Nieuwjaarsboodschap 2022

Nieuwjaarsboodschap 2022

Wees sterk en moedig – Jozua 1:1-9

Wij staan alweer aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar van nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden om je leven meer zinvol te maken, om jezelf meer aan God te weiden, om Hem meer te gaan gehoorzamen, om meer te gaan genieten van God Zelf en van het leven dat Hij aan ons gegeven heeft, om meer gelijkvormig aan Jezus Christus te worden, en om meer door Hem gebruikt te gaan worden.

Kortom, wij staan als navolgers van Jezus Christus aan het begin van een veelbelovend nieuw jaar!

En om ons op weg te helpen naar een zinvol en vruchtbaar 2022, wil ik iets uit Jozua 1 met jullie delen.

Lees Jozua 1:1-9

Vanaf de exodus, de uittocht uit Egypte, tot op dit moment in de vertelling, leidde Mozes het volk Israël. Maar nu Mozes gestorven was had God Jozua gekozen om het van Mozes over te nemen. En wat wij hier in Jozua 1 lezen is Gods opdracht aan Jozua om het werk, waarmee Mozes begonnen was, af te maken.

Toon volledige notities

En zoals wij nu voor een heel nieuw jaar staan, stond Jozua voor een geheel nieuw leven! Een geheel nieuw leven met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden, én, nieuwe problemen, nieuwe zorgen, nieuwe beproevingen en nieuwe vormen van potentiele ellende en verdriet.

Al deze nieuwe dingen waren bedoeld om Jozua’s karakter te vormen, om Jozua te snoeien zodat hij overvloediger kon bloeien, zodat hij veranderd zou worden naar het evenbeeld van zijn God, YHWH.

En zoals God Jozua in dit hoofdstuk een opdracht geeft en Jozua aanspoort, geloof ik dat God ook ons een opdracht en een aansporing zal geven.

Vers 1-2 – 1Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:2Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.”

Als wij dit zo lezen, dan hebben wij er totaal geen beeld bij van wat het inhoudt om de rivier de Jordaan met heel het volk Israël over te steken. De realiteit van de moeilijkheidsgraad van wat God Jozua opdraagt gaat compleet aan ons voorbij. Wij hebben geen referentiekader hiervoor. Maar dit geeft niet, want daarom heeft God nu al 2.000 jaar lang Bijbelleraren aan Zijn gemeente gegeven die dit soort zaken uitleggen.

Verderop in hoofdstuk 3 staat dat de Jordaan ver buiten haar oevers was getreden, wat menselijk gezien, de overtocht nog onmogelijker maakte.

En volgens Numeri 26:51 waren er in Israël 601.730 mannen. Dus inclusief de vrouwenen en kinderen wordt geschat dat het om zo’n 2 miljoen mensen ging die de overtocht zouden moeten maken.

Hier zien wij dus al gelijk dat Gods allereerste opdracht aan Jozua een onmogelijke opdracht was: ‘sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk’.

Vers 3-4 – 3Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.”

Zo’n kleine 600 jaar hiervoor had God aan Abraham beloofd dat Hij dit land aan Israël zou geven.

Deze belofte werd in eerste instantie door God aan Abraham gegeven, vervolgens bevestigde God dit aan Abraham’s zoon Izak, daarna bevestigde God dit aan Izak’s zoon, Jakob, die Israël genoemd werd, vervolgens ook aan Mozes en nu aan Jozua.

Vers 5 – “Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.”

God zegt tegen Jozua dat er voor de rest van zijn leven, niemand hem zou kunnen weerstaan. M.a.w. Jozua zal niet tegen te houden zijn waartoe God hem opdraagt.

Ook zegt God tegen Jozua dat Hij een relatie met Jozua zal hebben zoals Hij een relatie met Mozes heeft gehad. Als je niet weet hoe God met Mozes is geweest dan moet je het Bijbelboek Exodus lezen.

En als klap op de vuurpijl belooft God Jozua dat Hij hem nooit los zal laten. God zal Jozua nooit laten vallen en Hij zal Jozua nooit in de steek laten. God zal altijd bij hem zijn en Jozua zal altijd op de levende God van Israël kunnen rekenen.

Wat nu als God dit, aan het begin van dit nieuw jaar, aan jou en mij zou beloven? Zou jij het nieuw jaar anders ingaan? Zou jij meer zekerheid hebben over het nieuw jaar? Zou jij het nieuw jaar ingaan met meer vertrouwen, met meer hoop, met meer vreugde? Zou 2022 dan wel een gelukkig nieuw jaar voor je zijn?

