Jezus, het perfecte Lam van God

Jezus, het perfecte Lam van God

 Vanochtend gaan we samen kijken naar een essentieel onderdeel van ons geloof: Jezus, het perfecte Lam van God. Dit is terminologie die we als christenen gebruiken, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Dit gaat om redding, om Gods liefde, om genade en om onze reactie op wat Jezus gedaan heeft.

 • We gaan vanochtend niet verder in Romeinen, dat zal volgende week weer zijn. Vandaag gaan we zien 1) wat het betekent dat Jezus het perfecte Lam van God is, en 2) waarom dat nodig is. Zowel het OT als het NT bevestigt dat dit nodig en Gods weg is.

Jezus, het perfecte Lam van God

1 Petrus 1:15-19 “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

Petrus is aan de kerk aan het uitleggen over redding en wat dat voor gevolgen hoort te hebben. Hij laat zien dat God heilig is (v15-16) en dat dat tot op heden de standaard is voor de mens om bij God te komen. Hij citeert hier Leviticus, waar God op verschillende plekken aangeeft dat Hij heilig is.

Toon volledige notities

 • Als Gods kinderen horen we vol ontzag voor Hem te leven (v17), zeker als we meer en meer gaan inzien dat Hij heilig is. Zijn heiligheid hoort een reactie in ons teweeg te brengen, waardoor wij ook heilig zullen willen leven, naar Zijn standaard.

Hij zegt dit “in de wetenschap” (v18) dat we “met het kostbaar bloed van Christus” (v19) vrijgekocht zijn. Het kostbaar bloed, “als van een smetteloos en onbevlekt Lam.” In Openbaring wordt meer dan 30x naar Jezus verwezen met de titel ‘Lam’.

 • Dit is een belangrijke titel van Jezus, maar wel een die we beter mogen leren begrijpen. Dit is namelijk niet zomaar iets, dit is voor ons een van de belangrijkste titels die Jezus heeft. Als Jezus niet het Lam van God was, hadden wij nog steeds een groot probleem.

Leviticus 17:11 “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.”

God Zelf zegt dit, in Zijn uitleg aan Israël over hoe ze heilig voor Hem kunnen worden. In Leviticus 1-16 legt God uit dat Hij wil dat de mens heilig leeft en specifiek legt Hij uit hoe we heilig kunnen worden. In H17-27 legt Hij dan uit hoe de mens heilig kan leven, ná het heilig worden.

 • Dit is van cruciaal belang voor ons, omdat dit de basis is voor een relatie met God. God is heilig (1 Samuël 2:2), wat betekent dat Hij alleen heiligheid bij Zich kan hebben. Onze zonde brengt scheiding tussen ons en God (Jesaja 59:2), waardoor wij niet heilig zijn.

Alleen God is heilig; alles dat niet-God is, is daarmee ook gelijk niet heilig. En dat is het probleem waar Jezus, als perfecte Lam van God, de hoek om komt kijken. Uit Leviticus 17:11 weten we dat er verzoening nodig is, en dat een leven nodig is om verzoening te bewerken.

 • Ezechiël 18:20 leert dat de ziel die zondigt, zal sterven. Daarmee geeft God aan dat iedereen verantwoordelijk is voor hun eigen zonde en zelf de straf moet dragen die bij hun zonde hoort. Specifiek is dat de doodstraf, als betaling voor de zonde die we begaan.
  • Romeinen 3:23 wijst ons erop dat allen gezondigd hebben, Romeinen 3:19b laat zien dat allen “doemwaardig” zijn in Gods ogen. Dat is allemaal het gevolg van onze zonde, van de keuzes die wij maken die tegen Gods wil in gaan.

En dat is het probleem waar we hulp bij nodig hebben. Dat is het probleem dat we zelf niet kunnen oplossen. We begaan zonde, waarvoor we de doodstraf verdienen. Er moet voldaan worden aan die straf, want God is een Rechtvaardig Rechter (Psalm 7).

 • In Leviticus zien we dat het offersysteem ingesteld wordt door God, om deze specifieke reden. De mens zondigt, maar de mens is wel gemaakt om een relatie met God te hebben. Dat is een situatie waar we een Goddelijke oplossing voor nodig hebben.
  • Leviticus 1-5 laten zien dat God een weg geeft om een relatie met Hem te kunnen hebben. Een weg waarbij een smetteloze plaatsvervanger de straf draagt die de mens eigenlijk had verdiend.
   • De zonde van de mens wordt overgedragen op het offer, een dier, en daarmee wordt er “verzoening bewerkt.” (Leviticus 17:11). Dat is wat God wilde, verzoening tussen Hem en de mens; zodat we bij Hem kunnen komen.

