Het gezin

Het gezin

Vanochtend pakken we onze studie op in Spreuken. Spreuken 1-9 hebben we vers-voor-vers bestudeerd; de rest van Spreuken zullen we thematisch behandelen. Vandaag gaan we kijken naar een van de fundamenten van de samenleving, het gezin. God heeft veel te zeggen over het gezin, het gezin is namelijk heel belangrijk voor Hem.

God heeft 3 instituten ingesteld in Zijn Woord, de overheid, de kerk en het gezin. Het gezin is het fundament voor hoe de overige 2 draaien, want vanuit het gezin komen de mensen die in de kerk en in de overheid zitten. Hoe men omgaat met het gezin bepaalt, veel, hoe de kerk en de overheid functioneren. Als het gezin Goddelijk is, zal dat een goed effect hebben op overheid en kerk; als het gezin niet goddelijk is, zal dat ook effect hebben op overheid en kerk.

Het gezin hoort te laten zien hoeveel God van ons houdt. We gaan vanochtend naar 2 dingen kijken als het gaat om het gezin 1) de man-vrouw relatie, 2) de ouder-kind relatie.

 1. De man-vrouw relatie

Het gezin zoals God het bedoeld heeft, begint met het accepteren van Gods beeld van het huwelijk. God heeft sinds Eden een huwelijk ingesteld als tussen 1 man en 1 vrouw. Elke andere combinatie is niet zoals God het bedoeld heeft. 1 man en 1 vrouw, die mogelijk door God gezegend worden met kinderen. Dat is het begin van een gezin dat laat zien hoeveel God van ons houdt.

Toon volledige notities

God wil voor de meeste mensen dat ze trouwen, Hij brengt dan een man en een vrouw bij elkaar. Tegenwoordig hebben we huwelijken door verliefd te worden en dan te trouwen, vroeger was een huwelijk geregeld door de ouders. In alle gevallen wordt er verwacht dat man en vrouw zich houden aan Gods ideeën voor het huwelijk. Salomo gaat in Spreuken vrij veel in op wat de man hoort te doen, niet omdat hij iets tegen vrouwen heeft, maar omdat hij tegen zijn zoon, Rehabeam, spreekt.

 1. De man.

Spreuken 18:22 “Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.”

Spreuken 19:14 “Huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE.”

Mannen, God heeft jou je vrouw gegeven. God geeft alleen dingen die goed voor ons zijn, dus je vrouw is ook de juiste vrouw voor jou. Het voelt misschien niet altijd zo, het lijkt misschien anders te zijn, maar God zegt dat het goed is. God heeft jou, als man, ongelofelijk gezegend, zegt Spreuken. God heeft jou een vrouw gegeven, een vrouw om van te houden, om te eren, om te dienen.

 • De houding van de man richting de vrouw zegt in hoeverre je dit gelooft. Geloof jij dat je vrouw een cadeau van de Heere is? Geloof jij dat God jou gezegend heeft door jou die specifieke vrouw te geven? Of denk je dat God een foutje heeft gemaakt?
 • Misschien nog wel belangrijker, behandel jij je vrouw als een cadeau van de Heere? Ben je lief voor haar, zorg je voor haar, let je op haar noden, leid je haar als leider van het gezin?
  • Voor de duidelijkheid, er staat niet bij dat de vrouw perfect is, dat ze nooit vervelend is of de behandeling die God van jou vraagt verdient. God wil dat je haar zo ziet, omdat Hij haar zo ziet.

Daarnaast, hoort de man Gods wijsheid te zoeken (Spreuken 1), dwaasheid links te laten liggen (Spreuken 14:7), plannen te maken voor zijn gezin in gebed (Spreuken 14:17), wijze woorden  te spreken (Spreuken 15:23), niet achter andere vrouwen aan te rennen (Spreuken 5).

 • Efeze 5 leert de man hoe van zijn vrouw te houden, zoals Christus van de kerk houdt en Zich volledig voor haar heeft gegeven. Dat is de liefde die God in de man wil leggen voor zijn vrouw. Heb jij Gods blik op je vrouw of je eigen blik? Behandel je je vrouw zoals God dat wil, of zoals jij zelf wil/gewend bent? Dit begint in je hart; vraag God om je hart te veranderen.
 1. De vrouw

Spreuken 12:4 “Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen.”

Het Hebreeuws wijst hier op een sterke vrouw, een vrouw die weet hoe zich te gedragen als een christelijke getrouwde vrouw, een oprechte en integere vrouw. Deze eigenschappen kan God in de vrouw leggen, God kan en wil elke vrouw deugdelijk maken, zodat ze een kroon is voor haar man.

