Hoe God werkt – Exodus 34:5-26

Hoe God werkt – Exodus 34:5-26

Hoe God werkt

Exodus 34:5-26

Vanochtend gaan we een stuk lezen uit Exodus, een stuk waarin we zien hoe God werkt. Dit stuk tekst laat zien wat God in al onze levens wil doen, Hij wil dat wij allemaal dit proces continue doorlopen. God wil dit jaar, 2017 ons allemaal keer op keer door dit proces laten gaan.

Toon volledige notities

De situatie in Exodus is dat Israël heeft gezondigd tegen God door een gouden kalf te maken. Israël heeft van God gehoord dat Hij hierdoor niet meer in hun midden mee zal reizen, omdat ze continue Zijn regels overtreden. Israël heeft van God gehoord dat ze een halsstarrig volk zijn, een volk dat hun hoofd niet willen buigen voor de Heere.

Mozes, als leider van het volk, gaat met God praten. Hij heeft geen onderhandelingspositie, hij heeft geen rechten waarop hij aanspraak kan maken om dingen van God te vragen. Het enige dat Mozes heeft is Wie God is. Mozes kent God, Mozes wandelt al jaren met God. Mozes vraagt God in Exodus 33:18 om Zijn heerlijkheid te mogen zien.

Gods antwoord is dat Hij Mozes Zijn achterkant zal laten zien en dat Hij Zijn Naam uit zal spreken naar Mozes toe. De manier waarop God dit doet is heel bijzonder, Hij vraagt Mozes om de berg Sinaï weer op te klimmen, zodat Hij aan Mozes voorbij kan gaan. Wanneer Mozes weer boven is, doet God iets geweldigs: Hij daalt neer in een zichtbare vorm, een wolk, passeert Mozes in Zijn aanwezigheid en spreekt Zijn Naam uit. Namen in deze Bijbelse tijd zeiden iets over het karakter van de persoon, over wie hij/zij is. God wil dat Mozes gaat begrijpen Wie Hij is, nog meer dan hij al deed.

 

Exodus 34:5-26

 

Nu denk je misschien, begin van het jaar, laten we goed beginnen. En dan kom ik met een stuk over bokjes die niet gekookt mogen worden in de melk van hun moeder, ezels die vrijgekocht moeten worden en volken die uitgedreven moeten worden. Lekker begin van 2017. Ik zal uitleggen waarom ik dit gedeelte met jullie gelezen heb, ik geloof namelijk dat wij allemaal dit nodig hebben.

 

In het gedeelte dat we net gelezen hebben staan 4 hoofdstappen van een proces. Een proces dat God met een ieder wil doorlopen. Dit is voor zowel de nog-niet christen, de net tot geloof gekomen christen, als de christen die al 10, 15, 20+ jaar met God wandelt. Allemaal hebben we dit proces nodig, allemaal hebben we Gods leiding hierin nodig.

 

De 4 stappen die ik zie, zijn:

 • God spreekt (v5-7)
 • De mens reageert (v8-9)
 • God stelt een verbond in (v10-11)
 • Leven naar het verbond (v12-26)

 

 • God spreekt (Exodus 34:5-7)

In Exodus 34 zien we dat God tot Mozes spreekt. God wil dat Mozes weet en snapt Wie Hij is, God legt uit Wie Hij is in woorden die voor Mozes te begrijpen zijn. God wil dat Mozes niet alleen voelt dat Hij er is, maar vooral dat Mozes begrijpt Wie Hij is.

 • God besteed in Exodus 34 5 woorden aan het feit dat Hij bij Mozes is en de rest van vers 5-7 om uit te leggen in woorden Wie Hij is. Gevoelens zijn heel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste.
  • Kijk naar een liefdesrelatie tussen man en vrouw, het begint met gevoelens, maar je wil toch ook vrij snel weten wie de ander is. Zonder te weten wie de ander is zal de relatie niet lang duren, maar vooral ook niet dieper worden. Dat is precies hoe God Zijn relatie met ons ziet, Hij wil dat wij Hem beter leren kennen.

