Het huwelijk: de Geestvervulde man – Efeze 5:25-29 (Slechte Audio)

Het huwelijk: de Geestvervulde man – Efeze 5:25-29 (Slechte Audio)

Vorige week hebben zijn we begonnen aan een meerdelige serie over het huwelijk. We zijn begonnen met kijken naar wat de Heere God, door Paulus heen, over en tegen de vrouw zegt. In het behandelde stuk tekst werd duidelijk dat de vrouw zich, vrijwillig en onder leiding van de Heilige Geest, hoort te onderschikken aan haar man. Niet als een slaaf, maar als een gelijke. Man en vrouw zijn gelijk, maar ieder met een eigen rol.

Vandaag gaan we kijken naar wat de rol van de man binnen het huwelijk is, hoe de man hoort te handelen binnen het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft.

Toon volledige notities

We hebben voor dit stuk tekst dezelfde context nodig als vorige keer. Het huwelijk is door God ingesteld, het huwelijk is tussen 1 man en 1 vrouw (Genesis 2:21-24). God heeft de mens ook geschapen met een doel, zeker ook binnen het huwelijk. Hij, als alwetend God, heeft bedacht hoe Hij het huwelijk bedoelt heeft en wat de manier is  waarop man en vrouw het beste tot hun recht komen binnen het huwelijk. Dat is waar we naar kijken.

Paulus gebruikt dezelfde opbouw als vorige week:

 • Taak van de man (v25)
 • Waarom moet de man zijn vrouw zo liefhebben? (v26-27)
 • De taak van de man praktisch gemaakt (v28-29)

v25 1) De taak van de man

Het stuk tekst, Efeze 5:22-33 staat in de context van het onderschikken aan elkaar als aan de Heere (v21). De taak van de vrouw hebben we vorige week naar gekeken, om de man niet het idee te geven dat alle verantwoordelijkheid bij de vrouw ligt, gaat Paulus ook in op de man en het totale huwelijk.

Net zoals Paulus bij de vrouw begon met de opdracht die ze hebben, doet hij bij de man. “heb uw eigen vrouw lief” Paulus valt met de deur in huis, dit is wat de man hoort te doen. Dit is de taak die hij van God meekrijgt bij het sluiten van het huwelijk. Heb je vrouw lief.

 • God vraagt hier iets van de man dat compleet tegen ons karakter in gaat, namelijk liefhebben. Mannen zijn veel beter in het zichzelf onderschikken. Als we weten wie de Alpha is, het baasje, dan schikken we ons daarnaar. Liefde is iets heel engs, dat heeft met gevoelens te maken, liefde is iets waar wij hulp bij nodig hebben. Dat is waarom we dit alleen onder de leiding van Gods Geest kunnen doen.
  • Voor de vrouw is liefhebben juist weer veel makkelijker, zo zijn vrouwen gemaakt. Voor vrouwen is het onderschikken veel moeilijker, dat iets dat niet natuurlijk is voor de vrouw. God vraagt van zowel man als vrouw precies dat wat ze zelf niet natuurlijk doen. God vraagt ook aan beide om dat aan de ander te geven dat de ander nodig heeft. Alleen onder de leiding van de Geest is dit mogelijk (Efeze 5:18).
 • Er zijn 4 woorden voor liefde in het Grieks: eros (seksuele liefde), storge (natuurlijke familieband liefde), philia (kameraden liefde, e.g. soldaten in een oorlog) en agape. Het woord dat hier gebruikt wordt voor liefde, is agape. Agape is de vreemde eend in de bijt bij al deze soorten liefde, want bij 3 van de 4 is het object van de liefde de reden om de liefde te uiten.
  • Bij eros is er een seksuele aantrekkingskracht waardoor je deze liefde hebt en uit.
  • Bij storge is er een familieband aanwezig waardoor je deze liefde hebt en uit.
  • Bij philia is er een vrienschapsband opgebouwd waardoor je deze liefde hebt en uit.
 • Bij agape werkt het anders, agape heeft geen reden bij de ontvanger van de liefde. Agape is een keuze van de gever. Agape liefde is een keuze om de ander lief te hebben, juist ook als de ander dat niet verdient. Agape zal het welzijn van de ander boven het eigen welzijn stellen. Agape zal ten koste van zichzelf dingen doen voor de ontvanger van de liefde. Agape is een zichzelf-opofferende liefde. Agape liefde is de liefde waarmee Jezus ons lief had toen Hij aan het kruis van Golgotha hing voor onze zonden. Hij koos voor ons, niet voor Zichzelf.
  • Net zozeer als dat het onmogelijk is voor de vrouw zich perfect te onderschikken aan haar man, is het onmogelijk voor de man dit te doen. De man heeft hier net zo hard de vervulling van de Geest van God voor nodig als de vrouw dat heeft.

