Het effect van geloof op de Christen – 1 Johannes 5:1-13

Het effect van geloof op de Christen – 1 Johannes 5:1-13

Het effect van geloof op de Christen

1 Johannes 5:1-13

Afgelopen week hebben we gekeken naar het effect van Gods liefde op de christen. We hebben toen gezien dat God door Zijn liefde ons in Zichzelf houdt, angst wegneemt en aanzet tot wederliefde voor de broeders en zusters. Vandaag gaan we zien wat het effect van geloof is op het leven van de christen. Johannes geeft ons 4 dingen die geloof in ons leven doen: 1) geloof zet aan tot God en Zijn kinderen liefhebben, 2) geloof overwint de wereld, 3) geloof bevestigt dat Jezus God is, en 4) geloof geeft eeuwig leven.

Voor we de tekst induiken, is het goed om geloof te definiëren. Geloof is zo’n woord dat we vaak gebruiken, maar wat bedoelt de Bijbel er mee? Galaten 5:22 leert ons dat geloof een onderdeel is van de vrucht van de Geest. Dat betekent dat geloof iets is dat we van God krijgen, niet iets dat we zelf op kunnen roepen.

Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”

 • Geloof is dus zekerheid, vaste grond, bewijs. Bewijs van dingen die je niet ziet, vaste grond van de hoop; allemaal dingen die we van God mogen ontvangen.
Toon volledige notities

Als we dit combineren met Galaten 5:22, waar geloof als een vrucht van de Geest, liefde, wordt neergezet, kunnen we het volgende concluderen: Hoe meer van liefde je ontvangt van en voor God, hoe meer geloof je zal hebben.

Met dit als achtergrond, laten we kijken naar het effect van geloof op de christen.

 • Geloof zet aan tot God en Zijn kinderen liefhebben (v1-3)

Door de brief heen, heeft Johannes al vaker aangegeven dat wij God en Zijn kinderen horen lief te hebben. Johannes is de apostel van de liefde, juist ook van het uitdelen van liefde. Datzelfde punt maakt Johannes hier nog een keer, maar dan vanuit een andere invalshoek. Hij richt zich op volgorde van dingen.

 1. Als je gelooft ben je uit God geboren
 2. Als je uit God geboren bent heb je God lief
 3. Als je God lief hebt, heb je Zijn kinderen lief
 • Deze volgorde is belangrijk. Voordat je God lief kan hebben, moet je eerst geloven. Geloven dat Jezus de Christus is, oftewel de Redder van de wereld. Johannes zegt letterlijk dat je Jezus moet vertrouwen als de Redder. Dit punt maakte Johannes ook in H4, we moeten belijden dat Jezus de Zoon van God is (1 Johannes 4:14-15).
  • Alles begint met geloven in God. Geloof in Hem is iets dat bij God begint, want God laat Zichzelf aan de mens zien. De Bijbel legt uit dat Hij dat doet door de natuur (Romeinen 1, Psalm 19), door ons geweten (Romeinen 9:1) en door Zijn Woord de Bijbel. Door al deze dingen heen kunnen we God zien en leren kennen.
   • Eerlijke wetenschappers komen er steeds meer achter dat alles zo ingewikkeld in elkaar zit, dat het wel ontworpen moet zijn. Daarnaast blijkt de Bijbel toch steeds weer wetenschappelijk accuraat te zijn, de wetenschap is nog steeds aan het bijwerken bij wat de Bijbel al heel lang zegt.
  • Door al deze dingen kunnen we God zien en stelt God de mens voor de keuze, geloof je in Hem of niet? Dat is wat bij ons ligt, wij moeten kiezen of we Hem geloven of niet. Als wij de keuze maken, is Hij Degene Die geloof in ons legt, want geloof is een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22).
 • Zodra je tot geloof gekomen bent, ga je God meer en meer liefhebben. Je gaat God namelijk steeds beter leren kennen en het resultaat daarvan kan alleen maar zijn dat je Hem meer gaat liefhebben. Johannes maakt het punt dat hoe meer je God lief hebt, hoe meer je van Zijn kinderen zult gaan houden, zowel in woord als in daad.

In v2-3 legt Johannes het net even anders uit. Het bewijs dat we Gods kinderen liefhebben, is dat we God liefhebben en Zijn geboden doen. Dus Johannes zegt dat God liefhebben en Zijn geboden doen, leidt tot het liefhebben van Zijn kinderen.

