Inleiding tot de Bergrede: Geluk en blijdschap is Gods wil – Mattheüs 5-7

Inleiding tot de Bergrede: Geluk en blijdschap is Gods wil – Mattheüs 5-7

Inleiding tot de Bergrede: Geluk en blijdschap is Gods wil

Mattheüs 5-7

Het allereerste dat in de algemene beginzelen en bepalingen van de Nederlandse grondwet staat is dit: “Het geluk van allen is de hoogste Wet1.

In de grondwet van de V.S. staat dat de Schepper een ieder het recht gegeven heeft om o.a. “het geluk na te mogen streven2.

In het Nederlands Dagblad van 21 juli jl. staat een artikel met dit in de titel: “Het streven naar geluk is een fundamenteel doel van de mens, zo heeft de Algemene Vergadering van de VN dinsdag in een resolutie vastgelegd.3

Als het geluk van de mens bij de schrijvers van onze grondwet en bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dusdanig hoog in het vaandel staat, mogen wij ervan uitgaan dat het geluk ofwel de blijdschap van de mens voor ieder mens heel belangrijk is. Toch?!?

Toon volledige notities

Ieder willekeurig mens zal je vertellen dat zijn/haar geluk het allerbelangrijkst is in het leven.

Soms zeggen mensen wel dat zij andere dingen najagen, maar zelfs deze dingen die zij najagen hebben uiteindelijk hun geluk voor ogen.

Dus, hoe je het wendt of keert, geluk is voor ieder mens het allerbelangrijkst in het leven.

Vaak hoor je mensen ook zeggen die het bijv. niet eens zijn met de keuze van een ander: “Weet je, als ze maar gelukkig zijn!

In zijn lied “Een ons geluk” zegt Frans Bauer aan het eind van het refrein, nadat hij een hoop andere dingen had genoemd waarvan men niet gelukkig wordt: “maar geluk, dat maakt je blij4.

Mensen willen gelukkig zijn, mensen willen blij zijn. Daarom zoeken zij het in allerlei dingen.

In geld, roem, relaties, buitenechtelijke seks, trouwen, kinderen, carriere maken, hobbies, vakanties, uitgaan, stappen, drinken, drugs, verzamelen, sporten, fan zijn van prof sport, gadgets, technologie, shoppen, mode, eten, materialisme, genot, fitnessen, schoonheid, auto’s, religie, liefdadigheid, enz…

Maar, is een duurzaam geluk, een blijvend en constante blijdschap te vinden in deze dingen?

Wanneer ik om me heen kijk, of wanneer ik mensen spreek, of het nieuws kijk of lees, dan moet ik eerlijk toegeven dat de meeste mensen hier op aarde niet gelukkig zijn.

En dit ondanks dat de hele maatschappij als gekken het geluk en de blijdschap najagen.

Ik heb ontdekt dat er veel dingen zijn die de mens een tijdelijke vorm van geluk kunnen brengen. Maar, hoe dan ook, deze dingen zijn en blijven van tijdelijke aard en het geluk die zijn brengen zijn afhankelijk van de omstandigheden.

Een vrouw is bijvoorbeeld niet gelukkig in de keuze van haar carriere, wat haar hele leven negatief beïnvloed.

Zij heeft heel veel moeite met de problemen die zich voordoen in haar specifieke functie of branche…

Vervolgens besluit zij om iets anders te gaan doen. En op het moment dat zij haar nieuwe baan start is zij in het begin dol gelukkig.

Het biedt haar een nieuwe omgeving, nieuwe collega’s, nieuwe uitdagingen, een frisse start…

Maar vervolgens komt zij tot de ontdekking dat zij  ook in deze nieuwe baan met dezelfde soort problemen te maken krijgt die haar in haar vorige baan zwaar ongelukkig maakte…

En het gevolg is dat zij wederom ongelukkig is geworden en weer op zoek gaat naar iets anders.

Dit is slechts één van de miljoenen voorbeelden die er zijn, maar, wat deze en alle andere voorbeelden gemeen hebben, is dat het geluk puur afhankelijk is van de omstandigheden.

Als alles naar haar zin is, dan is zij gelukkig, maar als dingen anders gaan dan zij verwacht had of dat zij wil, dan is zij ongelukkig.

Dus, de Nederlandse grondwet kan wel zeggen dat “Het geluk van allen de hoogste Wet is”, maar waar het uiteindelijk op neer komt is dat geen enkel menselijke overheid er voor kan zorgen dat de mens blijvend en constant gelukkig en blij kan zijn.

In het bijbelboek Prediker zegt de schrijver tot meerdere malen toe: “een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig5.

