Het laatste oordeel – Openbaring 20:4-15

Het laatste oordeel – Openbaring 20:4-15

Het laatste oordeel

Openbaring 20:4-15

In Amerika is er een gezegde dat aangeeft dat je in het leven van slechts twee zaken echt zeker kan zijn: 1) dat ieder mens zal sterven, en 2) dat men belasting moet betalen.

Nu ga ik het vanmorgen niet hebben over belasting, maar wel over iets dat voor ieder mens onvermijdbaar is, en dat is de dood.

Toon volledige notities

In de seculiere wereld bestaan allerlei theorieën over wat er met de mens gebeurt na het sterven.

Mensen zijn het er niet eens over wat er na de dood met een mens gebeurt.

Ook in de kerk van Jezus Christus is het voor velen niet duidelijk wat er met een wedergeboren christen gebeurt nadat hij/zij lichamelijk komt te sterven.

Vanmorgen gaan wij o.a. kijken naar wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Lees Openbaring 20:4-15

Afgelopen zondag hebben wij gekeken naar de eerste drie verzen waarin wij zagen dat de satan tijdens het millennium, oftewel het duizendjarig vrederijk van Christus, voor duizend jaar gebonden en opgesloten zal worden.

In vers drie zien wij echter dat de satan vrijgelaten zal worden voor een korte tijd.

Wij hebben een poging gedaan om erachter te komen waarom God de satan überhaupt vrij zou laten. Mocht je dit gemist hebben, beluister dan alsnog de studie van afgelopen zondag.

Vanmorgen pakken wij het op bij vers 4:

Vers 4  “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.”

De schrijver Johannes ziet in de visioen tronen en degenen die recht gaan spreken over de volkeren. Wij weten uit Openbaring 5:9-10 dat wij, die nu in Jezus geloven, samen met Jezus zullen gaan regeren over de aarde.

Wij weten ook dat wij de wereld zullen oordelen. De apostel Paulus zegt dat in 1 Korinthe 6:2-3:

1 Korinthe 6:2-3 – “2Weet u niet dat de heiligen (dat zijn wij) de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?”

Paulus bevestigt dat de heiligen, d.w.z. degenen die in Jezus Christus geloven, de wereld zullen oordelen.

Degenen die Johannes dus op de tronen ziet zijn wij.

Ook ziet Johannes de zielen van alle mensen die tijdens de verdrukking tot geloof in Jezus waren gekomen, gelovigen die stand hebben gehouden tegen de antichrist en de valse profeet.

In Openbaring 6 kwamen wij deze zielen ook al tegen, maar dat was nog voordat hun aantal compleet was. Nu de verdrukking over is, is hun aantal compleet.

Openbaring 6:9-11 – “9En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”

Nu, hier in Openbaring 20:4 is dus het moment dat hun aantal volledig is geworden en dan gebeurt dit: “En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.”

Dit is het moment waarop zij hebben gewacht! Dus niet alleen de heiligen uit het tijdperk van het Oude Testament en uit het tijdperk van de kerk zullen met Christus gaan regeren, maar ook de heiligen uit de verdrukking.

Vers 5  “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.”

De overige doden, d.w.z. alle mensen, vanuit zowel het Oude Testament alsook tot op het moment van de wederkomst van Christus, die als ongelovigen in hun zonden gestorven zijn, zullen vastgehouden worden in Hades, het dodenrijk.

Zij zullen pas lichamelijk uit de dood opstaan ná het duizendjarig vrederijk. Dit zullen we straks lezen.

Nu staat er iets in vers 5 dat nogal verwarrend is. Vers 5 eindigt met: “Dit is de eerste opstanding.”

De term ‘eerste opstanding’ duidt niet per se op één moment, maar op een opstandingsorde met meerdere fasen. In 1 Korinthe 15:23 legt Paulus dit uit:

1 Korinthe 15:22-23 – “22Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.”

De volgorde waarin de eerste opstanding plaats zal vinden is dus dat Jezus de eerste is die met een verheerlijkt lichaam uit de dood was opgestaan. Dit is fase één.

Vervolgens zullen alle leden van de kerk hun verheerlijkt lichaam ontvangen wanneer de opname plaatsvindt, en tegelijkertijd zullen alle gestorven gelovigen uit zowel het Oude alsook het Nieuw Testament op dat moment hun verheerlijkt lichaam krijgen. Dit is fase twee.

Daarna zullen ook de gelovigen die tijdens de verdrukking gestorven zijn hun verheerlijkt lichaam krijgen. Dit is wat wij zojuist in vers 4 gelezen hebben. Dit is fase drie van de eerste opstanding.

Voor alle duidelijkheid, de eerste opstanding in alle drie fasen heeft zuiver te maken met de heiligen, met de gelovigen uit alle tijdperken, én het betreft een lichamelijke opstanding waardoor men een verheerlijkt lichaam zal krijgen zoals die van Jezus.