 • God liefhebben zonder Zijn kinderen lief te hebben, kan niet volgens Johannes. Er zijn jammer genoeg te veel mensen in de kerk vandaag de dag, die wel van God zeggen te houden, maar niks met de kerk hebben. Ze hebben een hekel aan de kerk, door alle dingen die er gebeurd zijn, maar blijven wel volhouden van God te houden. Johannes zegt hier dat dat niet kan.
  • God houdt oneindig veel van Zijn kinderen, de kerk. Als God zoveel van hen houdt, dan is het logische gevolg dat we daar van gaan houden waar Hij van houdt, de kerk. Liefde voor God scheiden van liefde voor de kerk, is onmogelijk.
 • God en Zijn kerk liefhebben is te zien aan het doen wat God ons opdraagt in de Bijbel. Als je naar de 10 geboden kijkt, bestaat die uit 2 delen. Gebod 1-4 gaan over hoe we richting God moeten handelen, gebod 5-10 gaan over hoe richting mensen te handelen. Hier zit al in dat we juist omgaan met anderen, op basis van Gods geboden.
  • Galaten 6:10 draagt ons op om goed te zijn voor allen, maar vooral naar
  • Johannes 13:35 leert dat de onderlinge liefde, onder christenen, onderscheidend is.
  • Romeinen 12:10 spreekt over elkaar hartelijk liefhebben. Etc.

God draagt ons op om de broeders en zusters in de Heere lief te hebben. Johannes heeft dus gelijk wanneer hij zegt dat onze liefde voor broeders en zusters blijkt uit of wij Gods geboden opvolgen of niet.

De vraag is dan of wij Zijn geboden als een zware last zien, iets dat ‘moet’, wat ons in de weg zit, o.i.d.? Of zien we Gods geboden als een uiting van liefde (v3) naar God toe?

Johannes 4:34 “Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.”

Jezus plaatste Zijn leven zelfs in een nog preciezer plaatje:

Johannes 6:38  “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.”

 • Jezus bevestigt dat de wil van God doen van levensbelang is, dat het je juist sterkt, geen eigen kracht kost. Jezus leert ons dat we hier op aarde zijn om Gods wil te doen. Dat is wat belangrijk is in het leven, Zijn wil en Zijn wil alleen.

Geloven in God zorgt ervoor dat we Zijn wil meer en meer zullen willen doen. Geloof in God leidt tot Zijn kinderen liefhebben, wat zich uit in God liefhebben en Zijn wil doen. Geloof jij op deze manier? Zijn dit eigenschappen van jouw geloof, of schiet jij tekort hierin?

 • Geloof overwint de wereld (v4-5)

Een van Gods geboden is dat we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Het is nodig om tot geloof te komen (1 Johannes 4:15) en gered zijn. Johannes leert ons dat de kinderen van God overwinning over de wereld hebben, het is een vaststaand feit.

 • De wereld is een omschrijving die de Bijbel gebruikt voor alle dingen die niet van God zijn en christenen van God af willen houden. Het systeem dat de mensen van God afhaalt, zoals evolutie-leer op scholen, en mensen vertelt dat ze zelf genoeg zijn, e.g. humanisme.
 • Deze wereld is overwonnen in en door God. Deze wereld is overwonnen voor de christen.

Johannes 16:33 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

 • Als christen kan ik leven naar die overwinning, door het geloof dat God geeft. Deze overwinning is behaald door Jezus aan het kruis. Hij is Degene Die de strijd gestreden heeft en overwon. Die overwinning geeft Hij aan jou en mij.

Wat betekent dit praktisch? Dit betekent dat christenen de wereld en al haar verleidingen kunnen overwinnen. Dit betekent dat christenen vrij van de wereld kunnen leven. Dit betekent dat christenen zo kunnen leven dat het God plezier doet.

 • Dit is allemaal alleen mogelijk doordat Jezus de wereld overwonnen heeft.

David Guzik: “Het leven van blijvend geloof en vertrouwen in Jezus Christus is het leven dat de druk en verleidingen van de wereld overwint.”

 • Dat is waar Johannes het over heeft, levens die echt onderworpen zijn aan God. Dat zijn de mensenlevens die God echt liefhebben, die God echt geloven.

