Jouw identiteit in de Geest

Jouw identiteit in de Geest

Romeinen 8:7- (6-6-2021) Jouw identiteit in de Geest

Vorige week hebben we naar Romeinen 8:5-6 gekeken, waarin we zagen dat we mogen leren denken naar de wil van de Geest. We hebben gekeken naar hoe we dat praktisch kunnen maken en hoe we geleid door de Geest, en daarmee Gods Woord, horen te leven als christenen.

Vandaag pakken we de studie op in Romeinen 8:7 en gaan we kijken naar jouw identiteit in de Geest.

v7-8 Het vlees als contrast

Paulus is bezig met het schetsen van een contrast tussen Geest en vlees (v6). Waar het denken van de Geest leven en vrede is (v6), is het denken van het vlees vijandschap t.o.v. God (v7). Ons vlees, onze zondige neigingen, staat lijnrecht tegenover de dingen van God, lijnrecht tegenover Gods Woord.

Toon volledige notities
 • Het vlees kiest ervoor om zich niet te onderwerpen aan God, aan Zijn wet; “want het kan dat ook niet.” Ons vlees is niet in staat om geestelijk goede dingen te doen, om dingen te doen waar God blij van wordt. Daarom is het ook zo nodig dat we door de Geest leven.
  • Door de Geest leven betekent 1) gered zijn door te geloven in Jezus als Zoon van God, 2) geleid worden door de Geest van God.

De mensen die in het vlees zijn (v8), de mensen die niet in Jezus geloven en daardoor geleid worden door hun vlees, kunnen God niet behagen. God wordt blij van geloof (Hebreeën 11); God wordt blij van mensen die in Jezus geloven als Zoon van God (Johannes 20:31), overgegeven aan Hem.

 • Ons vlees, onze zondige neigingen, zitten in de weg. Door het Woord heen zien we mensen die hun hele leven worstelen met hun zondige neigingen, David, Paulus, Petrus, etc. Is dit dan een verloren strijd? Hoe moeten we omgaan met ons vlees?

Galaten 5:24-25 “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Dat is hoe we denken naar de wil van de Geest, door ons vlees te kruisigen. Nu is dat ook weer christelijk jargon voor iets, wat betekent dat nou?

Romeinen 6:11 “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.”

 • Dit ‘kruisigen’ van je vlees, gaat erom dat je denkt zoals de Geest denkt over je vlees, als gekruisigd met Jezus. Ons vlees hoort niet meer te regeren, Jezus hoort te regeren. Het kruisigen van je vlees is kiezen voor Jezus’ wil, i.p.v. je eigen wil.
  • En dit is een dagelijkse keuze, een keuze van moment tot moment. Het vlees is erg sterk en wil ons steeds verleiden om verkeerde dingen te doen. Het is een continue keuze om door Jezus geleid te worden, i.p.v. door het vlees.

Dit is een strijd waar je niet alleen in staat, God wil je hierin leiden. Het kan soms voelen als een verloren strijd, als moeilijk, lastig, pijnlijk, vermoeiend, etc. Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief, daarom mogen we juist in deze strijd weten dat God met ons is.

1 Korinthe 15:57 “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

Romeinen 8:37 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.”

 • Dit is Wie God voor ons is, in de strijd, in de pijn, in de moeite, in het verdriet. Dit is Wie God voor jou wil zijn, elke dag weer. Wees ajb niet de christen die vast zit in Romeinen 7, met alleen strijd en moeite; er is juist ook Romeinen 8, waarin God ons de weg wijst naar overwinning.
  • De enige manier om die overwinning te vinden, is door naar God te rennen. Laat de vijand je gedachten niet beïnvloeden, maar ren juist naar Jezus toe.
   • Ren met al je strijd, al je pijn, al je vreugde, al je verdriet, vragen, twijfels, moeite, etc. naar Jezus toe. Hij is er voor je, Hij wil dragen, leiden, helpen en overwinning geven.

v9-10 Niet in het vlees, maar in de Geest

Wat Paulus hier zegt (v9) kan nogal intimiderend overkomen, het kan overkomen alsof hij zegt dat wie zondigen, ook al is het 1x, in het vlees leven. En als je in het vlees leeft, heb je de Geest van God niet. En als je de Geest van God niet hebt, ben je dan wel christen? Ben je dan wel gered?