Om duidelijk te maken hoe deze agape liefde werkt, geeft Paulus het voorbeeld van Jezus Christus. Zoals vorige week aangehaald is het huwelijk een beeld van hoe Christus met Zijn gemeente omgaat. Dat kwam bij de vrouw naar voren, maar gaat zeker ook bij de man naar voren komen.

 • Christus is hét voorbeeld van hoe lief te hebben. Hij had namelijk lief tot de dood. Hij heeft Zichzelf overgegeven voor de kerk. Dat is de liefde die Christus liet zien, dat is de liefde die wij mannen moeten laten zien. Agape liefde is namelijk iets dat alleen te zien is in daden. Dat is de enige manier waarop agape zich kan uiten, daden van de gever naar de ontvanger.
 • Paulus zegt hier dat we “zoals ook Christus”. In het NL lijkt het alsof hier hetzelfde staat als in Efeze 5:22 “zoals aan de Heere”, maar er wordt een ander Grieks woord gebruikt. In v22 gaat het om een vergelijkend woord, dus het lijkt op, maar is niet gelijk aan. In v25 wordt het woord kathōs gebruikt, wat wijst op ‘precies zoals, proportioneel aan, etc.’.
  • Paulus zegt hier tegen de man, de hoeveelheid liefde, de manier van liefde, de uiting van liefde die Christus had voor Zijn kerk, dat is hoe jij van je vrouw moet houden. De man hoort bereid te zijn te sterven voor zijn bruid, zoals Christus dat was voor de kerk.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

 • Praktisch betekent dat dat je bereid bent om de tv uit te zetten en met je vrouw te praten. Dat betekent dat je bereid bent om dingen met haar te doen die jij minder leuk vindt, zonder dat je continu aan het zeuren bent. Dat betekent dat je gaat praten over de dingen die er door je heen gaan, over waar je mee worstelt. Dat betekent dat je dat gaat doen waar jouw vrouw blij van wordt. Je gaat keuzes maken voor je vrouw, i.p.v. voor jezelf.

Barnes: “Het is de taak van de man om te werken om haar te ondersteunen; om te voorzien in wat zij wil; om zichzelf, indien nodig, rust en comfort te ontzeggen om voor haar te zorgen als ze ziek is; om haar voor te gaan in gevaren; om haar te verdedigen in gevaar; en om bereid te zijn te sterven om haar te redden.”

 • Dit betekent dat je niet blijft hangen in de dingen die je vrouw niet goed doet. Jezus komt ook niet continu terug op onze zonde, Hij vergeeft en denkt er niet meer aan (Jesaja 43:25). Dat is hoe de man naar zijn vrouw hoort te zijn, vergevingsgezind en niet alles oprakelend wat zij wel niet gedaan heeft.
 • Iets belangrijks om ons te realiseren, Jezus had de mens lief op deze manier, toen de mens Hem nog niet liefhad. Jezus stierf voor ons, toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8). Hij uitte deze liefde dus al, toen de kerk het niet verdiende. Dat is ook de taak aan de man, om de vrouw lief te hebben, ook als zij deze liefde niet verdient.