Hebreeën 10:1-4 “Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.”

Het offersysteem uit het OT was niet voldoende om de mens volledig schoon te wassen. De offers konden alleen de zonde bedekken. Jezus is het perfecte Lam van God, Hij heeft veel meer gedaan dan de offers uit het offersysteem ooit konden doen.

Johannes 1:29 “De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”

 • Het offersysteem kon de mens tijdelijk reinigen; Jezus heeft de zonde van de wereld weggenomen. Het offersysteem bedekte, Jezus nam weg. Dat is waarom het zo belangrijk is dat Jezus het Lam van God is. Hij heeft zoveel meer gedaan dan het Oude Verbond kon.
  • Onder het Oude Verbond moest de mens offers brengen, en op die manier de weg naar God vinden. Onder het Nieuwe Verbond is Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan, waardoor Hij veel meer bereikt heeft.

Uit Leviticus 17:11 weten we dat er bloed, een leven, nodig is voor de vergeving van zonde. Johannes 1:29 wijst erop dat Jezus het Lam van God is, 1 Petrus 1 laat zien dat Jezus het smetteloze offer was. Dit is allemaal terminologie die te maken heeft met offers, die in Leviticus worden ingesteld.

 • Leviticus is een ingewikkeld, raar, maar tegelijkertijd cruciaal en prachtig boek. Het is cruciaal voor ons als christenen, omdat we daar doorheen zien wat Jezus gedaan heeft en hoe ongelofelijk groot Zijn werk is.
  • In de 5 offers uit Leviticus zien we Jezus, zien we hoe groot Hij is en hoe geweldig Zijn offer voor ons aan het kruis is. Het hele OT staat vol met verwijzingen naar Jezus, want de hele Bijbel gaat om Jezus.
 • Leviticus 1, het brandoffer

Het brandoffer is een offer waarbij het offer dat gebracht wordt, volledig verbrand wordt op het altaar. Dit is een vrijwillig offer, oftewel je kan ervoor kiezen om helemaal voor God te leven. God wil tot op heden dat mensen zelf bij Hem komen en zelf ervoor kiezen om van Hem te houden.

 • Jezus heeft perfect voor God geleefd, Hij heeft vrijwillig gekozen om naar de aarde te komen (Filippenzen 2). Niemand kon Jezus ergens toe dwingen, Hij heeft gekozen om deze weg te gaan. En Zijn voorbeeld maakt Hem voor ons zo waardevol en zo geweldig.

Het offer in Leviticus 1 moet “zonder enig gebrek” zijn (v3). Degene die vrijwillig kwam offeren moest het dier brengen (v3), leunen op het dier (v4), het slachten (v5) en zelf de huid eraf halen (v6). In al deze dingen zitten beelden van Jezus en Zijn offer voor ons.

 • Wij moeten vrijwillig naar God toe gaan, niet o.b.v. wie wij zijn, maar o.b.v. Wie Jezus is. We mogen komen met geloof, niet met eigen kunnen. We hebben Jezus nodig, als “zonder enig gebrek” offer voor onze zonde.
 • Nooit kunnen we op onze eigen daden leunen en bouwen, we kunnen alleen leunen op Jezus. Alleen Hij kan ons overeind houden “voor het aangezicht van de HEERE.” (v3) Je mag ervoor kiezen om te leunen op Hem, i.p.v. jezelf overeind proberen te houden.
 • Jezus is voor ons geslacht, Zijn huid werd van Zijn rug gehaald (Jesaja 53); omdat Hij voor jouw en mijn zonde aan het kruis ging. Jezus vervulde in elk detail het offer dat nodig is om bij God te kunnen komen, om voor God te kunnen leven.

Jezus is ons perfecte Lam, waardoor we nu een relatie met God kunnen hebben. Zonder Zijn offer, zouden wij nooit voor Hem kunnen leven. Zonder Zijn offer zouden we niet eens bij God kunnen zijn. Jezus als perfecte Lam van God is een geweldige zegen; Hij is de weg naar een relatie met God.

 • Leviticus 2, het graanoffer

Het graanoffer is het enige offer waarbij er geen dier geofferd wordt. Dit offer gaat om dienstbaarheid aan God toewijden. Het graan werd door God gegeven, maar de mens moest het graan fijnmalen (v1) en het verder bereiden. Ook moesten er olie en wierook bij gedaan worden.

 • Jezus is het Brood des Levens (Johannes 6:35), Hij is het Brood zonder zuurdesem, zonder zonde. Hij vervult ook het graanoffer compleet, want Hij leefde perfect luisterend naar de leiding van de Geest (olie), continu in gebed met de Vader (wierook).

