Kinderen van God

Kinderen van God

Romeinen 8:11- (27-6-2021) Kinderen van God

2 weken geleden hebben we samen naar onze identiteit in de Geest gekeken. We hebben gezien dat we een vaste identiteit hebben, waar we op kunnen bouwen. Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 8:11, we gaan samen kijken naar de zegen dat we kinderen van God mogen zijn.

v11 Leven door de Geest

Paulus is de christenen in Rome aan het uitleggen over heiliging. Hij heeft ze uitgelegd over de noodzaak van redding (Romeinen 1-3:19), dat redding alleen door geloof is (Romeinen 3:20-5) en dat nadat je tot geloof komt het heiligingsproces begint (Romeinen 5-8). Romeinen 8 is Gods perspectief op heiliging, Gods blik op dit proces.

 • God woont in de christen, God Zelf. De Heilige Geest is God en Hij woont in de christen. Dit is een geweldige zegen voor ons, iets dat we niet mogen onderschatten.

1 Korinthe 6:19-20 “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Toon volledige notities

De Geest woont in degenen die in Jezus Christus geloven als Zoon van God. Dat is onderdeel van de zegen die we van God ontvangen (Efeze 1:3), God Zelf woont in ons. Paulus spreekt over “als”, daarmee wijst hij naar mensen die geloven, zoals hij eerder in Romeinen uitgelegd heeft.

 • Als je dan gelooft, dan woont de Geest van God in jou. Als de Geest van God dan in je woont, de Geest Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dan zal je die Geest ook zien werken in jouw leven. Hij wil dezelfde dingen in jou doen, als Hij voor Jezus gedaan heeft.

God de Geest heeft Jezus uit de doden opgewekt, zegt Paulus hier. God de Vader heeft Jezus uit de doden opgewekt, zegt Paulus in Galaten 1:1. Johannes 2:19, 21 zeggen dat Jezus de macht heeft Zichzelf uit de dood op te wekken.

Galaten 1:1 “Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –”

Johannes 2:19, 21 “19. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 21. Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.”

 • Wie heeft Jezus nou uit de dood opgewekt? God de Vader, God de Zoon of God de Geest? Het antwoord is ‘ja’. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. God is 1 wezen, 1 ‘ding’; als je Hem zo kan omschrijven. Hij is 3 personen. 1 wat, God, 3x een Wie.
  • God, de ‘wat’, heeft Jezus uit de dood opgewekt; waarbij alle 3 de personen van God een taak hebben. God werkt hier perfect als 3-in-1, onze God Die alle dingen doet die nodig zijn om Zijn wil voor ons ten uitvoer te brengen.

Als christenen moeten we dit echt doorhebben, God is 1 wat, 3x een Wie. Dat is de God Die we dienen, dat is de God Die Jezus uit de doden deed opstaan. Waarom moeten we dit doorhebben? Omdat dit een doctrine, leer, is die van alle kanten aangevallen wordt.

 • De Jehova’s getuigen, Mormonen, moslims, Joden, etc. allemaal geloven ze niet dat God 3-in-1 is. We geloven niet in 3 goden, we geloven in 1 God, Die uit 3 personen bestaat. Dat is fundamenteel voor ons geloof, want als er een andere verklaring is, geloven we in een andere god.
  • Sommigen zeggen dat Jezus God werd bij Zijn geboorte, en Zijn goddelijkheid aflegde vóór Zijn sterven. Anderen zeggen dat de Geest een kracht is. Weer anderen zeggen dat God de Vader Zich ‘ontwikkelde’ in God de Zoon en daarna de Geest werd.
  • Al deze ‘verklaringen’ gaan in tegen het duidelijke onderwijs van het Woord dat God de Vader God is, dat God de Zoon God is en dat God de Geest God is. Alle 3 zijn ze God, tegelijkertijd zijn het eigen personen.
   • Die God wekte Jezus op uit de dood, die God leeft in de christen in de persoon van de Geest. Die God wil jou gebruiken tot Zijn eer, die God houdt van jou. Dat is de God waarin we geloven als christenen.

Als christen, als mens die de Geest van God in zich heeft wonen, mogen we weten dat God onze “sterfelijke lichamen levend” zal maken “door Zijn Geest, Die in u woont.” Wat betekent dit nou precies? Want we leren continu dat ons vlees slecht is, slechte dingen wil (Romeinen 7) etc.