 • Dit is niet hoe God deze tekst bedoeld, dit is niet hoe Paulus deze woorden bedoeld. Vergeet niet dat Paulus in Romeinen 7 zijn eigen worsteling met zonde uitgelegd heeft. Hij heeft uitgelegd dat hij niet doet wat hij wil en wel doet wat hij niet wil.

Wat bedoelt God dan wel met dit stuk? Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief, dit is hoe God de zaken ziet. Vanuit Zijn perspectief is er alleen licht of duisternis, God of niet-God. Voor God is er alleen óf Geest, óf vlees. En dit matcht perfect met hoe Hij degene ziet die vergeven is in Christus.

1 Johannes 2:1-2 “Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.”

Hebreeën 9:12 “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

 • De genoemde verzen laten zien dat we 1) vergeven zijn voor al onze zonde, 2) dat we eeuwige verlossing hebben in Christus, 3) we hebben Jezus’ gerechtigheid ontvangen. Dat is hoe God jou ziet, dat is hoe God jouw situatie ziet.

God ziet de christen, degene die in Jezus Christus geloofd als Zoon van God, als vergeven, eeuwig verlost en rechtvaardig. Dat is wat Jezus al voor jou gedaan heeft aan het kruis, Jezus heeft dit al gedaan. Dit is jouw identiteit in de Geest, jouw voorrecht, als kind van God.

 • Laat de vijand je dus ajb niet aanpraten dat jij “in het vlees” bent als een christen. Paulus heeft het hier tegen mensen zoals hij, die worstelen met zonde, maar die wel willen overwinnen. Mensen die heilig willen leven, die Gods standaard willen volgen, naar Zijn wil willen leven.
  • Die mensen hebben de Heilige Geest in zich wonen, die mensen zijn “in de Geest”. De mensen die in Jezus Christus geloven als Zoon van God, dat zijn mensen die de Geest van God ontvangen.

1 Korinthe 6:19-20 “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Belangrijk is dan, wie zijn de “u” waartegen gesproken wordt?

1 Korinthe 1:1-4 “Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus.”

 • De “u”, zijn de heiligen, de broeders, degenen die de genade van God aangenomen hebben in geloof. Dat zijn de mensen tegen wie Paulus praat in deze brief, dat zijn degenen die de Geest van God in zich hebben wonen.

Het is heel belangrijk dat we als christenen onze identiteit kennen. Het is zo belangrijk dat we weten wie we zijn in Christus, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dat betekent voor ons dagelijkse leven. Als we dat niet weten, kan de vijand ons alle kanten op slingeren, kan hij ons alle kanten op sturen.

 • Iemand die niet weet wie hij/zij is, dat is een onzeker iemand. Die onzekerheid gaat zorgen voor dingen als liefde proberen te verdienen, niet gezien willen worden, je liefde uit mensen en hun acceptatie willen halen, etc. En dat is allemaal niet nodig voor hen die de Geest hebben.

Wat is dan jouw identiteit in de Geest als christen? Wie ben je dan?

 1. Gods geliefde kind

Romeinen 8:15-16 “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.”

Als jij in Jezus gelooft, zoals de Bijbel omschrijft, dan ben je Gods aangenomen kind. Hij kiest ervoor om jou deel te maken van Zijn huisgezin, Hij kiest om van jou te houden. Hij neemt je aan, Hij is niet verplicht om van je te houden. Er is zoveel liefde die God voor Zijn kinderen heeft, zoveel liefde in jouw identiteit in de Geest.

