Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen – Lukas 24:1-12

Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen – Lukas 24:1-12

Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen

Lukas 24:1-12

Toon volledige notities

 “1           En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

 2            Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.

 3            En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.

 4            En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.

 5            En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?

 6            Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:

 7            De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

 8            En zij herinnerden zich Zijn woorden.

 9            En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen.

 10          En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden.

 11          En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet.

 12           Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.”

Vandaag vieren we Pasen. Een feest dat voor sommigen een extra vrije dag betekent, voor anderen betekent het paaseieren, paashaas, start van de lente, vruchtbaarheidsfeest, etc. Er zijn vele betekenissen die aan Pasen gehangen worden.

Als christenen vieren we iets heel anders dan al de eerder genoemde betekenissen, we vieren, we zijn dankbaar voor het feit dat Jezus bijna 2000 jaar geleden uit de dood is opgestaan. We vieren dat Hij het onmogelijke gedaan heeft, namelijk als Mens opstaan uit de dood. We vieren dat Hij de weg naar God vrijgemaakt heeft. Dat is wat wij vandaag vieren.

We gaan vandaag naar Pasen kijken, naar de opstanding van Jezus, aan de hand van een statement:

‘Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen.’

In dit statement zitten 3 hoofdvragen die we gaan beantwoorden:

 1. Wat is Jezus’ opstanding?
 2. Is het belangrijk?
 3. En voor wie?

 

 1. Jezus’ opstanding uit de doodis van levensbelang voor iedereen

Heel simpel gezegd, Jezus was fysiek dood en is weer tot leven gekomen. Dat is wat Zijn opstanding is. Niks meer en niks minder.

Afgelopen vrijdag hebben we samen Lukas 22-23 gelezen, waarin we hebben gezien wat Jezus allemaal onderging voordat Hij überhaupt bij het kruis kwam. Ook hebben we gezien dat Hij aan het kruis genageld werd, dat Hij daar hing en dat Hij stierf. Velen hebben Hem zien sterven; Lukas geeft aan dat er een menigte stond te kijken naar Jezus’ kruisiging, er zijn dus vele getuigen van wat er met Jezus gebeurde. Om even extra aan te geven dat Jezus echt dood was, geeft het Evangelie van Johannes aan dat er een speer in Jezus zei gestoken werd, en dat er water en bloed uit kwam (Johannes 19:34). Jezus’ lichaam is begraven in een graf, met daar een groep zeer goed getrainde bewakers voor. Zij moesten Zijn graf bewaken.

 

De Bijbel geeft aan dat als er 2 of 3 getuigen van iets zijn, dat het dan vast staat (Deuteronomium 19:15). Dus, om als boek geloofwaardig te zijn, moet de Bijbel voorzien in 2 of 3 getuigen, anders kunnen we niet met zekerheid zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

1 Korinthe 15:3-8 “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften. En dat Hij begraven is, dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van alleen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene,”

 

Deuteronomium 19 geeft aan dat er 2 of 3 getuigen nodig zijn, de Bijbel geeft ons er hier al meer dan 500 getuigen. Dat is voor elk gerechtelijk systeem genoeg bewijs om iets als waar aan te nemen. Dus, we kunnen concluderen dat Jezus echt uit de dood is opgestaan, alleen al op basis van het aantal ooggetuigen.

Maar, mochten deze ooggetuigen niet genoeg zijn, dan geeft de Bijbel ons nog meer bewijs:

Lukas 24:36-43 “En toen zij nog over deze dingen spraken stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderen, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.”

 

Een geest kan niet eten en drinken, een geest kan niet met meerder mensen tegelijk praten. Het kan ook geen hallucinatie geweest zijn, want je kan niet als groep precies dezelfde hallucinatie hebben. De enige logische conclusie is dat ze allemaal Jezus gezien hebben, met Hem gepraat hebben en dat Hij gegeten heeft.

Spurgeon: “Ik prijs de Heere dat mijn Verlosser niet dood is”

Oftewel, Jezus is echt uit de dood opgestaan.

 1. Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelangvoor iedereen

Maar wat betekent dat allemaal nou? Wat maakt het nou uit dat Jezus uit de dood is opgestaan? Is dat echt zo belangrijk? Oftewel, waarom is de opstanding van Jezus van levensbelang? Laten we samen gaan kijken naar wat de Bijbel te zeggen heeft hierover.