 

Om dit voor elkaar te krijgen spreekt God, door Zijn woorden laat Hij zien Wie Hij is. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, de Bijbel, waarin Hij uitlegt Wie Hij is. Elk boek heeft een hoofdpersoon, zo ook de Bijbel. God is de Hoofdpersoon van de Bijbel, dit boek gaat over Hem, over Zijn werk, over Wie Hij is, hoe Hij is en hoe Hij met ons om wil gaan. De Bijbel is Gods gesproken Woord opgeschreven in een boek, een boek dat wij mogen bestuderen om Hem (beter) te leren kennen.

 • De Bijbel is ook de belangrijkste manier waarop God tot de mens spreekt, de Bijbel is onze bron van fundamentele waarheid. De Bijbel is het boek dat door God Zelf gegeven is (2 Timotheüs 3:16), het boek waarin Hij uitlegt Wie Hij is, wat Zijn wil is, wat Zijn karakter is.
  • Johannes 1:1 leert dat in de beginne het Woord er al was en dat het Woord God is. Als we daar vanuit gaan, dan zullen we zien dat wanneer we het Woord van God bestuderen, we eigenlijk God Zelf bestuderen.
   • Als je Gods stem wilt verstaan, lees de Bijbel. Als je God wilt leren kennen, lees de Bijbel. Als je Gods wil wilt leren kennen, lees de Bijbel. Als je Gods beloftes wilt leren kennen, lees de Bijbel. Als je wilt lezen over redding, genade, het kruis, etc. lees de Bijbel.

 

Het is belangrijk om uit te leggen dat een zoektocht naar God altijd begint bij God en Wie Hij is. Weten Wie God is, is van levensbelang voor ons geloof.

Johannes 1:1-3 “In het begin was het Woord en Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.”

Zoals ik zei legt de Bijbel uit Wie God is, de inhoud van de Bijbel is God Zelf. Dus het is belangrijk om te weten Wie de God is Die spreekt, het is belangrijk om te geloven Wie de God is Die spreekt.

Alles begint bij God, alles is door God en alles hoort voor God te leven; alles hoort te beginnen bij God, alles hoort te beginnen bij Wie Hij is. Alles hoort te starten bij het feit dat Hij “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,” (Exodus 34:6) is.

 • Alles in ons leven hangt af van het feit dat God is Wie Hij is, alles hangt af van het feit dat Hij barmhartigheid geeft, genade geeft, geduldig is, rijk aan goedheid en trouw/waarheid. Alles in ons leven hangt af van die eigenschappen, want als dat niet waar is, dan kunnen wij niet gered worden.
  • Je krijgt niet wat je wel verdient (barmhartigheid). Als God niet barmhartig is, dan zijn alle mensen nog steeds schuldig aan de zonden die we elke dag begaan. Elk mens komt tekort wanneer we Gods standaard neerleggen, elk mens faalt in vergelijking met God.
  • Iets wel krijgen wat je niet verdient (genade). Als God niet genadig is, dan mogen we misschien wel de straf niet krijgen, maar dan zijn we nog steeds schuldig. Gods genade is dat we, door Jezus’ offer aan het kruis, schoongewassen kunnen worden van onze zonden en de schuldgevoelens die bij de zonde horen.
  • Bovenop deze eigenschappen is God ook nog geduldig, rijk / overvloedig aan goedheid en trouw. Er is geen mens die deze eigenschappen kan claimen, daarom is het van levensbelang dat alles bij God begint, want God is wel zo. God is barmhartig, God is genadig, God is geduldig, overvloedig aan goedheid en trouw.

Dit is de basis van alle interactie met God, geloof je dat God is Wie Hij is? Ook al begrijp je misschien niet alles, geloof je dat Hij God is, dat Hij jou kan en wil redden?

God is Wie Hij zegt te zijn, God doet wat Hij zegt. Alles begint bij God, dus het christelijk leven begint ook bij God. Alles begint bij het feit dat God spreekt.

 

 • De reactie van de mens (Exodus 34:8-9)

Alles aan God vereist een reactie, dus zeker Wie Hij is; Gods Naam zegt zo ontzettend veel over Wie Hij is.

 • Zoals we kunnen zien in Exodus 34:8-9 heeft Mozes een hele specifieke reactie op wat God zegt. Mozes valt op zijn knieën en buigt neer; het woord voor buigt neer betekent ook “aanbidden”. Oftewel, Mozes knielt voor God en aanbidt God.
  • Mozes knielt voor God in overgave aan God. In films zie je mensen vaker knielen op het moment dat ze zich overgeven aan een ander, hier is het in overgave aan God.
  • Overgave alleen is niet genoeg, want jezelf overgeven kan ook met tegenzin. God wil ook aanbidding, en dat is precies wat Mozes doet. God aanbidden om Wie Hij is, God aanbidden omdat Hij het waard is.