Alhoewel het er in vers 5 op lijkt dat de eerste opstanding op de overige doden duidt, duidt het op alle gelovigen. Dit heeft te maken met de opbouw van deze verzen in het Grieks. Kijk maar wat er in vers 6 staat:

Vers 6  “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Nogmaals de eerste opstanding is voor de gelovigen en deze zijn zalig, oftewel dolgelukkig omdat zij priesters van God en van Christus zullen zijn tijdens het duizendjarig vrederijk.

De taak van een Bijbelse priester was om mensen bij God te vertegenwoordigen. Een priester diende als een tussenpersoon tussen de mensen en God in.

Hier staat dat wij priesters ván God en ván Christus zullen zijn, dus niet priesters vóór God en Christus.

Dit betekent dat wij de mensen niet bij God vertegenwoordigen, want dat is niet meer nodig, maar dat wij priesters zullen zijn voor de aarde.

Wij zullen God vertegenwoordigen bij de mensen op aarde. Wij zullen God dus in volmaaktheid vertegenwoordigen en wij zullen samen met Jezus Christus op aarde gaan regeren.

Over deze priesters, oftewel wij die deelhebben aan de eerste opstanding, heeft de tweede dood geen macht. Nu kan ik me voorstellen dat dit verwarrend kan zijn, want de Bijbel heeft het in vers 5 over de eerste opstanding en hier in vers 6 over de tweede dood.

Gelukkig is de Bijbel zelf het beste commentaar op de Bijbel. Dit betekent dat dit soort teksten door andere Schriftgedeelten uitgelegd kunnen worden.

Jezus zei in Johannes 5:29 dat er twee opstandingen zullen zijn. Laten we het lezen:

Johannes 5:28-29 – “28Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Jezus spreekt hier enerzijds over de eerste opstanding dat Johannes aan het eind van vers 5 noemt, de opstanding van de heiligen dat in drie fasen plaats zal vinden, alle drie vóór het begin van het duizend jarig vrederijk.

“Zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven.”

Jezus spreekt hier ook over de tweede opstanding dat Johannes niet expliciet een opstanding noemt, maar dat toch wel een opstanding is, want in vers 5 staat: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”

Het weer levend worden van deze mensen die in hun zonden gestorven zijn heeft te maken met een lichamelijke opstanding.

Zoals de heiligen een lichamelijke opstanding zullen ervaren waardoor wij een verheerlijkt lichaam zullen krijgen, zullen dezen ook een lichamelijke opstanding ervaren, alleen zullen deze een lichaam krijgen dat gemaakt is voor de eeuwige verdoemenis.

Mattheüs 10:28 – “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.”

Zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Nu ga ik eventjes een zijsprong maken naar wat er gaat gebeuren wanneer iemand nu/heden komt te sterven.

Alle niet gelovige mensen, mensen die de God van de Bijbel niet aanvaard hebben, mensen die in hun zonden komen te sterven, zowel uit het tijdperk van het Oude Testament alsook het Nieuw Testament, tot op de dag van vandaag zullen na hun sterven in het dodenrijk terecht komen.

In het Oude Testament noemt de Bijbel het dodenrijk ‘sheol’.

Dit is de plek waar zowel gelovigen alsook ongelovigen terecht kwamen voordat Jezus Christus gestorven en uit de dood opgestaan was.

In het Oude Testament wordt de plek waar de ongelovigen terecht kwamen ‘het graf of de hel’ genoemd.

Waar de gelovigen terecht kwamen wordt door Jezus de ‘schoot van Abraham’ genoemd.

Dus, nog voordat Jezus stierf en opstond uit de dood kwamen alle gestorven mensen terecht in sheol, maar dan wel in twee verschillende vakken.

M.b.t. ongelovigen: Psalm 9:18, 31:18, 49:15, Jesaja 5:14. Dit wordt het graf of hel genoemd.

In het Nieuw Testament heet sheol, ‘Hades’. In Lukas 16 leert Jezus ons dat nog voordat Jezus uit de dood opgestaan, het dodenrijk (Hades) opgesplitst was in twee vakken; ‘de schoot van Abraham’ waar de rechtvaardige doden terecht kwamen, en de ‘hel’ waar de onrechtvaardigen gestorvenen terechtkwamen.

Dit leert ons dus dat de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen in dezelfde ‘wachtruimte’ terecht kwamen, maar dat er een duidelijke scheiding was d.m.v. een grote kloof.

Toen Jezus stierf ging Hij naar Hades toe, maar niet om daar te blijven want Hij is uit de dood opgestaan. Maar, voordat Jezus uit de dood opstond had Hij alle heiligen/rechtvaardigen/gelovigen uit het Oude Testament bevrijd van het dodenrijk en zij zijn nu met God in de hemel. Zie Psalm 49:16 en 86:13.

Nu (heden), in het tijdperk van de kerk gaan ongelovige gestorvenen nog steeds naar Hades toe totdat zij in Openbaring 20 geoordeeld zullen worden bij de tweede opstanding.

