Meer dan overwinnaars

Meer dan overwinnaars

Romeinen 8:36-37 (19-12-2021) Meer dan overwinnaars

Vanochtend pakken we de studie in Romeinen op. We hebben vorige keer gezien dat God ons alle dingen schenkt, alle dingen die we nodig hebben. Specifiek noemt Paulus 3 dingen: God rechtvaardigt (v33), geen verdoemenis meer (v34) en niets kan ons scheiden van Gods liefde (v35).

 • Dat is o.a. wat wij ontzettend hard nodig hebben, omdat Satan ons graag wil aanvallen op deze gebieden. We moeten echt weten Wie God is en wat Hij doet. Je mag leren vasthouden aan Wie Hij is, ook als allerlei dingen iets anders lijken te zeggen.

Vanochtend gaan we zien dat we ‘meer dan overwinnaars’ zijn volgens Paulus.

v36-37 Meer dan overwinnaars

Paulus is bezig met een geweldig hoofdstuk over heiliging. Hij is de christenen in Rome aan het bemoedigen over het proces waar ze in zitten; het proces van meer op Jezus gaan lijken (v29). Iedereen die tot geloof komt in Jezus gaat door dit proces heen, met alle mooie en pijnlijke dingen.

 • God geeft ons ontzettend veel (v1-17); verdoemenis is weg (v1), de Geest woont in ons (v9), we zijn Zijn kinderen (v15). Tegelijk kost het heiligingsproces ook wat (v18-30); er is lijden (v18) vol hoop (v19-25), er is pijn die tot groei leidt (v28).
  • Dat is waar Paulus de christenen over aan het onderwijzen is. Het is namelijk heel makkelijk om afgeleid te raken gedurende dit proces. Je kan heel makkelijk uit koers raken, waardoor je niet meer recht op God afgaat.
Toon volledige notities

God wil dat Zijn kinderen heel dicht bij Hem blijven, heel dicht aan Zijn hart blijven. Hij wil dat we weten Wie Hij is (v31), maar ook dat we weten wat Hij ons gegeven heeft. Paulus focust zich echt op wat Jezus voor ons gedaan heeft (v32-35).

 • Als de wereld om je heen in elkaar lijkt te storten, als alles anders loopt dan je denkt, als er vreugde en blijdschap is; juist dan moet je je vastklampen aan Jezus. Juist dan moet je je richten op wat Hij voor jou gedaan heeft aan het kruis (v34).
  • Het is heel menselijk om dit te vergeten of juist uit het oog te verliezen door het leven; God wil jouw blik veranderen, jouw manier van denken veranderen. Hij wil dat je gaat denken o.b.v. het Woord, i.p.v. werelds of vleselijk denken.

Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

Gods Woord hoort “overleggingen en gedachten van het hart.” te oordelen; alleen de Bijbel kan toetsen of we denken naar Gods wil of niet. Dat is waar we onze gedachten naast moeten leggen, dat is waar we ons hart mee moeten vergelijken.

 • Juist ook in tijd van lijden, juist ook in pijn; juist dan moet je oppassen dat je niet verzand in je eigen pijn, in je vragen, moeite en verdriet. Maar ook in vreugde, blijdschap en voorspoed; het kan dan zo makkelijk zijn om je eigen denken te laten regeren, i.p.v. denken naar Gods Woord.

Heel Romeinen 8 gaat over heiliging, meer op Jezus lijken. Een belangrijk onderdeel van heiliging is denken naar Gods wil, leven naar Gods wil o.b.v. dat denken. De Romeinen brief gaat over rechtvaardiging, als christen mag je continu leren rechtvaardig te leven, door Gods genade.

 • Het proces van heiliging is niet iets dat je zelf doet, niet iets waar je zelf heel hard voor moet gaan werken. God vraagt niet om een 5-stappen plan, keihard werken, etc. van jou. Hij vraagt dat je jezelf overgeeft aan Hem, zodat Hij het werken in je kan doen.

Filippenzen 2:12-13 “Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”

Dit gaat niet over je redding bewerken, dit gaat over leven naar de redding die in je is. God heeft jou genade gegeven, genade waardoor je nu gered bent. Die genade is in je hart, in je hoofd, in je binnenste; die genade hoort vanaf nu zichtbaar te worden in je daden, in je werken.

Spurgeon: “Volledig toereikende genade leeft in jou, gelovige. Er is bron van levend water die in jou naar boven komt; gebruik de emmer, blijf putten; je zal die bron nooit opmaken; er zit een levende oorsprong achter.”