Het Oude Testament voorspelt dat het zou gaan gebeuren en in bijna elk boek van het Nieuwe Testament wordt er gesproken over de opstanding van Jezus uit de dood. Maar waarom is dit zo’n belangrijk iets? Waarom wordt dit zo benadrukt door de Bijbel en door christenen?

Laten we de vraag even omdraaien: wat nou als Jezus niet uit de dood was opgestaan, wat voor effect zou dat hebben? Ik heb een lijstje gemaakt met gevolgen van áls Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan:

 • Dan liegt de Bijbel (Efeze 1:19-20)
 • Dan is Jezus een leugenaar (Mattheüs 16:21, Lukas 9:22, Johannes 2:1822, Johannes 14:6)
  • Als Jezus hierover liegt, waarover zou Hij dan nog meer gelogen hebben? En wat is er dan nog meer niet waar aan het christelijk geloof?
 • Dan is Jezus geen God, want dan is Hij niet almachtig, want Hij kon niet uit de dood opstaan
 • Dan vervulde Jezus niet alle profetieën die Hij zou moeten vervullen (Psalm 16:8-10Jesaja 53Jona 1:17Hosea 6:2)
 • Dan is er geen toegang tot God de Vader (Efeze 2:18)
 • Dan aanbidden wij, dan bidden wij tot, een dood Iemand. Mohammed is dood, Boeddha is dood, zo zijn er nog meer; Jezus zou dan in dat rijtje passen.
 • Dan kunnen we niet geloven (1 Petrus 1:21)
 • Dan is het geloof, christendom, zinloos (1 Korinthe 15:14,17)
 • Dan is de dood niet overwonnen (1 Korinthe 15:55)
 • Dan kunnen we niet met God leven (Romeinen 6:8-11)
 • Dan leven we geestelijk gezien niet (Efeze 2:1)
 • Dan is er geen leven na de dood (1 Korinthe 15)
 • Dan hebben we geen advocaat in de hemel die voor ons pleit (Romeinen 8:34)
 • Dan zijn de gelovigen niet behouden (Romeinen 5:8-10)
 • Dan leeft de mens nog in zonde (1 Korinthe 15:17)

Dit is een incomplete lijst, er zijn nog veel meer gevolgen als Jezus niet echt uit de dood is opgestaan. Jullie snappen wel wat ik met deze lijst duidelijk wil maken; als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, staat het fundament van het christelijk geloof niet meer overeind. Paulus vat het samen in

1 Korinthe 15:17 “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.”

Zonder Jezus’ opstanding is de mens nog in haar zonde. Dus? Wat maakt dat nou weer uit? Laat ik beginnen met een Bijbelse definitie van zonde geven.

1 Johannes 3:4 “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.”

Zonde is dus wetteloosheid volgens de Bijbel, zonde is het overtreden van Gods wet.

Jesaja 59 geeft aan dat zonde scheiding maakt tussen God en mens. Dus, zonde zorgt voor een kloof tussen God en mens, als Jezus niet opgestaan is uit de dood is de mens nog in zonde. Met deze logica komen we tot de conclusie dat zonder Jezus’ opstanding de mens niet bij God kan zijn.

Nu zeg je misschien: ‘Ja maar ik ben helemaal niet zondig. Ik ben een goed mens, ik doe goede dingen, ik sla geen mensen dood, ik pleeg geen aanslagen, etc. Ik ben niet zondig.’

De Bijbel is heel duidelijk over wie er zondigen:

1 Johannes 1:8 “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.”

Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,”

Dit zijn harde, pijnlijke, maar wel ware conclusies die de Bijbel trekt. Deze conclusies gelden voor elk mens, ik ben hierin geen haar beter dan wie dan ook. Maar, op basis waarvan zegt de Bijbel dit? Om dit te snappen moeten we een paar stappen terug zetten; laten we samen helemaal terug gaan naar het begin van de mensheid, naar de schepping.

