Strijden voor het geloof – Judas 1:1-11

Strijden voor het geloof – Judas 1:1-11

Judas 1:1-11

Inleiding:

Wie schreef de brief?

 • Judas, dienstknecht van Christus en broer van Jakobus.
 • 4 Judassen: Judas Iskariot, Judas de broeder van Jakobus (Lukas 6:16), Judas de broer van Christus (Markus 6:3), Judas de Galileeër (Handelingen 5:37)
  • Wie van de 4? Niet Judas Iskariot, pleegde zelfmoord. Niet Judas de Galileeër, was een afgodendienaar en stierf. Judas de broer van Jakobus was een apostel, uit Judas 1:17kunnen we opmaken dat de schrijver zichzelf niet als apostel zag. Dan blijft Judas, de halfbroer van Christus over.
Toon volledige notities

Markus 6:3 “Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.”

 • Hoe was Jezus als oudere broer?
 • Judas, net als zijn broers, geloofde Jezus niet (Johannes 7:5). Geloofden niet dat Hij de beloofde Messias van God was.
  • Handelingen 1:14 Jezus’ broers bidden met discipelen in bovenkamer. Jezus verscheen aan Jakobus (1 Korinthe 15:7)
   • Jezus had ongelovige familie.

Waar schreef hij zijn brief?

 • Dat weten we niet. Er is geen indicatie vanuit de brief, ook niet vanuit buiten Bijbelse geschriften of tradities.

Wanneer schreef hij zijn brief?

 • Geschat wordt ergens tussen 65 en 80 A.D. Wat we wel kunnen zeggen is dat deze brief na 2 Petrus is geschreven. Hoe? Er zitten veel overeenkomsten in de brieven, maar het grote verschil is dit: in 2 Petrus wordt er gesproken over valse leraren die de kerk nog binnen moeten komen (2 Petrus 2:1), terwijl Judas spreekt over valse leraren die de kerk al binnen zijn gekomen (Judas 1:4).

Aan wie schreef hij deze brief?

 • Niet aan een specifieke gemeente (zoals 1 Korinthe), niet aan een specifiek persoon (1 en 2 Timotheüs). Dit is een algemene brief, aan alle kerken. Kerken uit de tijd dat Judas leefde, maar, net zoals het hele Woord, relevant voor de kerk van vandaag de dag.

Waarom schreef hij deze brief?

 • Elke brief in de Bijbel heeft een hoofdthema. Elke brief is met een reden geschreven. Judas schreef met een heel belangrijk doel:

Judas 1:3 “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.”

De nadruk ligt op het 2e gedeelte, “de aansporing om te strijden voor het geloof”. Dit is het doel van deze brief, de belangrijkste boodschap die Judas aan zijn lezers wil overbrengen.

v1

Het was gebruikelijk in de tijd van de Bijbel om een brief met de naam van de afzender te beginnen. Brieven werden op een boekrol geschreven, dus was het niet makkelijk om naar het einde van de brief te gaan om te zien wie de afzender was. Paulus opent al zijn brieven met zijn eigen naam.

Judas opent zijn brief met zijn eigen naam en een omschrijving van wie hij is:

 • Dienstknecht van Christus en broer van Jakobus.
  • Hij wrijft er niet in dat hij de jongere broer van Jezus was, hij beroemt zich niet op de naam van zijn halfbroer. Hij ziet zichzelf op een juiste manier, als een dienstknecht, een doulos, een slaaf van Jezus.
   • Zelfbeeld is een ding tegenwoordig, mensen horen tegenwoordig dat ze niet genoeg van zichzelf houden, dat ze zichzelf belangrijker moeten vinden, etc. De omschrijving van doulos, slaaf, die Judas gebruikt, is er een van je meester belangrijker vinden dan jezelf. Slaven waren het bezit van hun meester en deden de wil van hun meester. Judas heeft een juist zelfbeeld doordat hij een juist beeld heeft van Jezus. God plaatst alle dingen in het juiste perspectief.