De deugdelijke vrouw zoekt Gods wijsheid en inzicht (Spreuken 11:22), is meer met God bezig dan met andere dingen (Spreuken 31:30), ze eert haar man door geen overspel te plegen (Spreuken 6). Deze vrouw doet dingen die overeenkomen met Gods Woord. Ze heeft een eigen mening en geeft die, liefdevol en met respect, aan haar man, maar accepteert ook de door God ingestelde patronen voor het huwelijk (Efeze 5:22-31).

 • Door haar manier van doen en laten, laat deze vrouw zien dat ze van God en haar man houdt. Daardoor laat dit gezin zien hoeveel God van ons houdt, het is een beeld hiervan.

Tegenover de deugdelijke vrouw staat de vrouw die haar man beschaamd maakt. Het Hebreeuws wijst hier op iets continu en bewust. Deze vrouw is bewust bezig om haar man belachelijk te maken, om hem te schande te maken.

Waltke: “De verachtelijke vrouw zuigt onzichtbaar al zijn kracht en vitaliteit op, en sloopt hem van binnen uit.”

Spreuken 25:24 “Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw.”

 • Vrouwen, onderschat ajb niet hoeveel macht jullie over je man hebben. Wat jullie zeggen en doen, hoe je dat zegt en doet, heeft impact op je man. Als je op God gericht bent, kan je de grootste zegen zijn die je man ooit heeft ontvangen, naast redding. Als je met andere dingen bezig bent, als je hem tegenwerkt, hem publiekelijk/achter zijn rug om afbrandt, kan je hem helemaal kapot maken.

Als voor de vrouw God belangrijker is dan alles, dan zal de vrouw de beste grootste zegen zijn voor de man. Wat leeft er in je hart dames, God eren, of je eigen wil? Wil je dat je man doet wat jij wil, of Gods wil? Help en ondersteun je je man, of kleineer je hem, werk je hem actief tegen, etc? Ook dit is een zaak van het hart.

 1. Het huwelijk

Voor zowel man als vrouw, om het huwelijk te laten zijn zoals God het wil, is er 1 ding nodig: overgave aan God. Zonder overgave aan God zullen man en vrouw voor zichzelf, i.p.v. voor God leven. Zonder overgave zal een gezin niet Gods liefde voor ons aan de omgeving laten zien.

Wiersbe: “Waar 2 mensen van de Heere en elkaar houden, kan God leiden en zegenen. Het is niet een ‘fifty-fifty’ regeling, want ‘twee worden één’. Het is echter 100% toewijding aan elkaar en aan de Heere.”

Dit vereist overgave aan God, want zonder Hem kan je dit niet aan de ander geven. Zonder God kan je je niet onderschikken aan je man als aan de Heere (Efeze 5:22-24), zonder God kan je je vrouw niet liefhebben als Christus de gemeente (Efeze 5:25-29). Hoeveel van jou heeft God? Dat bepaalt in hoeverre jouw huwelijk is zoals God het wil hebben.

Een aantal gedachten over het huwelijk:

 • Spreuken 16:27 “Een verdorven man graaft kwaad op, en op zijn lippen is het als een verzengend vuur.”
  • Een van de dingen die huwelijken kapot maakt, is het continu naar boven halen van het verleden. We zullen het verleden moeten laten rusten, de ander vergeven en door gaan. Dat herstelt fouten uit het verleden. Ben jij bereid om dat te doen?
 • Spreuken 6:32 “Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde.”
  • Hebreeën 13:4 leert dat we het huwelijksbed rein moeten houden. Zowel man als vrouw moet trouw zijn, ten eerste aan God, daarna aan elkaar. Ook dat is iets dat alleen God kan doen in de mens.
  • Dit gaat over rein in daden, fysiek overspel, rein in ogen, geen porno kijken, rein in hart, verlangen naar een ander. Alleen God kan de mens hierin veranderen.
 • Spreuken 30:5 “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.”
  • Het Woord van God is waar, gelouterd, rein. Het is getest door de eeuwen heen en het blijft waar. Geen huwelijk zal zijn zoals God het bedoeld heeft, als Gods Woord niet regeert in dat huwelijk. Dat betekent in man en vrouw apart, maar ook samen.
  • Lees je Bijbel, alleen en samen. Mannen, neem daarin het voortouw. Maak tijd om samen het Woord te lezen, samen te bidden, samen God te zoeken. Dat is essentieel voor je huwelijk.

Om het huwelijk zo te laten zijn zoals het moet, om daarmee het gezin zo te laten zijn zoals het moet, moet er overgave aan God zijn. Dan kan het gezin laten zien hoeveel God van ons houdt. In hoeverre ben jij, is jouw huwelijk overgegeven aan God?

 1. Ouder-kind relatie

Spreuken is geschreven van een vader naar zijn zoon, er wordt veel tegen kinderen gezegd.

