Niks kan ons scheiden van Gods liefde

Niks kan ons scheiden van Gods liefde

Romeinen 8:38-39 (23-1-2022) Niks kan ons scheiden van Gods liefde

Vorige week hebben we samen gekeken naar v37, waarin we gezien hebben wat de weg is naar ‘meer dan overwinnaar’ zijn: “door Hem Die ons heeft liefgehad”. We hebben een overzicht van Romeinen bekeken, van zegeningen “door Hem” en wat dat in onze harten hoort te doen.

 • Vandaag pakken we de studie op in v38-39 en zullen we zien: ‘niks kan ons scheiden van Gods liefde’.

v38-39 Niks kan ons scheiden van Gods liefde

Door Romeinen 7-8 heen is Paulus aan het uitleggen over heiliging, het proces van meer op Jezus Christus gaan lijken. In dat proces is het zo dat we dingen mogen afleren, mogen leren en op dingen mogen leren vertrouwen.

 • Er is geen verdoemenis (v1), we zijn Gods kinderen (v15), God wil ons veranderen naar het beeld van Zijn Zoon (v29). Allemaal Bijbelse waarheden over Zijn kinderen, waarheden die we nodig hebben, juist ook als er lijden om de hoek komt kijken (v18-30).

Vanuit die context is Paulus H8 aan het afsluiten, is hij tot een conclusie aan het komen. We hebben al verschillende punten gezien in eerdere verzen, punten die we zeker moeten onthouden in tijden dat we het lastig hebben.

 • God rechtvaardigt (v33), dus niemand kan ons beschuldigen. Jezus’ werk (v34) zorgt ervoor dat we niet verdoemd zijn. Geen wat of wie kan ons scheiden van Gods liefde (v35). We zijn meer dan overwinnaars door Hem (v37).
  • Dit zijn allemaal geruststellende, bemoedigende waarheden. Dit zijn allemaal dingen die we elke dag nodig hebben. Dit zijn waarheden waar we onszelf aan moeten herinneren, waar we onze gedachten op moeten dwingen.
Toon volledige notities

Filippenzen 4:8 “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

Juist in lijden en in pijn kunnen (en zullen) je gedachten met je aan de haal gaan. Je vlees, de wereld en Satan willen je gedachten vullen met dingen die je afhouden van God. Al die dingen gaan malen, blijven hangen, leiden af van God en waar je met al je vragen en pijn naartoe moet.

1 Petrus 5:7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

 • Met de waarheden uit H8 in de hand, mag je leren om je zorgen, je vragen, je pijn, je tranen, etc. op Hem te werpen. Je mag leren om alles over te geven aan Hem. Alles wat er door je hoofd en je hart gaat, je kan het aan Hem geven.

God laat zien door H8 heen dat Hij dichtbij is, dat Hij voor jou zorgt, dat Hij van jou houdt. Hij laat zien Wie Hij is, zodat je ziet dat Hij betrouwbaar is, dat Hij goed en genadig is. Ongeacht jouw situatie, Hij is Wie Hij is, Hij zal niet veranderen, je kan veilig met alles wat je hebt naar Hem toe gaan.

 • Dat geeft rust, dat geeft veiligheid, dat geeft zekerheid. Dat maakt het niet minder een keuze, want dit is echt een keuze, een wilsbesluit. Echte pijn, verdriet, moeite, twijfels, vragen, etc. hebben zo de neiging om ons gevoel te sturen; en niet altijd de goede richting op.
  • We zijn pijn-vermijdende wezens, pijn en verdriet is niet fijn om doorheen te gaan. Gevoel kan je dan leiden om keuzes te maken die niet naar Gods wil zijn. Juist in lijden moet je je gevoel toetsen aan het Woord, toetsen aan Wie God is.

In lijden wil God jou bemoedigen, wil Hij jou troosten, wil Hij jou nog een keer laten zien Wie Hij is. In v38-39 noemt God verschillende situaties, verschillende lastige omstandigheden waar we doorheen kunnen gaan. En in al die dingen is Hij onveranderlijk, in al die dingen is Hij God.