Spurgeon: “Kijk naar welk  Grieks woordenboek dan ook en je zal zien dat het word [geloof of geloven] niet alleen geloven betekent, maar ook vertrouwen, je committeren aan, toevertrouwen, etc.; het hart van de betekenis van geloof, is vertrouwen op.”

Johannes stelt jou en mij de volgende vraag: geloof jij echt in deze Jezus? Geloof jij echt in wat Hij gedaan heeft, in Wie Hij is? Dan heb je overwinning over de wereld gekregen van God. Dat is een feit waar je naar mag leven. Dat is een feit dat elke christen nodig heeft.

 • Geloof bevestigt dat Jezus God is (v6-10)

Een belangrijk onderwerp in de brief 1 Johannes, is het bestrijden van valse leer. In de tijd van deze brief kwamen er veel nieuwe theorieën de kerk binnen, theorieën die niet overeen kwamen met Gods Woord, de Bijbel. Johannes werd in deze brief door God gebruikt om hier tegen op te treden.

Een van de onderwerpen die vaker terug kwam, en nog steeds in 2018, is of Jezus Christus wel of niet God is. Johannes legt ons uit in v6-10 dat Jezus wel degelijk God is. Jezus is Zelf in de hemel (v7), er wordt van Hem getuigd op aarde (v8) en dat getuigenis wordt door God Zelf gegeven (v9-10).

De manier waarop Jezus kwam, was “door water en bloed” (v6), en Gods Geest getuigt hiervan. Er staan geen onbelangrijke details in de Bijbel, dus ook dit is iets belangrijks.

 • Water is een beeld van de doop die Hij onderging. De doop is een publieke bevestiging van het volgen van God, het is het beeld van reiniging van zonde, etc. Jezus had dit niet nodig, maar Hij heeft zo geleefd als wij. Hij kwam door het water, de doop die wij ook horen te ondergaan (Mattheüs 28:19).
 • Minstens net zo belangrijk is het bloed. Leviticus 17:11 leert dat bloed nodig is om vergeving te ontvangen van zonde. Het bloed waarmee Jezus kwam, geeft ons de mogelijkheid om vergeven voor God te komen.
  • Ieder mens moet voor Gods troon komen na zijn/haar dood. We zullen dan rekenschap moeten afleggen voor alles dat we gedaan hebben in dit leven. Als je niet in Jezus gelooft, zal je aan God moeten laten zien dat je perfect geleefd hebt, naar Zijn standaard. Dit bloed zegt, ‘ik heb niet perfect geleefd, ik heb vergeving nodig’. Jezus is gekomen om die vergeving mogelijk te maken. Hij gaf Zijn bloed, Zijn eeuwige bloed, om onze eeuwige schuld te betalen.

Het is belangrijk dat Jezus zo kwam, de Geest van God getuigt hiervan (v6-8). Het is een feit dat iedereen moet weten, want het is belangrijk voor de redding van de mens.

 • Er wordt van getuigd in de hemel door God de Vader, het Woord en de Geest (v7).

Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”

Het Woord is Jezus Christus, God Zelf Die onder de mensen geleefd heeft. De Bijbel noemt Hem ook wel Immanuël, wat betekent ‘God met ons’.

In de originele tekst staat v7 niet, het is later toegevoegd in de Latijnse vertaling. Dit stuk tekst is volgens David Guzik toegevoegd door iemand die een expliciete uitleg van de Drie-eenheid in de Bijbel wilde hebben. De originele tekst leest:  “Want drie zijn er die getuigen: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.” Al het tussenliggende is later toegevoegd.

 • Maakt dit de Bijbel onbetrouwbaar? Nee, want de toegevoegde woorden zijn niet Bijbels onjuist. Daarnaast gaat het in het hele NT om 50 teksten totaal, wat 1/1000e is, of 0.001%.

Terug naar de tekst:

 • Op aarde wordt er getuigd door de Geest, het water en het bloed (v8). Johannes herhaalt hier dat Jezus’ leven (water), Jezus’ dood (bloed) en God (de Heilige Geest) getuigen van Wie Jezus is.
  • Jezus’ leven is een getuigenis, doordat Hij perfect leefde. Hij is verleid zoals wij allemaal, Hij heeft van alles meegemaakt en toch leefde Hij perfect.
  • Jezus’ dood is een getuigenis, want Hij stierf als God voor de mens. Hij deed dat wat wij zelf niet konden. Dat is Zijn getuigenis richting ons.
  • Johannes 15:26 leert dat de Heilige Geest zal getuigen van Jezus, Zijn werk is om mensen op Jezus te wijzen.

