Het huwelijk: het Geestvervuld huwelijk – Efeze 5:30-33

Het huwelijk: het Geestvervuld huwelijk – Efeze 5:30-33

We zijn ondertussen toe aan onze 14e studie in het boek Efeze, de 4e studie over het huwelijk. Het is voor mij echt een verrijking geweest van mijn geestelijk leven, van mijn relatie met God, maar ook zeker van mijn relatie met mijn vrouw. Ik denk ook dat de studies door dit boek op het juiste moment kwamen voor ons als kerk, als geheel, als lichaam van Christus.

Toon volledige notities

Deze 14e studie zullen we besteden aan het afmaken van het gedeelte over het huwelijk. We zullen gaan kijken naar de laatste dingen die Paulus te zeggen heeft over het huwelijk. Vandaag gaan we de laatste verzen van H5 behandelen, aan de hand van de volgende 3 punten:

 • Hoe ziet eenheid in het huwelijk eruit? (v30-31)
 • Vergelijking tussen huwelijk en Christus-kerk (v32)
 • Paulus’ samenvatting (v33)

Om het geheugen even op te frissen, we gaan door Efeze 5 heen. We hebben gezien dat we God moeten navolgen (Efeze 5:1) en dat we dat alleen kunnen doen door vervuld te zijn met de Geest van God (Efeze 5:18). Er zijn 3 gevolgen die Paulus aangeeft van vervuld zijn met de Geest, namelijk 1) hoe we met elkaar praten (Efeze 5:19), 2) we zullen dankbaar zijn (Efeze 5:20), en 3) we zullen ons aan elkaar onderschikken zoals aan de Heere (Efeze 5:21).

 • Deze laatste eigenschap is waar Paulus verder op in gaat. Hij gebruikt de rest van H5 en het begin van H6 om duidelijk te maken wat hij bedoelt met je onderschikken aan elkaar zoals aan de Heere.

We hebben tot nu toe 3 studies besteed aan het huwelijk, ik heb van meerdere mensen gehoord dat deze studies ze erg goed gedaan hebben. Mocht je die nog niet gehoord hebben, of ze na willen luisteren, je kan ze op onze website vinden.

 • In onze 1e studie over het huwelijk hebben we gekeken naar de rol van de vrouw, zoals God die definieert. We hebben gezien in Efeze 5:22-24 dat God van de vrouw iets onmogelijks vraagt, iets dat tegen elke vorm van cultuur ingaat. God wil dat de vrouw zich aan haar eigen man onderschikt, als onderdeel van haar dienstbaarheid aan God.
 • In de 2e studie hebben we gezien dat God ook iets onmogelijks van de man vraagt, Hij wil namelijk dat de man zijn eigen vrouw leidt en liefheeft, zoals Christus de gemeente. Efeze 5:25-29 laten zien hoe Christus van de kerk houdt, hoe ver die liefde gaat en dat de man zijn eigen vrouw zo moet liefhebben, omdat ze onderdeel is van wie hij zelf is.
 • In de 3e studie hebben we gekeken naar eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk, waarbij we terug zijn gegaan naar het allereerste huwelijk, in Genesis 2:22-24. We hebben daar gezien hoe God het huwelijk ingesteld heeft, wat Zijn bedoeling is, etc.

Vandaag wil ik met jullie door de laatste verzen van Efeze 5 heen. We gaan kijken naar Gods afsluitende woorden in deze brief over het huwelijk.

v30 1) Hoe ziet eenheid in het huwelijk eruit?

Tijdens het onderwijs over het huwelijk is Paulus 2 dingen aan het duidelijk maken: 1) het huwelijk tussen man en vrouw, en 2) de relatie tussen Jezus en Zijn kerk. Deze 2 dingen zijn sterk met elkaar verbonden, omdat het huwelijk tussen man en vrouw een beeld is van de relatie tussen Christus en Zijn kerk. De manier waarop Jezus en Zijn kerk met elkaar omgaan, is hoe man en vrouw met elkaar om horen te gaan in het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft. In de verzen van vandaag springt Paulus de hele tijd heen en weer tussen deze 2 onderwerpen. Het lijkt wel alsof hij zo enthousiast is over dit onderwerp, dat hij zonder aankondiging de hele tijd aan het pingpongen is.

Paulus is net klaar met het uitleggen over dat de man zijn vrouw moet zien als onderdeel van zichzelf (v29), waarna Paulus direct springt naar het onderwerp Christus en Zijn kerk. Paulus legt ons uit dat man en vrouw, getrouwd, single, weduwe, weduwnaar, iedereen is onderdeel van Zijn lichaam. Iedereen die Jezus Christus aangenomen heeft als Verlosser en Heere van hun leven is onderdeel van Zijn lichaam.

