Onder Zijn Vleugels – Ruth 2

Onder Zijn Vleugels – Ruth 2

Dit is onze 3e studie in het Oud Testamentische boek Ruth. 2 weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema, de hoofdpersonen, de tijd waarin dit zich afspeelt en de eerste 5 verzen behandeld van het boek. 

Casper heeft vorige week de keuzes van Elimelech, Naomi, Orpa en Ruth laten zien uit hoofdstuk 1. Alle 4 hebben ze een keuze gemaakt en gereageerd op situaties op een specifieke manier. Door de keuzes die ze gemaakt hebben, wordt duidelijk dat ze verlossing nodig hebben. Geen van deze mensen kon hun eigen situatie oplossen. 

Vandaag gaan we heel hoofdstuk 2 behandelen van Ruth en stilstaan bij drie punten

Toon volledige notities
 1. Gods voorziening – We gaan zien hoe Gods onzichtbare hand altijd controle heeft over onze situatie. 
 2. Goddelijk karakter – We gaan stilstaan bij hoe Boaz’ karakter gevormd wordt door het wandelen met de Heere en hoe onze wandel met de Heere ons meer en meer op Jezus Christus hoort te doen lijken.
 3. Goddelijke ontferming – We gaan zien hoe God Zich ontfermt over Zijn mensen en hoe dat ons oproept om ons te ontfermen over mensen in nood om ons heen.

Lezen: Ruth 2

Vers 1 | Boaz

Na de levensverwoestende gebeurtenissen in hoofdstuk 1 waardoor Naomi en Ruth uiteindelijk alleen achterblijven en terugkeren naar Bethlehem maken we in hoofdstuk 2 kennis met Boaz.

Boaz is een bijzondere man om verschillende redenen.

 • De naam Boaz betekent “in Hem is kracht”.
  • De zoon van David, Salomo, was blijkbaar zo onder de indruk van Boaz dat we in 1 Koningen 7:21 lezen dat hij de linkerpilaar in de voorhal van de tempel de naam Boaz gaf.
 • Boaz stamt af van Rachab. Rachab is de hoer uit het boek Jozua die de 2 Israëlitische verkenners verborg in haar huis in Jericho. De spionnen beloofden Rachab en haar huishouden te sparen wanneer God hun het land geeft. In hoofdstuk 6 van het boek Jozua lezen we dat Jozua Rachab in leven liet met de familie van haar vader en alles wat van haar was.
 • Boaz is van de stam Juda. Elke stam had een betekenis op zich. Zo kwam uit de stam van Levi de priesters en de koningen (niet alle koningen) van de stam Juda. Koning David, Israëls grootste koning en de kleinzoon van Boaz komt ook van de stam Juda. Zo komt de Heere Jezus Christus ook van de stam Juda. In de stambomen die je tegenkomt in Mattheüs 1:1-16 en Lukas 3:23-38 lezen we dat Jezus van die stam komt en afstamt van Boaz en Ruth.

Ik vertelde al tijdens de intro twee weken geleden dat Boaz het typebeeld is van Jezus Christus. In het Oude Testament zie je dat er situaties of personen worden gebruikt die een beeld schetsen van de toekomstige Verlosser, Jezus Christus. Hetzelfde geldt voor Boaz. Daar waar de eerste man die we tegenkomen in dit boek, Elimelech, gefaald heeft, gaan we zien dat de 2e man, Boaz, niet faalt.

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. – Romeinen 5:18

 • Die ene keuze van Adam om God ongehoorzaam te zijn om van de vrucht te eten heeft dood en verdoemenis gebracht over alle mensen.
 • Die ene keuze van Elimelech om Bethlehem te verlaten heeft verdoemenis gebracht over hem en zijn gezin. Deze keuze is te vergelijken met de keuze van Adam.
 • Die ene keuze van de Heere Jezus Christus om Zijn heerlijkheid af te leggen en naar aarde te komen als kwetsbaar mens, voor onze zonden te sterven en weer uit de dood op te staan brengt leven over alle mensen die ervoor kiezen om te geloven in Hem.
 • Die ene keuze van Boaz om God te gehoorzamen en de verlosser te zijn van Ruth en Naomi brengt herstel en leven voor Ruth, Naomi en hun nageslacht. Een prachtig beeld van Christus. 