 • Kinderen horen hun ouders te gehoorzamen (Spreuken 1:8)
 • Kinderen horen het onderwijs van hun ouders niet te vergeten (Spreuken 3:1)
 • Kinderen horen God te vrezen en de overheid (Spreuken 24:21)

Dit is de taak van kinderen, ouders hebben een grote rol hierin. Ouders hebben de taak om hun kinderen dit bij te brengen (Efeze 6:1-4). Ouders horen hun kinderen aan te spreken, zoals we Salomo zien doen door heel Spreuken heen. Ouders horen hun kinderen van alles bij te brengen:

 • Wie is God en Zijn Zoon (Spreuken 30:4)?
 • Wijsheid, kennis en inzicht (Spreuken 1:2-3)
 • Hoe om te gaan met verleiding (Spreuken 1:10-19)
 • Hoe te leven naar Gods wil (Spreuken)

Ouders horen een voorbeeld te zijn voor hun kinderen (Spreuken 20:7); leef ze voor wat je tegen ze zegt. Ouders horen hun kinderen te onderwijzen, in de weg van de Heere, maar ook in hoe te leven in deze maatschappij (Spreuken 1:8). Ouders horen hun kinderen gehoorzaamheid bij te brengen. Wat ouders doen en vooral hoe ze dat doen, bepaalt of het gezin laat zien hoeveel God van ons houdt.

 • Al deze dingen kan je alleen doen als ouder als God je leidt. Je kan dit alleen doen als je zelf dicht bij God leeft en Hem navolgt. Je moet zelf een levensstijl van aan Gods voeten zitten hebben, van Bijbel lezen, bidden, naar samenkomsten gaan, etc. Jij moet dicht bij God leven, voor je je kind daarin kan onderwijzen.

Dit is specifiek belangrijk al het om gehoorzaamheid bijbrengen gaat. De reden hiervoor is als volgt:

Hebreeën 12:9-10 “En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.”

 • Kinderen moeten God leren gehoorzamen, ze beginnen dat te leren door hun ouders te gehoorzamen. Als je je ouders, die je wel ziet, niet gehoorzaamt, hoe wil je dan God, die je niet ziet gehoorzamen? God wil dat ouders hun kinderen corrigeren, binnen Gods grenzen houden.

Corrigeren is een controversieel onderwerp tegenwoordig. De Bijbel spreekt over een corrigerende tik aan je kind geven, je kind slaan en op die manier corrigeren. Dat is namelijk ook hoe God ons, Zijn kinderen, corrigeert. Nu mag dat niet volgens de Nederlands staat, omdat ‘een stelselmatige corrigerende tik’ onder kindermishandeling valt. Het zou de eigenwaarde van kinderen aantasten en grote problemen kunnen veroorzaken.

 • De Bijbel zegt iets anders, de vraag is dan wat we doen als ouders; volgen we God en Zijn Woord of volgen we de Nederlandse overheid. Als we echt Gods Woord als ultieme waarheid zien, dan zullen we als christenen moeten kiezen voor hoe God zegt dat we ouders horen te zijn, niet de Nederlandse staat.

Dat betekent volgens mij een aantal dingen als het aankomt op ouders en kinderen:

 • Ouders horen God lief te hebben boven alles. Zonder dit fundament gaat de rest niet goed.
 • Ouders horen te corrigeren wat volgens de Bijbel niet juist is, dus niet de dingen die ze zelf irritant vinden.
 • Ouders horen liefdevol te corrigeren. Dat is hoe God ons corrigeert. Woede kan en mag nooit de reden zijn om een kind te corrigeren.
 • Ouders horen hun kinderen God erend te corrigeren. Zowel manier als houding van het hart zijn hier doorslaggevend.

Spreuken 19:18 “Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar  laat het niet in u opkomen  hem te doden.”

 • Spreuken leert op verschillende plekken dat een kind een corrigerende tik geven goed en zelfs nodig is. Spreuken leert dat op die manier corrigeren God eert, als ouder, en het kind helpt. Salomo leert ons zelfs dat als je je kind niet een tik geeft, alleen wanneer nodig, dat je je kind haat.

Spreuken 13:24 “Wie zijn  stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem.”

In het tegenwoordige denken klinkt dit hard, liefdeloos en niet je kind juist behandelend. In Gods ogen is dit de juiste manier van het opvoeden van een kind, de juiste manier van het liefhebben van een kind. God, Die alles weet, is Zelf een Vader; Hij weet hoe Hij Zijn kinderen (ons) moet opvoeden. De vraag hierin is of wij God en Zijn wil belangrijker vinden dan ons eigen denken en dan de cultuur.