In v9-10 zegt Johannes: ‘kom op, jullie nemen het woord van mensen aan over allerlei dingen, je kan veel beter God geloven, want God is groter en Hij spreekt altijd de waarheid (v6).’ Om de valse leer tegen te gaan, wil Johannes dat de kerk zich richt op wat God zegt, niet wat mensen zeggen. Woorden van mensen horen in ons leven altijd ondergeschikt te zijn aan wat God zegt.

 • God getuigt van Jezus, van Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Dat moet toch genoeg zijn?
 • Als je dit niet gelooft, zegt Johannes, zeg je dat God een leugenaar is. God Die altijd de waarheid spreekt (Numeri 23:19). Johannes wil dat de kerk inziet dat luisteren naar mensen, i.p.v. naar God luisteren, niet handig en zelfs pijnlijk voor God is.
  • God wil dat iedereen tot geloof komt, Hij wil niet dat mensen naar de hel gaan voor hun daden. Hij wordt daar niet gelukkig van.

Ezechiël 33:11 “Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?”

God wil dat we ons bekeren, maar om dit te geloven, moet je wel aannemen dat je een zondaar bent en dat je vergeving nodig hebt. Hiervoor moet je geloven Wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij gezegd heeft.

Johannes stelt ons vanochtend voor de vraag, wat geloof jij over Jezus? Wie is Jezus voor jou? Is Hij een mooi historisch figuur, iemand die misschien niet eens bestaan heeft, etc.? Of is Hij de Zoon van God, Hij Die stierf aan het kruis voor jouw zonden? Jouw antwoord op deze vraag bepaalt waar jij de eeuwigheid doorbrengt, bij God of gescheiden van God.

 • Geloof geeft eeuwig leven (v11-13)

Het is namelijk zo dat ieder mens eeuwig is. God is Geest zegt Johannes 4:24, wij hebben ook een geest. Deze geest zal ergens eeuwig leven, de vraag is waar. De Bijbel leert dat er 2 mogelijkheden zijn, de hemel of de hel.

 • De hemel is voor hen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, zij die geloven dat Jezus voor hen gestorven en opgestaan is, zij die vergeving hebben gevraagd voor hun zonden.
 • De hel is voor hen die Jezus afwijzen, die Hem niet geloven en geen vergeving hebben gevraagd en ontvangen.
  • Dit klinkt heel bekrompen, maar je kan het ook zien als dat er een uitweg is. En die uitweg is het beste dat je kan overkomen. Wij mensen zijn gemaakt om bij God te zijn, om van Hem te genieten. Wij zijn gemaakt om Zijn liefde, Zijn genade, Zijn rust en vrede te ontvangen. We zijn niet gemaakt om eeuwig te sterven in de hel.

Johannes weet en snapt dit, vandaar dat hij dit stuk afsluit met de uitleg dat geloof eeuwig leven geeft. Geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, is wat de mens eeuwig leven geeft.

In v11 zegt Johannes iets heel bijzonders, hij zegt dat God het eeuwig leven gegeven heeft. God heeft dit al gedaan, Hij geeft dit. Wij hoeven alleen te ontvangen. God wil jou, mij, ieder mens redden op deze aarde.

 • Hij biedt iedereen eeuwig leven met Hem aan (Johannes 3:16), de vraag is alleen of wij dat cadeau aannemen.

Het belangrijkste detail dat Johannes geeft, is dat dit leven “in Zijn Zoon”  is (v11). Deze Zoon is Jezus Christus. En alleen als je die Zoon hebt (v12), heb je eeuwig leven bij God. Wat Johannes bedoelt, is dat alleen wanneer jij gelooft in Jezus, je leven aan Hem hebt overgegeven, wanneer de Heilige Geest in jou woont, dan heb jij eeuwig leven.

 • Het is zo simpel als je hebt wanneer je de Zoon hebt, je hebt het niet wanneer je de Zoon niet hebt. Wij mensen willen dingen vaak moeilijker maken dan het daadwerkelijk is, maar het is heel eenvoudig.

Handelingen 16:31 “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.”