In de illustraties falen in beide gevallen de eerste man. Ze brengen verdoemenis. De 2e man die slaagt en brengt herstel. We zien de implicaties door het falen van de eerste man Adam nog steeds. Elke daad van geweld, oorlog, ziekte, hongersnood, ruzie en tragedie wat plaatsvindt, kan worden herleidt tot de hof van Eden waar Adam en Eva ervoor kozen om God de rug toe te keren.

Vaak realiseert men het niet,  maar we leven in een gebroken wereld. Men is op zoek naar hoop en een betere wereld. Hoe herstel je wat gebroken is, als jij zelf of je het nu erkent of niet, gebroken bent en misschien zelfs geen hoop meer hebt? Net zoals Naomi en Ruth dat niet zelf konden, kunnen wij deze gebroken wereld ook niet herstellen. De Bijbel leert dat de Enige die herstel kan brengen de persoon Jezus Christus is. Alleen Hij is in staat en bij machte om daadwerkelijk te herstellen wat er gebroken is in ons leven. De betekenis van Boaz slaat de spijker wat betreft Jezus op z’n kop. In Hem is kracht! In Jezus is kracht!

We lezen dat Boaz een vermogend man was en bloedverwant was van Naomi aan de kant van haar man. Uit het geslacht van Elimelech.

 • Dat Boaz een vermogend man was heeft niet alleen betrekking op zijn materiële rijkdom, maar schetst ook een beeld dat hij een man was die aanzien had en een nobel karakter had. We gaan dit ook terug zien in de rest van dit hoofdstuk en boek.

Verderop in dit hoofdstuk, in vers 20, noemt Naomi Boaz hun losser. Het Woord maakt een koppeling met het feit dat er hier in vers 1 bloedverwant staat. Het woord voor losser is het Hebreeuwse woord Go el wat dus (ver)losser betekent. De oorsprong van dit “idee” zien we terug in het 25ste hoofdstuk van Leviticus en Numeri. 

 • Iedere 50 jaar in het jubeljaar moesten alle eigendommen die gekocht zijn door rijke mensen van mensen die het laatste wat ze hadden verkochten om hunzelf te kunnen onderhouden, teruggeven worden aan de oorspronkelijke eigenaren. Een prachtig plan van de Heere om ervoor te zorgen dat het kapitalisme en uitbuiten van de armen niet uit de hand liep.

Je kunt je echter voorstellen dat 50 jaar een lange periode is. Zeker als je een boer bent. De Heere heeft in Zijn wijsheid en genade nog een manier bedacht waarop een bloedverwant op ieder willekeurig moment hetgeen wat verkocht is wegens armoede, faillissement etc. terug kon kopen. Daarom is het zo significant dat Boaz hier een bloedverwant wordt genoemd en later in het hoofdstuk losser. We gaan zien dat hij Naomi en Ruth door Gods werk kan verlossen uit hun hopeloze situatie.

Vers 2-3 | Ruth neemt initiatief

In vers 2 vraagt Ruth aan haar schoonmoeder om toestemming om naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter.

Het eerste wat opvalt is dat Ruth het initiatief neemt. Niet alleen om in haar eigen behoeften te voorzien, maar ook in die van haar schoonmoeder. Ruth wist dat ze keihard moest werken om samen met Naomi een beetje rond te kunnen komen.

God wilde door middel van een wet voorzien in de node van weduwen, wezen en vreemdelingen. We lezen het volgende hierover in Deuteronomium 24:19-2.

(19) Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de HEERE, uw God, u zegenen in al het werk van uw handen. (20) Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. (21) Wanneer u uw wijngaard leeggeplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. (22) U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen.

Vergeet niet dat dit in de tijd van de Richteren plaatsvond waar eenieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Na een lange hongersnood kun je je voorstellen dat de boer die deed wat juist was in zijn eigen ogen aan niemand anders dan zichzelf dacht. Dus Ruth merkt goed op dat ze iemand moet vinden in wiens ogen zij genade zal vinden.