Ook hier zien we dat het belangrijk is dat Jezus ons offer is, Hij is namelijk de perfecte vervulling van elk offer. Zijn leven en Zijn dood zijn voor de mensheid van cruciaal belang. Zonder dat offer zijn wij niks, hebben wij geen leven, zijn wij voor eeuwige verdoemd.

 • Leviticus 3, het dankoffer

Het dankoffer was een offer waarbij een deel van het offer opgebrand werd naar God, diepste van het dier (de ingewanden) en het beste (het vet). Een deel van het offer werd ook gegeten door degene die kwam offeren (Leviticus 7). Dat maakt dat dit ook om fellowship, relatie met God gaat.

 • Jezus gaf alles van Zichzelf toen Hij aan het kruis ging voor onze zonde. Hij gaf het beste en het diepste van Zichzelf, doordat Hij Zichzelf volledig gaf. Hij stierf voor ons, Hij gaf alles op; daardoor kunnen wij nu deze dankbaarheid hebben, een relatie met God hebben.
  • Alleen door Jezus kunnen wij God dankbaar zijn, alleen door Jezus kunnen wij bij God komen. Jezus is ook hier de vervulling van het offer. Hij heeft dit voor ons gedaan, zodat wij dit niet zelf hoeven te doen.

Ook hier is het dus weer van groot belang dat Jezus het perfecte Lam van God is. Hij is het offer geworden, waardoor de Wet vervuld is (Mattheüs 5:17). Jezus heeft perfect voldaan aan de eis van de wet; daardoor hoeven wij dat niet langer zelf te doen.

 • Leviticus 4-5, zondeoffer en schuldoffer

Deze beide offers gaan over het offeren van een dier, wanneer er zonde in het spel is. De mens die zondigt moet een offer brengen, om verzoening te doen voor zijn/haar zonde. Dat is nodig, want anders staat er zonde tussen jou en God in.

 • Deze 2 offers zijn de verplichte offers; deze moest men brengen van God, wanneer er zonde in het spel was. Hij neemt het zelfs zo serieus, dat Hij aanwijst dat mensen elkaar hier zelfs op moeten wijzen en schuld draagt als je iemand ergens niet op wijst.
  • Zonde is een serieus probleem in Gods ogen, waar ook een serieuze oplossing voor nodig is. Jezus is Die oplossing, Hij alleen is Wie nodig is. Jezus is ook hier het perfecte Lam van God, dat nodig is voor ieder mens.

Alford: “Het woord impliceert dat Christus, als ons zondeoffer, ons met God verzoend heeft en dat alleen door Zijn vrijwillige dood als een offer: hierdoor heeft Hij Gods van ons afgewend.”

Jezus Christus is het offer, het Lam van God dat voor ons geslacht is. Hij is het offer waardoor wij nu bij God kunnen komen, waardoor we een relatie met God kunnen hebben. Dat is Wie Jezus voor ons is, dat is wat Hij voor ons gedaan heeft.

 • Gebouwd op het OT heeft Jezus gedaan wat nodig was voor ons. Hij heeft geleefd zoals wij nodig hadden, tot Gods eer; Hij is gestorven tot Gods eer, zoals wij Hem nodig hadden. Dat is onze God, dat is Zijn liefde voor ons.

Petrus geeft in 1 Petrus 1:15-19 heel duidelijk aan wat de gevolgen horen te zijn van dit zien. Hij geeft aan dat we 1) heilig horen te gaan leven (v15), 2) we mogen God als Vader aanroepen (v17), 3) we horen in de vreze des Heeren te wandelen (v17).

 1. Heilig leven (v15)

1 Korinthe 3:16-17 “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.”

Jezus’ offer heeft ons heilig gemaakt (Hebreeën 13:12). Dat hoort impact te hebben op onze daden. We horen niet langer achter vleselijke begeertes aan te gaan, maar juist achter God. De standaard voor ons gedrag, ons denken, ons doen en laten is nu heilig.

 • Denken, doen en laten zoals Jezus; dat is hoe wij horen te leven. De Heilige Geest kan en wil ons daarin leiden, de keuze is aan ons om naar Hem te luisteren. We zijn een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17), we hebben een nieuw hart gekregen (Ezechiël 36:26-27).

Ezechiël 36:26-27 “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”

Luister naar de Geest, doe wat het Woord zegt. Door in te zien dat Jezus het perfecte Lam van God is, zal je je op deze manier willen gaan gedragen. Dit is Zijn voorbeeld, dit is hoe Hij handelde. Dat is hoe wij nu horen te leven; heilig, want God is heilig.