Mannen, houden jullie op deze manier van je vrouw? Houd je van haar zoals Christus van de kerk houdt? Ga jij zo ver als Christus is gegaan voor Zijn kerk? Of doe jij alleen dat wat “nodig is” om dingen “draaiende” te houden? Kijk jij naar wat je vrouw doet en besluit je op basis daarvan of zij het waard is om lief te hebben? Of kijk je naar wat Christus gedaan heeft en is dat de reden om lief te hebben?

Vrouwen, weet dat dit van je man gevraagd wordt. Weet ook dat je deze liefde niet op kan eisen. Weet dat dit zijn taak is, het is niet jouw taak deze liefde te misbruiken of aan te wijzen als het niet goed gaat. Focus je op wat jij van de Heere gekregen hebt als taak, want daar heb je je hele leven al meer dan genoeg aan, bid voor je man dat hij de taak op zich mag nemen die God bedoeld heeft.

v26-27 2) Waarom moet de man zijn vrouw zo liefhebben?

Nu de man zijn taak en het kader van die taak heeft gekregen, gaat God het doel uitleggen van deze taak. Ook bij de man legt God, in Zijn genade, uit waarom dit hoort. 1) zijn vrouw heiligen (v26), 2) haar smetteloos voor God plaatsen (v27).

 • Zijn vrouw heiligen (v26)

Paulus is zo enthousiast in het schrijven over dit onderwerp, dat hij continu de vergelijking trekt tussen Christus en Zijn kerk en het huwelijk. Christus heiligt Zijn kerk. Heilig betekent apart gezet voor God en Zijn doeleinden. Dat is wat Christus met de kerk doet, door Zijn Woord en door Zijn werk in ons heen. Jezus is in ons bezig om ons te veranderen van wie we nu zijn, naar wie God wil dat we zijn. Een van de belangrijkste manieren daarvoor, zoals dit vers ook aangeeft, is Zijn Woord de Bijbel.

Johannes 1:1, 14a “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God,” “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”

 • Voor de man betekent dit niet dat wij onze vrouwen kunnen heiligen, dat kan alleen God. Het heiligingproces is iets waar iemand vrijwillig in moet stappen, dat kan je niet voor iemand doen.
 • Wat je als man wel kan doen, is je vrouw onder het Woord brengen. Mannen horen het initiatief te nemen in het lezen van het Woord. Mannen horen voor te stellen aan hun vrouw en kind(eren) om het Woord te lezen. De man hoort uit te kunnen leggen wat de Bijbel zegt over bepaalde dingen. De man hoort de vrouw op die manier te leiden, zodat zij onder het Woord komt en het Woord van God haar reinigt.

Barnes: “He is to furnish her all the facilities that she may need, to enable her to attend on the worship of God; and to throw no obstacles in her way. He is to set her an example,”

 • Mannen, dit vereist van jullie dat jullie het Woord kennen en beter gaan leren kennen. Dit vereist van jullie dat het Woord in jullie leeft. Dit vereist dat jullie studenten van Gods Woord zijn en worden. Er zijn zoveel middelen tegenwoordig om de Bijbel te kunnen bestuderen, zoveel gratis tools, boeken, opleidingen, etc. Er is geen excuus om dit niet te doen.

Dit vraagt van de man om hier bewust de leiding in te nemen. Je kan niet achterover gaan zitten en dit voorbij laten gaan. Je hebt een taak van de Heere gekregen, voer die uit! Jezus brengt Zijn kerk continu terug naar God Zelf, Hij deed alles wat Hij kon om de mensen op God te wijzen. Hij was moe, hongerig, etc. en toch onderwees Hij het Woord van God.

 • Vrouwen, dit vereist van jullie dat je je laat onderwijzen. Je kan niet denken dat je het toch wel beter weet dan je man, ‘dus laat maar zitten’. De opdracht aan de man is om zijn vrouw onder het Woord te brengen, het waterbad van het Woord. Een bad werkt alleen als alle partijen meewerken.

Het resultaat is dat God man en vrouw gaat heiligen en reinigen. Hij gaat de dingen weghalen die niet horen, dingen die niet naar Zijn wil zijn. Johannes 15:2 leert dat God ons snoeit, Hij reinigt ons zodat we veel vrucht zullen dragen voor Hem. Laat jij God jou snoeien, of vind je het wel best zo? Laat jij God jou heiligen, of vind je dat je het wel goed doet?

 • Haar smetteloos voor God plaatsen (v27)

Paulus maakt duidelijk in dit vers dat God Zijn kerk perfect voor Zichzelf wil presenteren. De kerk hoort perfect te zijn, omdat Christus in de kerk regeert, omdat de Heilige Geest in ons werkt en omdat alles tot eer en glorie van God de Vader is.

 • Aangezien wij mensen zijn en wij te vaak niet luisteren naar God, komen er vlekken op de kerk. We worden vies en vuil door onze zonden, door de dingen die we doen die niet overeenkomen met het Woord van God. Allemaal nemen we zonde mee de kerk in, allemaal nemen we vlekken mee de kerk in. Jezus wil ons allemaal schoonwassen van die dingen (Jesaja 1:18), want bij de wederkomst wil Hij Zijn kerk schoon meenemen.
 • Rimpels zijn een teken van ouderdom en dat de kracht van de huid afneemt. De rimpel wordt hier gebruikt als een beeld van dat de kracht in de kerk afneemt, mensen roesten vast in wat ze doen en hoe ze dat doen. We hebben niet meer echt een levende relatie met God. De innerlijke kracht die God ons wil geven is afgebroken, omdat wij niet meer putten uit Zijn vernieuwende kracht. We zijn vergeten dat Zijn barmhartigheid nieuw is elke morgen (Klaagliederen 3:22-23), elke dag is er nieuwe kracht, nieuwe liefde, genade om uit te putten.
  • Christen, hoe is jouw relatie met God? Is jouw relatie met God er een vol vlekken, vol zonde die God weg wil nemen? Is jouw relatie met God vol van kracht, elke dag nieuw? Of ben jij afgezwakt, doe je alleen wat je “moet” doen? Heb je überhaupt nog wel een relatie met God? Vandaag is de dag om alles te vernieuwen. Vandaag is de dag om alle dingen bij Hem neer te leggen. Vandaag is de dag om je relatie met God te vernieuwen en vernieuwde kracht daarin te zoeken en vinden.

De vergelijking wordt doorgetrokken naar het huwelijk en de taak van de man richting zijn vrouw.

 • Hoe is jouw relatie met je vrouw? Zitten er vlekken op je huwelijk? Er zijn zat dingen die ik niet moet doen richting Amiet, want dan kwets ik haar, dan bevlek ik mijn huwelijk. Er zijn een hoop dingen die ik als man, als christen, niet hoor te doen. Porno kijken, naar andere vrouwen kijken, seksuele grappen maken, dronken zijn, mijn vrouw slaan, mijn vrouw kleineren, etc. Al deze dingen brengen vlekken op mijn huwelijk. Jij moet weten of er dingen zijn die tussen jou en je vrouw in staan. Jij moet weten als ze er zijn, wat ze zijn, zodat je ze bij de Heere kan brengen.

Hebreeën 13:4 “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.”

 • Het huwelijk is iets dat volgens de wereld draait op gevoel, ‘de liefde was er niet meer’. Dat idee is belachelijk, want eerste liefde draait voornamelijk op hormonen. Die hormonen zitten ongeveer 3 jaar in je systeem en daarna niet meer of veel minder. De blijvende liefde tussen man en vrouw is 1. een keuze, 2. een ander type liefde dan aan het begin. Je hoort veel meer een waarderende liefde richting elkaar te gaan krijgen, je zal de aparte eigenschappen van de ander moeten gaan accepteren. Er hoort geen rimpel op je relatie te zitten, je hoort namelijk de relatie elke keer te vernieuwen, elke keer iets te doen waardoor jullie dichter naar elkaar toe groeien.
  • Dit is de taak van de man. De man moet zijn vrouw zo goed kennen, dat hij het weet als er iets is (1 Petrus 3:7a). De man moet de relatie observeren en in gebed zijn voor of er dingen tussen man en vrouw in staan. De man hoort het goede voorbeeld te geven in heilig leven, zodat hijzelf en zijn huwelijk heilig en smetteloos voor God zijn.
  • Vrouwen, verwacht dit niet van je man! Net zoals dat de man niet van jullie mag verwachten of eisen dat jullie je onderschikken, mogen jullie dit niet van je man eisen of verwachten. Als je dat doet, wordt jij namelijk degene die beoordeelt of hij het goed (genoeg) doet, niet God. Vertrouw dat God met je man aan de slag gaat, bid voor je man, hij heeft het nodig.