 • God heeft de mens een lichaam gegeven; door de zondeval kan dat lichaam ons aanzetten tot zonde, door ons zondige vlees. Wanneer iemand tot geloof komt, moeten we dat lichaam niet wegdoen, o.i.d. Het lichaam dat we van God hebben gekregen krijgt een nieuw doel.

De Geest van God maakt ons lichaam levend, voor Hem. We krijgen nieuw leven in Hem, om voor Hem te kunnen leven, door Hem. Alles aan ons wordt vernieuwd, zodat we God kunnen dienen naar Zijn wil. Gods Geest wil ons dienstbaar maken aan Hem.

 1. Leven tot Gods eer

Jesaja 43:7 “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Dit is waarvoor de mens gemaakt is. Wanneer de Geest een mens levend maakt, zal dit het doel van ons leven worden, leven tot Zijn eer. Dat is pas mogelijk nadat de Geest je levend maakt, dit is alleen mogelijk wanneer iemand door de Geest van God geleid wordt.

 • In het vlees, geleid door het vlees, leefden we voor onze eigen verlangens. God wil nu dat we gaan leven tot Zijn eer, geleid door Hem. Dat is alleen mogelijk wanneer Hij een vernieuwend werk in ons doet, wanneer Hij ons levend maakt.
 • Leven voor God

2 Korinthe 5:15 “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”

Voorheen draaide alles om jou, moest alles en iedereen naar jou luisteren. Wanneer iemand tot geloof komt in Jezus, dan zal het leven van die persoon gericht worden op leven voor Jezus. Hij is voor ons gestorven en opgewekt, het minimale dat we kunnen doen is onszelf volledig aan Hem geven.

 • Dat is hoe het leven van de christen hoort te zijn, onderworpen aan God, vóór Hem. Alles hoort van Hem af te hangen, Hij hoort in alles leidend te zijn. Leven in, door en vóór Hem; dat is het leven van de christen, geleid door de Geest.

Romeinen 6:13 “En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.”

De Geest van God, die in de christen woont, wil ons lichaam levend maken, zodat we kunnen leven voor Hem. Met ons lichaam kunnen we Hem dan dienen, gebruikt worden door Hem.

v12-13 Niet verplicht aan het vlees

Paulus zet de gedachte door; “Welnu” is hetzelfde woord als het begin van Romeinen 8:1. Het idee is dat Paulus een conclusie trekt in v12, o.b.v. wat hij in v11 gezegd heeft. Als de Geest gedaan heeft wat Hij doet (v11), dan (v12) zijn wij het vlees niks verschuldigd.

Wiersbe: “Het is niet genoeg voor ons om de Geest te hebben; de Geest moet ons hebben! Alleen dan kan Hij het overvloedige, overwinnende leven met ons delen dat van ons in Christus. We hebben geen verplichting aan het vlees, omdat het vlees alleen problemen in ons leven gebracht heeft. We hebben een verplichting naar de Heilige Geest, want het is de Geest Die ons veroordeeld heeft, Christus aan ons geopenbaard heeft, en ons eeuwig leven gegeven heeft toen we in Jezus geloofden. Omdat Hij “de Geest van het leven” is, kan Hij ons de kracht geven om Jezus te gehoorzamen en ons in staat stellen om meer als Jezus te zijn. ”

 • Paulus schetst een contrast (v13), tussen vlees en Geest. Als je levend bent gemaakt door de Geest, als je dan in het nieuwe leven dat je hebt leeft door en voor de Geest; dan zal je de daden van het vlees willen doden.
  • Je zal de daden niet meer doen, andere keuzes gaan maken, je zal gaan leven tot Gods eer, niet die van jezelf. Gods wil wordt belangrijker dan je eigen wil, Gods verlangens belangrijker dan die van jezelf.

Galaten 5:16 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.”

Het leven van de christen hoort bepaald en geleid te worden door de Geest, niet meer door het vlees. Het vlees levert namelijk dood op, dood doordat je niet doet naar Gods wil. Alleen de Geest van God geeft leven. Hij geeft leven in (geestelijke) overvloed hier op aarde, en eeuwig leven dat nu al begint.