Vervolgens geeft hij aan aan wie hij deze brief schrijft:

 • De geroepenen, die door God zijn geheiligd en door Jezus worden bewaard.
  • De geroepenen: de door God uitgenodigden, uitgenodigd om gered te worden. Judas gaat er hierbij vanuit dat de mensen tot wie hij spreekt de uitnodiging ook hebben aangenomen.
   • Redding begint altijd bij God. God de Vader moet ons naar Zichzelf toetrekken (Johannes 6:44), anders kunnen we niet gered worden. God hield eerst van ons, daardoor houden wij van Hem (1 Johannes 4:19).
  • We zijn geheiligd als geroepenen. Dat is een definitief statement, het is een feit. God heeft ons geheiligd door het bloed van Jezus. Hij roept iedereen, men moet Zijn offer aannemen en dan ben je geheiligd.
   • Geheiligd betekent apart gezet voor een doel, voor Gods doel. Het doel van de mens is dat we God eren, God groot maken (Jesaja 43:7).

Dit is niet iets dat je kwijt kan raken, het is een definitief statement. De christen is geheiligd, de christen is gered.

 • We worden bewaard als geroepenen en geheiligden. In dit leven komt er veel op ons af, dan is het geweldig om zekerheid van redding te hebben. De Bijbel leert dat de christen zekerheid van redding kan hebben, hoort te hebben. Die krijgen we van, in en door Jezus Christus.
  • Romeinen 8, wie kan ons scheiden van God. Johannes 10, niemand kan de mijnen uit mijn hand rukken. Efeze 4, verzegeld tot de dag van verlossing.

v2

Aan deze geroepenen, die geheiligd zijn en bewaard worden, bid Judas Gods barmhartigheid, vrede en liefde. Allemaal hebben we dit nodig.

 • Elke dag meer van God barmhartigheid.
 • Vrede over de redding die we gekregen hebben.
 • Agape liefde van God, onvoorwaardelijke liefde.

Wat mooi is, is dat Judas bid dat God deze dingen zal vermeerderen. God heeft van alles wat Hij heeft oneindig veel. God is een gevend God, dus Hij heeft ons al van deze dingen gegeven. Judas vraagt echter om meer, hij vraagt om een vermeerdering van Gods goede gaven.

 • Er is bij God altijd meer. Altijd meer van Zijn gaven, altijd meer van Wie Hij is. Het zal nooit ophouden. Vraag jij Hem wel eens om meer? Of denk je dat wat je nu hebt genoeg is?

v3

Het sleutelvers van dit boek.

Judas wilde schrijven over een prachtig onderwerp, namelijk de gemeenschappelijke zaligheid. Hij wilde praten over hoe geweldig Gods redding is, hoe groot Gods liefde is. Hoe fantastisch het is dat zondaren als jij en ik gered worden door een oneindig goed God. Hij wilde praten over de onwaarschijnlijk grote genade van God. Hij wilde praten over de toekomst die we van God gekregen hebben in de hemel. En toch doet hij dat niet.

Judas werd genoodzaakt om over iets anders te schrijven. Door wie, hoe, etc.?

 • 2 Petrus 1:21 leert dat de Heilige Geest de mensen gedreven heeft, bewogen heeft om het Woord van God te schrijven. Dus de Bijbel is in de letterlijke zin geschreven door mensen, zij hadden de pen vast, de Heilige Geest is de inspirator van de Bijbel.

De Heilige Geest wil, door Judas, een boodschap overbrengen aan de kerk. Dit is een boodschap die heel belangrijk is, want het wordt als een aansporing gebracht. Het Grieks wijst op smekenvermanen.

Van Dale: prikkelen of aanmoedigen.

De kerk moet geprikkeld worden om: “te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.”

Judas gebruikt, zoals bij alles in de Bijbel, hele specifiek Griekse woorden. Het woord voor strijden is een samengesteld woord, dat wijst op ernstig strijdenstrijden totdat je niet meer kanstrijden met alles wat je in je hebt.