Het is ook jullie taak om dingen aan te geven. Soms hebben wij mannen echt een blok beton voor ons hoofd, probeer dingen soms ook op een andere manier uit te leggen. We hebben niet alles in 1, 2 of 3x door, heb geduld met ons ajb.

Iets dat man en vrouw zich moeten realiseren is dat er weinig voorbeelden zijn van mannen en vrouwen die hun rol juist op zich nemen. In tv-series is de man en vader altijd de debiel en de vrouw vaak tot altijd de held. Er is niks mis met sterke vrouwen, maar wel met debiele mannen en vaders. De man hoort de leider te zijn van zijn gezin, niet de vrouw. De man hoort het goede voorbeeld te geven. Weet dat we in de kerk vaak het beeld van het wereldse huwelijk overnemen, i.p.v. hoe God het huwelijk bedoeld heeft.

v28-29 3) De taak van de man praktisch gemaakt

In de laatste 2 verzen van vandaag gaat Paulus uitleggen aan de man hoe de relatie met de vrouw te zien. God weet dat wij mannen visueel ingesteld zijn, dus gaat hij ons een uitleg geven die precies past bij wie we zijn.

De manier waarop een man zijn eigen vrouw hoort lief te hebben, is als hoeveel je van je eigen lichaam houdt. We zorgen goed voor onze lichamen. We geven het eten, drinken, slaap, kleden het, douchen, gebruiken deo, beetje eau-de-cologne, etc., we zorgen goed voor onszelf (v29). We doen liever geen dingen die we niet leuk vinden, we doen juist wel dingen die we zelf leuk vinden. Als het enigszins kan zorgen we dat de dingen in huis zijn waar wij lekker van genieten, we besteden tijd aan onze hobby’s, etc. Zo goed zorgen wij voor onszelf.

 • Paulus zegt, op die manier, op diezelfde manier moet een man voor zijn vrouw zorgen. Zo goed als dat je voor jezelf zorgt, zo moet je voor je vrouw zorgen. Je moet letten op wat zij lekker vindt om te eten, op wat zij fijn vindt om te doen, je moet letten op wat haar hobby’s zijn. Je moet van je vrouw houden, zoals je van jezelf houdt.
 • Waarom? “Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.” Je vrouw liefhebben, je vrouw dienen, je vrouw dat geven wat ze nodig heeft, is een manier om jezelf lief te hebben. Door het huwelijk worden man en vrouw 1. Dat is fysiek, tijdens de seksuele intimiteit, maar ook emotioneel, geestelijk, qua denken, etc. Dat hoort er allemaal bij.
  • Als man en vrouw moet je steeds meer 1 worden in denken. Je moet steeds meer 1 worden in doen, steeds meer 1 worden in voelen en reageren. Dat is een proces waar je in het huwelijk doorheen gaat.