1 Korinthe 12:12-13 “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.”

 • Paulus legt in 1 Korinthe 12 uit dat iedereen een eigen taak heeft gekregen in het lichaam van God. Iedereen heeft een taak waar de talenten die hij/zij van God gekregen heeft het beste tot zijn recht komen.
  • Zo werkt het ook in het huwelijk, man en vrouw hebben een rol van God gekregen, een taak die Hij bepaalt heeft. Dat is een taak waar Hij de talenten voor geeft, zodat we alleen Hem kunnen danken voor het uitvoeren van die taak.
 • Het is belangrijk dat we dit zien in de context die Paulus aangeeft, namelijk dat alleen de Heilige Geest dit in en door ons heen kan doen. We moeten ‘doordrenkt’ zijn met de Heilige Geest, letterlijk staat er dat we de Heilige Geest gedronken moeten hebben. Dat sluit mooi aan bij Efeze 5:18, wordt vervuld met Geest van God. We moeten elke dag de Heilige Geest vragen om ons te vervullen, anders zullen we nooit kunnen uitvoeren hoe God het huwelijk bedoeld heeft.

Net zoals dat elke christen deel is van het lichaam van Christus en we daar ontzettend veel voordelen uit mogen halen, zo zijn man en vrouw deel van elkaar. Als we kijken naar de ‘elkaar’ verzen die God ons geeft in Zijn Woord, dan zien we hoe God wil dat we met elkaar omgaan in de kerk en het huwelijk.

 • We moeten elkaar liefhebben met onvoorwaardelijke, agape liefde (Johannes 13:34-35)
 • We moeten elkaar accepteren zoals Christus ons geaccepteerd heeft (Romeinen 15:7)
 • We moeten geduld met elkaar hebben (Efeze 4:2)
 • We moeten elkaar vergeven (Kolossenzen 3:13)
 • We moeten voor elkaar bidden (Jakobus 5:16)

Hoe geweldig, hoe anders zou de kerk zijn als we dit allemaal naar elkaar zouden doen? Dit is hoe God de kerk bedoeld heeft. Elkaar liefhebben, elkaar dienen, elkaar hoger achten dan onszelf. Dat is hoe we met elkaar om horen te gaan. We horen de dingen die tussen ons in staan direct op te lossen, direct aan te pakken. Er hoort eenheid te zijn in het lichaam van Christus, want we zijn één lichaam.

 • Als één deel iets anders gaat doen, op eigen houtje, dan heeft het lichaam een probleem: kanker.
 • We mogen ook niet vergeten wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:26

Dit is hoe het lichaam van God hoort te functioneren, dit is hoe God wil dat de kerk draait. Dit is echter ook hoe man en vrouw met elkaar om horen te gaan. Man en vrouw horen elkaar op deze manier te dienen. Man en vrouw horen elkaar op deze manier te zien. Man en vrouw horen de naam van de ander in te vullen op de ‘elkaar’ verzen en de ander op die manier te zien en te dienen.

 • Als jij dat niet doet, veroorzaak jij een probleem. Als jij dit niet doet, heb jij een probleem met God. God zegt tegen jou dat jij dit moet doen. Wat Hij tegen je partner zegt is tussen Hem en je partner. God wil dat jij de ander op deze manier dient.
 • Als je dat wel doet, hoe veel beter wordt ieders huwelijk dan? Hoeveel gelukkiger worden man en vrouw dan? Als we elkaar liefhebben, elkaar dienen, elkaar hoger achten dan onszelf, als we elkaars lasten dragen, in vrede met elkaar leven, etc., etc.

v31

Omdat wij één zijn met Christus, kunnen we niet meer één zijn met de wereld.

1 Johannes 2:15 “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.”

Dit is een radicaal statement dat Johannes maakt, maar het slaat wel op de christen. Of we leven voor God, of we leven voor de wereld en alles wat de wereld te bieden heeft. We moeten losgemaakt worden van het een en ons hechten aan het ander. We moeten loskomen van de wereld en ons hechten aan Jezus Christus.

In het huwelijk geldt precies hetzelfde. Zowel man als vrouw moeten zich losmaken van de oude verbonden, namelijk die met de ouders en zich aan elkaar hechten. Zolang een kind nog thuis woont en niet getrouwd is, valt een kind nog onder het verbond, onder de eenheid van de ouders. Daar komen bepaalde plichten en rechten bij kijken. Het grootste gedeelte vervalt, behalve het “eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden” (Exodus 20:12).