Dit soort type strijd moet voor een waardig doel ingezet worden, dit doe je niet voor alles en iedereen. De Heilige Geest geeft zo’n doel mee, namelijk het geloof.

 • Het geloof waar Judas het over heeft is het meer dan waard om voor te strijden. Waarom? Omdat dit reddend geloof is. Geloof waardoor mensen de eeuwige dood, eeuwig gescheiden zijn van God kunnen ontlopen. Dit geloof vergeeft alle zonden, reinigt de mens van alle zonden, zodat we de eeuwigheid bij God kunnen doorbrengen. Dit geloof redt.
  • Paulus had het over dit geloof toen hij zei “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16:31).
  • Dit is wat het waard is om voor te strijden. Dit is waar miljoenen mensen door de eeuwen heen voor gestorven zijn, dit geloof. Dit is waar op 1 na, alle apostelen voor gestorven zijn, het verkondigen van dit geloof. Dit is waar de kerk, anno 2017, voor hoort te strijden.
   • Vergeet niet, de kerk is altijd 1 generatie verwijderd van uitsterven. God heeft geen kleinkinderen, alleen kinderen. Het is dus onze taak om mensen over God te vertellen, Zijn Evangelie, zodat er meer kinderen in Gods huis komen wonen.
  • De verantwoordelijkheid om te strijden ligt bij de kerk, niet bij een aantal specifieke personen. De Bijbel maakt elke christen verantwoordelijk voor het strijden voor het geloof.
   • Het woord voor strijden dat gebruikt wordt, staat in de oneindige vorm geschreven. Dat betekent dat dit een niet eindigende activiteit is, dus christenen zullen hun hele leven dit moeten doen.

Wat betekent dat dan, strijden voor het geloof?

 • Opstaan voor de waarheid van het Woord. Als dingen binnen de kerk gebeuren, als christenen vragen aan je voorleggen die niet overeenkomen met Gods Woord, wijs ze op Gods Woord. Wijs ze op dat wat het Woord zegt.
  • Sta op voor de Bijbelse standpunten, ook als dat je wereldse tegenstand oplevert. Sta op voor het Bijbelse huwelijk tussen man en vrouw, sta op voor de Bijbelse omgang tussen ouders en kind, sta op voor de positie van de man en de vrouw.
 • Belangrijkste: wees zelf trouw aan het Woord. Lees je Bijbel, bid elke dag.
  • Bid voor je gaat lezen, dat God je zal veranderen naar Zijn wil. Bid dat God je een levende getuige zal maken van Zijn Woord en wil. Dat is de beste manier om aan de wereld te laten zien wat de waarde van het Woord is. De Bijbel duidelijk als maatstaf voor je eigen leven gebruiken.

Het geloof waar Judas het over heeft, is niet een veranderend geloof. Het is niet, zoals de wetenschap, een theorie die ontkracht kan worden. Het is iets dat “eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”.

 • Het woord eenmaal, betekent 1x voor allen. Het geloof, het Evangelie, het goede nieuws dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij voor de zonde van de mensheid gestorven is en dat Hij uit de dood is opgestaan. Dat nieuws blijft gelijk.

Galaten 1:6-9 [voorlezen vanuit Bijbel]

 • Er wordt niks toegevoegd aan het Woord, er wordt niks van het Woord afgehaald. Geen deuterocanonieke boeken van de paus, geen boeken van Mohammed, geen Mormoonse of Jehova’s getuige overleveringen. Het Woord van God, alleen dat.

v4

Waarom noemt Judas dit allemaal? “want er zijn sommige mensen binnengeslopen,”

De vraag was al niet meer zoals in 2 Petrus 2:1 wanneer ze kwamen, de opmerking was nu ze zijn er.

