IK BEN de Goede Herder

IK BEN de Goede Herder

IK BEN de Goede Herder

Door de Bijbel heen zien wij dat God het beeld van een herder gebruikt om Zichzelf te beschrijven.

Toen Jakob in Genesis 49 zijn zegen uitsprak over zijn 12 zoons, sprak hij in vers 24 tegen Jozef en noemde hij de Machtige God van Jakob, de Herder van Israël.

In Psalm 23 schrijft David, die zelf een herder was, ‘de HEERE (YHWH) is mijn Herder’.

En zo ook in nog andere Psalmen en in de profeten wordt YHWH, die de enige echte God van de Bijbel is, afgebeeld als een herder.

Waar wij vanmorgen naar gaan kijken is een van de zeven “IK BEN” verklaringen van Jezus, waarin Hij zich gelijkstelt aan God, oftewel, waarin Hij Zijn Godheid letterlijk verklaart.

Toon volledige notities

In Johannes 8 raakte Jezus in een hevige discussie met de Farizeeën, en op een gegeven moment zei Hij het volgende:

Johannes 8:58 – “…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.”

Grammatisch gezien is dit geen goede zin. Maar dat komt omdat het vanuit het Grieks gewoon niet goed te vertalen is.

Wat Jezus hier eigenlijk zegt is: ‘Vóór Abraham geboren was, IK BEN’. Dit maakt het grammatisch ook niet correct, maar het heeft wel een zwaardere lading dan zoals het in de HSV vertaald wordt.

Want zo staat het letterlijk in de grondtekst: ‘Vóór Abraham was, IK BEN’, ego imee.

prin Abraam genesthai ego eimi

Ik haal dit aan omdat God Zichzelf met deze woorden aan Mozes had voorgesteld toen Mozes aan God vroeg wat Zijn naam was.

Exodus 3:13-14 –13En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.”

Dit is de naam waarmee de enige echte God van de Bijbel Zichzelf aan Mozes, aan Israël en aan de kerk van Jezus Christus bekend heeft gemaakt.

En in Johannes 8:58 zegt Jezus precies hetzelfde waardoor de Farizeeën Jezus terplekke wilde stenigen. Zij wisten precies wat Jezus hiermee beweerde, en dat is dat Hij Zichzelf gelijkstelde aan de God van de Bijbel, YHWH, de grote IK BEN.

Naast deze expliciete verklaring, geeft Jezus nog zeven andere expliciete “IK BEN” verklaringen maar dan koppelt Hij ze aan bepaalde Messiaanse eigenschappen.

“IK BEN het Brood des Levens”

“IK BEN het Licht der Wereld”

“IK BEN de Deur”

“IK BEN de Goede Herder”

“IK BEN de Opstanding en het Leven”

“IK BEN de Weg, Waarheid, Leven”

“IK BEN de Ware Wijnstok”

Waar wij vanmorgen naar gaan kijken is ‘IK BEN de Goede Herder’.

Zoals jullie weten leven wij in onrustige en onzekere tijden. En het is vooral in deze tijden dat wij houvast nodig hebben. Wij hebben vastigheid, zekerheid en geborgenheid nodig. En daarom is het zo mooi dat God Zichzelf afbeeldt als een Herder.

Want schapen hebben ook vastigheid, zekerheid, en geborgenheid nodig. Wanneer een schaap of een kudde in onrust en in onzekerheid leeft, dan gaat dat ten koste van o.a. hun gezondheid. Het is zelfs zo dat schapen geen lammeren verwekken in onrustige en onzekere omstandigheden.

Het is ook niet voor niets dat de Bijbel Gods kinderen vergelijkt met schapen.

Psalm 79:13 – “Dan zullen wij, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven.”

Psalm 95:7 – “Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand, heden indien u Zijn stem hoort.”

Hoe vinden jullie het trouwens om vergeleken te worden met een schaap? Waarom een schaap?

Stel je voor dat Gods kinderen vergeleken worden met een ander dier. Bijvoorbeeld een slang (listig), varken (vies), paling (glad), bunzing (stinkt), mol (blind), ezel (dom/koppig), kwartel (doof), slak (traag), pauw (trots), oester (gesloten). Zo mak als een schaap!

