Het kruis – terug naar de basis

Het kruis – terug naar de basis

Het kruis – terug naar de basis

Vandaag, basis christendom: het kruis van Golgotha (Calvary). Controversieel |populair. Nutteloos | van levensbelang. We gaan naar kruis kijken aan de hand van 3 vragen: I. Wat is het kruis? II. Waarom is het nodig? III. Wat kunnen we er van leren?

 1. Wat is het kruis?

2 houten planken; 1 lange en 1 iets kortere. Gebruikt door Romeinen voor doodstraf.

 • Vernederende straf, bedoeld om iemand publiekelijk te straffen en een voorbeeld van die persoon te maken
 • Vaak moest men eigen dwarsbalk dragen (45 kg), hele kruis was te zwaar (135 kg), naar plek van executie
 • Polsen en voeten met spijker doorboord, om te blijven hangen.
 • Langzame pijnlijke dood. Persoon stierf veelal door verstikking.
  • Kon zichzelf niet meer omhoog houden, daardoor longen in elkaar geduwd.

Jezus werd aan kruis gehangen, buiten de stad Jeruzalem (Hebreeën 13:12), op de berg die Golgotha, Calvary, heet. Jezus onderging dit en nog veel meer.

Toon volledige notities
 1. Waarom is het nodig?

Letterlijke, fysieke kruis. Belangrijker misschien, waarom hebben christenen het zoveel over het kruis? Waarom is het kruis zo’n groot deel van het christendom?

We zien in de 4 Evangeliën dat Jezus naar het kruis ging. Mattheüs 27 zegt dat Jezus gekruisigd werd (v35) en dat Hij de Geest opgaf (v50). Jezus stierf aan het kruis, maar waarom?

Mens heeft een probleem, zonde; elk mens.

Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.”

Allen, ieder mens, jij en ik. à ‘Hoe kan je dat nou zeggen? Ik ben een goed mens, ik leef goed, ik doe geen zonde.’

 • Heb je ooit gelogen? Ooit iets gestolen? Ooit Gods Naam verkeerd gebruikt? Ooit boos geworden op iemand om verkeerde redenen?
  • Zonde, schuldig als zondaar (leugenaar, dief, godslasteraar, moordenaar).

Voorbeeld, kinderen:

 • Niet leren liegen, stelen, egoïstisch
 • Wel leren waarheid spreken, delen, vragen om dingen, beleefd zijn, etc.
  • Niet bedoeld om in de grond te stampen, maar om te laten zien dat we allemaal in zelfde schuitje zitten, zondaars.

Ok, zondaar, en dan?

Jesaja 59:1-2 “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,  en Zijn oor is niet toegestopt  dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”

Dat is wat zonde doet. Zonde houdt de mens af van God. Wat betekent dat?

Mens is eeuwig wezen, we zullen de eeuwigheid ergens doorbrengen; belangrijke vraag is waar? Bijbel leert dat er 2 plekken zijn, hemel en hel.

 • Hemel: waar God is, waar alles perfect is, waar alles is zoals Hij het bedoeld heeft, plek waar mensen heengaan die Gods vergeving van zonde aangenomen hebben.
 • Hel: gescheiden van God, bedoeld om satan en demonen te pijnigen voor in opstand komen tegen God, plek waar mensen heengaan die Gods vergeving niet geaccepteerd
  • Ieder mens moet dit weten, gaat over leven en dood. Eeuwig leven met God in de hemel, of de eeuwige dood in poel van vuur en zwavel (Openbaring 20:10).

Dit probleem kwam Jezus oplossen, Hij kwam oplossing brengen.

De straf voor de zonde is de dood (Romeinen 6:23), de eeuwige dood. Jezus kwam als perfect mens naar de aarde om die straf te dragen.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Jezus was onschuldig, maar koos om jouw en mijn straf te dragen. (RECHTSZAAL VOORBEELD)

De oplossing voor ons zondeprobleem is accepteren wat Jezus voor ons gedaan heeft. De Bijbel zegt dat we moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is (Johannes 20:31) en dat we dan gered zijn. Betekent:

 • Geloven dat je zelf zondaar bent
 • Geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is
 • Geloven dat God zoveel van jou houdt
 • Zekerheid van eeuwig leven, rust, vrede, God Die altijd bij je is

God biedt jou dit aan, ieder mens (Johannes 3:16). Het ding met een cadeau, is dat we het aan moeten nemen. Zo ook met Jezus’ offer. God biedt jou Zijn redding en vergeving aan, God biedt jou eeuwig leven, rust, vrede, etc. aan. De vraag is of jij het aanneemt.

 • Wat kunnen we er van leren?
 1. God houdt van jou

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

God hield al van jou toen jij nog zondaar was. Zonde doet God pijn, dus God hield al van jou toen jij Hem nog pijn deed.

 • Jouw en mijn zonde is wat Jezus aan het kruis nagelde. Hij werd met een zweep geslagen, de baard werd uit Zijn gezicht gerukt, Hij werd bespuugd, belachelijk gemaakt, onschuldig gedood; allemaal voor jou en mij.
  • Hij onderging dit terwijl wij Hem zoveel pijn deden, terwijl wij kozen voor zonde in plaats van voor God.