 • Het zijn mensen die binnensluipen. Ze hebben geen stempel op hun voorhoofd met de tekst “valse leraar” erop. Dit zijn mensen die stilletjes binnenkomen, maar door de tijd heen steeds meer gaan zeggen. Ze zullen meer en meer leidersposities in willen nemen en t.z.t. zal hun echte agenda naar voren komen, namelijk andere dingen verkondigen dan Gods Woord.
  • Ze zijn door God al veroordeeld, deze goddelozen. Ze hebben Gods oordeel op hun wachten.

Deze valse leraren hebben volgens Judas 3 eigenschappen, 1) ze zijn goddeloos , 2) ze behandelen Gods genade als excuus voor losbandigheid, en 3) ze verloochen Jezus Christus.

 • Goddeloos = verstoken van/geen ontzag voor God.
 • Dat is het uiteindelijke probleem, geen ontzag voor God. Als je ontzag hebt voor God zal je niet de dingen doen, de dingen verkondigen die zij doen.
 • Gods genade wordt losbandigheid.

Deze valse leraren verkondigden Gods reddende genade. God is verplicht om ons te redden, dus maakt het niet uit wat je doet. Het gnosticisme kwam heel snel op in die tijd, wat zich focuste op “verheven kennis”. Deze verheven kennis werd aan specifieke mensen gegeven en deze mensen waren geestelijker dan anderen. Zij wisten bijvoorbeeld al dat overspel geen echte zonde was, de normale mensen moesten daar nog achter komen. Zij wisten dat zonde X geen zonde was, de Bijbel had het verkeerd, de rest moest daar alleen nog achter komen.

 • Gods genade wordt gebruikt als een excuus om te zondigen, want God vergeeft toch wel. Gods genade is oneindig, Gods liefde is oneindig, dus het komt wel goed.
 • In Johannes 1:16 staat dat we van Gods genade op genade Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Gods genade begint bij de redding die Hij ons geeft. De fantastische zegen dat we onze zonden in kunnen ruilen voor de redding die God aanbiedt. De zegen dat we van de dood naar het leven gezet worden. Dat is allemaal Gods genade.
  • Maar Gods genade stopt daar niet. Gods genade is ook dat wat ons aanzet tot een heilig leven. Gods genade is dat wat ons de kracht geeft om te strijden tegen de zonde. Gods genade is dat wat ons weer rechtop zet wanneer we vallen, wanneer we zondigen, en zegt: Ok, je bent vergeven, in Mijn genade, ga nu verder en zondig niet meer. Dat is Gods genade op genade.
  • Die genade op genade staat niet toe dat je blijft zondigen onder het motto van: God is toch wel genadig. Genade zet ons juist ook aan om heilig te leven, naar Gods standaard, op Gods manier.
 • Jezus Christus wordt verloochend

Dit betekent niks meer dan dat de autoriteit van Jezus niet erkend wordt. Deze mensen vinden hun eigen woorden belangrijker dan die van Jezus. De Bijbel leert dat Jezus de Bijbel is, dus wanneer we de Bijbel lezen, lezen we Jezus. Wanneer we de Bijbel bestuderen, bestuderen we Jezus.

 • Deze mensen doen afbreuk aan de autoriteit van Jezus
 • Deze mensen doen afbreuk aan het werk van Jezus
 • Deze mensen doen afbreuk aan Wie Jezus is
 • Deze mensen doen afbreuk aan alles waar Jezus voor staat

Jezus wordt niet erkend, Jezus wordt verloochend. Bewust, glashard en continue.

Dus, wat gebeurt er? Er komen mensen de kerk binnen, ze zijn volgens Judas al de kerk binnengekomen, die goddeloos zijn, Gods genade misbruiken en Jezus afwijzen. Dit is ontzettend actueel, dit gebeurt dagelijks in wat zich “de kerk” noemt.