 • Je mag rusten in het feit dat God oneindig veel van Zijn kinderen houdt, dat Hij hen draagt en leidt. Hij zorgt voor ze, Hij wil het allerbeste voor ze. God is de perfecte Papa, de hemelse Vader Die zoveel meer van je houdt dan jij ooit zal beseffen.

Zefanja 3:17 “De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.”

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Dat is Gods liefde voor Zijn kinderen, Gods liefde die er al was vóór jij in Hem geloofde. Dit is de liefde die jij mag beantwoorden door in Jezus te geloven. Dit is echte liefde, dit is Gods liefde voor jou; dit hoort bij jouw identiteit in de Geest.

 • Je bent een nieuwe schepping

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Dit is zo fijn, dit betekent dat je een nieuwe start maakt “in Christus”. Als christen doet je verleden er niet toe, je hebt een nieuwe toekomst gekregen “in Christus”. God heeft je geestelijk tot leven gewekt, Hij heeft je als het ware opnieuw geschapen. Dit is een belangrijk onderdeel van jouw identiteit in de Geest.

 • Hierdoor kan je vrij van je verleden leven, gericht op de toekomst. Je kan gericht zijn op Wie God is, i.p.v. wie jij was. God maakt het mogelijk om andere keuzes te maken dan generaties voor je, omdat je nu een nieuwe schepping bent.

Door het werk van de Heilige Geest ben je een nieuwe schepping. Dit is Gods definitieve, absolute, vaststaande statement over jouw leven, als jij gelooft in Jezus Christus als Zoon van God.

 • Je bent door God gekozen

Efeze 1:3-4 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.”

Wat de vijand of de wereld je ook wijs maken, jij bent door God gekozen. Als jij in Jezus Christus geloofd als Zoon van God, ben jij door God gekozen. Je bent zelfs al voor je geboorte gekozen (Jeremia 1:5). Dat is hoe goed God jou kent, dat is hoe God naar jou kijkt.

 • Je bent niet net aan binnen gekomen, je bent niet het buitenbeentje. Jij bent bewust door God gekozen, jij ben Zijn keuze. Hij heeft jou “uitverkoren”. Laat niemand je ooit vertellen dat je een ongelukje bent, niet gewild, niet geliefd; dat is allemaal niet Bijbels gezien niet waar. Onderdeel van jouw identiteit in de Geest is dat God jou koos.
 • God heeft een plan met jouw leven

Jesaja 43:7 “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Dit is het doel van jouw leven. God wil dat jij Hem eer brengt, dat jouw keuzes, jouw gedachten, jouw hele leven tot Zijn eer is. Dat is waarvoor jij gemaakt bent, dat is het doel van jouw leven. Niet alleen heeft Hij een doel met jouw leven, Hij heeft ook een plan over hoe jij dat mag doen. Ook dit hoort bij jouw identiteit in de Geest.

 • God heeft jou talenten gegeven waarmee jij Hem mag eren. Hij heeft jou op een plek gezet waar jij die talenten in mag zetten tot Zijn eer. Allemaal komt het door Hem, is het voor Hem en tot Zijn eer. Dat is hoe God wil dat jij leeft, volledig tot Zijn eer.

Je mag Hem vragen wat het plan voor jouw leven is, je mag leren luisteren naar de stem van God over wat dat plan precies is. In elke situatie van je leven mag je zoeken naar Gods plan voor jou. In elke situatie mag je leren vertrouwen dat Hij het bij het rechte eind heeft.

 • Tegelijkertijd mag je leren blij te zijn met het plan dat God voor jou heeft, ook als jij dat plan niet altijd leuk vindt. God weet veel beter dan wij wat goed is voor ons, wat past in Zijn perfecte plan voor jou en voor de rest van de mensheid.
 • Je bent gezegend

Efeze 1:3 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,”

God zegent Zijn kinderen, Zijn geliefde kinderen. Hij zegent ons met meer dan de dingen die al genoemd zijn. Hij zegent ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we al die zegeningen gaan ontvangen en gaan gebruiken.