 • De keuze is aan ons, kiezen we voor de Geest, of kiezen we voor het vlees. Het vlees kan heel verleidelijk zijn, het zal er uit zien als fijns, moois, onschuldig/niet zo erg. Tegelijkertijd zegt God dat het dood oplevert.
 • De dingen van de Geest zijn ontelbaar veel beter. God houdt van je, God geeft leven, God wil het allerbeste voor je. Hij wil niks voor je dat slecht voor je is, Hij wil dat je geestelijk volwassen wordt, dat je Hem beter leert kennen, dat je leert leven naar Zijn wil.

Jij en ik moeten kiezen. In onze dagelijkse wandel maken we deze keuze, de keuze voor ons vlees of de keuze voor de Geest. Elke keuze heeft gevolgen. Als christen kan de keuze voor zonde nog steeds dood in dit leven opleveren, niet meer de eeuwige dood. Als niet-christen levert de keuze voor zonde de eeuwige dood op, de hel. Kies voor God.

v14 Kinderen van God

In Romeinen 8 zien we heiliging vanuit Gods perspectief; God ziet iedereen die in Hem gelooft, die leeft door de Geest, als Zijn kind (v14). De mensen die dood zijn in hun zonde, worden compleet geleid door hun zondige verlangens. Ze leven volledig voor zichzelf, i.p.v. voor God. Gelovigen zijn kinderen van God.

 • Degenen die geloven in Jezus Christus als Zoon van God, die horen nu geleid te worden door de Geest. We horen de oude mens af te leggen (Efeze 4:22), die te gronde gaat door misleidende begeerten. We horen de nieuwe mens aan te doen (Efeze 4:24).
  • Deze nieuwe mens, die een nieuwe schepping is (2 Korinthe 5:17), is door God aangenomen als Zijn kind.

Het kan overkomen alsof alleen zij die geleid door de Geest leven aangenomen worden als kinderen. Wat Paulus hier zegt is het tegenovergestelde; door geloof in Jezus Christus worden we Gods kinderen, en de Geest leidt Zijn kinderen. Het is geen voorwaarde, het is een uitleg van hoe God dingen ziet.

Johannes 1:12 “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”

Galaten 3:26 “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

 • De christen wordt geleid door de Geest, op het moment dat je tot geloof komt, ben je Gods kind. En dat geloof stelt je in staat om de leiding van de Geest te gaan volgen. Het is geloof dat de basis is, dat geloof zet aan tot luisteren naar Gods geest, omdat je Zijn kind bent.
  • De vraag is dus niet of je geleid wordt, de vraag is of je gelooft. En als je gelooft, laat je je dan leiden, zoek je Gods leiding, of niet? God wil Zijn kinderen leiden, laat jij Hem dat ook doen?

Belangrijk is dan, hoe leidt God Zijn kinderen? Hoe leidt de Geest van God ons?

 1. Door Zijn Woord

Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

God leidt ons door Zijn Woord, Hij spreekt tot ons door Zijn Woord. Het licht waar hier over gesproken wordt is klein, genoeg voor 1, maximaal een paar stappen. En dat is precies hoe God ons leidt, Hij leidt ons altijd, door Zijn Woord, om de volgende stap te zetten.

 • Hij geeft ons genoeg informatie voor de eerstvolgende stap; dat is genoeg leiding. Hij zal ons nooit het hele pad geven, Hij zal altijd genoeg info geven voor de volgende stap.

Wij mogen Hem vragen om ons te leiden in en door Zijn Woord heen. Wij mogen Hem zoeken, om door Hem geleid te worden in elk aspect van ons leven. Hij kan en wil dat doen, wij mogen leren luisteren naar Zijn stem en naar Zijn leiding.

 • Voor de duidelijkheid, er staat niet voor elke specifieke situatie van het leven een vers in de Bijbel. God leidt heel vaak door directe leiding vanuit Zijn Woord, maar net zo vaak leidt Hij door principes uit Zijn Woord.
  • Er zal niet staan waar je moet wonen, met wie je moet trouwen, welk huis je moet kopen/huren, etc. Je kan wel principes uit het Woord halen om God-erende keuzes te maken in elke situatie.
 • In gebed, wachten op de Heere

Psalm 25:4-5 “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.”

De psalmist wacht in gebed op de Heere, Hij verwacht God de hele dag. Wij mogen ook leren wachten op God in gebed, wachten op Zijn antwoord. Gebed is een dialoog, een gesprek tussen 2 personen; wij mogen dingen bij God neerleggen, maar we mogen dan ook verwachten dat Hij antwoord geeft.