 • Steeds meer kerken staan niet meer op en voor de waarheid, steeds meer kerken gebruiken Gods genade als een soort “mantel der liefde”. Steeds meer kerken wijzen Jezus af als de enige Weg, de enige Waarheid en het enige Leven.
 • Judas, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarschuwt ons voor deze mensen. Het is de taak van de kerk, van de gemeente, van elke gelovige, om hier tegen te strijden. Waarom? Omdat deze leer, deze mensen een vernietigend effect hebben op de kerk en op gelovigen.

v5-7

God kent de mens, Hij weet dat wij snel zeggen: Is dat wel zo? Het is allemaal niet zo erg. Het valt wel mee. Etc.

God geeft hier 3 voorbeelden van situaties waar een klein groepje een menigte grote schade toebrengt door de valse leer die ze aanhangen en verkondigen.

 1. v5 Israël in Numeri 13-14

Israël stond aan de rand van Kanaän, het land dat God ze beloofd had. Er werden 12 spionnen het land in gestuurd om te kijken naar hoe het was. Ze kwamen terug met de boodschap dat alles was zoals God het gezegd had; een land van melk en honing, rijk aan bloemen, land om te grazen. Het was een rijk land, vol goede dingen.

10 spionnen zeiden echter, er zijn reuzen! Daar kunnen we nooit van winnen, we zullen vernietigd worden als we proberen het land in te nemen. Ondanks dat God het ons beloofd heeft en dat Hij de waarheid sprak toen Hij uitlegde hoe het land zou zijn.

De 2 overige spionnen, Kaleb en Jozua, zeiden dat het volk het land in moest gaan, omdat God het gezegd had. God zou de overwinning geven.

Het volk, 2-3 mln mensen, luisterde naar de 10. Heel het volk werd vergiftigd door 10 man. Die hele generatie werd door God uitgeroeid in de woestijn, wegens hun ongeloof.

 • Leerpunt? Een kleine groep zegt dat God niet te vertrouwen is, dat Zijn Woord niet klopt en het hele volk luistert. Waar luister jij naar? Gods Woord of naar mensen?

De valse leraren willen hun eigen woord altijd verheffen boven de autoriteit van Gods Woord. Valse leraren zullen altijd beter weten hoe dingen werken dan de Alwetende God. Wat is de autoriteit in jouw leven, wie is de autoriteit in jouw leven? Jijzelf? Een mens? Of God en het Woord dat Hij gegeven heeft?

 1. v6 De engelen na de zondeval

In Jesaja 14 zegt satan 5x “Ik zal”. 5x heeft hij een statement waarmee hij zich boven God wil verheffen. 5x zegt hij dat hij beter weet wat goed voor hem is dan dat God dat weet. Hij dacht dat hij beter op zijn plek was wanneer hij hoger dan God was. Hij was niet tevreden met de plek die God hem gegeven had. En in zijn rebellie tegen God nam hij 1/3 van alle engelen met zich mee. In zijn rebellie heeft hij voor demonen gezorgd, die nu nog dagelijks bezig zijn om mensen van God af te houden, om ze niet de plek te laten krijgen die God voor hen heeft.

 • Leerpunt? De engelen waren niet tevreden met de plek die God ze in al Zijn wijsheid gegeven had, ze vonden dat zij het beter wisten.

Weet jij beter dan God wat goed voor jou is? Weet jij beter dan God wat de beste plek voor jou is om te groeien, te bloeien, tot wasdom te komen? Of vertrouw je dat Hij weet wat het beste is voor jou? Vertrouw je als man dat het jouw taak is om je gezin te leiden en je vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente? Vertrouw je erop dat het jouw taak is als vrouw om je te onderschikken aan je man als aan Christus? Vertrouw je er als kind op dat het jouw taak is je ouders te gehoorzamen? Vertrouw je er als ouders op dat jullie je kind(eren) moeten opvoeden in de vreze des Heeren? Vertrouw je er als christen op dat het jouw taak is om broeders en zusters in Gods liefde te corrigeren? Etc, etc.