Mozes had, met zijn beperkte menselijke brein, door Wie God was. Mozes zag dat God groot was, dat Hij was Wie Hij zei te zijn. Mozes kon zien dat God ontzagwekkend was. In Exodus 24 lezen we over hoe de berg eruit zag toen Mozes naar boven liep, v17 leert dat Gods aanwezigheid eruit zag als een verterend vuur. Mozes had door Wie God was en op basis daarvan reageerde hij op God.

 

Elk mens zal moeten reageren op God, elk mens moet kiezen welke reactie hij of zij geeft op God. De Bijbel leert dat God Zichzelf openbaart door de natuur (Psalm 19:2, Romeinen 1), in het geweten van de mens (Romeinen 2) en door Zijn Woord (Jesaja 45).

 • God laat geen mogelijkheid onbenut om ons te bereiken, om te laten zien Wie Hij is. Wanneer God dit doet, is er een reactie nodig. De vraag is of we reageren zoals Mozes, vol overgave en aanbidding, of dat we reageren zoals bijvoorbeeld de farao uit Exodus die zijn hart continue verhardde, ondanks dat hij allemaal wonderen van God zag.
  • Veel mensen zijn op zoek naar een briefje uit de hemel, een woord van God, een teken van God, o.i.d. Precies om die reden heeft God ons Zijn Woord gegeven. Zijn Woord is 1900+ pagina’s aan briefje uit de hemel, Hij heeft ons al een Woord gegeven, een teken en al die dingen.
  • Wil je Gods wil voor jouw leven ontdekken? Lees Zijn Woord en doe Zijn Woord. We moeten reageren op Wie God is, op wat Hij zegt.
  • Wil je Gods stem verstaan? 2 Timotheüs 3:16 leert dat God het Woord ingeblazen heeft, Hij heeft het ingesproken. Zijn stem kan je vinden in de Bijbel.

 

God spreekt, Hij vereist een reactie van de mens. Wat is jouw reactie op Hem?

 

 • God stelt een verbond in (Exodus 34:10-11)

Zoals we kunnen zien in Exodus 34 is de stap na Mozes’ overgave en aanbidding weer een stap van God. God belooft dat Hij aan de slag gaat, Hij sluit een verbond. Dit gaat ook weer van God uit, dit is niet iets dat vanuit de kracht van Israël komt. Ook dit verbond begint bij God.

 

David Guzik: “Dit was Gods verbond, Israël werd uitgenodigd om deel te nemen. Hij onderhandelde niet over de voorwaarden met Israël. In plaats daarvan dicteerde Hij de voorwaarden aan het volk Israël door Mozes heen.”

 • God dicteert dat Hij dingen gaat doen om Israël te zegenen en Hij dicteert de leefregels die bij dat verbond horen. Een verbond kan je aannemen of afwijzen, dat zijn de keuzes. God zal zich altijd aan Zijn kant van het verbond houden, Hij spreekt altijd de waarheid en Hij kan niet liegen (Numeri 23:19). Een verbond met God heeft 1 zekerheid, God zal altijd Zijn deel doen. De vraag is of wij dat ook doen.

 

Deze leefregels die genoemd worden zijn een herhaling van wat er in Exodus 20-30 al door God gezegd is. Het verbond met God bestond uit leefregels, maar ook uit een offersysteem.

 • Direct na de 1e verbondssluiting in Exodus 24, legt God vanaf Exodus 25 uit waar er geofferd moet worden en wat de verschillende offers zijn die het volk moet brengen. God stelt een verbond in en direct daarna geeft Hij aan wat het volk moet doen om weer in het reine te komen met God. Hij kent de mens, Hij weet dat we falen en dat we Zijn verbond zullen breken.
  • De Bijbel leert in Jesaja 59 dat de zonde van de mens scheiding brengt tussen God en mens, ook leert de Bijbel dat alleen bloed zonde kan bedekken, dus dat er geofferd moet worden voor de zonden van het volk.

Het doel van God met dit verbond is niet alleen Israël, Gods doel gaat verder dan dat ene volk. God wil dat de volken om Israël heen gaan zien Wie Hij is, zodat die andere volken ook zullen gaan leven naar Zijn wil.