 • Voor de duidelijkheid, de Bijbel is heel duidelijk dat mishandeling niet mag, zeker ook kindermishandeling. Jezus Zelf (Markus 10:14) was heel duidelijk over hoeveel God van kinderen houdt. Kinderen horen gezegend te worden, niet mishandeld.
 • Correctie door een ouder mag nooit op een vernederende, publieke, geleid-door-woede manier uitgevoerd worden. Gods liefde voor het kind moet de drijfveer zijn, anders heeft de correctie een heel ander effect.

Spreuken 3:11-12 “Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.”

 • Richtlijnen voor het Bijbels corrigeren van je kind: bid eerst, nooit vanuit woede (als boos, wachten!), nooit in het gezicht slaan, nooit publiekelijk (vernederend), vertel altijd waarom je dit doet (om God te gehoorzamen), maak achteraf duidelijk dat je heel veel van je kind houdt.

Warren Wiersbe: “Wat een tragedie als kinderen aan zichzelf overgeleverd zijn, niet wetende waar of wat de grenzen zijn en wat de gevolgen van rebellie zijn! Ik kan het verkeerd hebben, maar ik vermoed dat veel mensen die hun kinderen niet straffen het moeilijk vinden zelfdiscipline te hebben.”

 • Ouders, bepaalt God hoe jullie je kind(eren) opvoeden? Of bepaalt iemand die niet alwetend is dat? God is Zelf Vader, Hij kent ons perfect, laat Hem bepalen hoe kinderen op te voeden. In je opvoeding, zoek altijd Gods wil; in het zijn van een voorbeeld, in het instrueren van je kind, in het corrigeren van je kind. Zoek Gods wil, doe dit allemaal vanuit overgave aan God, doe dit allemaal tot eer van God.
 • Kinderen, gehoorzaam je ouders, zolang ze Gods Woord volgen. Gehoorzamen aan je ouders is de enige taak die je van God krijgt, daar heb je je handen aan vol. Leg bij God neer dat je dit misschien moeilijk vindt; vraag God om je hart hierin te veranderen.

Het gezin hoort een beeld te zijn naar de omgeving van hoeveel God van ons houdt. Zonder overgave aan God zal het gezin van alles laten zien, maar niet God en Zijn liefde. Laat God je beeld van het gezin bepalen, niet de wereld. Laat God je beeld van instructie, voorbeeld zijn en correctie bepalen, niet de wereld. Laat God je beeld van je ouders gehoorzamen bepalen, niet de wereld.

We hebben vandaag naar het gezin gekeken, een fundamenteel onderdeel van de samenleving. Als gezinnen hun blik op God richten, als ouders en kinderen hun God-gegeven taken op zich nemen, heeft dat een heiligend effect. De vraag is of onze gezinnen laten zien hoeveel God van ons houdt, of dat ze iets anders laten zien.

We vieren avondmaal vanochtend, de vreugdevolle herinnering aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Alleen door Jezus’ offer aan het kruis, 2000 jaar geleden, kunnen we nu gezinnen zijn die laten zien hoeveel God van de mens houdt. Jezus’ dood en opstanding zijn fundamenteel voor gezinnen om te zijn zoals God ze bedoeld heeft. Zonder dat offer kunnen we nooit elkaar liefhebben zoals God dat wil, zonder die opstanding kunnen wij niet leven naar Gods wil, i.p.v. naar onze eigen zondige wil.

 • Als je nog niet gelooft, God is de hemelse Papa. Hij wil alle kinderen dicht bij Hem hebben. Hij houdt van jou en wil niet dat je van Hem gescheiden bent. Zonde houdt jou weg van Hem, zonde waarvoor Jezus aan het kruis is gegaan. Belijd dat je een zondaar bent die Jezus nodig heeft, leg je leven bij God neer in gebed, bekeer je en geloof in Hem.
 • Als je wel gelooft en getrouwd bent, hoe is jouw huwelijk? Mannen en vrouwen, hoe zien jullie elkaar? Hoe behandelen jullie elkaar? God heeft in Zijn Woord uitgelegd hoe Hij naar het huwelijk kijkt, hoe de man en hoe de vrouw naar het huwelijk hoort te kijken. Laat God je beeld en gedrag in het huwelijk bepalen, niet je eigen denken.
  • Mannen, heb je vrouw lief als jezelf. Dien je vrouw, zie haar als een cadeau van God. Vraag God om je blik richting haar te veranderen.
  • Vrouwen, heb je man lief, door je te onderschikken aan hem als aan de Heere. Dien je man, zoek God. Vraag God om je blik naar hem te veranderen.
 • Ouders, bepaalt God hoe jullie je kinderen opvoeden? Of de overheid/iemand anders? Ben je bereid om te doen wat God van je vraagt als ouder (onderwijzen, corrigeren, voorbeeld zijn, etc.) of niet? Onderwerp je aan God, wees een ouder zoals Hij dat wil.

Avondmaal:

1 Petrus 2:22-24 “Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;  Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

Afsluiten:

2 Petrus 1:3 “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.”