Het effect van Gods liefde – 1 Johannes 4:13-21

Het effect van Gods liefde – 1 Johannes 4:13-21

Het effect van Gods liefde

1 Johannes 4:13-21

Het is alweer meer dan maand geleden dat we door 1 Johannes heengingen. Vanochtend zullen we de studie weer oppakken in 1 Johannes, we maken 1 Johannes 4 af. In dit hoofdstuk spreekt Johannes veel over het toetsen van de dingen die we horen en vooral over de liefde. Hij legt uit dat de liefde van God de christen hoort aan te zetten tot daden van liefde, richting God en medechristen.

Vandaag  gaan we zien dat Gods liefde nog veel meer voor ons doet, we gaan kijken naar het effect van Gods liefde in het leven van de christen. Dat doen we aan de hand van 3 punten: 1) de liefde houdt ons in God (v13-16), 2) de liefde drijft angst uit (v17-18), en 3) de liefde leidt ons tot het liefhebben van onze broeder/zuster (v19-21).

 • Gods liefde houdt ons in God (v13-16)

Voor de context is het handig om v7-8 mee te pakken met lezen.

1 Johannes 4:7-8 “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

Toon volledige notities

Johannes leert ons dat een van de bewijzen dat je een echte wedergeboren Christen bent, is dat wij in God blijven en Hij in ons. In God blijven en God in ons blijven wijst op een persoonlijke relatie met God.

 • In het Evangelie van Johannes schrijft Johannes over ditzelfde onderwerp, in God blijven. In Johannes 15 leert Jezus ons dat als wij als christen vrucht willen dragen, we in Hem moeten blijven. Als wij willen doen wat de Bijbel van ons vraagt als christen, moeten we een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Hoe ziet dit er uit?
  • Hem beter leren kennen door Bijbel lezen en bidden.
  • 1 Johannes 3:24 leert dat we in Hem blijven door Zijn geboden in acht te nemen.
  • 1 Johannes 4:13 laat zien dat de Heilige Geest in ons het bewijs is dat wij in Hem zijn. De Heilige Geest in iemand, is het bewijs dat die persoon een christen is.
   • Efeze 1:13 leert dat de Heilige Geest de verzegeling is van de christen. Hij is het bewijs dat we echt van God zijn.
   • De aanwezigheid van Gods Geest in ons uit zich o.a. doordat we elkaar gaan liefhebben, zoals Johannes ons onderwijst.

In v14-15 legt Johannes ons uit dat hij een ooggetuige is geweest van het feit dat Jezus door God de Vader naar de aarde gestuurd is. Jezus kwam niet voor de gezelligheid, het lekkere eten of om ons te bestuderen. Hij kwam als “Zaligmaker van de wereld.”

Lukas 19:10b “De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.” (NBG51)

 • Johannes en de apostelen (“wij”) hebben gezien dat Jezus gekomen is. Zij hebben ervaren en getuigen daarvan, dat Jezus gekomen is om de verlorenen te zoeken en te redden.
 • Dat is het goede nieuws van het Evangelie. De mens heeft een zonde-probleem, een probleem dat we zelf niet op kunnen lossen. De oplossing moest van God komen en God zond Zijn Zoon Jezus. Om gered te worden, om van het zonde-probleem af te komen, om eeuwig bij God te zijn, moet je belijden “dat Jezus de Zoon van God is,”
  • Ieder mens zondigt, ieder mens voldoet niet aan de standaard van perfectie. Dat is een probleem, want zonde verdient straf, de doodstraf (Romeinen 6:23). Jezus droeg die straf voor jou en mij door te sterven aan het kruis.
  • Hij was volledig God en volledig mens tegelijk, iets dat we niet snappen. Als jij vandaag gered wil worden, geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij voor jouw zonden gestorven is. Neem Hem aan als Zaligmaker en Heere van jouw leven en je hebt eeuwig leven met Hem.

Johannes leert ons in v16 dat de manier om in Hem te blijven, is door God kennen en geloven.

 • Kennen is ginosko. Deze vorm van kennen gaat niet over iets gelezen hebben en dat theoretisch snappen/opslaan in ons hoofd. Het gaat om een proces van iets of iemand leren kennen. Het is net als daten, dat is een proces van iemand beter leren kennen. Ginosko is kennis door ervaring op te doen.
  • Johannes zegt dat we God en daarmee Jezus persoonlijk kunnen leren kennen, maar dat het wel een proces is. Om iemand beter te leren kennen, moet je tijd investeren, energie en geld. Dat moeten we ook in God. Bijbel lezen en bidden kosten tijd en energie, een Bijbel aanschaffen kost geld. De vraag is of jij bereid bent om tijd voor God apart te zetten, en hoeveel. De vraag is of jij wil bidden, en hoeveel. De vraag is of God bepaalt waar ‘jouw’ geld aan uitgegeven wordt, of dat jij dat doet. Ben jij bereid om te investeren in God beter leren kennen? En zo ja, hoeveel?