God schiep de hemel en de aarde perfect (Genesis 1), God schiep de mens in perfectie (Genesis 1:27-31). Op dat moment was de mens niet zondig, er was geen zonde in de wereld. In Genesis 3 kwam de zondeval zoals we dat noemen. De eerste zonde die de wereld ooit geraakt heeft, is door Adam en Eva gekomen. Jullie kennen het verhaal vast; Adam en Eva overtraden Gods wet door van een vrucht te eten waar ze niet van mochten eten. Het gevolg van hun zonde is dat zonde een onderdeel werd van de mens.

Psalm 51:7 “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.”

David schrijft hier dat de mens vanaf de geboorte al zondig is, niemand ontkomt hier dus aan. Ieder mens dat geboren is, heeft de genen van Adam en Eva meegekregen, ieder mens heeft dus de genen om te zondigen meegekregen. De wil om te zondigen hebben alle mensen genetisch meegekregen, door de keuze van Adam en Eva. De Bijbel legt uit dat zonde scheiding brengt tussen God en de mens (Jesaja 59), terwijl in de perfecte situatie van Genesis 1 er geen zonde was en dus geen scheiding tussen God en mens.

Dus, we hebben een perfecte situatie in Genesis 1, maar Adam en Eva maken daar een zooitje van. Zij zondigen en dat zit daardoor sindsdien in het DNA van de mens, dat DNA hebben zij doorgegeven aan alle mensen. Elk mens heeft dat zondige DNA in zich zitten:

 • Kijk maar naar een kind, je hoeft een kind niet te leren om te liegen. We moeten kinderen juist leren om niet te liegen. Je hoeft een kind niet te leren om een snoepje te stelen van papa en mama, we moeten kinderen juist leren om dat niet te doen.
 • Een ander voorbeeld dat duidelijk maakt dat de mens uit zichzelf zondig is, is het Stanford gevangenis experiment:
  • Een groep van 24 doorsnee Amerikaanse jongens uit de middenklasse, die aan het begin van het experiment niet van elkaar verschilden, zou twee weken lang gesplitst worden in de rol van bewaker of gevangene in een namaakgevangenis. Het toeval bepaalde de rollenverdeling. Twaalf jongens mochten een uniform aandoen en kregen als opdracht: ‘zorg voor orde maar gebruik geen geweld’. De twaalf anderen kregen een gevangenisplunje aan.

Al snel gebruikten de ‘bewakers’ opdrukken met een hand op de rug als straf. Opstandelingen werden met de brandblusser neergespoten, ook zich publiekelijk uitkleden was een straf. Eenzame opsluiting kon ook. De agressie van de bewakers werd sterker naarmate het onderzoek vorderde.

Sommige bewakers hadden er lol in om de gevangenen zeer wreed te behandelen, als beesten. Niemand van de deelnemers zei tijdens het experiment: “Zo kan het niet meer verder.” Op een bepaald moment gebeurden de mishandelingen ’s nachts omdat ze dachten dat de onderzoekers toen niet keken. De meerderheid was niet langer in staat een onderscheid te maken tussen hun rol en hun eigen ik. In bijna elk onderdeel van hun gedrag, gedachten en gevoelens was er verandering te zien.

Niet enkel de proefpersonen gingen tot het uiterste, ook de onderzoekers trapten in hun eigen val. Na zes van de veertien voorziene dagen werd het experiment stilgelegd.

Dat is wat de mens doet, dat is hoe de mens is. Dat is wat er gebeurt als er geen regels zijn. Als mens zijn gang mag gaan krijg je dit soort wrede taferelen.

Dus, we hebben de mens die in het DNA meegegeven krijgt dat hij / zij zondig is. Elk mens. Elk mens handelt wetteloos, want zonde is wetteloosheid. Wie maakt de wet dan? En wie besluit er dan dat die wet overtreden is?

Het antwoord daarop is simpelweg: God. God is de almachtige zegt de Bijbel (Openbaring 11:17), God is alwetend (Psalm 147:5); God is bij uitstek de Persoon om de wet te geven waar we ons allemaal aan moeten houden. En als Hij dan de wet maakt, is Hij ook bij uitstek Degene om aan te geven wat een overtreding van die wet is. God is niet alleen almachtig en alwetend, de Bijbel geeft ook aan dat Hij een rechtvaardig Rechter is (Psalm 7:12).