Vergeet de omstandigheden van Ruth niet. Ruth is een weduwe, een alleenstaande vrouw. Ze heeft geen man om haar te beschermen. Ze is een buitenlander, een Moabitische. Het volk Moab had een hekel aan Israël, ze wilde Israël vervloeken tijdens hun reis naar Kanaän uit Egypte. Het is een enorm risico van Ruth om er dus op uit te gaan om voor haarzelf en haar schoonmoeder te kunnen voorzien.

Vers 3 leert ons dat het Ruth overkwam dat ze op een deel van de akker van Boaz terechtkwam. 

Houd in gedachten dat Ruth het gebied niet kent en ze geen idee heeft wie Boaz is. Ze is gewoon op zoek naar velden die geoogst worden, en de Heere leidt haar voetstappen naar het veld van Boaz. Je ziet Gods onzichtbare hand zo duidelijk in alles wat hier gebeurt. Ruth is in beweging en God zit ook niet stil. Ruth had thuis kunnen blijven en wachten op een stem uit de hemel, een gevoel of wat dan ook. Maar Ruth komt in beweging en de Heere leidt haar stappen. 

Wij kunnen hier veel van leren. Hoe vaak bevinden we ons in situatie waar we wachten op een gevoel of een briefje uit de hemel Open je Bijbel. Vol met brieven uit de hemel .Soms is het goed om te wachten, maar dan wachten we omdat de Heere ons duidelijk heeft gemaakt om te wachten.

Vers 4 – 7 | Boaz ontmoet Ruth

We zien vervolgens dat Boaz uit Bethlehem kwam en tegen de maaiers zei “De HEERE zij met u! En zij zeiden tegen hem: De HEERE zegene u!”

Is het toeval dat Boaz komt wanneer Ruth aren aan het rapen is? Nee, dit was een ontmoeting tussen Boaz en Ruth die door God opgezet is. 

Boaz zegt tegen de maaiers: “De HEERE zij met u! Dit laat het waardige en Goddelijk karakter van Boaz zien. Hij loopt met of tussen de maaiers en zegt God zij met u. In een tijd waar eenieder deed wat juist was in zijn eigen ogen zegent Boaz zijn maaiers. Vergelijk dit met de Heere. In Mattheüs 1:23 lezen we

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons

De reactie van de maaiers op Boaz laat ook zien dat het een man was die zij respecteerden. 

Let op de knecht zonder naam. In Genesis 24 komen we ook een knecht zonder naam tegen. De knecht die erop uitgestuurd wordt een bruid voor Izaak te vinden. Dit is een mooie beeld van het werk van de Heilige Geest Die nooit van Zichzelf getuigt, maar altijd van de Heere Jezus Christus. Zo brengt deze knecht Boaz en Ruth bij elkaar. 

Het valt op dat de knecht 3 dingen over Ruth zegt.

 • Ruth is niet arrogant of verwaand.
  • Ruth had de wet kunnen citeren om te laten zien dat het haar recht is om daar aren te rapen, maar ze vraagt om toestemming. 
   • Dit is een nederige houding waar we van kunnen leren. Jeremia 9:24 leert ons dat wij ons nergens op kunnen beroemen. Alles wat wij krijgen van de Heere krijgen wij uit genade. En om die genade mogen wij altijd vragen net zoals Ruth erom vraagt
 • Ze is een harde werker.
  • Ze heeft de hele dag hard gewerkt sinds de ochtend en heeft nu pas een kleine pauze genomen. Ruth wordt niet betrapt op luiheid.
   • Hoe zit dat met ons? Onze getuigenis op het werk als christen hoort onbevlekt te zijn. Onze werkgever mag ons als christenen niet op luiheid betrappen. 
   • Hetzelfde geldt voor thuis. Run jij jouw huishouden of runt jouw huishouden jou. Dit geldt voor zowel de man als de vrouw.
 • Ruth heeft niet alleen een goede reputatie van horen zeggen.
  • Men heeft van haar gehoord, maar wanneer men met haar in aanraking is gekomen matcht haar getuigenis met wat ze van haar hebben gehoord.
   • Denk aan de vrouw bij de waterput in Johannes 4 die het dorp inrent en over de Heere vertelt. In vers 42 van Johannes 4 lezen we de reactie van de Samaritanen. “Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.”
    • Is dit van ons ook als christen te zeggen. Zeggen wij dat we christenen zijn en zien mensen dit ook aan ons? Niet alleen de ongelovigen om ons heen, ook onze broeders en zusters.