 • God als Vader aanroepen (v17)

2 Korinthe 1:3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,”

Dit is zo’n geweldig voorrecht, zo’n fantastische zegen. Dit is onze Papa. Door Jezus als perfecte Lam van God, kunnen we God gaan behandelen als onze Papa in de hemel. Hij is onze Hemelse Vader, Die altijd voor ons zorgt, altijd voor ons klaar staat, altijd goed reageert.

 • Hij is “de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vetroosting”. Door Jezus kunnen wij nu zo’n relatie met God hebben; een relatie waarin we met alle dingen bij Hem komen. Een relatie waarin Hij ons troost, waarin Hij ons dat geeft wat we nodig hebben.
  • Hij is de God Die ons zegent met alle geestelijke zegen (Efeze 1:3), Hij is onze toevlucht (Spreuken 14:26), Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven (Johannes 3:16). Je mag vrijmoedig naar deze Vader toegaan (Hebreeën 4:16), met alles, altijd.

Jezus’ offer, het feit dat Hij alle offers vervuld heeft, zorgt ervoor dat je in geloof bij God mag komen als Zijn kind. Je bent geliefd, je bent gewild, Hij ziet er naar uit om tijd met jou door te brengen. Dat is de Vader, dat is de relatie die Hij met jou wil hebben; allemaal door Jezus als perfecte Lam van God.

 • Wandelen in de vreze des HEEREN (v17)

Psalm 103:13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.”

Niet alleen is God onze Vader, doordat we Hem gaan zien, in en door Jezus’ offer, zullen we ontzag voor Hem krijgen. Heilig ontzag, dat de Bijbel ‘vreze des HEEREN’ noemt. God ontfermt Zich over Zijn kinderen, Hij draagt en leidt hen. Hij troost hen en droogt hun tranen af.

 • Ontzag voor God groeit, naar mate je Hem meer gaat leren kennen. Hoe meer je Hem kent, hoe meer je zal zien dat Hij al jouw ontzag waard is. Hoe meer je Hem ziet, hoe meer je ook zal zien dat Zijn zorg voor jou verder gaat dan je je beseft.

Zijn liefde is zo ongelofelijk groot, zijn zorg gaat zo ontzettend ver; Hij doet meer voor je dan je ooit door zal hebben. Die God mag je leren kennen, die God mag je beter en beter leren kennen door Zijn Woord heen. Die God wil dat jij Hem kent, daarom gaf Hij Zijn Zoon om dat mogelijk te maken.

 • Vrees Hem, niet uit angst, maar juist uit respect en ontzag voor Wie Hij is. Door te zien in het Woord dat Hij rechtvaardig, heilig, liefdevol, genadig, wraakzuchtig en alomtegenwoordig is, zal je Hem meer gaan vrezen. Je zal ontzag hebben voor je Hemelse Papa.

Door Jezus’ offer is God op deze manier leren kennen mogelijk, is het mogelijk om God te zien voor Wie Hij is. door Jezus’ offer kan je in ontzag voor God leven, wetende dat Hij jouw Papa is, terwijl je (met vallen en opstaan) groeit in heilig leven.

Petrus wil dat we zien: Jezus, het perfecte Lam van God. Dat zegt zoveel over Wie Hij is, over Zijn karakter, over Zijn daden. Het feit dat Hij het Lam van God voor jou is, is zo ongelofelijk mooi en belangrijk. Dat is de God van de Bijbel, dat is Jezus, dat is wat Hij voor jou gedaan heeft.

 • Deze God wil door jou gekend worden, deze God wil dat jij voor Hem leeft. Hij gaf Zijn Zoon, zodat jij niet voor je eigen zonde op hoeft te draaien. Geloof in Hem, dan ben je gered van de dood, dan ben je gered van het oordeel over jouw zonde.

Christen, Jezus is het perfecte Lam van God. Hij is het offer waardoor jij vrij bent, waardoor je een nieuwe schepping bent. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft het OT vervuld, Hij is het offer dat gebracht moest worden in jouw plaats.

 • Ga zoeken in het Woord naar hoe Jezus de vervulling is van allerlei dingen in het OT; je zal versteld staan van hoe geweldig en groot dat is.
 • Jezus heeft alle 5 de offers uit Leviticus 1-5 vervuld, zodat jij dat offer niet meer hoeft te brengen.
 • Leef jij heilig, roep jij God aan als Vader, leef jij vol ontzag voor God? Dat is wat Jezus’ offer in jouw hart hoort te doen. Als dat niet zo is, vraag God om je hart opnieuw zacht te maken.

Avondmaal: 1 Korinthe 10:16-17, 1 Korinthe 11:23-26

Judas 1:24-25 “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.”