 • Paulus heeft hier over scheiding brengen tussen God en jou. Hij gebruikt een woord in het Grieks, chōrizō, wat wijst op ruimte brengen tussen 2 dingen. God wil dat jij weet dat er niks is dat ruimte kan maken tussen jou en Hem, geen situatie of mens kan dat.
 • Ook zegt hij dat geen van de dingen die hij gaat noemen dit kan doen (dynamai), ons scheiden van Gods liefde. Geen schepsel heeft de kracht of de macht om dit te doen is wat Paulus zegt. Niks of niemand is krachtig of machtig genoeg om ruimte te maken tussen God en jou.
  • Dat is zo’n geweldige geruststelling, zo ongelofelijk fijn om te weten. Dit is wat we moeten horen in tijden van pijn, moeite en vragen. Dit is waar je je aan vast kan houden in tijden waarin niks meer vast en zeker lijkt te zijn.

Psalm 61:2-5 “O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot U, nu mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels.”

Dat is wat deze waarheid is, “een rots die voor mij te hoog zou zijn.” Deze rots is Jezus Christus, het eeuwige en vaste Woord. Op dat Woord kunnen we staan, op dat Woord kunnen we bouwen. Naar Jezus Christus kan je rennen, “de schuilplaats onder Uw vleugels.”

 • Dat is Wie God voor ons is, dat is Wie Hij voor ons wil zijn. Jij mag de keuze maken om Hem zo te zien, om Hem zo te vertrouwen. Je hele leven, elke situatie is veilig in Zijn handen. Dat is Wie Hij is, dat is hoe goed onze God is.

Paulus is “ervan overtuigd” (v37) dat dit is Wie God is. Het Grieks wijst erop dat hij vertrouwt dat dit God is, dat is Wie God is. Paulus vertrouwde met zijn leven op God, dat heeft hij bewezen; datzelfde vertrouwen wil hij doorgeven en bewijzen aan ons. Hij laat zien dat God in elke situatie Dezelfde is.

 • Dat is het vertrouwen dat jij en ik ook mogen hebben, het vertrouwen dat God is Wie Hij zegt te zijn. Het vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Dat is hoe Paulus God voorstelt aan de kerk in Rome, dat is hoe God Zichzelf voorstelt aan jou.

Om de christenen gerust te stellen gaat Paulus een hele lijst dingen noemen die ons niet kunnen scheiden van Gods liefde (v37-38). Het zijn allemaal dingen die de mens bang kunnen maken, ons kunnen laten twijfelen, etc. In dit alles mogen wij net als Paulus “overtuigd” zijn van God.

 1. Dood

Veel mensen hebben angst, twijfels, etc. als het op de dood aankomt. De dood is een lastig en pijnlijk iets om mee te maken in je omgeving. De dood heeft de potentie om mensen helemaal van slag te maken en vol angst en twijfel te laten leven. Zowel voor hun eigen dood als die van anderen.

 • En toch mogen we weten dat Jezus’ liefde sterker is dan de dood. Sterker dan het effect van de dood, sterker dan alles dat met de dood te maken heeft. Niks kan jou scheiden van Gods liefde, ook de dood niet. Je mag leren vertrouwen op en leven naar Gods liefde.

Psalm 23:4 “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”

 1. Leven

Ook het leven kan ons niet scheiden van Gods liefde. Hoeveel dingen er ook kunnen gebeuren, zowel goed als slecht, je zal niet gescheiden worden van Gods liefde. Waar je ook doorheen gaat, wat er nu ook gebeurt, Gods liefde is en blijft er voor jou.

 • De liefde van je leven, de hoop en dromen van je leven, de kans van je leven, etc. al die dingen kunnen je niet scheiden van Gods liefde. Jezus’ liefde is groter dan alles, groter dan alles dat het leven op je af kan vuren.

Dat is waar je op mag leren bouwen, Gods liefde. Wat het leven ook brengt, Zijn liefde is zeker en vast. Zijn liefde is groter, is sterker. Dat is wat rust en zekerheid geeft, dat is Wiens liefde jij nodig hebt in het leven. Alles van het leven is minder dan Gods liefde en het leven kan jou niet scheiden Zijn liefde.