Vanaf vers 8 wordt het zichtbaar voor ons hoe het tij begint te keren voor Ruth en daarmee ook Naomi. Ruth ziet het zelf nog niet, maar Gods onzichtbare hand is voor ons die het volledig geopenbaard Woord van God hebben zichtbaar aan het werk. 

Boaz toont op verschillende niveaus zijn vriendelijkheid aan Ruth. Door haar te vertellen om alleen op zijn akkers aren te rapen neemt hij haar in bescherming.

 • We mogen niet vergeten hoe kwetsbaar Ruth is. Er was een groot risico dat ze mishandeld of misbruikt kon worden door de maaiers (mogelijk zelfs verkracht). Daarom beval Boaz zijn arbeiders specifiek om haar niet aan te raken. Hij geeft haar onbeperkt toegang tot zijn akker, zonder voorwaarden. 

Ten slotte verleent Boaz Ruth buitengewone waardigheid door haar te vertellen dat ze moet drinken uit de waterpotten van zijn dienaren wanneer ze dorst heeft. Om te begrijpen waarom dit zo bijzonder is, is het belangrijk de culturele context hiervan te begrijpen. De geschiedenis leert ons dat in die tijd buitenlanders water moesten putten voor de Israëlieten en dat de vrouwen dat moesten doen voor de mannen.

 • Hier heb je Ruth, een Moabitische vrouw die niet zelf haar water hoeft te putten, maar mag drinken van de waterpotten van de dienaren wanneer ze dorst heeft. Dit ging tegen de culturele standaarden van die tijd in. 

Boaz heeft de ongemakken van Ruth niet weggenomen. Hij geeft haar geen zak geld of wat eten mee. Ruth moest nog steeds hard werken, maar ze kon dat nu doen onder de bescherming en genade van Boaz. 

 • Ook zo is het voor ons wanneer we tot Christus komen. De ongemakken worden niet weggenomen wanneer we christenen worden. We leven nog steeds in een gebroken wereld. We moeten nog steeds hard werken. We kunnen nog steeds ziek worden, we zullen nog steeds met tegenslag te maken krijgen.
  • De apostel Paulus is een man die de ongemakken van het leven als christen heeft meegemaakt en in hij schrijft zo mooi en zo passend in zijn brief aan de Filippenzen “(12) En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. (13) Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.”
  • Het mooie aan christen zijn, is dat God ons door situaties heen draagt, dat Hij kracht en genade geeft. In elke situatie kunnen we kracht krijgen van God om Zijn wil te doen.

Vers 10 | Nederigheid van Ruth

Let op de nederige reactie van Ruth in vers 10. Ik kan me voorstellen dat Ruth helemaal overweldigd was door wat Boaz voor haar doet. 

Om voor iemand zo neer te buigen was een manier om respect en dankbaarheid aan iemand te tonen voor onverdiende genade. Ze aanbidt Boaz niet, maar let op hoe het een hart van eerbied laat zien. Dit is hoe onze houding richting God hoort te zijn. God die ons zoveel genade geeft.

 • We verdienen het kruis niet. We verdienen Jezus niet. We verdienen het eeuwig leven niet, maar God geeft het uit genade. De nederige houding van Ruth is de houding die we zien bij iemand die echt tot bekering is gekomen. Wanneer je beseft in wat voor lage staat de zonde je heeft gebracht en dan verbaasd en overweldigd is door de hoogten waarnaar Gods genade heen heeft gebracht. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Zo een goede en heilige God. Perfect in heel Zijn wezen toont zoveel liefde en genade aan een zondig wezen zoals ik, jij en de hele wereld.