 1. v7 Sodom en Gomorra in Genesis 19

2 engelen bezochten Sodom en Gomorra in Genesis 19 en ze liepen ’s avonds laat in de stad. Lot haalde ze snel zijn huis in, omdat het niet veilig was. Toen de mannen, het woord voor man geeft aan het mannen van elke leeftijd zijn, van de stad dat merkten beukten ze op de deur om de 2 engelen naar buiten te krijgen, zodat ze ze konden verkrachten. De homoseksualiteit was zo’n geaccepteerd onderdeel van de samenleving geworden, men vond het niet eens meer raar om dit te doen. Zelfs toen de engelen ze blind hadden gemaakt bleven ze zoeken naar de mannen om ze te verkrachten.

 • Leerpunt? De valse leraren zeggen dat wanneer je eigen lust, je eigen verlangens in conflict zijn met wat God zegt, dat je dan moet kiezen voor je eigen verlangens. Ook hier wordt er getornd aan de autoriteit van Gods Woord.

Wat is de autoriteit in jouw leven, je eigen wil? Je eigen verlangens? Het hart waarvan de Bijbel zegt dat het ongeneeslijk ziek is? Of God en Zijn Woord?

In al deze gevallen was er een kleine meerderheid die groot leed veroorzaakte voor de rest van de mensen. Dat gebeurt ook in de kerk. Mensen verkondigen voorspoed, verwateren de waarheid van Gods Woord, en nog veel meer. Dat begint allemaal bij individuen, maar het is de verantwoordelijkheid van de kerk om daar tegen op te treden. De kerk is tegenwoordig een misleidende term, want we hebben het dan vaak over een gebouw. Het woord voor kerk in het Grieks spreekt over mensen, de kerk is een groep mensen. Dus de hele kerk, de hele groep mensen is verantwoordelijk voor het zuiver houden van de leer, het zuiver kijken naar het Woord. De hele kerk moet strijden voor het geloof, de hele kerk moet opletten dat er geen mensen binnensluipen. De kerk moet, als deze mensen er zijn, ze ontmaskeren en confronteren.

v8

Nadat Judas uitgelegd heeft hoe deze mensen binnenkomen en wat hun onderwijs is, gaat hij verder op hun karakter en gedrag. Waarom doet hij dat? God wil, door Judas heen, duidelijk maken hoe deze mensen te herkennen zijn. Hij wil dat Zijn kerk zich kan wapenen tegen deze mensen, dat de kerk kan herkennen hoe deze mensen zijn en doen.

Er worden 3 eigenschappen genoemd: 1) ze bezoedelen hun lichaam, 2) ze verwerpen gezag, en 3) ze lasteren al wat eer toekomt.

 • Ze bezoedelen hun lichamen

Dit zijn mensen die allerlei zonde goed zullen praten, allerlei dingen zijn hun toegestaan terwijl de Bijbel daar iets anders over zegt. Ze vervuilen hun lichamen met allerlei dingen die ze volgens de Bijbel van God afhouden, terwijl ze zelf zullen zeggen dat ze alles op orde hebben. De normale mens heeft hun “speciale kennis” niet.

 • Deze valse leraren stellen hun eigen ervaring, hun eigen verlangen, hun eigen vlees boven Gods Woord. Alles wat zij willen doen is goed, want het is hun geopenbaard.
 • Ze verwerpen het gezag

Het allereerste gezag is Gods gezag, dat verwerpen ze. Daarnaast wordt ook door God aangewezen gezag binnen de kerk verworpen. Deze mensen zullen niet luisteren naar oudsten of voorgangers, ze zullen niet willen luisteren naar correctie zoals Mattheüs 18 dat voorschrijft. Ze dwarsbomen alle gezag, ze zullen mensen met door God gegeven gezag opzettelijk in de weg zitten. Dit zijn mensen die verdeeldheid brengen, die mensen tegen leiders op willen zetten. Uiteindelijk zetten ze mensen tegen God op.