Nu, wat leert de Bijbel ons over geluk, blijdschap en vreugde? Ik geloof dat God ons vanmorgen iets hierover wil laten zien. Ik geloof ook dat wij vanmorgen slechts een tipje van de sluier zullen oplichten.

Ik wil jullie vanmorgen vragen om jullie harten geheel open te stellen voor de boodschap van vanmorgen want het kan je hele leven positief veranderen.

De schrijver van het Evangelie van Mattheüs presenteert Jezus Christus als de langverwachtte Messias en Koning van Israël.

Wij hebben dat tot nu toe in alle vier hoofdstukken duidelijk gezien. Mocht je deze gemist hebben, dan kan je alle studies beluisteren of downloaden via onze website.

In hoofdstuk 3 wordt Jezus bekroond als de Koning d.m.v. Zijn waterdoop en de doop met de Heilige Geest. In hoofdstuk 4 wordt Jezus beproeft en door deze beproeving bewijst Jezus dat Hij inderdaad de Koning der Koningen is.

Vervolgens start Jezus zijn publieke bediening en het eerste dat Hij zegt is: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” (Mattheüs 4:17)

Jezus roept de mensen op om zich te bekeren om zich te bereiden op het Koninkrijk van God.

Over bekering hebben wij het in de studies van hoofdstuk 3 gehad én wij hebben reeds een beetje gelezen over het Koninkrijk van God. Hier gaan wij vanmorgen dus geen tijd aan besteden.

Waar wij wel naar gaan kijken is wat Jezus’ bedoeling is met wat Hij ons in Mattheüs 5-7 leert.

Dit schriftgedeelte staat bekend als de Bergrede van Jezus Christus en het is gegeven om Zijn volgelingen, (alle wedergeboren christenen dus) te leren hoe te leven in Gods Koninkrijk.

Wij kunnen de Bergrede zien als voorschriften voor het leven en welzijn van een kind van God.

Waar de Wet van Mozes in het O.T. van kracht was, kan je de inhoud van de Bergrede zien als de Wet van Jezus voor het N.T.

En deze nieuwe wet leert ons hoe wij als wedergeboren christenen blijvend en constante geluk, blijdschap en vreugde kunnen krijgen.

Als inleiding op de Bergrede van Jezus zullen wij ons vanmorgen vooral gaan richten op één aspect en dat is vreugde, bijbelse vreugde.

Bijbelse vreugde waar ik het over ga hebben is vreugde, geluk en blijdschap in één. En het allerbelangrijkste hiervan is dat het onafhankelijk is van de omstandigheden waarin wij verkeren.

Met deze bijbelse vreugde kan die vrouw, die een “verkeerde” carriere keuze gemaakt heeft nog steeds gelukkig zijn. Haar vreugde is dus niet afhankelijk van haar baan.

Romeinen 14:17 zegt: “…Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap/vreugde in de Heilige Geest.”

Hier staat dat in Gods Koninkrijk gerechtigheid, vrede en vreugde heerst. Deze dingen zijn constant, deze dingen zijn blijvend.

En wij die deelnemers zijn van het Koninkrijk van God moeten deelnemen aan en mogen genieten van deze gerechtigheid, vrede en vreugde/blijdschap.

De bijbel leert ons hier dat het Gods wil is, dat Hij het bedoeld heeft dat Zijn kinderen een blijvend en constante vreugde zullen hebben. Dit is voor ons, wij die tot Zijn Koninkrijk behoren.

Het Koninkrijk van God op dit moment is heel simpel gezegd, het rijk waar God regeert. Dus, als God vanmorgen over jouw leven regeert, als Jezus Christus vanmorgen jouw Koning, Heere en Meester is, dan ben je vanmorgen in Gods Koninkrijk.

En dan behoort vreugde tot jouw aandeel!

Het Hebreeuws woord voor vreugde komt in het O.T. 331x voor. Het Grieks woord voor vreugde komt in het N.T. 50x voor.

Vreugde is dus niet iets vreemd voor God en voor Zijn kinderen. Vreugde hoort bij het christendom. Vreugde heerst in Gods Koninkrijk.

Johannes 15:11 – Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.”

Ten eerste zien wij hier dat Jezus Zelf een vreugdevolle God is. Ten tweede zien wij hier dat Hij wil dat Zijn vreugde in ons zal blijven en volkomen zal worden. Nogmaals, dit is Gods wil voor ons!

Waarom haal ik dit vanmorgen aan? Omdat Jezus Zijn Bergrede begint met hoe wij deze blijvend en volkomen vreugde kunnen vinden en krijgen. Lees Mattheüs 5:1-12.