Misschien hebben sommigen van ons wel sommige van die andere karaktereigenschappen, maar het is niet Gods bedoeling dat wij zijn zoals deze dieren.

Wij hebben juist veel weg van schapen, want zoals schapen, hebben ook wij een Herder nodig. Zoals schapen kunnen ook wij gehoed, gevoed en geweid worden.

En daarom is het voor het kind van God zo geruststellend dat wij niet slechts zomaar een herder hebben die voor ons zorgt, maar de Goede Herder, de IK BEN zelf.

Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal. En wij doen dat ten eerste omdat Jezus het ons opdraagt. Wij doen het ook omdat het ons van binnenin veranderd; het maakt ons een beter mens.

En als je je hart ervoor open stelt en de betekenis van de elementen je eigen maakt, dan zal je Jezus opnieuw gaan zien. Dan wordt de schoonheid, de liefde, de trouw, en de gerechtigheid van Jezus, die door de dagelijkse beslommeringen wazig is geworden, weer op scherp gezet. Het is net alsof je een nieuwe bril opdoet en Hem ineens weer helder ziet.

En als wij Jezus gaan zien voor wie Hij daadwerkelijk is dan zullen wij onszelf opnieuw of misschien voor de allereerste keer aan Jezus, de Goede Herder gaan toewijden. Het kan niet anders! Als je een schaap bent dan wil je jezelf alleen maar aan de Goede Herder overgeven.

En Jezus, de Goede Herder is vanmorgen in ons midden en Hij wil jou vanmorgen met open armen tot Zichzelf nemen; wie je ook bent, wat voor verleden je ook hebt, Jezus wil jouw Goede Herder zijn! Laat Hem dat dan ook zijn.

Johannes 10:11-14 –11Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,”

Jezus spreekt hier in de context van een hevige woordenwisseling tussen Hem en de Farizeeën en met als achtergrond dat Jezus de Farizeeën ervan beschuldigd dat zij geen herders van Gods volk waren, doet Jezus deze uitspraak.

De Farizeeën en overige Joodse leiders hoorden de herders van Gods volk, Israël, te zijn, maar deze mannen waren er alleen maar op uit om aanzien onder de mensen te hebben, om hun eigen zakken te vullen, om politieke macht te krijgen.

Dat Jezus het over de huurling heeft en hoe hij de huurling beschrijft is een directe aanklacht tegen de Farizeeën, oftewel tegen de kerkleiders van die tijd. En hij stelt hen hiermee aan de kaak.

En in tegenstelling tot deze huurlingen zegt Jezus dat Hij, als God Zelf, de Goede Herder is voor de Zijne.

Als Goede Herder geeft Jezus Zijn leven voor de schapen. Dit is een herder die ik als schaap wil hebben!

Vooral nu, in deze turbulente tijden heb ik het nodig dat ik voor 100% zeker weet dat mijn Herder het beste met mij voorheeft.

Ik heb het nodig dat ik altijd op mijn Goede Herder kan rekenen om mij te beschermen, want dat doet een herder. Wanneer er gevaar is, dan beschermt de herder zijn kudde tegen het gevaar.

Koning David, toen hij nog een jongen was, weidde hij de kudde van zijn vader Isaï. En hij vertelde op een gegeven aan koning Saul dat wanneer een beer of een leeuw een van zijn lammeren gepakt had, dat hij die beer of leeuw achteraanging en dat hij die beer of leeuw met eigen handen doodde en het lam uit z’n bek haalde om het weer terug naar de veiligheid van de schaapskooi te brengen.

Dit is wat een echte herder doet. Hij beschermt niet alleen de hele kudde, maar ook het individuele schaap of lam. Hij riskeert zijn eigen leven en welzijn omwille van de kudde.

En David, die een typebeeld van Jezus is, gaf ons, door zijn heldhaftigheid een kijkje op hoe de Goede Herder Zijn leven voor de schapen zou geven en hoe Hij de schapen zou beschermen.