 • Wat er hier gebeurt is dat het gezag van deze mensen boven het gezag van God geplaatst wordt. Hun woorden, hun karakter, hun daden zijn beter dan de rest. Hun woorden staan boven die van God, waarmee ze hun autoriteit boven die van God willen plaatsen. Dat is een groot gevaar en een grove fout.
 • Ze lasteren al wat eer toekomt (v8-11)

In v8-11 legt Judas uit hoe dit lasteren werkt, maar ook hoe een gelovige met zoiets om hoort te gaan.

Het woord voor “eer” betekent letterlijk glorie. De valse leraren zullen glorie lasteren.

Lasteren betekent slecht spreken over, verwijtend spreken over.

Dat is wat valse leraren zullen doen, slecht spreken over Gods glorie. Ze zullen Gods glorie belachelijk maken, ze zullen Gods glorie stelen.

v9

Michaël, de aartsengel (hij is de enige aartsengel), had blijkbaar van God de taak gekregen om het lichaam Mozes te verzorgen/verstoppen. God wist dat als Mozes op een voor mensen bekende plek begraven zou worden, dat dat dan een bedevaartsoord zou worden. Michaël moest daar voor God een opdracht uitvoeren en kwam satan tegen.

 • Michaël is veel machtiger dan satan (dat zien we in Openbaring)
 • Michaël had een door God gegeven autoriteit en opdracht
  • Heel verleidelijk om dan in discussie te gaan met satan en lelijke dingen te zeggen. Heel verleidelijk om satan te lasteren, slecht spreken over.
  • Michaël deed 1 ding, hij liet het oordeel aan God over.
   • Christenen hebben vandaag de dag om “satan te binden”, “satan aan te pakken”, “satan dit” en “satan dat”. Michaël, als machtigste engel van allemaal had satan makkelijk een lesje kunnen leren, maar hij laat het oordeel aan God. Dit in tegenstelling tot de valse leraren.

v10-11

Waar Michaël niet lasterde, doen de valse leraren dat wel. Ze “lasteren alles waar ze geen kennis van hebben,”

Judas vergelijkt ze met redeloze dieren. Dieren zijn niet zo slim als mensen, ze kunnen niet redeneren zoals wij. God heeft dieren met een ander hersensysteem gemaakt. De dieren snappen niks van de geestelijke zaken, en dat doen deze valse leraren ook niet. Wat zij wel snappen, is genoeg om zichzelf te gronde te richten. Ten allereerste geestelijk en voor de eeuwigheid, maar ten tweede ook al in het hier en nu. Ze vallen vaak weg in en door zonde, ze scheiden vaak van hun vrouw, etc.

Judas geeft 3 kenmerken van hun werk: 1) de weg van Kaïn, 2) de dwaling van Bileam, en 3) het tegenspreken als van Korach.

Judas gaat uit van heel veel OTe kennis bij zijn lezers. Hij gooit deze 3 voorbeeld er uit, net als eerder de 3 voorbeelden over kleine groepen die veel anderen misleiden, zonder enige verder uitleg. Alleen dit al, alleen al het feit dat hij zo makkelijk deze voorbeelden noemt, betekent dat wij allemaal onze Bijbels beter moeten leren kennen. Allemaal horen wij Gods Woord ons meer en meer eigen te maken, we horen Gods Woord te kennen, beter en beter.

 • De weg van Kaïn

Kaïn was de oudste zoon van Adam en Eva in Genesis 4. Kaïn en Abel waren een tweeling zoals er nog nooit 1 geweest is. Eva werd uit Adam gemaakt, dus ze had hetzelfde DNA. Uit die gelijke DNA poel, werd er een tweeling geboren. Er was dus nog nooit zo’n gelijke tweeling geweest.

Kaïn deed wat hij zelf wilde, Abel gehoorzaamde God. Geen van beide had het excuus van slechte vrienden, slechte invloeden, etc. om fout gedrag goed te praten, er was namelijk geen mens op de aarde dan hun gezin.