 • Man en vrouw die getrouwd zijn zijn voor God een nieuwe eenheid. Beide vallen niet meer onder hun ouders, maar ze zijn een nieuw gezin begonnen. Het verlaten van de ouders is een fysieke daad, ergens anders gaan wonen, maar ook een mentale, emotionele en geestelijke daad.
  • Mentaal: je moet niet meer denken alsof je thuis bent. Dingen die je in je opvoeding hebt meegekregen gelden niet meer per se zoals thuis. Het feit dat ouder x thuis de wc schoonmaakte betekent niet dat dat op dezelfde manier gaat in je huwelijk.
  • Emotioneel: je moet met al je emoties bij je partner terecht kunnen, niet bij je ouders (of kinderen). Man en vrouw moeten zich op hun partner richten, niet op hun ouders (of kinderen).
  • Geestelijk: ouders waren geestelijk verantwoordelijk voor hun kinderen, nu is de man geestelijk verantwoordelijk voor de vrouw. De vrouw valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van haar ouders, specifiek haar vader, haar man is nu het aanspreekpunt. De man moet weten dat zijn vader de uiteindelijke beslissingen niet meer neemt over hem, maar dat hij dat zelf moet doen in afhankelijkheid van God.

Ook ziet God man en vrouw als één. Dit heeft verschillende implicaties:

 • Fysiek één: op seksueel gebied horen man en vrouw één te zijn. In de vorige preek ben ik hier dieper op in gegaan, dus ik laat het bij dat seksuele intimiteit belangrijk is binnen het huwelijk. De Bijbel spreekt er over: 1 Korinthe 7.
 • Mentaal één: man en vrouw moeten meer en meer één worden qua denken. Ze moeten meer en meer op één lijn komen te zitten over onderwerpen die er toe doen. Wat lekker eten is, wat een leuke film is, wat goede muziek is zijn van ondergeschikt belang aan dingen als: opvoeding, autoriteit van het Woord, welke kerk, waar wonen, etc.
  • Dit vergt communicatie tussen man en vrouw. Man en vrouw moeten met elkaar praten, hun gedachten naast elkaar leggen en die uiteindelijk toetsen aan het Woord. Man en vrouw moeten samen bidden, samen het Woord lezen; bij allebei moet het denken hervormd worden (Romeinen 12:2).
 • Emotioneel één: de dingen die haar pijn doen, moeten hem ook wat doen; en vice versa. De dingen die hij belangrijk vind, moeten ook steeds belangrijker worden voor haar; en vice versa. Ook dit vergt communicatie tussen man en vrouw, dit vergt ook dat allebei zich onderschikken aan elkaar en niet hun eigen dingen belangrijker vinden dan wat de ander zegt.
 • Meer één dan ouder-kind. Paulus zegt dat “die twee” tot één vlees zullen zijn. Indien een getrouwd stel gezegend wordt met kinderen, mag het niet zo zijn dat ouder en kind meer één zijn dan ouders samen. Ik bedoel dat een ouder dingen deelt met een kind die niet gedeeld worden met de andere ouder. Ouders horen één te zijn met elkaar, er hoort een bepaalde afstand tussen ouder en kind te zijn die er niet tussen de ouders is.
  • Let op ouders, dat je niet een betere band hebt met een of meer van je kinderen dan met de partner die de Heere je gegeven heeft. De relatie man-vrouw wordt vergeleken met Christus-kerk, niet de ouder-kind relatie.

Paulus vat samen voor man en vrouw dat ze hun relatie met elkaar moeten zien zoals de relatie tussen Christus en de kerk. Het hoort veel dieper te gaan dan wij ons vaak beseffen, het heeft een eeuwige waarde, het is een voorbeeld voor veel mensen van hoe God werkt. We moeten de verantwoordelijkheid die we hebben niet onderschatten, onze eigen taak.

v32 2) Vergelijking tussen huwelijk en Christus-kerk

Wat Paulus zegt, is dat hij het de hele tijd heeft gehad over Christus en de gemeente. Het is een geheimenis zegt hij. Het woord geheimenis wordt vaker gebruikt in het NT, dat duidt op iets dat in het OT niet bekend was.

Barnes: “Het woord geheimenis duidt op iets dat verborgen is, voorheen onbekend; iets waarin je ingewijd moet worden of in geïnstrueerd moet worden voor je het kan begrijpen. Het betekent niet dat iets onbegrijpelijk is wanneer het onthuld wordt, maar dat het tot op een bepaald moment geheim is gehouden.”