En zo weet ik zeker, dat Jezus, de Goede Herder mij tegen alle onnodig gevaar beschermt en dat geeft mij rust en vrede. Een schaap dat weet dat zijn herder hem altijd zal beschermen is een zeker schaap, is een blij schaap, is een vredig schaap.

Ik heb het nodig dat ik altijd op mijn Goede Herder kan rekenen om mij in al mijn noden te voorzien; hetzij materiele/financiële noden, hetzij emotionele noden, hetzij geestelijke noden, kortom alle noden. En Jezus, de Goede Herder voorziet inderdaad in al mijn noden.

In Psalm 23 schrijft David dat de HEERE, die zijn Herder is, zijn ziel verkwikt. Dit is een prachtig woord dat inhoudt dat God, Zijn Herder, hem emotioneel en mentaal verkwikt, oftewel verfrist.

En met verkwikking bedoelt David dat zijn Herder hem emotioneel dusdanig bijstaat, dat waar hij zich emotioneel in een diep dal bevindt, of hij nu depressief is, of hij nu overspannen is, of hij nu bezorgd is, of hij nu angstig is, of zelfs eenzaam, de Herder zijn ziel verkwikt.

Het verkwikken van zijn ziel houdt in dat de Herder hem emotioneel terugbrengt naar een gezonde staat, terugbrengt naar emotioneel evenwicht, terugbrengt naar rust en vrede in z’n hoofd en hart. De herder verfrist zijn ziel.

Filippenzen 4:6-7 –6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

De vrede van God die alle begrip te boven gaat is verkwikking en verfrissing van je ziel.

Je wordt door de Goede Herder in je emoties teruggebracht naar die plek van rust. . zucht. En wat heb ik dat vandaag de dag in alle onrust keihard nodig. Mijn Goede Herder zorgt daarvoor.

In Mattheüs 6 spreekt Jezus over de bezorgdheid van het leven; vooral waar het gaat om de materiele dingen die wij nodig hebben. En tot drie keer toe zegt Jezus in 10 verzen: ‘Wees niet bezorgd’. En Hij eindigt met deze woorden:

Mattheüs 6:33 – “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (alles dat je nodig hebt) zullen u erbij gegeven worden.”

De Goede Herder zorgt ook voor de materiele noden van Zijn schapen. Sommigen van jullie weten dit uit eigen ervaring. Sommigen zijn dit nu aan het ontdekken. Marnie en ik hebben dit nu al bijna 29 jaar dag aan dag meegemaakt.

Eind december, 29 jaar geleden kwamen Marnie en ik met onze vier dochters als zendingsgezin naar Nederland toe om Calvary Chapel te starten.

Onze oudste was 11 jaar en onze jongste 3 maanden. Wij hadden vooraf geen woonruimte kunnen regelen. Ik had vooraf ook geen werk kunnen regelen. Wij hadden destijds nog geen financiële ondersteuning vanuit de V.S., en wij brachten $1.000,- met ons mee, wat ongeveer neerkwam op zo’n 2.300,- gulden.

Hebben wij het altijd makkelijk gehad? Nee! Was het soms erg spannend en maakten wij ons soms zorgen? Absoluut! Maar ik geef dit aan omdat wij nu, na bijna 29 jaar nog steeds hier in Nederland zijn. Mijn Goede Herder heeft tot op de dag van vandaag in al onze noden voorzien.

En als onzeker schaap heb ik het nodig dat ik de zekerheid heb dat mijn Goede Herder voor mij en voor mijn gezin zorgt. En Hij heeft Zichzelf boven verwachting, boven wat ik verdien, keer op keer bewezen.

De Goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen. En dit is precies wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven door in onze plaats, voor onze zonden, te sterven aan het kruis.

En als de Goede Herder het ultieme al voor ons gedaan heeft, dan is de rest voor God een peulenschil, peanuts.

Romeinen 8:32 – “Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven?” (GNB96)

God de Vader heeft ons Zijn eigen Zoon gegeven. Jezus de Goede Herder spreekt hier in Johannes 10 over hetzelfde. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen.

En als God de Vader, en Jezus de Zoon het ultieme al voor ons gedaan hebben, dan zal de Goede Herder in alles voor ons zorgen. En dit heb ik nu meer dan ooit tevoren nodig.