De gelovigen, wij dus, wanneer wij komen te sterven zullen rechtstreeks naar de hemel toe gaan. Paulus spreekt hierover in 2 Korinthe 5 en in Filippenzen 1.

Het is alleen wel zo dat als ik nu kom te sterven, ik wel bij de Heere zal zijn, maar ik zal mijn verheerlijkt lichaam pas krijgen wanneer Jezus komt om de kerk op te nemen; fase twee van de eerste opstanding.

M.b.t. gelovigen: Genesis 37:35, Job 14:13, Psalm 6:6, 16:11, Jesaja 38:10.

Kortom, wanneer vandaag een ongelovige komt te sterven zal die persoon in Hades terechtkomen en zal daar opgesloten blijven tot ná het duizendjarig vrederijk, wanneer hij/zij door God geoordeeld zal worden. Dit zullen we straks lezen. . .

Wanneer een wedergeboren christen vandaag komt te sterven zal hij/zij direct naar de Heere toe gaan in de hemel.

Mocht ik het niet goed uitgelegd hebben, schroom alsjeblieft niet om ná de dienst vragen te stellen.

Luister naar wat Paulus te zeggen heeft over zijn leven en over zijn sterven:

Filippenzen 1:21-24 – “21Want voor mij is leven Christus en is sterven winst. 22Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. 23Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is, 24anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf.” (GNB)

Hoe dan ook, hoe goed en hoe vruchtbaar mijn leven op aarde ook kan zijn, mijn sterven is iets waar ik naar uitkijk want om bij Christus te zijn is verreweg het beste.

Maar tot die tijd moet ik het zo zien: ik heb elke ademtocht van God gekregen en zolang ik adem in m’n longen heb, leef ik voor Christus.

Vers 7-10  “7En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”

Afgelopen zondag hebben wij het uitgebreid gehad over de vrijlating van de satan en waarom hij überhaupt door God vrijgelaten wordt. Mocht je dit gemist hebben, neem de tijd om dit alsnog na te luisteren via onze website.

Hier staat dus dat de satan vrijgelaten wordt om erop uit te gaan om de volken voor de laatste keer te misleiden en hen te verzamelen voor de oorlog tegen Jezus Christus.

De Gog en Magog die hier genoemd worden moeten we niet verwarren met de Gog en Magog die in Ezechiël 38 en 39 genoemd worden, want die legermacht zal zich vóór het millennium tegen Jeruzalem richten. Het gaat hier dus niet letterlijk om Gog en Magog, maar om dezelfde houding van haat als die van Gog en Magog.

Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer wij vandaag de dag zoiets zeggen als: ‘het regende zo hard, het leek wel op de zondvloed’.

Er is eigenlijk geen sprake van een oorlog of een slag, want God zal in één klap de hele meute verslinden.

En dan zal de satan eindelijk voor eeuwig opgesloten worden in de poel van vuur, wat wij verstaan als de hel, waarin hij, de antichrist en de valse profeet voor eeuwig, onophoudelijk, dag en nacht gepijnigd zullen worden.

Dit is de eindbestemming van de satan en hij weet dit. Daarom is hij vandaag de dag zo hard bezig om zo veel mogelijk de kroon van Gods schepping, de mens, te verwoesten.

Er zal een moment komen wanneer wij voor eeuwig van hem af zullen zijn!

Vers 11-15  “11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”

Dit is het moment van het laatste oordeel. Het betreft hier alleen nog maar ongelovigen.

Alle mensen staan hier voor God als gelijken. De supersterren van de wereld staan hier samen met grootste ‘losers’ van de wereld.

En eenieder wordt geoordeeld op basis van wat zij op aarde met hun leven gedaan hebben. Alle daden worden door God vastgelegd en deze mensen zullen geoordeeld worden op basis van hun daden.

Dit suggereert dat er gradaties van straf zal zijn, dus niet iedereen krijgt dezelfde straf.

De dood en het rijk van de dood, Hades, zal in de poel van vuur geworpen worden want het zal vanaf dit moment overbodig zijn.

Allen, wiens naam niet geschreven staat in het Boek des Levens zal in de poel van vuur, oftewel de hel geworpen worden waar zij voor eeuwig zullen worden gestraft. Dit is de tweede dood.

Dit wens je niemand toe; zelfs niet eens de terroristen die onschuldige kinderen in Engeland of in Egypte opblazen.

Vandaar dat Jezus ons de Grote Opdracht heeft gegeven.

In het Engels is er een gezegde: “Born once, die twice. Born twice, die once.” Een keer geboren, twee keer sterven. Twee keer geboren, een keer sterven.

Dat is de keus waar ieder mens voor staat. Alleen een levend en actief geloof in Jezus Christus zal men tot de tweede geboorte, oftewel, de wedergeboorte brengen.

En wanneer iemand wedergeboren is, zal hij/zij slechts een keer, lichamelijk hoeven te sterven, om vervolgens voor eeuwig in heerlijkheid en in zaligheid met God, met de engelen en met de beste mensen te leven.