 • In Exodus 34:10 vertelt God dat Hij wil dat de volken om Israël heen de daden van de Heere gaan zien. Hij wil dat alle volken gezegend worden door wat Hij doet. Gods plan gaat zoveel verder dan wij kunnen bedenken. Mozes vroeg God om Zijn aangezicht te mogen zien, Mozes vroeg God om Israël te zegenen. Wat hij krijgt is een zegen voor de hele wereld, Mozes krijgt een zegen waar wij vandaag de dag nog steeds van mogen profiteren.

Door de eeuwen heen is Gods werk uiteindelijk bij ons terecht gekomen, God heeft Zijn Woord bewaart, God heeft Zijn volk Israël bewaart. God heeft laten opschrijven wat Hij gedaan heeft, zodat wij vandaag de dag nog steeds kunnen leren Wie Hij is en wat Hij doet. Hij is zo groot, Zijn wegen en plannen gaan zoveel verder dan wij ooit hadden kunnen dromen.

 

Het probleem is nog steeds dat alle mensen zondigen en dat al onze zonde tegen een eeuwig God is (Psalm 51), onze zonde heeft een eeuwige uitwerking. De consequentie van zonde is voor eeuwig gescheiden te zijn va God. Maar God wil dat we voor eeuwig bij Hem zijn, in Zijn directe aanwezigheid.

 • De enige manier waarop dat kan, is door een offer van een eeuwig Iemand, Iemand Die de prijs kan betalen en groter is dan de dood, de consequentie van de zonde. Jezus is Die Iemand, Hij stierf aan een kruis voor jou en voor mij, Hij droeg de straf die jij en ik verdienden. Hij droeg 1x de prijs voor alle zonde, door als perfect Mens te leven op deze aarde, door perfect de wil van God te doen en door perfect te sterven en op te staan.

 

God stelt de mens nog steeds een verbond voor, namelijk het verbond door Jezus’ offer aan het kruis. Jezus stelt in Mattheüs 26:26-28 een nieuw verbond in. Het nieuwe verbond ziet er als volgt uit: Jezus geeft de mens Zijn perfectie in gerechtigheid en heiligheid, en wij geven Hem onze zonde en vuiligheid. Perfectie voor een hoop zonde, dat is de deal die Jezus aanbiedt. Een eeuwigheid bij God kunnen zijn, doordat Hij voor jouw zonden gestorven en opgestaan is; dat is de deal.

God sluit een verbond, neem je het aan of niet?

 

 • Leven naar dat verbond (Exodus 34:12-26)

Zoals aangegeven geeft God leefregels die bij dit verbond horen. Het verbond met God houdt in voor Israël dat ze zich gedragen op een manier die God eert, dat ze doen wat Hij hen gebied. God doet dit niet omdat Hij het gewoon leuk vindt om regels op te leggen, God doet dit om Israël te laten zien Wie Hij is. Hij wil dat Israël anders is, Hij wil dat Israël gaat weerspiegelen Wie Hij is.

 

Samengevat zijn de voorwaarden die God bij Israël neerlegt dat ze anders zijn dan de volken om hen heen en dat ze Hem alleen aanbidden. Nu zeg je misschien, “ja maar God vertelt ons alleen maar dingen die we niet mogen doen. Hoe saai en vervelend is dat!” Een van de omschrijvingen die God aan Zichzelf geeft is een Vader (Maleachi 2:10), Hij is een liefdevolle Vader.

 • Als vader ga ik mijn dochter ook veel dingen vertellen die ze niet mag doen, veel dingen waarvan ik wil dat ze wegblijft. Maakt mij dat saai en vervelend? Misschien, maar ik wil niet dat mijn dochter schoonmaakmiddel gaat drinken, ik wil niet dat ze zonder te kijken een drukke weg oversteekt, ik wil niet dat ze haar vingers in een stopcontact steekt. Dit zijn allemaal dingen die mij misschien saai maken, maar dit zijn wel dingen die ik haar ga leren.
 • Dit is precies wat God aan het doen is, Hij is de liefdevolle Vader voor Israël Die duidelijk maakt wat beter is voor hen. Hij is de Vader Die Zijn kinderen de juiste weg op wil hebben, Hij is de Vader Die weet wat het beste is voor Zijn kinderen.
  • Als je je afvraagt of dat klopt, kijk maar naar Israël nu. Dat volk bestaat nog steeds, ze zijn er nog steeds. De Babyloniërs zijn er niet meer, de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen; allemaal bestaan ze niet meer in hun beschaving zoals die was. De Joden, de Israëlieten zijn er nog. God weet het beter, God is hun Vader.

