nooit genade accepteren, totdat ze beven voor een rechtvaardige en heilige wet. Daarom dient de wet een zeer noodzakelijk doel, en moet het niet verwijderd worden van haar plek.”

Het effect van de wet hoort o.a. het volgende te zijn voor de christen:

 1. Op zonde wijzen

Romeinen 7:7b “Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.”

Paulus geeft heel duidelijk aan dat zondebesef door de wet komt. Paulus hield zelf de wet, hij leefde perfect naar de Joodse standaarden (Filippenzen 3:5-6); en toch zag hij in dat de wet hem een zondaar maakte. De wet ging over het hart, begeren, afgoden, etc.; en in zijn hart had Paulus gezondigd.

 • Gods standaard, opgeschreven in de wet, hoort jou en mij te laten zien dat we zondaren zijn. We schieten tekort t.o.v. van Gods standaard. Liegen, stelen, seks buiten het huwelijk, bedriegen, verkeerd boos worden, etc.; de wet laat zien dat deze dingen zonde zijn.

Als christenen horen we zondebesef te hebben, we horen God te vragen om ons te laten zien of er dingen in ons zijn die niet naar Zijn wil zijn. Met als doel dat Hij ons daar vanaf kan helpen, ons van die zonde vrij zal zetten.

Psalm 139:23-24 “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.”

 • Christen, de wet is niet eng, de wet is niet fout, we zijn zeker de wet ook niet voorbij als christenen. Gods effect van de wet is, dat de wet jou en mij dagelijks hoort te wijzen op de dingen in ons hart die zonde zijn.
 • Liefde

Romeinen 5:8  “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

De enige manier om te zien dat je een zondaar bent, is door de wet. De wet laat zien waar wij tekortschieten t.o.v. Gods perfectie. De wet is daar erg goed in. Maar God houdt van zondaars, God houdt zoveel van zondaars, dat Hij Zijn Zoon gaf voor zondaars (Johannes 3:16).

 • Er is onbeschrijfelijk veel liefde voor de mens, die zichtbaar wordt door de wet. De wet laat zien hoezeer we die liefde niet verdienen; dat maakt Gods werk des te groter. Jezus stierf niet voor goede mensen, Hij stierf voor mensen die veroordeeld worden door de wet.

Er is niks in ons dat Gods liefde verdient, het is Zijn keuze om van ons te houden. Nooit zullen wij zijn liefde kunnen verdienen, nooit zullen wij daar goed genoeg voor zijn. En toch houdt God van jou, van ons (1 Johannes 4:8).

1 Johannes 4:18 “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”

 • Een geweldige zegen van die liefde, is dat we niet meer bang hoeven te zijn. Jezus heeft alle straf gedragen, zo groot is Zijn liefde; daardoor hoeven we niet bang meer te zijn voor straf.

Dat is de liefde die we door de wet zien, dat is Gods liefde voor jou.

 1. Hoop geven, er is een Redder

Galaten 3:24 “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.”

Maar daar blijft het niet bij; de wet hoort ons juist ook hoop te geven. De wet wijst op Jezus, de enige Die ooit de wet vervuld heeft. Door de wet zien we dat we Hem nodig hebben, dat we een Redder nodig hebben. Jezus is Die Redder, Jezus is onze hoop.

 • Satan wil graag dat we focussen op wat wij niet kunnen; God wil dat we onze ogen richten op Jezus en wat Hij gedaan heeft (Hebreeën 12:2). Jezus heeft alles voor ons gedaan wat wij niet kunnen, Hij heeft ons Zichzelf gegeven.

Er is hoop voor zondaars, er is hoop voor hen die in Hem geloven. Elke zondaar mag naar Jezus toekomen, elke zondaar mag in Hem geloven. De wet laat zien dat we zondaren zijn, Jezus stierf voor zondaren (Romeinen 5:8), omdat Hij van zondaren houdt.

 • In elke situatie is er hoop, want Jezus is bij ons (Mattheüs 28:20), Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18). Die Jezus geeft hoop, die Jezus kan en wil jou redden.
  • Niet alleen redden voor de eeuwigheid, maar ook redden in je huidige situatie. Hij wil je dragen in- en door je situatie; Hij wil je leiden in keuzes; Hij wil je vrij maken van de zonde. Allemaal zodat je meer en meer heilig zal leven; apart gezet voor Hem.

Christen, er is zoveel hoop door de wet, zoveel zekerheid. Jezus is Redder, Jezus redt zondaren.

 1. Afhankelijk maken van genade

Efeze 2:8 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;”

Door de wet zien we dat we Gods liefde, Gods redding niet kunnen verdienen. Redding is alleen uit genade; iets wel ontvangen, wat je niet verdient. De wet laat zien dat we het nooit kunnen verdienen, dat het alleen door genade mogelijk is dat we iets anders van God ontvangen dan straf.