Of, ben je zo vermoeid door, en belast met de zorgen van het leven, de zorgen van de toekomst, de zorgen van 2022? En heb jij je hart hierdoor dusdanig verhard dat zo’n belofte van God jou eigenlijk niets doet? Als jij dit bent en als jij uit dit vicieuze cirkel wil komen dan moet je de woorden van Jezus in acht gaan nemen.

In de context van het onafhankelijk alles zelf te willen doen, en onder druk van de maatschappij zei Jezus dit:

Mattheüs 11:28-30 – 28Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Naar Jezus toegaan en al je zooi bij Hem te brengen en het bij Hem te laten is de eerste stap in het eruit komen uit de vicieuze cirkel waarin je zit. En als je niet weet hoe je dat moet doen, praat met iemand hier waarvan je weet dat hij/zij geestelijk volwassen is en nauw met Jezus wandelt.

Maar stel nu dat God jou en mij zou beloven dat vanaf dit moment, voor de rest van ons leven hier op aarde, er niemand zal zijn, inclusief de mensen in Den Haag, Brussel, Washington, Moskou, Beijing, enz., die ons in de weg zou kunnen staan om te doen wat God van ons vraagt.

Stel dat God jou en mij zou beloven om met ons te zijn zoals Hij met Mozes was.

Stel dat God jou en mij zou beloven dat Hij ons nooit zou laten vallen en dat Hij ons nooit in de steek zou laten.

Dan zouden wij toch heel anders tegen 2022 aan gaan kijken?

Als God dezelfde belofte aan ons zou doen zoals Hij Jozua beloofde, dan zouden wij ons toch geen zorgen hoeven te maken over de onzekerheid van het nieuw jaar?

Dan zouden wij ons toch geen zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld de bezigheden van o.a. het Wereld Economisch Forum of over wat zij de vierde industriële revolutie noemen, oftewel, transhumanisme; het samenvoegen van mens en machine.

Ook zouden wij ons geen zorgen hoeven te maken over wat de eliten en de machthebbers van de wereld aan het doen zijn met de Great Reset, of zoals Joe Biden en de democraten het noemen: “Build Back Better”.

Ja, al deze dingen en nog meer zijn gaande, en de ontwikkeling is niet meer bij te houden en ook niet tegen te houden. En ja, deze ontwikkelingen zijn satanisch, maar ze moeten nu eenmaal gebeuren. De wereld moet nu eenmaal gereedgemaakt worden voor de opname van de Gemeente en daarna de komst van de antichrist.

Dus, gaat het moeilijker en lastiger worden om een discipel van Jezus Christus te zijn in de komende tijd? Ik geloof van wel. Maar de belofte die God aan Jozua heeft gedaan, geldt ook voor de wedergeboren discipel van Jezus Christus. En dat is goed nieuws voor het nieuw jaar! Nogmaals de belofte:

“Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.”

Dit is Gods belofte en dit is Gods aandeel. Maar kijk naar wat God Jozua vervolgens gebiedt.

Vers 6 – “Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.”

Ondanks de beloften van God in vers 5, en ondanks de wetenschap dat God bij machte én getrouw is om Zijn beloften na te komen, is God genoodzaakt om Jozua aan te sporen om sterk en moedig te zijn.

Dit laat ons enerzijds zien dat Gód het werk zal doen, want keer op keer zegt God in dit boek: ‘Ik zal’. En anderzijds zien wij dat Jozua zich ervoor moet inzetten. Hij moet er elke dag voor kiezen om sterk en moedig te zijn.

Dit impliceert dat wat Jozua te wachten staat erg zwaar zal zijn, het zal bedreigend zijn, het zal onzeker zijn, het zal menselijk gezien onmogelijk zijn. Niet bepaald een gelukkig nieuw jaar.

Met sterk bedoeld God dat je in staat bent om veel te kunnen weerstaan, verdragen en doorstaan. Het betekent dat je de overhand over iets krijgt of hebt. Het betekent dat je ruggegraat hebt, dat je vastberaden bent, vastbesloten, onwrikbaar en heldhaftig.

Om de HEERE Zijn werk te laten doen moest Jozua sterk zijn. Er was geen ruimte om laf te zijn, of zwak, of zielig, of om zelf medelijden te hebben, of om smoesjes te hebben om iets niet te doen. Want God zou veel van Jozua eisen.

En als je denkt dat dit alleen voor Jozua gold en niet voor ons, anno 2022, dan heb je het goed mis. God eist namelijk ook veel van de christen.

De christen moet net zo sterk zijn zoals God het van Jozua verwachtte.

En hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat wij alles op eigen kracht moeten gaan doen. Het gaat erom dat wij sterk zijn in onze overtuiging, in onze instelling, in onze vastberadenheid om koste wat kost te doen wat God van ons eist. Sterk zijn zoals ik zojuist heb beschreven.

Niet gelovige mensen zeggen dat het geloof voor zwakken is. Maar dat zij zelf sterk genoeg zijn om geen geloof of religie nodig te hebben. Ik wil je zeggen dat het veel meer sterkte en ruggegraat vereist om een discipel van Jezus te zijn dan om gewoon je eigen weg te gaan. Dus, wees sterk en moedig!

Met moedig bedoeld God dat Jozua waakzaam moest zijn, stevig, gedegen, flink, positief koppig, vastbesloten, volhardend en aanhoudend.

God zei niet dat Jozua geen angst of vrees kón hebben, maar dat hij juist ondanks zijn angst en vrees moedig moest zijn om de taak te volbrengen die God aan Jozua gaf. Moedig moest zijn om dagelijks de moeilijke keuzes te maken, om dagelijks tegen zijn bedriegelijke gevoelens in te gaan, om dagelijks over zichzelf en over zijn omstandigheden heen te stappen.

En dit geld ook voor de discipel van Jezus Christus, anno 2022. Het is voor ons niet anders. Sterker nog, het zou voor ons eigenlijk nog makkelijker moeten zijn om sterk en moedig te zijn dan het voor Jozua was.

Wij die wedergeboren zijn hebben nota bene de Geest van Jezus Christus, de Heilige Geest in ons wonen. Ons lichaam is de tempel, de woonplaats van de Heilige Geest.

Wij hebben de gehele Bijbel, de gehele raad van God tot ons beschikking waardoor wij o.a. van de fouten, van die ons voorgegaan zijn, kunnen leren om niet dezelfde fouten te hoeven maken.

En wij kunnen leren van de goede voorbeelden van de mensen in de Bijbel, én uit de kerkgeschiedenis om te zien wat God in, met en door een mens kan doen die er bewust voor kiest om sterk en moedig te zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voordelen die wij nu hebben ten opzichte van een Jozua.

Daarom is het goed om de woorden van de Psalmist en van de apostel Paulus in acht te nemen:

Psalm 31:25 – “Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!”

Hier zien wij dat de mens de bewuste keus moet maken om sterk te zijn, én dat de HEERE tegelijkertijd het hart, dus het hele innerlijke wezen van de mens sterk zal maken.

De keus hangt van de mens af, maar het effect, de resultaten, de uitwerking daarvan ligt bij God. God zal mijn innerlijk sterk maken wanneer ik op de HEERE hoop en wanneer ik de keus maak óm sterk te zijn.

1 Korinthe 16:13 – “Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.”

Paulus die het O.T. door en door kende spoort de Korinthiërs op dezelfde Oud Testamentische manier aan. Alleen gebruikt Paulus hier een specifieker en meer krachtig woord i.p.v. gewoon moedig. Hij spreekt waarschijnlijk alleen de mannen aan, want hij schrijft: ‘wees manmoedig’.

Manmoedig betekent dat je je als een man moet gedragen in de zin van sterk en dapper zijn. Het betekent dat je je er doorheen slaat. In de volksmond zou je zeggen dat je gewoon een kerel moet zijn, een kerel met een paar.

En ik denk dat dit op zich een onderwerp is dat wij als kerk vaker moeten aansnijden, want de Bijbelse mannelijkheid is tegenwoord ver te zoeken.

Soms observeer ik dat God erende, Bijbelgetrouwe, Jezus navolgende, echte vrouwelijke vrouwen meer manmoedig zijn dan hun mannen. En natuurlijk zijn hier tal van redenen voor. En o.a. hierom gebiedt de Bijbel de mannen om manmoedig te zijn.

Charles Spurgeon heeft het volgende te zeggen over het moedig zijn:

“Lieve vrienden, als jullie jezelf uit je terughoudendheid, schroom en wanhoop wil trekken, dan moet je jezelf daaruit opwekken. Dit is uw plicht want de Schrift vereist het: ‘Wees sterk en moedig’. Zit niet stil, je ogen wrijvend en zeg: ‘ik kan er niets aan doen, ik ben nu eenmaal mat’. U mag niet zo zijn; in de naam van God wordt u in de Schrift geboden om sterk en moedig te zijn. Als u dusdanig traag bent dan moet u niet verwachten dat de genade van God in u zal werken alsof u een blok hout bent en dat u tegen uw wil in tot iets anders gemaakt zou kunnen worden. Oh, nee! U moet beslissen om sterk en moedig te zijn.” C.H. Spurgeon

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Dat God ons gebied om sterk en moedig te zijn impliceert dat de keus bij ons ligt en dat het toch wel echt mogelijk is om die beslissing te kunnen maken. Dit is wat Spurgeon ook bedoelt.