1 Petrus 3:7 “Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer;”

 • Dit is iets waar man en vrouw tijd in moeten steken. Je moet samen er achter gaan komen wat de dingen zijn die de ander fijn vindt, de dingen waar de ander niet blij van wordt. Allebei moeten bereid zijn om van elkaar te leren. Als man en vrouw één vlees worden (Efeze 5:31), dan moeten ze leren om samen te leven, om voor elkaar te zorgen.
  • Dit vers staat in de grotere context van het huwelijk als geheel, dus de taak van de vrouw om zich te onderschikken zit hier in, net als de taak van de man om van zijn vrouw te houden zoals Christus van de gemeente. Ook staat dit in de grotere context van door de Geest vervuld zijn. Dat is wat er nodig is om één vlees te zijn, Gods Geest en door de Geest het vervullen van de taak die God gegeven heeft.
 • Een ander belangrijk punt dat Paulus maakt, is dat de man van zijn vrouw moet houden, omdat ze deel is van zijn eigen lichaam. Je moet het zo zien, man en vrouw worden één (Genesis 2:24), dat betekent dat man en vrouw onderdeel zijn van elkaar. Dus het liefhebben van je vrouw komt er eigenlijk op neer dat je jezelf lief hebt, want je bent één.
  • Als je als man op deze manier naar je vrouw en je huwelijk gaat kijken, dan is er opeens veel meer reden om aan je huwelijk te werken. Dan is er meer reden om voor je vrouw te bidden, haar te leren kennen, haar te eren, haar te dienen, etc. Dan zal je ook zien dat leiding geven aan je gezin belangrijk is, een taak die je niet mag laten schieten.
   • Mannen, realiseer je dat je vrouw onderdeel is van wie jij bent. Realiseer je dat door je vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente, je jezelf lief hebt, je eigen lichaam.
   • Vrouwen realiseer je ajb dat liefde niet afgedwongen kan worden. Jullie kunnen en mogen je man niet schuldgevoelens aanpraten, onder druk zetten of van hem verwachten dat hij iets doet. Je hoort voor hem te bidden, hem te dienen, jezelf te onderschikken aan hem zoals God dat van jou vraagt. Het is aan God om je man te veranderen, om je man meer te leren over deze liefde, over hoe die praktisch is en wordt.

Paulus zegt tegen de man, weet dat je van je vrouw moet houden. Je moet van haar houden als een onderdeel van jezelf. Weet dat je van haar moet houden zoals Christus van Zijn kerk houdt, op precies die manier. Mannen horen te zien dat zoals we onze eigen lichamen voeden en koesteren (v29), we dat ook bij onze vrouw horen te doen, net als Christus dit bij ons doet.

 • Voeden: Het Griekse woord dat Paulus gebruikt heeft de betekenis van iemand voeden tot de benodigde uitkomst, wat gelinkt is aan opvoeden. De man hoort zijn vrouw te voeden met het Woord van God tot een volwassen vrouw in de Heere.

Efeze 4:14-15 “opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.”

Mannen, jullie taak is om bij te dragen aan de geestelijke groei van je vrouw. Je vrouw hoort niet heen en weer geslingerd te worden door allerlei onderwijs, ze hoort zich vast te houden aan Gods Woord. Jouw taak is om haar daarbij te helpen.

 • Dit vereist, man, dat je je verdiept in Gods Woord. Ga de Bijbel elke dag lezen, ga preken luisteren, ga met andere mannen praten over dit soort dingen. En daarna, ga je vrouw ook daadwerkelijk vertellen wat God je laat zien. Ga vertellen over de dingen die je leert in Zijn Woord, ga vertellen over wat God in je aan het doen is. Ga haar onderwijzen over de dingen die Gods Woord zegt, niet om haar wel eens even te laten zien hoe dingen werken, maar om haar liefdevol op Christus te wijzen.
 • Vrouwen, dit betekent ook dat jullie bereid moeten zijn om naar je man te luisteren. Of beter gezegd, naar God door je man heen. Misschien vertelt hij in het begin helemaal niks nieuws, misschien sta je direct versteld door wat hij allemaal te zeggen heeft. Onderschik je liefdevol aan het onderwijs dat hij gaat geven. Als je man dit niet doet, verwacht het niet van hem, bid.
 • Koesteren: Dit woord heeft de betekenis van iemand opwarmen, gezondheid herstellen door zorg te dragen. Mannen, wij horen zorg te dragen voor onze vrouwen. Wij horen hun lief te hebben, te voeden met het Woord van God, maar ook voor ze te zorgen. Wij horen een veilig gezin te creëren, we horen onze vrouw te beschermen, we horen voor haar in de bres te staan.
  • Luister naar haar. Wees degene bij wie ze haar verhaal kwijt kan. Zorg dat je weet wat je vrouw fijn vindt, zodat je op die manier voor haar kan zorgen. Jij moet weten wat zij niet fijn vindt, zodat je daar bij kan springen.
 • We horen voor onze vrouwen te zorgen zoals God voor Zijn gemeente zorgt. Zoek de Bijbel er op na, kijk hoe God voor de gemeente gezorgd heeft. Kijk hoe God vandaag de dag nog steeds voor Zijn kerk zorgt. Dat is hoe jij en ik, wij mannen, horen te zorgen voor de vrouw die God ons gegeven heeft.