 • De wet hoort ons christenen compleet afhankelijk te maken van Gods genade. We horen nooit meer te denken dat we iets zelf kunnen verdienen; we horen compleet afhankelijk van Gods genade te leven.
  • In elke situatie is Gods genade de enige oplossing, volledig afhankelijk van Hem zijn. Altijd hebben we Zijn genade nodig, want altijd schieten wij tekort. Alleen Zijn genade is genoeg, alleen door Zijn genade kunnen we überhaupt een beroep op Hem doen.

Johannes 1:17 “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.”

Jezus gaf ons genade, Jezus is de weg naar Gods genade. Door Jezus zien we de waarheid, over de wet en over onszelf, waardoor we alleen terug kunnen vallen op Gods goede genade. Christen, leer alsjeblieft om in elke situatie alles van Gods genade te verwachten. Leer om alles in Zijn handen te leggen en in te zien dat je nooit Gods eenvoudige genade zal ontgroeien. Laat dit effect van de wet jouw leven bepalen, jou leiden naar genade.

 • Nederig

Jesaja 57:15 “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.”

Dit is de God Die ons de wet gegeven heeft, dit is waar Hij woont, wat Hij kan. Deze God is de God van de Bijbel, de God Die Zijn Zoon voor de mens gaf. Dit is de God Die van ons houdt, de God Die in de hemel woont en troont.

 • Door de wet kunnen we zien dat Hij heilig en perfect is, en wij niet. Door de wet zien we dat Hij almachtig is, en wij niet. Door de wet zien we dat Hij hoogverheven is, en wij niet. De wet laat ons God zien en daardoor onszelf; de wet hoort ons nederig te maken.

We horen in te zien Wie God is, maar vooral ook wie wij zijn t.o.v. God. Door de wet horen we Zijn perfectie en onze fouten te zien; door de wet horen we te zien hoe bizar en bijzonder het is dat we überhaupt bij God kunnen komen. De wet hoort ons Gods grootheid meer en meer te laten zien.

 • Toen Israël de wet kreeg was daar de volgende situatie:

Exodus 19:16-19 “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.”

 • Dit is een intimiderende situatie, een ontzagwekkend God. Zo indrukwekkend was het, dat Israël niet zelf Gods stem wilde horen (Exodus 20:19), ze waren bang dat ze zouden sterven. Gods aangezicht, Gods stem, Gods wet hoorde Israël nederig voor God te maken.
  • Dat is ook het effect dat Gods wet, Gods Woord, met ons hoort te hebben. We horen klein te worden voor God, omdat Zijn wet ons Hem laat zien. En doordat we Hem zien, gaan we onszelf juist zien.
   • Als je een juist zelfbeeld wilt hebben, moet je naar God kijken. Door Hem te zien, ga je jezelf op de juiste manier zien.

Gods wet hoort nederig te maken, klein voor God. We horen nederig voor Gods troon te komen, omdat Hij God is. Niet bang, maar wel vol ontzag voor Wie Hij is. We mogen als Zijn geliefde kinderen bij Hem komen, maar wel altijd wetende Wie we voor ons hebben.

Met de wet laat God zien dat Hij de mens kent, Hij weet namelijk precies wat onze (zondige) neigingen zijn. Daarom heeft Hij de wet gegeven. Hij weet dat wij begeren (Romeinen 7:7), terwijl dat niet naar Zijn wil is. Door de wet te geven wil Hij ons laten zien dat we Hem nodig hebben.

Mattheüs 22:37-39 “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

 • Dit is de samenvatting van de wet, dit is hoe we met God en met elkaar horen om te gaan. Dit is hoe Jezus Zelf, het Woord (Johannes 1:1), de wet interpreteert en uitvoert. Dit is hoe de wet geleefd moet worden, dit is hoe wij de wet praktisch horen te maken.

Het effect van de wet is nog steeds heel groot, het behalen van de standaard van de wet blijft onmogelijk. Maar God stelt jou wel voor een keuze door Zijn wet:

Als jij nog niet gelooft, laat God door de wet zien dat je tekortschiet. Hij laat zien dat je een zondaar bent, die redding nodig hebt. De wet laat zien dat je doemwaardig bent voor God (Romeinen 3:19), omdat je dingen doet die niet perfect zijn.

 • Tegelijkertijd laat de wet zien dat Jezus je enige hoop is, Hij heeft de wet namelijk wel perfect gehouden. Hij heeft alle zonde gedragen aan het kruis en Hij wil jou redden van de eeuwige dood. De vraag is of jij in Hem gelooft, of jij Hem om vergeving hebt gevraagd voor jouw zonden. Geloof vandaag in Jezus als Zoon van God, vraag om vergeving; dat geeft eeuwig leven.

Christen, is er een effect van de wet in jouw leven?

 • Hoe zie jij de wet? Ben je de wet voorbij? Is de wet slecht? Wil je je nog zelf aan de wet houden?
 • Wijst de wet jou nog op zonde? Wijst de wet jou op Gods liefde? Geeft de wet jou hoop? Maakt de wet jou afhankelijk van Gods genade? En maakt de wet jou nederig?

Laat de wet jou op God wijzen, naar Jezus wijzen; laat Gods wet jou meer en meer naar God leiden. Laat Gods effect van de wet jouw leven leiden.

Galaten 3:24 “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.”