 

God legt Israël alleen maar dingen op die goed voor hen zijn, niet dingen die slecht voor ze zijn. God legt Israël dingen op die hen dichter bij Hemzelf brengen, omdat dat de beste plek is om te zijn.

 • Psalm 16:11 leert dat in Gods aanwezigheid volledige vreugde
 • Psalm 32:7 leert dat God een schuilplaats
 • Psalm 34 leert dat God hen verlost die Hem aanroepen.
 • Psalm 73:17 leert dat in Gods aanwezigheid we dingen in het juiste perspectief gaan zien, namelijk Gods perspectief.
 • Psalm 73:28 leert dat het goed is voor de mens om in Gods aanwezigheid te zijn.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van hoe geweldig het is om bij God te zijn, om in Zijn aanwezigheid te zijn.

Hetzelfde geldt voor ons, God legt ons alleen dingen op die beter zijn voor ons, alleen maar dingen die ons dichter bij Hem brengen. God wil niet dat we ver van Hem zijn, Hij wil dat we in vrijheid bij Hem wonen, op Zijn voorwaarden, omdat Hij de Vader is Die alles beter weet.

 • God wil geen verbonden tussen Israël en de volken in het beloofde land, Hij wil Israël exclusief voor Zichzelf hebben (v12-16). God wil niet dat Israël andere goden aanbidt, God wil dat Israël Hem alleen aanbidt.
  • Dit wil God vandaag de dag nog steeds van jou en van mij. De mens is geschapen om God eer te brengen (Jesaja 43:7), niet om te doen wat we zelf willen.

Dat is zo belangrijk, want dat betekent dat we als mensen alles weg moeten doen uit ons leven dat God geen eer brengt. Als mensen hebben we zoveel dingen die we boven God plaatsen: werk, geld, kinderen, vrouw/man, luxe, seks, drugs, voetbal, fit zijn, etc. Een hele hoop van deze dingen zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd, maar wel op het moment dat ze de plek van God in ons leven gaan innemen. God wil dat we ons alleen neerbuigen voor Hem, Hij is een na-ijverig God. God wil ons voor Zichzelf hebben. God wil dat wij vandaag, elk moment van de dag, alleen Hem aanbidden.

Warren Wiersbe: “[God] herinnerde Mozes aan de zonde van afgoderij. Wat is afgoderij? Het vervangen van de glorie van de onvergankelijke God voor een beeld (Romeinen 1:23), en de schepping aanbidden en dienen in de plaats van de Schepper.”

 • God wil niet dat er een beeld gemaakt wordt (v17)en dat het beeld aanbeden wordt. God is bewust een God Die we niet kunnen zien, dat betekent namelijk dat Hij niet te bevatten is, dat Hij te groot is om in een beeld te stoppen.
  • Vandaag de dag hebben we nog steeds zichtbare goden. Ook hier gaat het om afgoden, alles wat we boven God plaatsen, alles wat eer krijgt in ons hart boven God. God wil dat we Hem als onzichtbare God aanbidden, God wil dat we Hem niet in een hokje kunnen stoppen.
 • Het Feest van de ongezuurde broden (v18) was een teken van heiliging. Om een brood te laten rijzen heb je gist nodig. Gist is in de Bijbel een teken van zonde en de wereld, oftewel dingen die ons afhouden van God. God wil dat Israël zich herinnert om rein en heilig voor Hem te leven.
  • Ook voor de christen geldt dit, God wil dat we heilig leven.

1 Petrus 1:14-16 “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Dat is wat God van de christen vraagt, om door de kracht van de Heilige Geest dit te doen. Alleen door Zijn leiding, door Zijn kracht, door Zijn werk in jou is dit mogelijk. Op eigen kracht gaat dit niet lukken.

Hier hebben we ook elkaar als christenen voor nodig, ga naar elkaar toe met de worstelingen die je hebt, belijd elkaar de zonde, bid voor en met elkaar. God wil dat we één familie zijn, die samen heilig en rein voor Zijn aangezicht leeft.