Op een dag gingen ze offeren aan de Heere en offerde Kaïn opbrengst van de grond, terwijl Abel een dier slachtte. Adam en Eva zullen hun zonen onderwezen hebben over hoe God fellowship wilde hebben, wat een acceptabel offer was. Abel luisterde naar de woorden van God, Kaïn deed zijn eigen ding. Kaïn offerde dat wat hij zelf gedaan had, zijn eigen werk. Abel offerde bloed aan God, zoals God had onderwezen aan Adam en Eva.

De weg van Kaïn is eigen religie, “ik dien God op mijn manier”, het zelf beter weten dan God.

De valse leraren waar Judas ons voor waarschuwt zijn mensen die dit hoog in het vaandel hebben staan. Hun weg is hoger dan wat de Bijbel zegt, hun autoriteit gaat boven die van het Woord. Hun woorden horen zwaarder te wegen dan onze woorden, ze weten het beter dan God.

 • Kijkend naar wat er met Kaïn gebeurde, is dat heel gevaarlijk. Kaïn werd verbannen, hij ging “weg van het aangezicht van de HEERE” (Genesis 4:16). Jezelf boven God stellen betekent dat je God afwijst, Jezus afwijst en dat je dus op weg bent naar een eeuwigheid gescheiden van God. De Bijbel noemt die plek de hel.
 • De dwaling van Bileam

In het OT (Numeri 22-24) was Bileam een man met profetische gaven, een gave die hij van God had gekregen. Hij gebruikte die gave echter om er rijk mee te worden, op elke manier die hij maar zag wilde hij geld verdienen. Op een dag moest hij van een Moabitische koning Israël vervloeken. Hij wilde graag gaan, maar werd eerst tegengehouden door God. Hij ging alsnog en zegende Israël, omdat dat was wat God wilde zeggen over Zijn volk.

Om zijn geld alsnog te krijgen, want zonder vloek kreeg hij zijn geld niet, vertelde Bileam aan de Moabitische koning wat de manier was om Israël alsnog te kunnen vervloeken. Bileam legde uit dat God Zelf de Enige was Die Zijn volk kon straffen, niemand anders had die macht. Israël moest onder Gods bescherming uitkomen en dat kon alleen door zonde. Bileam legde uit wat de koning moest doen en hoe, om Israël onder die bescherming uit te halen.

Net als Bileam, zetten de valse leraren hun God gegeven talenten in om geld te verdienen. Het maakt niet uit wat ze ervoor moeten doen, maar ze willen geld. Ze zijn zelfs bereid om Gods volk te schaden, zolang zij maar betaald worden.

 • Bileam werd uiteindelijk gedood door de koningen die hij diende. De weg van geld leidt alleen maar naar de dood. Geld is een goede dienstknecht, maar een wrede meester. Judas leert dat om loon deze valse leraren zich in de dwaling van Bileam storten. Is loon jouw doel, of is God Zelf dat?
 • Het tegenspreken als van Korach

Het laatste voorbeeld dat God door Judas heen geeft, is Korach. Korach was een Leviet, die in Numeri 16 een deel van het volk opzette tegen Mozes en Aäron. Korach was het er niet mee eens dat deze specifieke mannen de leiding hadden, Korach vond dat hij ook wel wat leiding op zich kon nemen. “U trekt teveel naar u toe, (…) waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE?” (Numeri 16: 3). Korach wilde zelf leiding geven, hij accepteerde het door God gegeven gezag niet. Zijn loon was dat de aarde zich onder hem en zijn gezin opende en dat zij met al hun bezittingen opgeslokt worden.

 • De valse leraren zullen ook door God aangewezen gezag niet accepteren. Ze zullen altijd zelf meer autoriteit willen hebben. Ze zullen altijd het gezag van voorgangers en oudsten willen ondermijnen, want “dat zijn niet de juiste mensen”. Judas geeft ook aan dat deze stap, de laatste stap van rebellie, de stap is die doet omkomen. Het loon voor deze keuze is de dood.