Je mag elke dag van die liefde genieten, elke dag weten en ervaren dat die liefde er is. God houdt van jou, wie je ook bent, wat je ook doet of gedaan hebt. Hij houdt van jou, omdat Hij God is. Zijn liefde hangt niet af van wat jij wel/niet goed doet; deze liefde hangt af van Zijn keuze en Hij veranderd niet van gedachten (Maleachi 3:6).

 1. God vergeeft jou

Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, God kan en wil je vergeven.

1 Johannes 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

God kan en wil jou vergeven, Hij wil alleen dat je Hem er om vraagt. Hij wil je niet alleen vergeven, maar ook alle schuldgevoelens bij je wegnemen. Hij wil dat je rust hebt, vrede in je hart en hoofd. Alle dingen die deze wereld niet heeft (antidepressiva, afkickklinieken vol, etc.)

Jesaja 1:18 “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte sneeuw.”

 • Zonde maakt ons vies, zonde geeft vlekken die wij er niet uit krijgen. Jezus wast onze vlekken schoon met Zijn eigen bloed, het bloed dat Hij gaf aan het kruis van Golgotha. Op basis van dat kruis, van dat bloed vergeeft Hij jou.
 1. God is barmhartig en genadig

De Bijbel zegt dat God barmhartig en genadig is (Exodus 34:6). Dat is belangrijk voor ons, specifiek ook in die volgorde.

 • Barmhartigheid is iets NIET krijgen dat je WEL verdient
 • Genade is iets WEL krijgen dat je NIET verdient

Dat is hoe God met ons omgaat. Hij geeft ons niet wat we wel verdienen en wel wat we niet verdienen. Dat is de God waar de Bijbel het over heeft, de God Die levens kan en wil veranderen; dit is de God die vandaag tot jouw hart wil spreken.

Het kruis is de basis van het christendom, omdat

 • Bij het kruis is iedereen gelijk. Iedereen is een zondaar, iedereen heeft vergeving nodig.
 • Bij het kruis is vergeving. Vergeving van zonde, bevrijding van de last van schuld.
 • Bij het kruis is eeuwig leven. Alleen door Jezus (Johannes 14:6) kunnen we voor eeuwig bij God zijn.
 • Bij het kruis is rust. Rust van de dingen die je aan je hoofd hebt, rust van aanklachten over hoe slecht je bent. (Je gaat alleen naar het kruis als je van jezelf weet dat je slecht bent)
 • Bij het kruis is alles anders. Het kruis plaatst alles in een ander perspectief. Alles wordt anders als je bij Jezus bent. Zijn aanwezigheid veranderd alles.

Door het kruis zijn al deze dingen mogelijk. Door het kruis kunnen wij bij God komen, door het kruis is er vergeving van zonden mogelijk.

De vraag is wat dit kruis met jou doet? Zorgt het dat jij je ongemakkelijk voelt, of spreekt het je aan?

Als nog niet gelooft, weet kruis is voor jou. Jezus is voor jou aan het kruis gegaan, omdat Hij van jou houdt. Hij wil dat jij eeuwig bij Hem bent, niet eeuwig gescheiden van Hem. God biedt jou vergeving aan, liefde, genade, rust en vrede. Hij wil jou dit alles geven, geef je leven aan Hem. Bid tot Hem en erken dat je een zondaar bent die Zijn vergeving nodig heeft. Dank Hem voor het kruis en accepteer wat Hij voor jou gedaan heeft.

Als je al gelooft, hoe kort of lang ook, doet dit kruis jou nog wat? Raakt het jou nog dat Jezus dit voor jou gedaan heeft? Kan jij nog ontroerd worden, stil staan bij, nadenken over het kruis en verwonderd zijn? Wat doet het kruis nog met jou?

 • Dit kruis hoort jou elke dag te raken. Als dat niet zo is, dan staat er iets tussen jou en Hem in. Een koud geworden hart, onverschilligheid, misschien zonde, drukte. Leg dat in gebed bij God neer en dank Hem voor het kruis, vraag Hem jou opnieuw de waarde van het kruis te laten zien.
 • Dit kruis heb jij elke dag nodig. Er is geen dag dat jij als christen dit kruis niet nodig hebt. Elke dag heb je het nodig om te weten wat God voor jou gedaan heeft, elke dag moet je weten waar je kracht vandaan komt. Elke dag moet je weten wat de basis is van de rust die je hebt gekregen. Niks geen eigen kracht, alleen het kruis.

Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

 • Dit kruis is wat de wereld nodig heeft. Er zijn zoveel mensen die nog niet weten wat dit kruis betekent, of dat ze dit kruis nodig hebben. God heeft ons de opdracht gegeven om mensen te vertellen over Wie Hij is.

1 Korinthe 2:1-2 “En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”

Dat is wat wij mogen doen, wat wij horen te doen. De wereld, onze vrienden, familie, buren, collega’s, iedereen heeft dit kruis nodig. Vraag God om de vrijmoedigheid om dit met de wereld te delen.

1 Petrus 2:22-24 “Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”