 • De vraag is dus of jij gelooft of niet. Als wel, dan mag je daar in groeien, dan zal God je leven gaan veranderen naar zijn evenbeeld. We moeten alleen nooit vergeten dat ons eeuwige leven begint bij het simpelweg geloven in Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis.

Johannes wil dat de kerk weet dat ze eeuwig leven hebben. Weten = eido, kennis die je krijgt en je daarna gewoon hebt. In een eerdere studie heeft Stan dit omschreven als intuïtieve kennis. Het mooie aan dat Johannes het zo omschrijft, is dat we dit nu zeker kunnen weten, omdat God deze kennis geeft.

 • God wil dat jij en ik zeker weten dat we eeuwig leven hebben. Door te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, krijgt de christen de zekerheid dat hij/zij eeuwig leven heeft. We hebben dat eeuwige leven niet gezien, geproefd, ervaren, o.i.d., maar toch weten we zeker dat we het hebben àeido

Dit vers eindigt met de oproep om te geloven in de Naam van de Zoon van God. In de tijd waarin Johannes leefde, betekende een naam veel over de persoon. Een naam zei iets over wie de persoon was, wat hij/zij deed, etc. Met dit statement zegt Johannes dat hij wil dat we in Jezus geloven. Maar, we hebben het juist vandaag gehad over het effect van geloof, waarom zou hij dan nu zeggen dat we moeten geloven?

 • Omdat we altijd meer kunnen geloven. Hoe krijg je meer vertrouwen in iemand? Langer met iemand omgaan.

Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”

 • Door het leven heen mogen we meer en meer die vaste grond gaan leren kennen, Jezus Christus. We mogen meer en meer bewijs gaan zien voor het feit dat Jezus betrouwbaar is, dat Hij is Wie Hij zegt te zijn. We mogen gaan zien dat geloof logisch en goed is. Dat is waar Johannes het over heeft.
  • Hoe meer we met God wandelen, hoe meer we op Hem vertrouwen, hoe meer we Hem geloven. God wil dat we Hem elke dag meer gaan vertrouwen, Hem elke dag meer op Zijn Woord gaan geloven. Dat is een proces dat we elke dag mogen beleven.

Om iemand beter te leren kennen, hoor je wel tijd in die ander te stoppen. Dat is ook nodig in je relatie met God, tijd en energie in Hem stoppen. Dan zal je zien dat je geloof in Hem gaat toenemen. En daardoorheen ga je zien, geloven en meer en meer zeker zijn van het eeuwige leven dat God voor je heeft. Hij heeft het gegeven, het is een onwankelbaar feit; je mag zekerheid hebben.

We hebben vandaag gezien dat geloof een groot effect heeft op het leven van de christen. Geloof leidt ons om God en Zijn kinderen lief te hebben, geloof overwint de wereld, geloof geeft de zekerheid dat Jezus God is en zekerheid van eeuwig leven.

De belangrijkste vraag is of jij dit geloof hebt. Geloof jij in deze Jezus? Als niet, dan is er goed nieuws voor jou: God houdt oneindig veel van jou. Hij wil niet dat jij naar de hel gaat, dus stuurde Hij Zijn Zoon naar de aarde om jouw en mijn straf te dragen. Jezus stierf, zodat jij en ik konden leven. Hij stond op uit de dood, zodat wij eeuwig bij God kunnen zijn. Accepteer vandaag dit offer, leg je leven in Zijn handen en geef Hem alle eer.

Als je wel gelooft, hoe zit het met jouw geloof? Geloof jij nog echt in God, of is het een routine/gewoonte geworden? Vraag jij God om meer geloof, wil jij meer van Jezus zien, heb jij de zekerheid van eeuwig leven?

 • Leidt jouw geloof je naar het liefhebben van God en Zijn kinderen? Leg je hart bij God neer en vraag Hem jou te veranderen.
 • Is er overwinning over zonde, over de wereld in jouw leven? Leg je leven bij Hem neer en vraag Hem je te vergeven, en je te leren leven in Zijn behaalde overwinning.
 • Weet jij zeker dat Jezus God is? Vraag God om jou hiervan te overtuigen.
 • Heb jij zekerheid van eeuwig leven? Leg je onrust/ongeloof bij God neer, Hij wil dat wij zekerheid hebben, rust, vrede.

Hebreeën 12:1-2