De reactie van Ruth is verfrissend en bemoedigend om te lezen. Zeker in de tijd waarin we leven. We leven in een tijd waarin we vinden dat we recht hebben op van alles. Je herkent trotse mensen aan het feit dat ze niet verbaasd zijn dat ze goed worden behandeld. Ze vinden dat ze het verdienen om zo behandeld te worden. Maar Ruth ziet haar onwaardigheid en is verrast dat ze met zoveel genade wordt behandeld. En deze houding hoort eenieder van ons als christenen te kenmerken. 

Vers 11-12 | Boaz’ zegen

Ruth vraagt waarom ze genade in de ogen van Boaz heeft gevonden. Boaz antwoord (11) Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. (12) Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.

Boaz zegt eigenlijk. Ik heb over je gehoord. Ik ken jou. En dit doet me denken aan een vraag waar ik vandaag de dag nog steeds mee loop, omdat ik elke dag overweldigd bent door Gods genade. Ik weet dat veel mensen die net tot bekering zijn gekomen ook met de vraag lopen “Heer, waarom heb ik genade in uw ogen gevonden? Waarom houdt U zo van me?” En het antwoord van God? Ik ken jou! En dat lezen we o.a. in Romeinen 8:29 

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. – Romeinen 8:29

God kent het diepste van ons hart. Hij kent onze hartsgesteldheid. Hij kent ons verleden, heden en onze toekomst. Dat geeft Zijn liefde voor ons een extra dimensie. De Heere is er niet op uit om ons te verdoemen. Hij is erop uit om ons te redden.

Boaz weet dat alleen God Ruth kan geven wat ze echt nodig heeft. Dus hij bidt voor haar. Hij vraagt de Heere haar daad te vergelden en of haar loon volkomen mag zijn. En niet omdat ze het verdiend heeft. We lezen waarom hij dat vraagt. Omdat ze onder de vleugels van de God van Israël is gekomen om toevlucht te nemen.

Verzen 11 en 12 zijn een mooi voorbeeld van hoe wij horen te reageren op Gods genade. Wat is onze reactie op Gods genade en barmhartigheid? We nemen toevlucht onder Zijn vleugels. Het kan ons net als in het geval van Ruth alles kosten. Dat we alles achter laten. We krijgen er enorm veel voor terug. In Markus 10:29-30 lezen we 

(29) En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, (30) of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

Het kost je je leven, je oude leven, maar je krijgt er nieuw leven voor terug. Leven waarvoor je gecreëerd bent door de God van de Bijbel.

Ruth laat weten dat ze getroost is door Boaz. Door zijn daden en woorden. Weer die nederigheid. En let op wat ze aan het einde van vers 13 zegt. Ze zegt dat ze niet als een van Boaz’ dienaressen is. Het beeld dat hier wordt geschetst is niet zomaar een dienares. Ze heeft het over de laagste rang in de sociale ladder. Ruth is verbaasd dat ondanks wie ze is, een buitenlander, een weduwe dat Boaz haar toch zo genadig is. 

Vers 14 – 16 | Vrijgevigheid en nederigheid

Toen het tijd was om te eten, nodigde Boaz Ruth persoonlijk uit om met hen mee te komen eten. In die tijd aten mensen niet alleen om hun honger te stillen. Ze aten samen als een uiting van vriendschap en gastvrijheid. Tijdens maaltijden werden vaak ook afspraken gemaakt en verbonden gesloten. Ik geloof dat Boaz deze maaltijd gebruikte om te laten zien dat de beloften die hij haar maakt bindend zijn. Wat bijzonder is, is dat bij een verbond beide partijen iets meenemen in het verbond. Boaz wist echter dat Ruth hem niets te bieden had. Alle beloften kwamen van zijn kant. 

Wij hebben God als zondige mensen helemaal niets te bieden. Jesaja 64:6 leert ons dat zelfs onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed zijn. Wij hebben God niets te bieden. Er zit geen voorwaarde aan vast. Als je dit doet, dan zo. Als je dat doet, dan zo. De zekerheid van het verbond tussen Jezus en een christen is gebaseerd op Zijn trouw en Zijn trouw alleen. En we mogen vertrouwen op het feit dat Hij getrouw is.

En wat Boaz vervolgens doet is onvoorstelbaar. Hij gebood zijn knechten. (15) Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. (16) Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet.