 1. Engelen

Engelen zijn sterke, machtige wezens. Ze zijn sterker dan wij en kunnen dingen die wij niet kunnen. In het Joodse denken was er (te) veel ontzag voor engelen, wat kon afleiden van God. Zelfs machtige engelen, gevallen of niet, kunnen ons niet scheiden van Gods liefde.

 • Ook hier is Gods liefde sterker. Hij is sterker dan de macht van een engel, want alleen Hij is God, niet een engel. Engelen zijn machtig, God is almachtig. Daardoor kunnen zijn niks doen tegen om de liefde van God weg te halen of te houden bij Zijn kinderen.

Dit betekent ook dat Satan en zijn demonen ons niet kunnen scheiden van Gods liefde. Hij wil je graag doen geloven dat hij dat wel kan of op je inpraten dat dit een mogelijkheid is. Maar Gods Woord zegt dat een engel, en dat is Satan (Ezechiël 28), jou niet kan scheiden van Gods liefde.

 • Je hoeft zijn leugens dus niet te geloven, je mag geloven wat God Zelf over Zijn liefde zegt. Dat is zoveel beter dan wat Satan je wil doen geloven. Weersta hem met Gods Woord, net als Jezus (Lukas 4); zet Gods waarheid tegenover zijn leugens en leef naar en vertrouw op Gods beloftes.

Jakobus 4:7 “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”

 1. Overheden

Toen Paulus dit schreef naar de Romeinen was vervolging nog niet zo erg als het later was. Deze brief was een grote bemoediging voor alle christenen die leden onder de overheid. Voor ons vandaag de dag, wij lijden niet onder de overheid, zeker niet in vervolging. En toch is dit belangrijk.

 • Wat de overheid ook doet, Gods liefde is groter en sterker. Welke keuzes de overheid ook maakt, Gods liefde blijft overeind. Hoe de overheid ook tekeergaat, het zal jou niet kunnen scheiden van Gods liefde. Wat er ook gebeurt, God is groter, Zijn liefde is sterker.

Daar mag je op vertrouwen, daar mag je voor kiezen. Zijn liefde vertrouwen boven kijken naar wat de overheid wel/niet doet. Zijn liefde navolgen boven wat de overheid zegt. God een hogere plek geven dan de overheid.

1 Timotheüs 2:1-2 “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.”

 • Krachten

Gods liefde is groter en sterker dan elke kracht die er op je af kan komen. Hoe indrukwekkend iets/iemand ook is, Gods kracht is groter. Daarom kan geen enkele kracht jou scheiden van Gods liefde. Wat er ook gebeurt, Hij is groter en sterker dan alles.

 • Wat er ook gebeurt in de wereld, je mag vertrouwen op Zijn liefde, op Zijn kracht. Je mag vertrouwen dat Zijn liefde niet ophoudt en dat Hij jou blijft dragen. Zijn liefde zal nooit tegengehouden worden, zeker niet door krachten.

Het kan voelen alsof bepaalde krachten je weghouden van God, alsof dingen zo groot zijn dat ze je blik op God vertroebelen. Je mag dan juist kiezen om met die gevoelens naar God te gaan en Hem jou te laten zien wat echt waar is. Geen kracht kan jou scheiden van Zijn liefde.

Jeremia 32:17 “Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.”

 • Tegenwoordige of toekomstige dingen

We weten niet wat vandaag brengt, laat staan wat morgen brengt. Daarom is het zo geruststellend om te weten dat heden noch toekomst ons kunnen scheiden van Gods liefde. Er gaan dingen gebeuren, zowel vandaag als in de toekomst, die we niet verwachten. Dat maakt gelukkig niet uit.

 • Gods liefde, de kracht van Zijn liefde, de volhardendheid van Zijn liefde is groter dan alles dat er vandaag of morgen op je af kan komen. Wij weten misschien niet wat de toekomst gaat brengen, we weten wel Wie de toekomst in Zijn hand heeft.

En Zijn liefde is groter, sterker, meer volhardend dan wat de toekomst kan brengen. Niks van vandaag de dag kan Hem tegenhouden, kan Zijn liefde stoppen voor Zijn kind, voor jou. Houd je vast aan Wie Hij is, wat Hij geeft. Houd je vast aan Zijn liefde; die liefde is niet te stoppen

Kolossenzen 3:2 “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,”

 • Hoogte

Sommigen zijn bang voor hoogte, anderen worden juist heel blij van hoogte. Tegelijk kunnen we hoogte ook zien als ‘de hoge dingen van het leven bereiken’. Een goede carrière, rijkdom, succes, etc. al die dingen kunnen we ook bereiken in dit leven.