 • Te vaak is gebed voor ons een monoloog, als een kind dat alleen wil duidelijk maken wat het wil. God wil ook antwoord geven, Hij wil ons ook leiden. Wij moeten leren om te wachten op Zijn antwoord, op Zijn leiding.
  • Vaak komt Zijn leiding niet wanneer wij het willen, maar wel wanneer het perfect in Zijn plan past. Onderdeel van wachten op de Heere, als Zijn kind, is stil zijn en luisteren. In gebed mogen we echt stil zijn, wachtende op God.
 • Door mensen heen

2 Koningen 21:10 “Toen sprak de HEERE door de dienst van Zijn dienaren, de profeten:”

Een profeet is iemand die dingen van God zegt. In ons geval is dat iemand die dingen zegt die matchen met Gods Woord; dat is de ultieme toetssteen. Maar God kan vandaag de dag nog steeds mensen gebruiken om Zijn wil te communiceren.

 • Hij kan mensen gebruiken om duidelijk te maken wat Zijn wil is. Hij kan door de meest onverwachte mensen spreken om te laten zien hoe en waar Hij ons toe wil leiden. God gebruikt mensen om Zijn wil te communiceren.

Wij moeten die woorden toetsen aan het Woord van God, we mogen nooit luisteren naar leiding die ons dingen laat doen die tegen Gods Woord ingaan. Tegelijkertijd moeten we niet zo verhard zijn dat we niet Gods leiding willen volgen, als het door persoon-X is.

 • God kan juist iets heel bijzonders, nodigs, etc. communiceren, door een persoon van wie jij het het minst aan wil nemen. Dan is het aan jou om jezelf te vernederen voor Gods aangezicht en door Hem geleid te worden op Zijn manier.

God houdt van Zijn kinderen, dat is waarom Hij hen leidt. Hij wil dat het goed gaat met Zijn kinderen, Hij wil dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dat is waarom Hij hen altijd zal leiden, zoals een goed Vader dat doet. Hij zal ons in en door elke situatie leiden, op manieren die we begrijpen.

 • God kent ons door en door (Mattheüs 10:30), Hij weet precies wat we nodig hebben. Hij weet ook precies hoe ons te leiden op zo’n manier dat we het begrijpen. God is zo genadig dat Hij dit doet, zo liefdevol; Hij doet wat nodig is.

Zoals met alles, kunnen we ervoor kiezen om niet te luisteren. In Handelingen 7 zien we dat mensen zich zelfs tegen de Heilige Geest kunnen verzetten (Handelingen 7:51). God kan en wil ons leiden, de vraag is of wij, als kinderen van God, ons laten leiden of niet.

 • Jij kan kiezen of je meewerkt of niet, of je luistert naar Zijn leiding of niet. De keuze, inclusief de gevolgen, zijn voor jou. God wil dat we kiezen voor Hem, zoals hoort bij een relatie; de keuze is aan jou, zoek jij en luister jij naar Gods leiding?
  • Te veel christenen zeggen wel dat ze naar Gods leiding zoeken, maar eigenlijk accepteren ze niet wat God zegt. Ze nemen Zijn Woord niet voor waar aan, ze twijfelen aan alles dat God zegt. Op die manier laat je je niet leiden door God, maar door iets anders.

Satan vindt dat echt prachtig, want dan zijn we niet bezig met Gods wil doen. We zijn dan bezig met onze eigen wil doen; geleid door angst, pijn, verdriet, eigen wil, eigen ervaring, verleden, etc. God wil dat we geleid worden door Zijn Geest, als kinderen van God.

Jij hebt vandaag de mogelijkheid om een kind van God te worden. Als jij nog niet gelooft, is vandaag de dag van redding. Geloof in Jezus Christus als Zoon van God, en je bent vergeven en gered. Ook jij kan een van de kinderen van God worden, door geloof in Jezus Christus.

Christen, jij bent een van de kinderen van God!

 • Als Zijn kind, mag je leven door de Geest. Leef jij tot Gods eer? Leef jij voor God? Dat is Zijn plan voor jou.
 • Je bent het vlees niks verplicht, kies ervoor om voor God te leven, vraag God om je hierin te helpen en te leiden.
 • Laat jij je leiden door de Geest? In het Woord, gebed en door mensen heen spreekt God tot jou.

Johannes 16:13 “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”