Dit eerste gedeelte van de Bergrede heet de zaligsprekingen van Jezus. Jezus zegt telkens “Zalig zijn de…”

Het woord “zalig” komt in sommige bijbelvertalingen voor als “gelukkig”. Het Grieks woord dat in de grondtekst gebruikt wordt betekent blij of dolgelukkig en komt 50x voor in het N.T.

Het bijzondere is dat het niet alleen toegekent wordt aan Gods kinderen. Blijdschap of het dolgelukkig zijn wordt ook toegeschreven aan God.

In 1 Timotheüs 1:11 legt de apostel Paulus uit hoe het Evangelie aan hem door God toevertrouwd is. Hij zegt dat het Evangelie van de heerlijkheid, van de zalige God, aan hem toevertrouwd is.

In 1 Timotheus 6:15 noemt Paulus God: De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren…”

Het woord zalige betekent hier blijde of dolgelukkige God en Heere.

Hier zien wij dus weer, net zoals in Joh. 15 dat Jezus, dat God een dolgelukkige, blijde God is.

In de meeste gevallen waar dit woord voorkomt heeft het wel te maken met Gods kinderen. En hieruit kunnen wij met volle zekerheid concluderen dat het Gods bedoeling is dat wij blijvend en volkomen vreugde hebben.

En in de Bergrede, in het bijzonder in de zaligsprekingen leert Jezus ons hoe wij blij of dolgelukkig kunnen worden.

Nou, ik begrijp heel goed dat wij, die ons vanmorgen zwaar ongelukkig voelen hier moeite mee kunnen hebben. Want ja, hoe kan God nou van ons verwachten dat wij dolgelukkig zijn, dat wij vreugde vinden in de omstandigheden waarin wij momenteel verkeren?

Weet God eigenlijk wel waarmee wij te maken hebben? Of steekt God Zijn hoofd in het zand en doet alsof alles goed is?

Ik wil jou vanmorgen verzekeren dat God van alles bewust is dat momenteel in jouw leven gaande is.

God weet als geen ander hoe ongelukkig jij je momenteel voelt en daarom wil Hij vooral tot jouw hart spreken. Want God heeft iets veel beter voor jou in petto, ondanks de omstandigheden waarin jij misschien al jaren lang in verkeer.

God is bij machte om jou dolgelukkig te maken, Hij is bij machte om jou blijvend en volkomen vreugde te geven ongeacht jouw omstandigheden.

Laten wij naar een paar voorbeelden kijken van vreugde temidden van ellende:

Lukas 24:50-53 – 50Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap53En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.”

Ondanks hun gigantisch groot verlies keerden zij terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, met vreugde. Zij waren dolgelukkig ondanks de omstandigheden. Onderschat hun toestand niet!!!

Handelingen 13:50,52 – “50Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied. 52En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.”

Hier worden Paulus en Barnabas, de kerkstichters in Antiochië de regio uitgezet maar de discipelen die zij gemaakt hebben werden vervuld met blijdschap.

Hoe blij zouden jullie worden als de Nederlandse overheid mij het land zouden uitzetten?

Tot slot nog een aantal voorbeelden van vreugde temidden van moeilijkheden:

2 Korinthe 7:4 – “…Ik word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking.” (2 Kor. 11)

Kolossenzen 1:9-11 – 9Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.”

1 Thessalonicenzen 1:6 – “Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest,”

Hebreeën 10:34b – “Want u hebt de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.”

Jakobus 1:2 – “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt.”

Lieve mensen, blijvend en volkomen vreugde, dolgelukkig zijn ondanks onze omstandigheden behoort tot de mogelijkheid voor al Gods kinderen.

En de Bergrede van Jezus Christus zal ons laten zien hoe wij ons dit eigen kunnen maken.

Volgende week zullen wij een start maken aan de zaligsprekingen en dan ben ik voor een aantal zondagen afwezig. Tijdens mijn afwezigheid zal worden afgeweken van Mattheüs dus moeten jullie wachten totdat ik terug ben.

Nick Long zal de 18e voorgaan, Maarten, Roelof en Casper op de overige zondagen. En misschien ook Wayne Vanderwier…

Maar voor dit moment, de eerste stap naar een blijvend en volkomen vreugde is om tot de Heere Jezus Christus te komen.

Wie je ook bent, wie of wat je op dit moment ook berooft van die vreugde, Jezus wil je vanmorgen helpen.

  1. http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4kk3ivhlze
  2. http://www.usconstitution.net/declar.html
  3. http://www.nd.nl/artikelen/2011/juli/21/hetlevendraaitechtommeerdangeldalleen
  4. http://www.songteksten.nl/songteksten/183200/frans-bauer/een-ons-geluk.htm
  5. Prediker 1:2