 • In Efeze 1:9 spreekt Paulus ook over een mysterie/geheimenis, namelijk dat wij gered kunnen worden en dat God de wereld zal herstellen in en door Jezus’ werk. Dat is iets dat in het OT niet bekend was, of in ieder geval niet in dit detail.
 • Dat geldt ook voor het huwelijk. Het huwelijk was al lang bekend, vanaf Genesis 2, maar niet dat deze relatie een beeld zou zijn van hoe God met de mens om wil gaan.
  • Waar man en vrouw 1 worden, worden in Jezus, God en mens ook 1.
  • Waar man en vrouw de ander moeten liefhebben, had God ons eerst lief.
  • Waar vrouw uit man geschapen werd, is de kerk uit Christus geschapen.
  • Waar de man het hoofd van de vrouw is, is Christus het hoofd van de kerk.

De vergelijkingen gaan nog wel even door, zo zien we dat het huwelijk voor God een geweldig iets is, iets dat een ontzettend grote betekenis heeft. Dit is iets dat de OT heiligen niet begrepen, omdat God dit niet geopenbaard had aan hen. Hij koos ervoor, mysterie/geheimenis, om dit in het NT te openbaren. Dat is aan God, dat is Zijn keuze en Hij weet alles beter.

Het is wel belangrijk dat we ons beseffen dat het huwelijk niet zo diep gaat als de relatie die wij als individuen met God Zelf mogen hebben.

 • Waar het huwelijk tot aan de dood is en niet meer in de hemel (Mattheüs 22:30), gaat onze relatie met Christus door tot in eeuwigheid.
 • God maakte de zij van Adam open om hem een vrouw te geven (Genesis 2), Christus werd opengemaakt met een speer door zondige mensen voor ons.
 • Wij mogen naar Christus kijken en van Hem leren als het perfecte voorbeeld, Hij is de weg gegaan die niemand anders kon gaan.
 • Waar wij falen in liefde voor onze partner en ons onderschikken aan onze partner, heeft Christus het perfecte voorbeeld gegeven en mogen wij daar elke dag van genieten.
  • We moeten ons echt beseffen hoe veel Christus van Zijn kerk houdt. Hij is zo veel verder gegaan dan wij beseffen. Filippenzen 2 omschrijft hoeveel Jezus afgelegd heeft, namelijk al Zijn Goddelijke glorie. Dat legde Hij af voor jou en mij. Hij ging van de hoogste troon naar de laagste stal, om jou en mij te kunnen redden. Dat is liefde, dat is genade, dat is onbeschrijfelijk. Dat is Jezus.

Het is zo’n voorrecht om te weten dat de God van hemel en aarde, de God Die alles gemaakt heeft, de alwetende, oneindige, almachtige en alomtegenwoordige, van ons mensen houdt. God houdt van jou en mij, ondanks dat Hij alles over ons weet.

Spurgeon: “Ik ben zo blij dat God mij voor de grondlegging van de wereld uitgekozen heeft, want nadat ik geboren was zou Hij mij nooit gekozen hebben!

Deze God, deze Jezus, houdt oneindig veel van jou en mij vandaag. Hij houdt zoveel van jou en mij, dat Hij Jezus naar de aarde stuurde voor jou en mij. Dat was nodig, omdat elk mens een zondaar is; elk mens zondigt, omdat we geboren worden als zondaar (Psalm 51:7). Die zonde was tegen een oneindig God, dus staat daar een oneindige straf tegenover. Jezus leefde perfect en droeg die straf. Hij was zowel God als mens en droeg de straf die eigenlijk voor jou en mij was. Hij koos om dat te doen, terwijl wij Hem nog in Zijn gezicht spuugden, Hem pijn deden, Hem verwierpen. Hij houdt zoveel van jou dat Hij alle zonde die jij ooit gedaan hebt, doet en zal doen gedragen heeft. Die God wil een relatie met jou en mij hebben. Als jij hem nog niet kent, accepteer Zijn aanbod vandaag. Hij wil jou redden van een eeuwigheid zonder Hem, van een eeuwigheid in de hel. God wil jou liefde, hoop, rust, vrede, genade geven. Alles dat je nodig hebt.

v33 3) Paulus’ samenvatting

Nadat Paulus ons van alles verteld heeft over de rol van de vrouw, de man, het huwelijk als geheel, Christus en de kerk, komt hij nu bij de samenvatting. Paulus vat in 1 vers samen wat de taak van de man en de taak van de vrouw is. Paulus draagt in 1 vers op aan de man wat hij moet doen, het 1e deel van het vers, en hij draagt de vrouw op wat zij moet doen, 2e deel van het vers.