Mannen, deze woorden hebben een geestelijke, maar ook een praktische betekenis. We worden opgeroepen om ook te voorzien in de fysieke noden van onze vrouwen, namelijk eten en iets dat hen warm houdt, kleding en een dak boven het hoofd. Wij horen te werken, hard te werken, om te voorzien voor ons gezin. Dat betekent niet dat je stinkend rijk moet zijn, merkkleding moet dragen, etc. Dit betekent dat jij je als man 100% inzet om te voorzien voor je gezin.

We hebben  vandaag gezien dat God iets van de man vraagt dat compleet buiten zijn comfortzone ligt, het liefhebben van zijn vrouw zoals Christus de gemeente. We hebben gezien dat dit iets is dat de man vrijwillig moet geven, dus dat niet door de vrouw afgedwongen kan en mag worden. Ook hebben we gezien hoe Christus met ons als Zijn gemeente omgaat, namelijk Hij wil ons heiligen, zonder smet of rimpel voor Hem plaatsen en Hij voedt en koestert ons. We mogen Hem zo dankbaar zijn dat Hij zoveel van ons houdt.

Op basis hiervan, mannen, heeft God jullie een taak gegeven. Een taak binnen het huwelijk om op een bepaalde manier voor je vrouw te zorgen. Alleen vanuit de vervulling met de Heilige Geest van God. Alleen Hij kan ons veranderen, alleen Hij kan dit in ons doen. De vraag is of jij bereid bent door God gebruikt te worden. Ben jij bereid om je eigen idee van het man-zijn af te leggen en je te laten veranderen naar hoe God naar mannen kijkt? Ben je bereid om een Bijbelse man te zijn, i.p.v. een man naar de wereldse standaard?

Vrouwen, vraag jezelf af, hoe makkelijk ben jij lief te hebben? Doe jij wat er in jouw mogelijkheden ligt om je man het zo makkelijk mogelijk te maken jou lief te hebben? Verwacht jij van je man dat hij jou lief heeft, of verwacht dat God aan de slag gaat? Het verschil zit in het vertrouwen of verwachten van mensen of van God.

Als jij nog niet geloofd, weet dat we vandaag de liefde van God gezien hebben. Jezus stierf voor jou en voor mij, toen wij nog zondaars waren. Toen hield Hij al zoveel van ons. Dat is niet veranderd en zal niet veranderen. Op dit moment wil Jezus jou nog steeds vergeven van je zonden. Elk mens is zondig (Romeinen 3:23) en heeft vergeving van zonden nodig. Zonde, alles wat niet voldoet aan Gods standaard van perfectie, brengt scheiding tussen God en mens (Jesaja 59:2). Dat is wat de mens nu en voor eeuwig van God scheidt. Jezus, door Zijn offer aan het kruis, heeft de schuld betaald met Zijn bloed, met Zijn leven. Er moest iemand de doodstraf dragen, dat heeft Hij gedaan. Jij en mogen nu bij God komen. Leg je leven bij God neer, vraag Hem om vergeving, geloof dat Jezus de Zoon van God is.