 • Iedere christen mag leren om te leven door genade, om te denken vanuit genade. God heeft ons Zijn genade gegeven, daar mogen we door leven. Dat is ook wat Hij gebruikt om jou te veranderen naar Zijn evenbeeld: genade.
  • God gaat genade gebruiken om jou te laten zien hoe we horen te handelen, waar we nog niet handelen uit genade. Gods genade hoort onze gedachten te regeren, ons willen; genade hoort je relaties en je werk te regeren.
  • Het is überhaupt genade dat God het werk van heiliging in ons doet. We mogen leren leven o.b.v. die genade, leren handelen naar die genade, i.p.v. naar eigen kunnen. Genade laat ons zien dat het van God afhangt, niet van ons.
   • Jij en ik mogen leren keuzes maken, actief te zijn, door die genade. Maar het moet wel allemaal geleid en gedreven zijn door genade. Als het door iets anders is, dan is het door eigen werken, niet meer door God.

Efeze 2:8-10 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Genade is wat ons redt, genade is wat ons aan hoort te zetten tot leven naar Gods wil. Genade is wat God gebruikt in heiliging, genade is wat we mogen zien door het hele proces van meer op Jezus Christus gaan lijken.

 • Genade is wat we zien in v32-35, waar God ons gerust stelt, ons helpt, draagt en leidt. Het is puur en alleen Zijn genade dat we deze geruststellingen krijgen, dat we mogen leunen op Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft.

God wil dat je weet dat Zijn genade er is, hoeveel Hij van je houdt, hoe geweldig goed Hij is. Want we voelen ons vaak naar v36, aangevallen, onderdrukt, klaar voor de slacht. Je kan je zo neergedrukt, verslagen, overwonnen door iets voelen; toch is dat niet waar.

 • Ons gevoel kan ons hierin zo misleiden, ons zo in de weg zitten. Satan weet heel goed op ons gevoel in te spelen, waardoor we misleid worden om op een on-Bijbelse manier te denken. Ons denken hoort gevormd te worden door de Bijbel.
  • En dat denken hoort te regeren boven ons gevoel, als ons gevoel niet overeenkomt met wat de Bijbel zegt. Gevoel heeft een belangrijke plek, gevoelens kunnen goed zijn; ze moeten alleen wel Bijbelgetrouw zijn en ons aanzetten tot Bijbelgetrouw gedrag.
   • Gevoel moet getoetst worden aan de Bijbel, gevoel moet onderworpen worden aan Gods Woord. Dan heeft gevoel een belangrijke plek in ons, want we zijn emotionele wezens; zo heeft God ons geschapen.

Gelukkig trekt Paulus in de gevoelens die er kunnen en mogen zijn een geweldige conclusie: “in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars” (v37). Dat is een fantastische uitspraak, iets om je aan vast te houden. Dit is een vers om uit je hoofd te leren en om op de muur te schrijven.

 • Tegelijk moeten we dit goed begrijpen; Paulus zegt hier dingen die we moeten begrijpen, zodat we ze juist kunnen toepassen. Pas als je iets begrijpt kan je er wat mee, pas als je weet wat het betekent kan je er naar gaan leven.

Paulus gebruikt een Grieks woord, hypernikaō, dat alleen hier voorkomt in de Bijbel. Hij heeft het woord niet bedacht, in oude Griekse documenten komt dit woord ook voor. In de Bijbel heeft dit wel een heel bijzondere betekenis.

 • Er wordt hier tegen christenen gesproken, die in elke tijd, lastig of goed, mogen weten dat er hoop is. Ze zijn niet zomaar nikaō, overwinnaar, ze zijn hypernikaō; dat is een samenvoeging van overwinnaar en ‘meer, boven, voorbij’.
  • Wat God aan Zijn kinderen duidelijk wil maken, is dat leven met Hem, leven naar Wie Hij is, leven naar wat Jezus voor ons gedaan heeft een geweldig perspectief heeft. Er is niet alleen overwinning, er is “meer dan” overwinning.

De vraag is dan, wat betekent dit “meer dan overwinnaars”? Wat maakt de overwinning “meer” dan een normale overwinning? En wat betekent dat voor ons?

 1. Meer dan overwinnaars door de hoopvolle toekomst

2 Korinthe 4:17 “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.”

We leven in de wereld, met alle gevolgen van dien; maar we weten dat alles van dit leven niks is in vergelijking met de glorie die ons wacht. Alles wat er op ons afkomt in dit leven kan ons wat kosten, zeker ook het leven als christen; en toch is het niks in vergelijking met wat we winnen.

 • We zijn meer dan overwinnaars, er is een strijd, maar de overwinning is zoveel groter dan de strijd, dat er nauwelijks tot geen verlies is. Ja er is pijn in dit leven, er is verdriet, moeite, vragen, twijfels, etc. en toch is dat niks in vergelijking met de hoop die ons wacht.

Alles dat de christen te wachten staat is groter dan wat je in dit leven mee kan maken. Gods belofte is “meer dan” de kosten van dit leven; Gods beloftes zijn oneindig veel groter en waardevoller dan alles dat het leven op aarde je kan kosten.

 • Meer dan overwinnaars t.o.v. wat we verliezen

Filippenzen 3:8 “Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,”

Als er overwinning is, is er strijd; waar er strijd is, is er verlies. Voor de christen is er verlies in de strijd, maar heel weinig. In vergelijking met wat we winnen is het verlies maar klein. En dat is het perspectief dat we mogen hebben, de overwinning is zoveel groter dan wat we verliezen.

 • Er zal verlies zijn; misschien gaan relaties, banen, etc. kapot. Maar het is niks in vergelijking met wat we mogen winnen door onze relatie met Jezus. De pijn van het verlies is echt, maar is gelukkig tijdelijk. De tranen over het verlies zijn geteld en zullen weggeveegd worden.

Meer dan overwinnaars, dat is wat we zijn in Christus; Hij is oneindig veel meer waard voor ons dan alles dat dit leven te bieden heeft. Alles dat je zou kunnen verliezen in dit leven, is minder dan wat je krijgt in de overwinning die God aan Zijn kinderen geeft.

Dit is een fantastische zegen die we van God krijgen, dit is wat God aan Zijn kinderen geeft. Dit is waar je je aan vast mag houden als het leven zwaar is, als dingen tegen zitten. Dit is waar je je naar uit mag strekken, in gebed, als je tegen dingen aanloopt. De vraag is dan wel, hoe werkt deze overwinning?

 • Paulus voorkomt gelijk dat we denken dat deze overwinning door onszelf komt. Gelijk geeft hij aan “meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.” De overwinning wordt aan ons gegeven, de overwinning is behaald door Jezus.

Johannes 16:33 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Wat er ook in de wereld is, wat er ook aan de hand is; “Ik heb de wereld overwonnen.” Dat is door Wie wij meer dan overwinnaars zijn. Jezus heeft al overwonnen, Jezus heeft de strijd gestreden. Hij is Degene Die dit gedaan heeft, wij mogen er van genieten.

 • Jezus is de reden van overwinnen, Jezus is hoe we overwinnaars zijn; alleen Hij kan ervoor zorgen dat we “meer dan overwinnaars” zijn. Dit is puur genade, dit heeft niks te maken met wat wij zelf kunnen of vinden. Dit is puur Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft.

Zoals met alles in het boek Romeinen, op het gebied van rechtvaardiging, het is puur en alleen wat Jezus gedaan heeft. Nergens draait het om wat wij zelf kunnen, alles is afhankelijk van Jezus. Dat is wat we mogen leren in heiliging, alles is afhankelijk van Wie Hij is.

 • En dat is zo’n geruststelling; christen, je mag leven in volledige afhankelijkheid van Jezus. Je mag rusten in het feit dat Hij God is, dat Hij jou gered heeft, dat Hij van jou houdt. Er is zoveel zekerheid in het feit dat Hij overwonnen heeft, zoveel vrijheid.
  • Dit is o.a. wat het betekent om Gods kind te zijn; onze Papa heeft ervoor gezorgd dat we “meer dan overwinnaars” zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat we deze zegen hebben, dat we hier naar mogen gaan leven.

Wiersbe: “We zijn ‘meer dan overwinnaars’, letterlijk, ‘we zijn super overwinnaars’ door Jezus Christus! Hij geeft ons de zege en meer zege! We hoeven leven en dood niet te vrezen, dingen van nu of de toekomst, want Jezus Christus houdt van ons en geeft ons de overwinning. Dit is geen belofte met voorwaarden: ‘Als jij dit doet, zal God dat doen.’ Deze zekerheid in Christus is een vastgesteld feit en we claimen het voor onszelf omdat we in Christus zijn. Niks kan ons scheiden van Zijn liefde. Geloof dat – en verheug je daarin!”

Belangrijk is dan natuurlijk, wat is overwonnen? Waar is deze overwinning over behaald? Dat antwoord laat zien hoe groot deze overwinning is, hoe groot het werk is dat Jezus voor ons gedaan heeft. Er zijn verschillende antwoorden, maar een aantal daarvan:

 1. Jezus overwon zonde

1 Korinthe 6:10-11 “Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”

Paulus heeft het hier tegen christenen, en hij zegt: “Sommigen van u zijn dat wel geweest,” De lijst met zonden die hij noemt zijn het verleden van deze christenen, ze zijn nu “schoongewassen”, “geheiligd” en “gerechtvaardigd”. Dat is wat Jezus bewerkt heeft voor hen, en voor ons, aan het kruis.

 • Zijn overwinning heeft ons overwinning over de zonde gegeven. Paulus spreekt over wat we zijn, over wat Jezus voor ons bereikt heeft. Het is niet de vraag of dit bereikt is, de vraag is of we hier naar leven.
 • Jezus overwon de dood

1 Korinthe 15:55-57 “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

Door Jezus’ dood en opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Hij heeft ervoor gezorgd dat we nu voor eeuwig in de hemel mogen zijn, dat we niet eeuwig gescheiden van Gods goedheid zijn. Jezus heeft de weg geopend naar leven, i.p.v. dood.

 • En dat is fantastisch, dat is geweldig, dat is een ongelofelijke zegen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat als we in Hem geloven, we echt leven hebben. De dood regeert niet meer in ons, we kunnen nu leven naar Gods wil, o.b.v. Zijn genade en kracht.
 • Jezus overwon onze gevangenschap

1 Petrus 1:18-10 “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

Jezus overwon onze gevangenschap van zonde, van de wereld, van Satan. Al deze dingen hielden ons in hun greep, waardoor we niet leefden zoals God dat wil. Door Jezus’ offer aan het kruis kunnen we nu vrij zijn van al deze dingen en vrijgekocht leven.

 • Jezus betaalde met Zijn leven. Zoveel houdt Hij van jou, zo groot is Zijn liefde. Dat is zichtbaar in het kruis, zichtbaar in de overwinning die Hij voor ons behaald heeft. Er is zoveel rust en zekerheid, zoveel vrijheid in de overwinning die Hij behaald heeft.
 • Jezus overwon hopeloosheid

Romeinen 15:13 “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”

Er is zoveel hopeloosheid om ons heen, misschien ook wel in jouw hart. Jezus heeft ons hoop gegeven, eeuwige, vaste hoop. Hoop waar we zeker van kunnen zijn, die vast is en blijft. Door het kruis is er zekerheid en kunnen we overvloedig zijn in de hoop.

 • God Zelf, Vader, Zoon en Geest, willen jou hoop geven. Jezus heeft de weg open gemaakt om hoopvol te kunnen leven. Ga met je vragen, je twijfels en je pijn naar Jezus toe en vraag Hem om jou hoop te geven. Hij is de God van de hoop.
 • Jezus overwon de toekomst

Openbaring 21:4 “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Zeker nu weten we soms niet wat de toekomst brengt. Misschien ben je bang of onzeker over de toekomst. Jezus heeft ons meer dan overwinnaars gemaakt, omdat Hij een geweldige toekomst voor ons heeft. Misschien niet volledig op deze aarde, maar wel voor eeuwig bij Hem,

 • Dat is waar je naar uit mag kijken, dat is wat je mag zien. Je mag leven naar de toekomst die er voor je is in de hemel. Dat is waar ons perspectief hoort te zijn, dat is wat Jezus mogelijk heeft gemaakt. Niet gescheiden van Gods goedheid, maar juist genietend van God in de hemel.

Gods liefde is zo onwaarschijnlijk groot, zo onwaarschijnlijk fantastisch; dat is waardoor er overwinning is. Gods liefde is niet alleen groot, maar ook zichtbaar en dichtbij. Gods liefde is zichtbaar in Jezus, is te merken aan Jezus, is te ervaren door Jezus.

 • Door Hem zijn we meer dan overwinnaars, door Hem zien we dat we geliefd zijn. Het maakt niet uit wat mensen zeggen of gezegd hebben, wat je gevoel je vertelt, etc. God houdt van jou en dat maakt hij duidelijk in Zijn Zoon.

Deze liefde is er voor ieder mens, dus ook als je nog niet gelooft. Jezus kwam, stierf, stond op en ging terug naar de hemel voor jou en voor mij. Accepteer Zijn liefde, ook jij mag leven in de overwinning die Jezus behaald heeft. Geloof in Hem en je bent gered (Handelingen 16:31).

Christen, we zijn meer dan overwinnaars, door Jezus en Zijn liefde. Besef jij je dat?

 • Oordeelt Gods Woord jouw hart en gedachten, zodat die matchen met Wie Hij is?
 • Leef jij op basis van Gods genade of eigen kunnen?
 • Besef jij je dat je meer dan overwinnaar bent, vanwege je hoopvolle toekomst en het geringe verlies dat je hoeft te lijden?
 • Jezus overwon zonde en dood, gevangenschap, hopeloosheid en de toekomst; leef jij naar wat Hij voor jou gedaan heeft?  

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”