 • De man moet zien dat hij zijn vrouw moet liefhebben als een onderdeel van zichzelf. De man moet zien dat hij beslissingen moet nemen die goed zijn voor zijn vrouw. Christus heeft nooit een beslissing genomen voor de kerk die slecht is geweest voor de kerk.

Barnes: “Een man hoort nooit iets te wensen of te verwachten dat niet goed is voor een vrouw om te doen. Ook moet hij haar wensen leren kennen; en wanneer hij die begrijpt, moet hij haar voorkeur zien als dat wat hij als keuze maakt/als opdracht geeft.”

 • De vrouw moet zien dat het haar taak is om ontzag te hebben voor haar man. Ontzag hier betekent dat de vrouw het gezag van haar man respecteert en gehoorzaamd, dus niet probeert om zelf de leiding in het gezin over te nemen.

Barnes: “Vrouwen horen zo’n karakter te laten zien dat de liefde waard is. Ze zijn die verschuldigd aan hun mannen. Ze eisen dat de man vol zelfvertrouwen en genegenheid richting de vrouw is; en zij moeten laten zien dat ze dit zelfvertrouwen en deze genegenheid waard zijn.”

De enige manier waarop zowel man als vrouw dit kunnen doen, is door onszelf over te geven aan Jezus Christus. God vraagt alleen maar onmogelijke dingen van ons. Hij vraagt dingen die wij niet kunnen, behalve door wat Efeze 5:18 zegt: “wordt vervuld met de Geest.”

 • De Geest van God wil ons veranderen naar hoe God wil dat we zijn. Hij wil dat we gaan denken, doen en laten zoals Jezus dat deed. Hij wil dat mannen mannen zijn naar Zijn wil en dat vrouwen vrouwen zijn naar Zijn wil. Dat werk kan Hij in ons doen.
  • Het enige is, God is op zoek naar mensen die bereid zijn, mensen die Hem willen navolgen. Mensen die hun leven aan Hem willen overgeven. De nadruk ligt op willen. De vraag is, wil jij? De vraag is niet of je partner wil, maar of jij wil.

Wat een geweldig voorrecht is, is dat we mogen weten dat dit alleen mogelijk is door wat Jezus Christus aan het kruis gedaan heeft. Jezus heeft al mijn fouten richting mijn vrouw gedragen, alle domme dingen die ik gezegd, gedaan en gedacht heb. Hij heeft al mijn zonden, zowel die richting mijn vrouw als alle andere zonden, gedragen voor mij. Niet omdat ik het verdien, maar omdat Hij God is. Niet omdat ik goed ben, maar omdat Hij perfect is.

 • Jezus heeft ditzelfde werk voor jou gedaan. Hij houdt oneindig veel van jou. Hij wil jou van alles geven dat je niet verdient, dat heet genade. Hij wil jou eeuwig leven, rust, vrede, liefde, troost, een doel, etc. geven. Allemaal dingen die wij niet verdienen van een oneindig groot God, allemaal dingen die wij zelf nooit kunnen bereiken.

Jezus zag het probleem dat wij zelf veroorzaken, zonde, en Hij wilde dat voor ons oplossen. Daarom is Hij naar de aarde gekomen (Johannes 3:16), daarom heeft Hij jouw en mijn straf gedragen (1 Petrus 2:24). Jezus is gestorven voor jou, Hij is gestorven voor mij. Niet omdat het moest, maar omdat Hij zoveel van jou houdt. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat jij en ik weer bij God kunnen zijn, iets wat voorheen niet mogelijk was door onze zonde (Jesaja 59:2).

We vieren vanochtend heilig avondmaal, we herdenken en vieren dan wat Jezus voor ons gedaan heeft. We vieren dat Hij onze straf en zonde gedragen heeft, want daardoor zijn wij nu vrij, we hebben eeuwig leven, we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn!

Als jij vanochtend het werk van Jezus nog niet aangenomen hebt, bid dan dat God Zichzelf zal laten zien. Bid dat Hij zal laten zien hoeveel Hij van je houdt, hoeveel Hij voor jou gedaan heeft. En wanneer Hij Zich laat zien, accepteer Zijn aanbod, accepteer Zijn liefde en genade.

Als jij al wel gelooft, misschien ben je weggelopen bij God. Misschien heb je al tijden niks meer gedaan met je geloof, met je relatie met God. Bid dan vandaag dat God opnieuw zal laten zien hoeveel Hij van je houdt, hoeveel Hij voor jou gedaan heeft.

We mogen zo dankbaar zijn voor deze God, voor Zijn liefde, voor Zijn genade. Het is zo geweldig om te weten dat Hij Zich uitstrekt naar ons. Dat is nog eens liefde en genade.