In vers 14 zegt Jezus: “14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.”

Jezus weet wie Zijn schapen zijn en Hij kent hen. Zijn schapen weten ook dat zij Zijn schapen zijn, en zij weten ook dat Jezus hun Goede Herder is.

Deze wetenschap alleen moet voor jou en mij al voldoende zijn om ons rust en vrede te geven in de onzekere, onrustige en onvoorspelbare tijden waarin wij leven. Jezus, die God is, is mijn Goede Herder en die wetenschap geeft mij rust, zekerheid, geborgenheid, vrede, vreugde en nog veel meer, ondanks dat de wereld in brand staat.

Psalm 23 –1Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.”

Jezus Christus, de God van de Bijbel zei: IK BEN die Goede Herder en Hij heeft Zijn leven voor jou en voor mij gegeven aan het kruis.

Als Jezus jouw Goede Herder is dan zit je goed. Als Jezus niet jouw Goede Herder is, dan ben je als een schaap zonder herder. Dan dool je rond zonder bescherming, zonder hoop, zonder zekerheid en geborgenheid. Dan heb je ook geen richting, vooral niet v.w.b. de eeuwigheid, het hiernamaals.

En daarom heeft de Goede Herder Zijn leven gegeven, zodat jij uiteindelijk wél richting zal hebben. Want in een andere IK BEN verklaring zegt Jezus: IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot God de Vader dan door Mij alleen.

M.a.w. Jezus is de enige die in staat is om jou te redden van de zonde en de dood, de eeuwige dood wat Jezus Zelf de hel noemde.

En als je gewoon even goed nadenkt, dan is het toch een no-brainer om Jezus ook jouw Goede Herder te laten zijn.

Wij gaan zo meteen samen het Heilig Avondmaal nuttigen waardoor wij stilstaan bij het volmaakt en volbracht offer van Jezus Christus aan het kruis, het moment dat de Goede Herder Zijn leven voor Zijn schapen gaf.

En als je een schaap van de Goede Herder bent, voel je vrij om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Als je nog geen schaap van de Goede Herder bent, maar je wil het wel worden, dan mag dat ook.

Lees 1 Korinthe 11:23-29

2 Korinthe 13:5a – “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.”

Terwijl het muziek team ons voor zal gaan in het zingen van een aantal liederen, neem alsjeblieft de tijd om vanuit je stoel, in stilgebed, met God te praten.

Belijd je zonden tot God, geef toe dat je een zondaar bent en dat je Hem en Zijn vergeving en verlichting keihard nodig hebt.

Laat God weten dat je er spijt van hebt en vraag Hem om je te vergeven en keer je terug tot Hem.

Tast je in het duister? Weet je de weg naar de waarheid niet te vinden? Ken je Jezus niet persoonlijk? Geef je leven dan over aan Hem die als enige bij machte is om jouw verblinde ogen te openen. Hij wil jouw Goede Herder zijn.

Op het moment dat je in alle oprechtheid die keuze maakt, zal het ongeloof moeten wijken!

Dus, kom tot Jezus, kom tot de Goede Herder. Maak de keus om Hem te willen volgen, om Zijn schaap te worden.

En als je nog steeds zit te wachten op een brief uit de hemel, of als je nog steeds zit te wachten op een bevestiging of een overtuiging, dan zal je bedrogen uitkomen.

Want dat is eigenlijk hetzelfde als het eerst willen zien en dan pas geloven. Maar de Bijbel roept de mens op om te geloven met de kennis die hij/zij al heeft en dan zal je pas echt gaan zien.

Door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal zeg je dat je het ermee eens bent wat de Bijbel ons leert over Jezus Christus en wat de Bijbel ons leert over de mens.

Je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort en dat je Hem koste wat kost met heel je hart wil navolgen en gehoorzamen.

Het is voor eenieder die gelooft dat Jezus Christus de enige echte God is, die als enige in staat is om jou zalig te maken, om van jou Zijn schaap te maken.

1 Korinthe 16:13-14 –13Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 14Laat alles bij u in liefde gebeuren.”