Wanneer je iemand beter leert kennen, zal je vrijmoedig met en over die persoon spreken. Dat is ook wat Johannes over onze relatie met Jezus zegt, als je Hem beter leert kennen, zal je vrijuit over Jezus spreken. Je zal je niet inhouden en zonder angst vertellen over Wie Jezus is.

 • Paulus omschrijft de liefde als de “vrucht van de Geest” in Galaten 5:22. Deze vrucht is iets dat de Heilige Geest ons geeft en wat Hij in ons ontwikkelt. Deze liefde is iets waar we altijd in kunnen groeien, ons voorbeeld is Jezus en Hij had perfect lief.

1 Thessalonicenzen 4:9-10 “Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen,”

Paulus riep de kerk in Thessaloniki op om meer lief te hebben, ondanks dat ze al goed bezig waren. We zijn nooit klaar met groeien in de liefde, omdat God liefde is (1 Johannes 4:8) en we hebben nog niet lief zoals Hij liefheeft.

Gods liefde is wat mensen aantrekt, want Zijn liefde is niet zoals de liefde van deze wereld. Gods liefde is onvoorwaardelijk, altijd genoeg, eeuwig en Zijn liefde is heel praktisch. Als die liefde in jou leeft, ben en blijf je in God, precies de plek waar God je wil hebben.

 • Liefde drijft angst uit (v17-18)

De liefde waar Johannes het nu al veel verzen over heeft, heeft nog een effect op de mens. Gods liefde verdrijft angst uit de mens, specifiek angst voor het komende oordeel, angst voor de straf van God. God weet heel goed dat wij mensen voor veel dingen bang zijn (v18), waaronder het komende oordeel. angstlijst.nl spreekt over 418 fobieën.

 • Voorbeelden zijn: Vrees voor de dood, de toekomst, mensen, het onbekende, te falen, afwijzing, ziekte, de kerk, eenzaamheid, pijn, Gods straf, etc.

Voor een christen werkt angst verlammend in je relatie met God. God geeft ons in het Woord geen enkele reden om bang te zijn. Meer dan 110x zegt God dat we niet bang hoeven te zijn, vooral omdat Hij bij ons is.

 • Johannes zegt in v18 dat in de liefde geen angst is, om dat volmaakte liefde angst uitdrijft. Wat hij hier zegt is dat de aanwezigheid van Gods liefde angst doet wijken. Gods liefde is veel sterker dan angst.

Romeinen 5:5 “de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”

 • Gods Geest stort Gods liefde in ons uit. Hij kan en wil Gods liefde elk moment in ons hart leggen. De liefde die sterker is dan alle angst bij elkaar. Door te groeien in God en Zijn liefde kennen, is een natuurlijk gevolg dat we meer op God gaan vertrouwen. Hierdoor hebben we minder angst, omdat we zien hoe groot God is en de liefde die Hij aan ons geeft.

Psalm 34:4 “Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.”

 • Onterechte en ongezonde angst voor God is het bewijs dat je de liefde van God niet kent. Het is ook een bewijs dat Gods liefde in jou niet aan het groeien is, of misschien zelfs niet aanwezig is.
 • Wat is de link met straf? Angst wijst erop dat je God niet (genoeg) vertrouwt, niet genoeg kent, dat je meer op andere dingen let dan God. Toen Petrus op het water liep, ging het goed zolang hij zijn ogen op Jezus gericht hield; pas nadat hij zijn ogen van Jezus afhaalde, zonk hij. (Psalm 121)

Warren Wiersbe: “We hoeven niet bang te zijn voor de toekomst, omdat onze zonden geoordeeld zijn in Christus toen Hij stierf aan het kruis. (…) We hoeven niet bang te zijn voor het verleden, omdat ‘Hij ons eerst liefgehad heeft’ (…) We hoeven niet bang te zijn voor het heden, want ‘de volmaakte liefde drijft de vrees uit’. (1 Johannes 4:18)”

Door Gods liefde kunnen we vrijmoedigheid hebben “op de dag van het oordeel.” (v19) Oordeel is wat God uitspreekt over alle dingen die zonde zijn. De Bijbel spreekt in zowel het OT als het NT over de Dag van de Heere, de periode van oordeel. Dat is geen dag, maar een periode waarin God Zijn toorn zal uitgieten en Zijn oordeel zal vellen over de wereld die Jezus Christus blijft afwijzen.

 • Wij, in wie Gods liefde is, hoeven niet bang te zijn voor Gods oordeel. Wij zullen met zekerheid en vrijmoedigheid kunnen staan voor Gods troon omdat wij Jezus’ verlossing en vergeving hebben ontvangen. We hoeven niet bang te zijn voor Gods oordeel, omdat Jezus ons heeft verlost van Gods oordeel. Gods liefde overtuigt de christen daarvan.

Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

 • Jezus zegt hier, wat Johannes bevestigt, dat wij “uit de dood” overgaan “in het leven”. Dat kan alleen doordat wij in deze wereld zijn zoals Hij is. Hier op aarde heeft de christen al eeuwig leven, zijn wij volledig vergeven en compleet rechtvaardig. Wij zijn geworden zoals Jezus is, door Zijn werk aan het kruis.

Gods liefde verdrijft alle angst; Gods liefde uit zich compleet in het feit dat Jezus voor ons gestorven is. Het gevolg van dat offer is dat we geen oordeel zullen ontvangen, maar ook dat we nergens bang voor hoeven te zijn.

 • de liefde leidt ons tot het liefhebben van onze broeder/zuster (v19-21).

Het is belangrijk dat we snappen dat Gods liefde niet afhangt van hoe wij Hem lief hebben. God hield al van ons voordat wij van Hem hielden (v19). Het feit dat wij Hem lief kunnen hebben, is begonnen met het feit dat Hij eerst van ons hield; Hij hield vanaf het begin van ons.

Zijn liefde hoort een effect op ons te hebben richting andere christenen: praktische wederliefde (v20-21). Johannes zet dit in de context van Gods liefde voor ons, Jezus’ offer aan het kruis toen wij Hem nog pijnigden door onze zonden. Johannes zegt dat wij onze broeders en zusters horen lief te hebben, omdat God eerst van ons hield.

 • Gods liefde voor de mens hoort ons aan te zetten tot het liefhebben van onze broeders en zusters. 1 Johannes 3:18 leert dat we niet met woord of tong moeten liefhebben, maar juist in daad en waarheid. Dat is waar Johannes over praat. Heb je broeder/zuster lief in woord en daad. God heeft namelijk ook praktisch van jou gehouden. Het bleef bij Hem ook niet bij woorden.
  • Johannes gaat zelfs zo ver dat hij broeders en zusters liefhebben als zo’n logisch gevolg ziet van Gods liefde, dat we God niet liefhebben als we dit niet doen. God liefhebben leidt tot het liefhebben van broeders en zusters. Het is een gebod van God (v21).

Gods liefde doet geweldige dingen voor de mens, het houdt ons in God, drijft angst uit en zet ons aan tot liefde voor medechristenen. Het is wel belangrijk dat we zien hoe God ons heeft liefgehad, want dat is de bron voor dit alles. God houdt zoveel van jou en mij, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde. Jezus Christus kwam 2000 jaar geleden om voor jouw en mijn zonden te sterven. Hij kwam om jouw en mijn problemen op te lossen.

Jezus had Zelf niks fout gedaan, maar toch droeg Hij jouw en mijn straf. Hij had Gods wet nooit overtreden, wat jij en ik wel doen, maar Hij koos om voor jou en mij te sterven. Hij stierf en stond op uit de dood voor jou en mij. Hij houdt zoveel van jou, zo ontzettend veel. Dat is de liefde waarmee God van jou houdt, dat is de liefde die jou in Hem houdt, angst uitdrijft en de liefde die wij voor andere christenen horen te hebben.

 • Met Heilig Avondmaal vieren we vanochtend wat Hij voor ons gedaan heeft. We denken aan en zijn dankbaar voor het feit dat Hij zo ver gegaan is voor ons. We staan stil bij hoeveel Hij ons vergeven heeft, hoeveel liefde Hij getoond heeft.
 • Als jij nog niet geloofd in deze Jezus, is vandaag het moment om je leven aan Hem over te geven. Hij wil jou alle liefde geven die je nodig hebt en meer. Hij wil jou verlossen van je angst, maar bovenal wil Hij jou vergeven van je zonden, zodat je eeuwig bij Hem kan zijn. Leg je leven in gebed bij Hem neer, vraag om vergeving en accepteer Jezus’ offer aan het kruis van 2000 jaar geleden.
 • Als je al geloofd, blijf jij in God? Houdt Gods liefde jou in Hem, zodat je Hem dient zoals Hij dat wil? Of staan er dingen in de weg? Zijn er dingen/mensen waar je meer van houdt dan van God? Leg je leven bij Hem neer en vraag Hem je te vergeven. Vraag om die liefde, meer passie voor Hem in je hart.

Ben jij bang voor dingen? Heb jij angsten waar je niet uit komt? Vraag vandaag of God Zijn liefde overvloedig over je wil uitstoren, zodat je zal zien dat perfecte liefde angst verdrijft. Leg je angsten in gebed bij God neer en vraag Hem om die van je weg te nemen. Vraag Hem de leegte te vullen en te blijven vullen met Zijn liefde.

Zet Gods liefde jou aan tot anderen liefhebben? Houd jij in woord en daad van medechristenen? Of ben jij bezig met je eigen zaken? Vraag God om je hart te veranderen, zodat jij zal leven naar Zijn perfecte liefde.

1 Johannes 4:9-10