 • We hebben een nieuw hart (Ezechiël 36:26), we zijn gerechtvaardigd (2 Korinthe 5:21), Jezus heeft al onze zonde gedragen aan het kruis (Jesaja 53). We zijn koninklijke priesters die God mogen dienen (1 Petrus 2:9), we hebben eeuwig leven (Efeze 1:11).
  • Dit lijstje zegt nog niks over rust (Jesaja 40), vrede (Filippenzen 4), een nieuwe familie (Mattheüs 12), liefde (1 Johannes 4), genade (Jakobus 4), toegang tot God (Hebreeën 4), etc.

Dat is hoe gezegend jij bent als christen, dat laat Gods ongelofelijke liefde voor jou zien. Deze dingen horen bij jouw identiteit in de Geest. Dit is wat God jou geeft, gegeven heeft en zal blijven geven. In gebed mag je dit accepteren, je mag hier op terugvallen. Je mag leren hier naar te zoeken in het Woord.

 • De vijand wil je doen geloven dat je er alleen voor staat, God zegt iets heel anders. Satan wil je dat denkt dat je het allemaal zelf moet doen, God zegt dat Hij je alles kan en wil geven dat nodig is.

Dit is wie jij bent “in Christus”, dit is wat de Heilige Geest jou wil leren. Als jij in Jezus gelooft, woont de Geest van God in jou; als jij in Jezus gelooft, zijn al deze dingen van en voor jou. Jij mag leven door en voor de Geest, je mag leven geleid door Hem.

 • Dit is allemaal alleen mogelijk (v10), doordat Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan is. Er is alleen leven “in Christus”, deze identiteit, al deze zegeningen; alles is alleen mogelijk door Wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft.

De focus, alle eer, alle glorie is voor God. Er is niks in ons dat de eer verdient, er is niks dat wij aan eer kunnen claimen. Alleen God kon ons levend maken, alleen God kon ons zonde-probleem oplossen. En door Christus is onze geest “leven vanwege de gerechtigheid.”

 • En dat betekent dat ons lichaam, onze zondige natuur, dood is. Die is gestorven met Christus (Galaten 2:20), waardoor we nu naar de Geest kunnen leven. Vanwege Jezus’ gerechtigheid, kunnen wij nu leven.

Hebreeën 13:12 “Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.”

Dit is wat we vanochtend samen vieren, dat we kunnen leven door Wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft. We vieren Heilig Avondmaal vanochtend, wat betekent dat we herdenken en vieren dat Jezus de straf van alle zonde gedragen heeft aan het kruis.

 • We mogen dankbaar zijn voor wat Jezus voor ons gedaan heeft, want Hij heeft ervoor gezorgd dat wij nu mogen genieten van alle eerder genoemde zegeningen. Dat betekent dat Jezus al onze lof, aanbidding en toewijding waard is.
  • Door Jezus’ offer aan het kruis kunnen we het hebben over jouw identiteit in de Geest, zonder Jezus’ dood en opstanding heb je die niet.

Als jij nog niet gelooft, vandaag is de dag van redding, geloof in Jezus als Zoon van God en je bent gered. Vraag vergeving voor je zonde, vertel aan God dat je een zondaar bent die redding nodig heeft en je zal eeuwig leven hebben.

Christen, jouw identiteit in de Geest staat vast; de vraag is of jij daar naar leeft?

 • Leef jij naar het vlees of de Geest?
 • Leef jij vergeven door God? Wetende dat Jezus alles gedragen heeft?
 • Leef jij naar de identiteit in de Geest die je gekregen hebt? Geliefd kind, nieuwe schepping, gekozen, Gods plan uitvoerend, gezegend. Dat is wie God jou gemaakt heeft, door Jezus.

Markus 14:22 “En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.”

Kolossenzen 3:1-3 “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”