 • v19-26 zijn specifieke situaties waarin Israël God kan eren door dingen op Gods manier te doen, of het nou menselijk gezien logisch is of niet.
  • God wil dat Israël de eersteling vrijkoopt, om te denken aan het vrijkopen in Egypte. Israël moet zich herinneren dat een lam de prijs betaalde zodat ze veilig weg konden uit Egypte.
   • Jezus is de Eersteling, het Lam waardoor wij vrij zijn.
  • God wil dat Israël genoeg rust pakt, rust aan Zijn voeten. Rust is alleen in de aanwezigheid van God te vinden.
   • Wij moeten elke dag onze rust aan Jezus’ voeten zoeken, door Zijn Woord te openen, door te bidden, door Hem boven alles te zoeken.
  • God wil dat de eerste vruchten van de oogst voor Hem zijn.
   • God wil dat we Hem teruggeven van de dingen die Hij ons geeft.
  • God wil dat men naar de tempel gaat om aan de Heere te offeren, wetende dat Hij hun huis zal beschermen wanneer ze reizen en bij de tempel zijn. Hij wil gehoorzaamheid en geloof.
   • God wil dat we naar de kerk gaan om te aanbidden en te offeren, in geloof dat Hij ons beschermt.
  • God wil dat offers op een specifieke manier gebeuren, allemaal tot eer en glorie van Zijn Naam.
   • God wil dat wij Hem dienen, op specifieke manieren.

God wil dat Israël leeft naar het verbond dat Hij met hen afsluit, net zoals dat God wil dat jij en ik leven naar het verbond dat Hij door het bloed van Jezus met ons gesloten heeft.

 

Aanbid jouw leven God of iets/iemand anders? Luister naar Zijn stem, reageer met overgave en aanbidding, accepteer Zijn verbond en leef door Zijn kracht naar dat verbond.

Warren Wiersbe: “Mozes wist wat veel kerken vandaag de dag vergeten zijn – dat de belangrijkste activiteit van Gods mensen het aanbidden van God is.”

 

 

Het is nu de eerste zondag van 2017, de 1e keer dat we samenkomen in het nieuwe jaar. Wat kunnen wij nu, als groep mensen die hier zitten, met dit stuk tekst?

Als je nog niet gelooft in God, als Jezus nog niet jouw Verlosser en Heere is, dan sta je helemaal aan het begin van het proces. God spreekt tegen jou, maar jij hebt nog nooit geluisterd. God spreekt ook vandaag, op dit moment tegen jou. Hij wil dat jij luistert, Hij wil dat jij ziet dat Hij God, barmhartig en genadig is. Hij wil dat jij ziet dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, zodat jij nu voor Hem kan knielen en Hem kan aanbidden. God wil dat jij gaat leven naar Zijn verbond, dat Hij met jou wil sluiten. Luister vandaag naar Zijn stem, bid dat Hij tot je zal spreken, vraag Hem om vergeving voor je zonden en accepteer het offer van Jezus. Geloof dat Jezus de Redder is, dat Hij de Zoon van God is.

 

Als je al wel gelooft, misschien heb je de stem van God genegeerd. Misschien ben je afgegleden op 1 of meer gebieden van je leven, misschien heb je een compromis gesloten met de wereld die je niet had moeten sluiten. Ik weet dat God op dit moment in jouw en mijn hart aan het spreken is over dingen die Hij dit jaar uit jouw hart wil verwijderen. God wil dat dit jaar een volgende stap is in jouw geloofsleven, een volgende stap in opgroeien als christen. Bid dat God je duidelijk zal maken wat die dingen zijn en belijd je zonde. Leg je leven opnieuw bij Hem neer, leg je zonde voor het kruis; kniel neer en aanbid Hem, zodat je opnieuw zal wandelen naar Zijn verbond.

 

Misschien is dit iets dat je nodig hebt voor later dit jaar, maar luister naar de stem van de Heere. Luister naar wat Hij tot jou wil zeggen. Bovenal wil Hij dat je Hem beter leert kennen, bovenal wil Hij dat je leert zien en begrijpen Wie Hij is. Bovenal wil Hij dat je Hem aanbidt, dat je Hem eert in alles wat je doet. Leef naar Zijn verbond, door het bloed van Jezus en de kracht van de Heilige Geest.