Vergeet niet dat er net een enorme hongersnood is geweest. Boaz gebiedt zijn knechten om opzettelijk uit de bundels voor haar te laten vallen en het te laten liggen. Boaz geeft van zijn rijkdom aan degene die niks heeft en niks te bieden heeft. Ruth valt niet meer alleen onder de wet. Dit is pure genade wat zij hier ontvangt. Het resultaat? Ongeveer een efa gerst. Dat is meer dan een week aan eten voor 2 personen!

Vers 17 – 23 | Hersteld in hoop

Verzen 17 – 23 laten een enorm verschil zien van Naomi aan het einde van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Aan het einde van hoofdstuk 1 was ze ervan overtuigt dat God tegen haar was in al haar ellende. Toch kan ze nu opnieuw proeven en zien dat de Heer goed is, dat Hij voor haar is. Haar hoop is hersteld en ze beseft dat God haar niet heeft verlaten. Hij is getrouw. 

Wij mogen daarvan leren als gelovigen. God verlaat ons niet en laat ons niet in ons lijden. Zelfs al zou ons lijden eindigt in de dood, heeft lijden niet het laatste woord. Het laatste woord in ons leven als gelovigen is Jezus Christus. Mensen, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Romeinen 8:18. Markeer dat vers in je Bijbel. Sla het op in jouw hart. Denk hierover na.

Wat betekent dit allemaal? Waar hebben we naar gekeken?

 1. Gods voorziening
  • We hebben Gods hand gezien in het dirigeren en vormen van de hoofdpersonen hun levens. Wanneer het leven moeilijk is, is een van de manieren waarop we tegen ontmoediging kunnen vechten, te vertrouwen op het feit dat God altijd achter de schermen aan het werk is, zelfs in de meest wanhopige tijden. God is genadig en soeverein, zelfs als Hij stil is. God werkt op manieren die we niet zien, zeker wanneer we verblind zijn door wanhoop. Hij voorziet vaak door mensen die een ontvankelijk hart hebben voor de leiding van de Geest (soms zelfs onbewust). Net zoals Boaz een instrument van Gods voorziening was, wil Hij ook door onze levens werken als we liefde, genade en zorg verlenen aan mensen in nood.
 2. Goddelijk karakter (Boaz & Ruth)
  • Mannen, ons ultieme voorbeeld is Jezus Christus, maar in dit verhaal gebruik ik Boaz als illustratie. Streef na om een man van nobel karakter te zijn. Een man die een zegen is voor de mensen om hem heen. Hij is onbaatzuchtig, vrijgevig, meelevend, respectvol, zorgzaam, liefdevol en zachtaardig. Als een leider neemt hij zijn verantwoordelijkheid om op een respectvolle en liefdevolle manier te voorzien voor hen die onder zijn zorg vallen. Dit is niet je doorsnee type man wat de wereld ons voorschotelt.
  • Vrouwen, ook jullie ultieme voorbeeld is Jezus Christus, maar hier gebruik ik Ruth. Ruth vertegenwoordigt het karakter van een volwassen vrouw. Ze is bescheiden. Ze neemt de verantwoordelijkheid om hard te werken voor haarzelf en de mensen waarvoor ze zorgt. Zelfs wanneer het veel van haar eist. 
 3. Goddelijke ontferming
  • Hoeveel mensen wel niet om ons heen hebben het nodig om goddelijke ontferming te ervaren? De Heere heeft Zich ontfermd over eenieder van ons. Hij laat dat zien door Zijn compassie, vrijgevigheid, genade, barmhartigheid. Al deze dingen horen wij weer door te geven aan de mensen om ons heen. Niet alleen aan de ongelovigen, maar zeker ook aan onze familie in Christus. We hebben gezien hoe Boaz zich ontfermde over Ruth. We hebben gezien hoe Ruth zich ontfermde over haar schoonmoeder Naomi. Al deze dingen zijn verlengstukken van Gods ontferming over de mens en het roept ons op om ook onbaatzuchtig te handelen in het tonen van liefde en compassie voor mensen in nood om ons heen. Het is een fantastische manier om de mensen in nood te laten zien dat Gods verlossing er voor hen is.