 • Stel je voor: je hebt een rechtszaal met daarin een rechter, een aanklager, een advocaat en iemand die schuldig is aan een misdaad. Het is bewezen dat deze persoon schuldig is. Zou het dan rechtvaardig zijn als de rechter ervoor kiest om deze persoon, deze duidelijk schuldige persoon, vrij te spreken?

Ezechiël 18:20 “De mens die zondigt, die zal sterven.”

God is altijd rechtvaardig, God zal altijd rechtvaardig handelen. Dus ook in het geval van de mens, de mens die Hij ontzettend veel liefheeft. De mens waarvoor Hij Zijn Zoon gegeven heeft, de mens waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is, de mens waarvoor Jezus uit de dood is opgestaan. We hebben nu nog de kans om Zijn genade aan te nemen, we hebben nu nog de kans om Zijn offer aan te nemen, doe dat alsjeblieft, de consequenties van deze keuze uitstellen of verkeerd maken zijn eeuwig.

Jezus is gestorven voor alle zonde, Jezus is gestorven met alle zonde van de wereld op Zijn schouders. Hij is gestorven, zodat jij en ik niet hoeven te sterven voor de zonde die we doen. Jezus heeft dat gedaan. Nog veel meer dan dat, Hij is opgestaan, waardoor Hij de dood overwonnen heeft. Hij is sterker dan de dood, Hij heeft aan de eis van Gods wet, dat voor elke zonde de dood staat, voldaan. Jezus heeft ervoor gezorgd dat niemand meer de straf voor de zonde hoeft te ondergaan. Hij staat klaar met Zijn offer, Hij staat Zelf klaar om je dit te geven. Wat Hij wil doen is de beste deal die er maar mogelijk is:

 • Jezus sterft voor mijn zonde, waardoor ik bij God kan komen. Jezus overbrugt de kloof die de zonde veroorzaakt had tussen God en de mens. Ik geef Jezus mijn rotzooi, Hij geeft mij Zijn genade. Ik geef Jezus mijn zonde, Hij geeft mij eeuwig leven.

Een betere deal dan dat kan ik niet bedenken.

Maar zonder de opstanding van Jezus is dit allemaal niet mogelijk. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, kan Hij niet redden, want dan is Hij dood. Een dode redder kan geen genade geven, een dode redder kan geen liefde tonen. Een dode redder kan niet voor ons pleiten bij de Vader, een dode kan niks. Een dode kan niet vergeven, dus zonder Jezus’ opstanding uit de dood is de mens nog steeds in zonde.

Als Jezus niet opgestaan is uit de dood is de mens niet gered; als Jezus niet is opgestaan uit de dood kunnen wij ons eeuwig leven bij God vaarwel zeggen. Jezus’ opstanding uit de dood is dus van levensbelang.

III.                Jezus’ opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen

We hebben dus nu gezien dat Jezus echt uit de dood is opgestaan, want er zijn meer dan 500 getuigen van. Daarna hebben we gezien dat het echt van belang is dat Hij uit de dood is opgestaan, omdat de mens anders nog in zonde zou leven. In zonde leven is niet goed, want zonde verdient straf en God zal elke zonde straffen.

Gelukkig is daar het Evangelie, namelijk het feit dat God zoveel van mensen houdt dat Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft. De Bijbel maakt duidelijk dat de straf van de zonde de dood is, Jezus is gestorven voor alle zonde; de zonde van het verleden, de zonde van het heden en de zonde van de toekomst.

Maar voor wie deed Jezus dit? Is er een specifieke groep mensen van wie Hij houdt? Is het een select groepje?

Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

 • Zo lief heeft God, Hij gaf Zijn Zoon. Jezus ging de weg van het kruis voor jou en voor mij. Jezus liet Zich martelen, Jezus liet Zich belachelijk maken, Jezus liet Zich bespugen, Hij liet het toe dat de baard uit Zijn gezicht gerukt werd. Hij had alles kunnen stoppen, Hij is almachtig, maar toch ging Hij de weg. Zo lief heeft Hij jou.
 • Zo lief heeft God de wereld. Er is niemand uitgesloten van Zijn liefde, er is geen zonde te groot, God kan en wil alles vergeven. Daar waar de zonde “groot” is, is Gods genade nog veel groter (Romeinen 5:20-21). Er is geen groep mensen uitgesloten, er is voor God maar 1 groep die Hij vergeeft, zondaren. Alle mensen zijn zondaren, dus God wil de hele wereld vergeven en redden.
 • Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. God houdt zoveel van jou, God houdt zoveel van de wereld dat Hij Jezus stuurde. Jezus is een onderdeel van Wie God is, Hij stuurde letterlijk een deel van Zichzelf. God deed dat voor jou, God deed dat voor mij. Dat is een hoeveelheid liefde die wij niet kunnen snappen.
 • Opdat ieder die in Hem gelooft. Het enige wat je hoeft te doen is geloven. Geloven dat God van je houdt, geloven dat je een zondaar bent die redding nodig heeft. Geloven dat Jezus voor jouw zonden gestorven en opgestaan is, geloven dat Hij je kan en wil redden.

Spurgeon: “Het evangelie is voor zondaren die de wet zelf niet kunnen houden, die de wet gebroken hebben en zich de straf op de hals gehaald hebben. Die weten dat ze dit gedaan hebben en het belijden. Voor zulken is de Heiland (Redder) gekomen om hun overtredingen uit te wissen.”

 • Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God wil dat we eeuwig bij Hem zullen zijn. Dat is de allerbeste plek waar je ooit maar kan zijn, nog vele malen beter dan wij ons ooit zullen kunnen voorstellen. De eeuwigheid in Zijn aanwezigheid is ook waar wij voor gemaakt zijn. God gaf Jezus, Jezus ging de weg van het kruis om voor jou en mij dit mogelijk te maken. Wat een ontzettend grote hoeveelheid liefde is dat!

Jezus is opgestaan uit de dood, Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft laten zien dat Hij God is, dat Hij almachtig is. De keuze is nu aan jou. Accepteer je hem of niet.

De mens die ervoor kiest om God niet aan te nemen, de mens die ervoor kiest om zonder God te leven en dus in zijn/haar zonden te blijven, gaat naar een plek die de Bijbel de hel noemt. Een plek die eigenlijk alleen bedoeld is voor gevallen engelen, ook wel bekend als demonen (Mattheüs 25:41). Dit is heel belangrijk om goed te begrijpen: God heeft de mens geschapen om eeuwig te leven, er is dus een leven na de dood voor ieder mens. De vraag is alleen waar je dat eeuwige leven doorbrengt. God is heel duidelijk

Markus 16:16 “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”

Dit klinkt misschien heel zwaar, maar er is juist een ontzettend hoopvolle kant hieraan. Het is namelijk zo dat Jezus, doordat Hij aan het kruis ging en weer opstond uit de dood, alles gedaan heeft om jou hiervoor te behoeden.

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

God zegt dat Hij wil dat iedereen gered wordt (1 Timotheüs 2:4), maar Hij laat ons de vrije keuze om voor Hem te kiezen. Vandaag heb je de kans om te kiezen. Vandaag heb je de kans om je van je zonden af te keren en je leven aan Jezus te geven. Je hebt nu de kans om al je zonden aan Hem te geven en Zijn vergeving, Zijn liefde, Zijn genade te ontvangen.

Het is zo fijn om aan Jezus’ opstanding te denken, want dat betekent dat we eraan herinnerd worden dat Hij God is, dat Hij genadig is, dat Hij liefdevol is. We mogen weten dat Hij van ons houdt, jij mag weten dat God van jou houdt.

Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Als je Jezus’ offer en opstanding nog niet aangenomen hebt, als je Jezus nog niet als Verlosser en Heere van je leven hebt, vraag Hem erom. Bid tot God dat Hij je zal vergeven van je zonden, spreek uit dat je Hem aanneemt als Verlosser en Heere.

1 Johannes 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Vraag of iemand samen met je wil bidden, ik weet zeker dat iedereen je daar graag mee zal helpen.

Als je al jaren christen bent en je al voor de zoveelste keer Pasen viert, dan kan de opstanding van Jezus zijn waar lijken te verliezen. Misschien doet het je niet veel meer dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vraag God of Hij je weer onder de indruk wil maken van het feit dat Jezus is opgestaan, bid tot God dat Hij je hart zal veranderen. Leg jezelf bij Hem neer.

Laten we bidden.