 • Of het nou een berg is, de hemel, dingen in dit leven bereiken; niks daarvan kan jou scheiden van Gods liefde. Niks kan jou weghouden bij Wie God is. Als je die dingen mag bereiken, dan is dat niet wat jou weg zal houden bij God vandaan.
  • We zien in het Woord mensen die succes hebben in de wereld en die toch echt in Gods plan wandelden. Denk o.a. aan Jozef die onderkoning werd, Daniël die hoogste stadhouder was. God kan jou gebruiken, ook als je de hoogtes van de wereld bereikt.

Fysieke hoogte, geestelijke hoogte, wereldse hoogte; het kan je allemaal niet scheiden van Gods liefde. Het is allemaal niet sterk genoeg om jou te scheiden van God. Het kan een afleiding zijn, het kan een afgod worden; maar hoogte op zichzelf is niet iets dat jou scheidt van God en van Zijn liefde.

 • Diepte

Net zo goed als je hoogte kan bereiken, zowel fysiek als in de wereld, kan je ook dieptepunten bereiken in het leven. Je kan depressief, arm, werkloos, aan de kant geschoven zijn door de maatschappij. Je kan voelen alsof het leven geen zin meer heeft en alsof alles, zelfs God, tegen je is.

 • En toch is dat een leugen, want ook jouw diepte kan jou niet scheiden van Gods liefde. Hij is net zo zeer met jou als je op de hoogte loopt, als wanneer je in de diepte loopt. Zijn liefde voor jou is niet anders als het leven tegen zit, als dingen niet gaan zoals je wil of hoopt.

Psalm 23:4 “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”

Gods aanwezigheid is wat je overeind kan houden in de diepte, Gods liefde is wat je nodig hebt als je die diepte bereikt. Zijn liefde is daar, juist daar, om je bij te staan. God kijkt niet neer op mensen die in de diepte zitten, Hij is juist bij je om je te helpen en te dragen.

 • Vertrouw dus op Hem, leg je vragen, pijn, moeite, tranen bij Hem neer. Vraag Hem om jou te helpen en te leiden in je situatie, maar vooral ook om je ogen op Hem te richten. Hem zien zal alles veranderen; jij zal veranderen in je situatie, ook als de situatie niet verandert.
 • Enig ander schepsel

Geen mens of dier, geen schepsel zal jou kunnen scheiden van God en van Zijn liefde. Niks wat er op aarde is, in het universum, kan jou scheiden van Gods liefde. Hij is namelijk groter dan de schepping, Hij is de Schepper (Genesis 1).

Centrum voor Bijbelonderzoek: “God heeft als Schepper altijd het laatste woord over de schepping en nooit zullen schepselen in staat zijn hun Schepper van de toon te stoten. Daarom kunnen krachten uit de geschapen werkelijkheid ook nooit de liefde van God voor de gelovigen tegenhouden.”

 • God is altijd groter en sterker dan Zijn schepping. Hij is God, Hij is almachtig; niks uit de schepping heeft die kwalificaties. Alleen Hij is deze dingen, wat betekent dat Zijn eigenschappen sterker zijn dan de schepping; inclusief Zijn liefde.

We hoeven mensen, dieren, de natuur, etc. niet te vrezen. Niks van deze dingen kan ons scheiden van God en Zijn liefde. Wie Hij is, is oneindig veel groter dan alles dat er geschapen is. Ook Satan en zijn demonen zijn niet groter of sterker dan God; ook zij zijn geschapen wezens.

 • Omdat God God is, hoeven we niet te vrezen dat iets/iemand die niet-God is ons kan scheiden van Zijn liefde. Doordat Hij Schepper is, is Hij verheven boven de schepping. Hij is groter en sterker, Zijn liefde kan niet tegen worden gehouden door de schepping.

Jesaja 40:28 “Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.”