Maar, uiteindelijk is het de kracht van de Heilige Geest dat in ons werkzaam is dat de sterkte en de moedigheid in-en door ons heen bewerkstelligd. God zou ons nooit iets gebieden als het voor ons niet mogelijk zou zijn.

Natuurlijk zien wij in de Bijbel dat God ons altijd voor de mens onmogelijke dingen opdraagt om te doen, maar onze instelling, onze houding, ons geloof m.b.t. deze onmogelijke dingen, dit zijn dingen waar wij zelf de controle over hebben. Daarom schrijft Spurgeon dan ook: ‘U moet beslissen om sterk en moedig te zijn’.

Vers 7 – “Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.”

  Dit is waarin en waartoe God Jozua en ons gebiedt om sterk en zeer moedig te zijn. God gebiedt ons niet om sterk en moedig te zijn om bijv. een Goliath te verslaan, maar simpelweg om daders te zijn van Zijn Woord, de Bijbel.

Elk wedergeboren kind van God moet elke dag opnieuw beslissen om sterk en zeer moedig te zijn om nauwlettend te handelen overeenkomstig het Woord van God.

Dit impliceert dat het doen, het gehoorzamen, het naleven van Gods Woord niet vanzelfsprekend is, of dat het vanzelf gaat. Nee, het is een gevecht!

Het is een gevecht tegen de drie vijanden van de christen: de wereld, het vlees en de satan.

De wereld biedt ons allerlei alternatieven aan voor hoe wij onze tijd en energie besteden.

Ons vlees, ons oude natuur is lui. Het wil God niet behagen. Het wil de Bijbel niet lezen en eigen maken.

En de satan weet precies hoe hij de dingen van wereld voor ons vlees vele malen meer aantrekkelijk kan maken dan het Woord van God. En hij weet precies hoe hij ons oude natuur kan manipuleren om juist die dingen van de wereld te willen doen i.p.v. het lezen, bestuderen en het doen van Gods Woord.

En dit is dan de hevige strijd waarin elk wedergeboren kind van God zich bevindt.

En om deze strijd te kunnen overwinnen, moeten jij en ik elke dag beslissen om hierin sterk en moedig te zijn.

God heeft het nodig dat wij, die Zijn vertegenwoordigers zijn, verstandig zullen handelen overal waar wij gaan. Dat betekent dus thuis in ons huwelijk en ons gezinsleven, op ons werk, op school, in onze samenleving, als weggebruiker, overal.

En de wereld, het vlees en de satan wil juist het tegenovergestelde. Dit is de strijd waarin wij ons bevinden.

En de wereld, het vlees en de satan, die combinatie, doet er elke dag alles aan om Gods kinderen af te houden van het nauwlettend handelen overeenkomstig het Woord van God.

 En de makkelijkste manier om dit voor elkaar te krijgen is om het kind van God af te houden van het lezen, het bestuderen, het eigen maken van het Woord van God.

Kijk, dit is lang niet zo ingewikkeld dat wij het niet kunnen snappen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zo eenvoudig zelfs, dat wij die te veel nadenken het niet zien.

1. God wil dat Zijn discipel Zijn Woord naleeft.

2. De wereld, het vlees en de satan wil dat niet.

3. God wil dat wij beslissen om sterk en moedig te zijn om Zijn Woord na te kunnen leven.

4. Om met de wereld, het vlees en de satan mee te gaan hoeven wij niet sterk en moedig te zijn. Wij hoeven dagelijks geen moeilijke beslissingen te nemen om met hen mee te gaan. Het gaat vanzelf, en daar rekent de satan op.

En daarom trekt de satan alles uit de kast om jou en mij af te houden van die Bijbel.

Hoe meer je de Bijbel leest en het gaat kennen, hoe meer je tot het besef gaat komen dat je de Bijbel steeds meer moet gaan lezen en steeds beter moet gaan leren kennen. Daarom blijven Casper en ik en ook anderen hier erop hameren.

Tegelijkertijd, als je je Bijbel niet leest, niet kent, niet naleeft, dan zal je steeds verder van die waarheid raken.

Je hebt de Bijbel dus nodig om te beslissen sterk en moedig te zijn, en je moet beslissen sterk en moedig te zijn om de Bijbel te gaan lezen en naleven. Eenvoudiger kan ik het niet maken.

De discipel van Jezus heeft de belofte van God gekregen dat God met je zal zijn, dat God je niet zal laten vallen, en dat God je nooit in de steek zal laten.

Dit beloofde God aan Jozua, die God riep om een taak en een opdracht te vervullen. Als Jozua zijn eigen ding zou gaan doen, dan zou God die belofte intrekken.

En ook de discipel van Jezus Christus heeft een specifieke taak en opdracht van God gekregen. Maar als een discipel het niet zo nauw neemt en slechts genoegen neemt met zijn/haar wellicht misplaatste zekerheid van redding, en zich niet schikt aan de heerschappij van Jezus, dan moet zo’n iemand niet gaan rekenen op deze belofte.

Als een discipel van Jezus Christus Gods gebod om sterk en moedig te zijn niet naleeft, als hij/zij niet beslist om sterk en moedig te zijn in het naleven van Gods Woord, in het doen van wat God opdraagt, dan kan hij/zij de belofte wel vergeten.

Dus, ja, de belofte is er voor 2022 en hierna, maar het is voorwaardelijk. Het is dus aan jou en aan mij om 2022 in te gaan met de volledige zekerheid dat God voor ons uit zal gaan, dat Hij met ons zal zijn, dat Hij ons niet zal laten vallen, en dat Hij ons nooit zal verlaten.

Begrijp me niet verkeerd. Deze belofte blijft onvoorwaardelijk geldig voor ieder wedergeboren kind van God. Maar als je Gods geboden willens en wetens negeerd en als je je eigen weg gaat en domme dingen gaat doen, dan moet je God niet de schuld gaan geven voor de consequenties die daarmee gepaard gaan. Want God zal jouw bewuste domme handelingen niet zegenen met Zijn belofte. God zal onze zondige wandel niet zegenen!

Misschien komt je vlees nu in opstand en je denkt dat het beslissen om sterk en moedig te zijn niet bij jou past omdat jouw karakter gewoon niet zo is. Of omdat je het niet van huis uit meegekregen hebt, of omdat je een heel naar verleden hebt waardoor je je nu verzet tegen dit soort ‘moeten’. Misschien zegt je vlees dat de Bijbel je niet echt aanspreekt of interesseert, of dat het te moeilijk is om te volgen en te snappen.

Dit kan. Maar daarom haalde ik zojuist de strijd aan van de wereld, het vlees en de satan.

Lieve mensen, wij kunnen excuusjes blijven maken voor het niet lezen en naleven van de Bijbel. Maar God pikt dat niet. Want elk wedergeboren kind van God is hiertoe in staat.

2 Petrus 1:3 – “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.”

Petrus zegt hiermee dat God, door Zijn Goddelijke kracht, ieder wedergeboren discipel van Jezus Christus alles heeft gegeven om te leven zoals God het wil. Dus ook om te kunnen beslissen om sterk en moedig te zijn in het naleven van Zijn Woord.

Dus ook om te kunnen beslissen om sterk en moedig te zijn in het lezen, het bestuderen, het eigen maken van Zijn Woord.

Dit is niet slechts weggelegd voor de voorgangers of de oudsten of wie dan ook in kerkelijk leiderschap. Het is voor elk kind van God weggelegd.

Vers 8 – “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”

Vers 9 – “Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.”

Dit is Gods mandaat voor jou en mij voor het nieuw jaar, en dit is Gods belofte voor jou en mij voor het nieuw jaar. Deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de keus is aan jou.


Heilig Avondmaal

Lees Mattheüs 26:26-28

Jezus heeft met Zijn discipelen een nieuw verbond gesloten door Zijn offer en dood aan het kruis. Door Zijn dood hoeft de mens die in Hem gelooft en die Hem navolgt niet te boeten voor z’n eigen zonden. Jezus heeft die prijs volledig betaald aan het kruis, het is voldaan en het is volbracht.

En dit brengt niet alleen ontelbare zegen met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden.

Als jij een wedergeboren discipel van Jezus bent dan zit jij vast aan dit nieuw verbond zoals Jezus vastzit aan het nieuw verbond. En voor ons is dit vast zitten een gigantisch groot voorrecht en zegen.

Wat Jezus voor ons gedaan heeft bij het instellen van het nieuw verbond is iets waar wij elke dag opnieuw dankbaar voor mogen zijn. En daarom is het navolgen van Jezus geen moedje, maar een mogen.

In dit nieuw verbond is het niet langer zo dat ik heel veel moet en heel veel niet mag. Ik wil veel en ik wil ook heel veel niet. Jezus heeft mij vrijgemaakt om Hem te willen behagen en dat is zeker geen moedje.

Hebreeën 13:20-21 –20De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 21moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”