Door deze korte blik op de dingen die ons niet kunnen scheiden van Gods liefde heen, wil Paulus dat we God en Zijn liefde beter leren kennen. Hij wil dat we inzien dat Gods liefde zo anders is dan wat wij denken, zoveel groter dan we doorhebben, zoveel sterker dan wij beseffen.

Efeze 3:17-19 “opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”

 • Dat is wat we mogen zien, hoe groot Zijn liefde is, hoe ver Zijn liefde gaat. En dat dat groter is en verder gaat dan wij denken. Dat is zo’n geruststelling, zo iets geweldigs om dankbaar voor te zijn. God is zo goed, zo geweldig, zo ongelofelijk.
  • Het is echt fantastisch dat we Zijn kinderen mogen zijn. Dit zijn dingen waar we echt veel meer bij stil mogen staan dan we doen. God laat hier Zijn hart zien, Zijn glorie, Zijn liefde. Dat is het voorrecht dat we hebben “in Christus Jezus, onze Heere.”

Zoals met alles van rechtvaardiging, gaat het om wat Jezus voor ons gedaan en bereikt heeft. Hij alleen heeft het ervaren van Gods liefde mogelijk gemaakt, door Zijn leven, dood en opstanding. Alleen door Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft kunnen we leven naar Zijn wil.

 • Alleen door Jezus Christus heen kunnen we groeien naar Zijn evenbeeld (v29), is er hoop in lijden (v18), kunnen we leven als Zijn kind (v15), is er geen verdoemenis meer (v1). Wat er ook op ons afkomt, Jezus is het antwoord, Jezus is de weg.
  • Hij is Wie we nodig hebben, Hij is de zegen. Hij is God en Hij alleen is goed. Zijn liefde is wat we nodig hebben in lijden en we mogen weten: niks kan ons scheiden van Gods liefde. Daar mag je je aan vast houden, daar moet je jezelf aan herinneren.

Paulus begon Romeinen 8 met het feit dat er geen verdoemenis meer is in Christus, hij eindigt Romeinen 8 met het feit dat er geen scheiding meer is. Dat laat de zegen zien die God voor Zijn kinderen heeft, dat laat zien hoe goed het is om door het heiligingsproces heen te gaan.

 • In dit proces mag je God leren kennen, alle zegeningen die Hij heeft en geeft. Dit is iets dat we steeds dieper en steeds meer mogen leren kennen. Dit is zo nodig om overeind te blijven in deze tijd, God kennen en leven naar Wie Hij is en wat Hij geeft.

Dat is Gods belofte aan Zijn kinderen, juist ook wanneer we door lastige tijden heen gaan. Als een van de voorbeelden die Paulus gaf aan situaties op jou afkomen, herinner jezelf er continu aan dat het je niet kan scheiden van Gods liefde. Zet je gedachten op de dingen van boven, namelijk Gods waarheid.

 • Satan, je gevoel, de omstandigheden, etc. willen je heel graag neerhalen, je ogen van God en Zijn waarheid afhalen. Je moet je gedachten dan dwingen op de dingen die waar zijn (Filippenzen 4:9). Dat moet je bedenken, daar moet je je hart aan herinneren.

Als jij nog niet gelooft in deze Jezus, Zijn liefde is ook voor jou. Jezus kwam en stierf voor de hele wereld (Johannes 3:16). Iedereen, jij ook, hebt nu Zijn liefde nodig; anders wacht Zijn oordeel voor jouw zonde. Geloof in Hem, geloof dat Hij de Zoon van God is (Johannes 20:31) en je bent gered.

Christen, niks kan ons scheiden van Gods liefde; dat is zoiets prachtigs om stil bij te staan. Dat is zo’n zegen, zo’n geruststelling; dit is waar jij jezelf continu aan mag/moet herinneren. Dit is wat je nodig hebt in elke situatie.

 • Wat je situatie ook is, werp je zorgen op Hem, geef alles over aan Hem. Hij is de rots op Wie je kan bouwen.
 • Welke situatie er ook op je afkomt, niks kan je scheiden van Gods liefde.
 • Wat mensen ook willen of doen, niks kan je scheiden van Gods liefde.
 • Wat de schepping ook doet, inclusief Satan en demonen, niks kan je scheiden van Gods liefde.

Efeze 2:4-5 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –”