Oud leven vs nieuw leven, hoe ziet dat er uit? – Efeze 4:17-32

Oud leven vs nieuw leven, hoe ziet dat er uit? – Efeze 4:17-32

Vorige week zijn we begonnen aan het 2e gedeelte van de Efeze brief. We zijn begonnen aan de praktische conclusie die volgt op de theologie die we in Efeze 1-3 geleerd hebben. Paulus heeft duidelijk gemaakt dat het gevolg van alle theologie in onze daden moet zitten, specifiek in het werken voor de eenheid van de kerk.

Vandaag gaan we verder kijken naar het feit dat theologie onze daden hoort te sturen en dat onze daden eenheid horen verder te helpen. Paulus gaat heel praktisch dingen uitleggen die we niet meer horen te doen en waarom. ‘Oud leven vs nieuw leven, hoe ziet dat er uit?’

 • De oude mens (v17-19)
 • Oud naar nieuw (v20-24)
 • Hoe ziet de nieuwe mens er uit? (v25-32)
Toon volledige notities

v17-19 De oude mens

Paulus gaat verder met de gedachte die hij in het vorige gedeelte uiteenzette. Hij schreef een brief die in 1x werd voorgelezen aan de kerk in Efeze. Er waren geen verzen, hoofdstukken, kopjes over verwijzingen. Paulus komt uit de gedachte dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te werken voor de eenheid binnen de kerk. Hij gebruikt hier weer het woord “dan”, wat wijst op een conclusie. Om eenheid te kunnen hebben, is het volgende waar.

 • Paulus begint met uitleggen dat de christen niet meer dezelfde dingen kan doen als de heiden. Als je christen bent, gelooft in Jezus en je leven aan Hem overgegeven hebt, kan je niet meer alles hetzelfde blijven doen als voorheen.
  • Het denken van voorheen is namelijk zinloos, verduisterd, vervreemd van het leven van God, gebaseerd op onwetendheid, door de verharding van hun hart.

Letterlijk zegt Paulus dat het denken van voorheen vol is van lege dingen (zinloos), verblind voor de dingen van God (verduisterd), uitgesloten van een relatie met God (vervreemd), gebrek aan kennis (onwetendheid), verhard richting de dingen van God (verharding).

 • Dit is hoe de mens tegenover God staat, over God denkt, naar God kijkt, voor hij/zij tot geloof komt. Men wil niks van God weten, men wil niet dat er een God is Die hemel en aarde gemaakt heeft. Men wil niet dat er iemand is Die almachtig is, want dan moeten we opeens rekenschap gaan afleggen voor wat we doen.
 • Paulus gaat verder door aan te geven dat ze ongevoelig zijn geworden. Romeinen 2:15 geeft aan dat elk mens een geweten heeft, dat de mens aanklaagt over dingen die niet overeenkomen met Gods wil. De Heilige Geest spreekt tot ieder mens over dit soort dingen. Hij is bezig om iedereen te vertellen over wat wel en niet goed is. De mensen die niet met God wandelen, wijzen de woorden van de Geest af. Ze worden langzamerhand gevoelloos voor Zijn Woorden. Dat is waar Paulus het over heeft. Het continue afwijzen van de woorden van de Geest, zorgt ervoor dat men ongevoelig wordt (v17) en men zich overgeeft aan losbandigheid.
  • Dit is ook waar Paulus het in Romeinen 1 over heeft. Het af blijven wijzen van God en Zijn werk in ons, zorgt ervoor dat we gevoelloos worden voor God. Dat leidt weer tot het steeds vuriger navolgen van zonde, lust en eigen wil. Alles wat tegen Gods wil in gaat. Dat is de oude mens waar Paulus het over heeft.
   • Christen, luister jij nog naar de oude mens? Probeer jij soms nog de ‘oude pleziertjes’ te doen? Die ‘goede ouwe tijd’ weer tot leven te wekken? Dat is niet wat God voor jou heeft. Dit is waar de christen niet meer in wandelt. Dit hoort niet meer zo.
   • Niet-gelovige, is dit wie jij bent? Wat jij doet? Luister jij niet naar God? Volg jij niet wat Zijn Woord zegt, maar knaagt er wel iets? Weet je dat je dingen doet waar God niet blij mee is? Nu is het moment van luisteren, nu is het moment van opletten. God gaat jou duidelijk maken hoe jij van je zondelast af kan komen, van je schuldgevoelens. Hij gaat je laten zien wat de weg naar redding is. Alleen door Jezus Christus, alleen door Zijn kruis, alleen door te geloven dat Jezus de Zoon van God is.

v20-24 Oud naar nieuw

v20-21

Tegenover de vorige levenswandel staat Christus en Hem kennen. Tegenover de dingen van de wereld kennen, de eigen begeerte, eigen wil, etc. staat het kennen van Christus. Tegen de kerk in Efeze zegt Paulus: jullie hebben de feiten over Christus geleerd en ervaren en die zijn niet zoals jullie voorheen leefden.

 • Als christenen horen we de feiten over Jezus te leren kennen. We horen meer en meer te gaan leren kennen Wie Hij is. Deels door wat er in Zijn Woord staat, door te lezen, preken te luisteren, over het Woord te praten met mensen, etc. Maar ook door het ervaren van het leven met Christus.
  • Leven met Hem is zo anders dan leven zonder Hem. De rust, vrede, liefde, genade, alle zegeningen die Hij voor ons heeft; het is echt een voorrecht Hem te kennen. God gaat je veranderen, je wordt echt een ander mens. Hij geeft en doet al die dingen, terwijl ik ze niet verdien. Dat is hoe God met ons omgaat.
 • We horen ook Jezus gehoord te hebben en door Hem onderwezen te zijn. In Romeinen 10:17 geeft Paulus aan dat geloof is door horen en horen door het Woord van God. We moeten het Woord van God gehoord hebben. Psalm 19 leert dat het Woord van God de ziel bekeert. Het is zo belangrijk dat wij het Woord van God horen, dat is namelijk de weg naar redding.
  • Ook moeten we door Hem onderwezen worden. God Zelf moet ons laten zien Wie Hij is. Hij moet ons laten zien hoe groot Hij is. Hij moet ons laten zien dat Zijn genade genoeg is. Hij moet ons laten zien dat we zondaren zijn die redding nodig hebben. Al deze dingen onderwijst God Zelf aan ons.

Wat Paulus hier niet zegt is dat we veel over Jezus moeten weten. Of dat we veel over Jezus moeten snappen. We moeten Jezus kennen. Er zijn veel mensen die veel over Jezus weten, maar toch niet de hemel in gaan. Ze kunnen feiten opnoemen, maar hebben geen relatie met deze levende God.

 • Christen, hoe is jouw relatie met Jezus Christus? Hoe is jouw relatie met de levende God? Spendeer jij tijd met Hem? Maak jij tijd voor Hem elke dag?
 • Niet-gelovige, weet jij dingen over Jezus? Of ken je Jezus? God wil dat je Hem gaat leren kennen, dat je een relatie met Hem gaat hebben. Jezus leeft, Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft de zonde overwonnen. Hij wil jou eeuwig leven geven, Hij wil alle zonde en schuld van je afnemen. Het enige dat jij hoeft te doen is geloven dat Hij de Zoon van God is. Vraag Hem om vergeving voor je zonden, en accepteer Jezus als Verlosser en Heere.

v22-24

 • De oude natuur afleggen (v22)

De waarheid die in Christus is (v21) is dat we de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Paulus spreekt hier over trek uit, trek aan. Je kan het vergelijken met kleding die je uit en aan doet. Het gaat hier dan over onze natuur, datgene wat ons regeert.

 • Een hond doet wat een hond doet, omdat het een hond is. Een hond blaft omdat het een hond is. De christen hoort te doen wat een christen doet, omdat hij/zij een christen is.

De christen hoort niet meer te doen wat hij/zij voorheen deed, het gaat dan om zondige dingen. Dingen die niet overeenkomen met Gods wil. De oude mens, het gedeelte van ons dat open staat voor “misleidende begeerten”, daar moeten we afstand van doen. We moeten afstand doen van onze vroegere levenswandel, die gebaseerd was op “misleidende begeerten”. De vorige/vroegere levenswandel was gebaseerd op onze eigen verlangens. Die zijn niet gericht op God, God is namelijk heel anders.

Galaten 5:17a “Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in;”

 • De verlangens van ons vlees zijn de dingen die niet overeenkomen met Gods wil, de dingen van het vlees gaan tegen Gods wil in. Waarom is dat erg? Omdat het vlees dingen wil die ervoor zorgen dat we niet bij God kunnen zijn. God heeft de mens gemaakt om een relatie met Hem te hebben, om Hem te kennen en Hem groot te maken. Die relatie wordt verstoord en onmogelijk gemaakt door de dingen die wij doen, zonde. Zonde is alles dat Gods standaard van perfectie niet haalt. Goed is niet goed genoeg, alleen perfect. Daarom hebben we het nodig om onze oude natuur af te leggen. We moeten van die oude zooi af. Dat kan alleen door iemand de schuld te laten betalen die zonde veroorzaakt. Zonde is een overtreding van Gods wet en overtreding verdient straf. God weet en ziet alles, Hij is een rechtvaardig Rechter (Psalm 7:12) en dus moet Hij straffen. Die straf staat en moet uitgedeeld worden.
  • Dat is waar Jezus om de hoek komt kijken. Hij houdt zoveel van jou en mij, dat Hij de straf droeg. Hij droeg jouw zonde, jouw pijn. Niet omdat het moest, maar omdat Hij dat wil. Hij wil dat jij bij Hem kan Zijn. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is dat iemand de straf moest dragen, iemand moest sterven om de straf teniet te doen. Dat heeft Jezus voor jou en mij gedaan.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Hierdoor, door dit offer, door deze daad van Jezus, krijgen jij en ik de mogelijkheid onze oude natuur af te leggen. We krijgen de mogelijkheid meer en meer te leven zoals God dat voor de mens bedoeld heeft.

 • Hoe doe je dit? Hoe leg je je oude natuur af? Door hiervoor te bidden. Dit is niet iets dat automatisch gaat, we moeten hier mee aan de slag. Christen worden is makkelijk, christen zijn kost je je leven. Dat is iets dat we niet moeten vergeten. Wij moeten minder worden en Christus moet meer worden in ons. Dat kan alleen als onze zondige, oud ik weg is, want dan maken we ruimte voor God. Wij horen dit aan God te vragen en dan gaat Hij het werk doen. Hij gaat ons snoeien (Johannes 15:2), die dingen weghalen die niet de juiste vrucht dragen, de juiste daden voortbrengen in ons leven.
  • Christen, hoe vaak bid jij dit gebed? Hoe vaak leg jij jezelf bij God neer, zodat Hij de oude natuur weg kan halen? Besef je dat je dit moet doen? Het woord ‘aflegt’ staat in de oneindige vorm, dit zullen we ons hele leven moeten doen.
  • Niet-gelovige, voor jou betekent dit dat je bij God kan komen zoals je bent. Hij houdt van jou zoals je bent, maar Hij wil je wel veranderen naar Zijn wil. God wil dat jij je zonde, pijn, verdriet, alles bij Hem neerlegt, zodat Hij ermee aan de slag kan. God staat met open armen te wachten om jou te ontvangen. Leg je leven bij Hem neer, spreek dat uit richting Hem. Zeg tegen Hem wat Hij al weet, dat je een zondaar bent die vergeving nodig hebt. Geloof dat Jezus de Zoon van God is en accepteer Zijn vergeving.
 • Vernieuwd in de geest van het denken (v23)

Bij de oude natuur hoort een bepaalde manier van denken. Nu de oude natuur is afgelegd, uitgedaan, moet er een nieuwe manier van denken komen. Onze gedachten horen te worden zoals die van God, we moeten hervormd/vernieuwd worden in ons denken. Voorheen dachten we aan het vervullen van onze eigen wil, eigen verlangens en alles wat daarbij hoort. Nu moeten we gaan denken aan Gods wil, Gods leiding voor ons leven, etc.

 • Hoe kan dat? Hoe werkt deze hervorming/vernieuwing van ons denken? Het woord dat Paulus gebruikt is een passief woord. Dat betekent dat wij, die vernieuwd moeten worden, alleen bereid moeten zijn om veranderd te worden. God doet het werk, Hij verandert ons naar Zijn wil.
 • Het belangrijkste dat we kunnen doen is Zijn Woord de Bijbel lezen en bestuderen. Psalm 19:8 leert dat het Woord van God de ziel bekeert. Het Woord van God, de Bijbel, is de primaire manier waarop God met de mens communiceert. Hij vernieuwd ons denken ook door de dingen die in Zijn Woord staan. Hij laat ons zien hoe dingen niet en wel horen, en dan gaat Hij aan de slag om ons te veranderen.

Warren Wiersbe: “Wanneer ons denken meer gaat begrijpen van de waarheid van Gods Woord, wordt het langzaam veranderd door de Geest en deze vernieuwing leidt tot een veranderd leven. Fysiek ben je wat je eet, maar geestelijk ben je wat je denkt.”

 • Ook kunnen we bidden dat Hij dit doet. Bidden is praten met God, een dialoog. God zal ons ook dingen gaan vertellen, dingen laten zien over Hem, over ons. Op die manier worden we ook veranderd naar Zijn wil, specifiek ook in ons denken. We gaan namelijk zien hoe Hij denkt en dat gaat ons veranderen.
 • Het samen zijn met broeders en zusters zou ons ook moeten veranderen in ons denken. Ik heb zelf ontzettend veel geleerd van bij Stan en Marnie thuis zijn, met Cobus praten, met verschillende andere mensen praten. Gewoon tijd met elkaar doorbrengen, zien hoe mensen reageren op dingen, zien hoe mensen omgaan met situaties. Dat heeft ook zo’n impact op hoe je zelf over dingen denkt.
  • Als christenen horen we dit soort stappen te zetten. De kerk in Handelingen 2 was elke dag samen. Elke dag werden ze hervormd in hun denken. Ze werden continu onderwezen in het Woord, ze baden continu samen en ze brachten veel tijd met elkaar door. De vraag is wat wij aan deze dingen doen. Hoeveel tijd maken wij vrij om met onze broeders en zusters om te gaan? Hoeveel tijd investeren wij in het hervormd worden in ons denken? Dit is een traject dat we doorlopen tot we sterven, er zijn altijd dingen die nog niet naar Gods standaard zijn.
   • Christen, welke stappen zet jij om je denken te laten hervormen? Lees jij je Bijbel? Luister je naar preken? Kom je samen met broeders en zusters? Bid je met anderen? Waar maak je wel en niet tijd voor?
   • Niet-gelovige, God wil ook jouw denken veranderen. Leg je leven in Zijn hand, vraag vergeving voor je zonden en Hij wil ook jou gaan veranderen naar Zijn evenbeeld.
  • Bekleden met de nieuwe mens (v24)

Tegelijk met het proces van vernieuwd worden in het denken, horen we iets anders te doen. Na het uittrekken van de oude mens, moeten we ook een nieuwe mens “aandoen”. Het woord voor ‘nieuw’ wijst op iets dat superieur is aan wat er voorheen was. De nieuwe mens is superieur aan de oude mens. Dit klinkt een beetje abstract en raar, hoe trek je een nieuwe mens nou aan?

 • Het is zo simpel als God er om vragen. Bid dat Hij dit zal doen en dan zal Hij regeren in je leven. Zijn gedachten, niet je eigen. Zijn wil, niet je eigen wil. Zijn blik op mensen, niet je eigen.
  • Dit is iets dat ik elke dag aan God moet vragen. Mijn vlees steekt elke dag de kop weer op, elke dag is er een strijd tegen het vlees, mijn oude mens.

Mark Bubek: “Het vlees kan nooit hervormd of verbeterd worden. De enige hoop tot redding van het vlees, is het vlees compleet vervangen door een nieuw leven in Christus.”

Dat is wat ik nodig heb, wat jij en ik nodig hebben. Een nieuw leven in Christus. We hebben het nodig dat wie we waren vóór Christus, dat die persoon steeds minder wordt. We hebben het nodig dat Hij regeert in ons leven, hart, denken en doen.

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

 • Dit is waar Paulus het over heeft in Efeze 4:24, onze oude mens is voorbijgegaan. De oude levenswandel, de oude dingen die we deden. Dat moet voorbij gaan, dat moet weg gaan uit ons leven. Op het moment dat we met Jezus dezelfde dingen blijven doen als voorheen, wat is het effect van Jezus in je leven dan? Heb je dan wel echt door hoeveel je vergeven bent? Hoeveel je Hem nodig hebt?

De nieuwe mens is geschapen naar “het beeld van God”, in “ware rechtvaardigheid en heiligheid”. Waar de oude mens onderworpen is aan de zonde, aan het effect van de zonde, is de nieuwe mens anders. De oude mens was onderworpen aan het vlees en de wereld, de nieuwe mens is anders.

 • De nieuwe mens is geschapen naar het beeld van God. Letterlijk ‘overeenkomst God’. De nieuwe mens lijkt op God, de nieuwe mens is anders. De nieuwe mens luistert naar God, de nieuwe mens volgt God, wil God leren meer en meer kennen. De nieuwe mens wil doen wat God doet, wil anders leven dan de oude mens.
 • De nieuwe mens is geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dit spreekt over de daden van de nieuwe mens. De nieuwe mens doet andere dingen dan de oude mens. De nieuwe mens doet dingen die volgens God rechtvaardig zijn, heilig (apart gezet). De nieuwe mens zal gericht zijn op het doen van dingen die God behagen.

Romeinen 12:2 “word niet aan deze wereld gelijkvorming, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

 • Het Woord van God is dat wat ons van binnen vernieuwd. Het Woord van God is dat wat de mens veranderd naar de wil van God. De Bijbel is door God gegeven, Hij spreekt nog steeds door Zijn Woord heen. Hij gebruikt Zijn Woord om ons te veranderen naar hoe Hij wil dat we zijn.

Jezus is gestorven om dit mogelijk te maken, Jezus heeft Zijn leven gegeven zodat wij dit kunnen doen. We zouden Zijn offer niet op waarde schatten, zelfs teniet doen, als we niet ons leven overgeven aan God om veranderd te worden naar Zijn wil.

 • Christen, leg jij je oude mens dagelijks af? Leg jij je oude manier van dingen doen, je oude daden af? Leg jij je eigen wil, gewoontes, etc. allemaal aan de voeten van God? Of houd je vast aan je eigen wil, je eigen gewoontes, je eigen zonde?
 • Niet-gelovige. God waarschuwt elk mens. God maakt ons duidelijk dat we zonde hebben die tussen Hem en ons instaan. Hij maakt duidelijk dat zonde een gevolg heeft, namelijk de eeuwige dood in de hel. Hij maakt duidelijk dat Hij oneindig veel van je houdt en je niet de straf wil geven die je verdient, maar dat Hij vanuit Zijn perfectie niet anders kan. Hij maakt duidelijk dat Jezus de straf gedragen heeft en dat jij alleen nog Zijn offer aan hoeft te nemen. Dit is de belangrijkste keuze die je hier op aarde kan maken. De belangrijkste keuze met de grootste gevolgen. Kies voor het eeuwige leven, kies Jezus i.p.v. je eigen wil.

v25-32 Hoe ziet de nieuwe mens er uit?

Nu Paulus de theologische waarheid heeft uitgelegd over het uit- en aandoen van oude en nieuwe mens, gaat hij vertellen hoe de nieuwe mens er uit ziet. Hij geeft ons 4 voorbeelden en hoe we met elkaar horen om te gaan.

 • Deze verzen staan nog steeds in de context van eenheid binnen de kerk. We horen te werken aan eenheid binnen de kerk (Efeze 4:1-16) en daar kunnen wij alleen aan bijdragen als we onze oude mens afleggen, vernieuwd worden in ons denken en de nieuwe mens aantrekken.
 1. Liegen (v25)

Paulus houdt het kort. Hij zegt, leg de leugen af. Hij zegt niet, bouw af, lieg steeds minder, etc. Hij zegt, stop met liegen; spreek de waarheid. Een christen hoort betrouwbaar te zijn, een christen hoort ten alle tijden de waarheid te spreken.

 • De reden die Paulus geeft, is dat we leden van elkaar zijn. Zoals aangegeven staat dit stuk in de context van eenheid in de kerk. Die eenheid kan er niet zijn als we tegen elkaar liegen. We horen de waarheid te spreken. Johannes 8:44 leert dat satan de vader is van de leugen. Hij misleidt de wereld door te liegen en te bedriegen.

Numeri 23:19 “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?”

Waar satan de vader van de leugen is, spreekt God altijd de waarheid. Johannes 14:6, Jezus zegt Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. God is zelfs waarheid. Als christenen horen we meer te worden als Christus, Christus leeft in ons (Galaten 2:20). We horen dus ten alle tijden de waarheid te spreken. Dat hoort niet eens een vraag te zijn, we horen in alles, ten alle tijden betrouwbaar te zijn.

Leg de leugen af en spreek de waarheid.

 1. Boosheid (v26-27)

Als christen mag je boos worden. Als christen mag je boos reageren op dingen. Jezus werd boos (Markus 3:5). De vraag is wat de reden voor de boosheid is. Is de reden dat jouw wil niet gedaan wordt, jouw verlangens niet vervuld worden, dat iemand iets doet dat tegen jou is; dan heb je geen recht om boos te worden. Paulus spreekt over rechtvaardige boosheid, boos worden omdat mensen Gods wil, Gods Woord, Gods geboden overtreden.

Paulus zegt ook dat we de zon niet onder moeten laten gaan over onze boosheid, om de duivel geen ruimte te geven. Dit is vooral heel goed voor getrouwde stellen, pas dit toe. Praat over de dingen waar je ruzie over hebt, dingen die je boos maken. Zorg dat het uitgepraat is, want boos naar bed betekent vaak ook boos wakker.

 • De duivel houdt er van als we boos zijn, want wij zijn vaak niet rechtvaardig boos. De duivel vindt het geweldig als we elkaar aanvallen, elkaar afmaken, boos zijn op elkaar. Dan zijn we namelijk niet bezig om effectief te zijn voor God, we zijn dan geen goede getuigen van God en Zijn liefde.

Word boos, maar zondig niet.

 1. Stelen (v28)

Stop met stelen is de boodschap. Als je voorheen bezig was met stelen, doe dat niet meer. Houd je nu bezig met hard werken, zodat je zelf iets hebt, maar ook wat te delen hebt. Een van de mooie eigenschappen van de kerk in Handelingen, is dat ze alles deelden.

Handelingen 2:45 “en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.”

 • De kerk zorgt voor elkaar, de kerk hoort niet te stelen. De kerk hoort in elkaar te investeren, op basis van wat de Heere ons geeft. We horen Hem te dienen door hard te werken, zodat we dan weer kunnen delen met anderen die dat nodig hebben.
 • Ook is het zo dat iedereen die in de Bijbel geroepen werd door God, bezig was met werken. Mozes, David, de apostelen, Paulus, etc. God is op zoek naar werkers, mensen die hard werken, zodat Hij ze in kan zetten voor Zijn werk.
  • Wat voor een familie zouden we zijn als we van elkaar stelen? Wat voor vertrouwen zouden we in elkaar hebben als we elkaars spullen stelen?

Stop met stelen.

 1. Vuile taal (v29)

Laat er geen rotte, corrupte, slechte taal uit je mond komen. Schelden, roddelen, mensen afbreken met woorden, vol lust over het andere geslacht praten met mensen. Allemaal dingen waar de christen zich niet mee bezig hoort te houden. We horen als christenen woorden van opbouw te spreken, niet van afbraak. We horen nuttige woorden te spreken, niet nutteloos. We horen de ander genade te geven door onze woorden heen.

 • We zijn zo snel met woorden uitspreken die gewoon in ons opkomen. Te vaak zijn we te snel met de dingen die we zeggen. Zeker ook tegenwoordig met telefoons, whatsapp, Twitter, Facebook, etc. We zijn zo snel met woorden, zo snel dat we vaak niet eens doorhebben wat we zeggen. Christenen horen puur te zijn in hun woorden, net zo puur en rein als God is.
 • We horen Gods woorden tegen mensen te spreken, niet onze eigen. We horen mensen op God te wijzen door wat we zeggen, hoe we het zeggen, wanneer we het zeggen. Wanneer men jou hoort praten, horen ze dan jou of God?

Geen vuile taal, bouw de ander op.

 1. Gedrag richting elkaar (v30-32)

De dingen die wij doen kunnen de Heilige Geest bedroeven. Wij kunnen Hem pijn doen, Hem verdriet doen. Onze daden hebben dat effect op God. Paulus roept ons op om ons daar bewust van te zijn, om Hem te dienen in en door wat we doen.

v31 zijn de dingen die we niet horen te doen richting de ander. Dit zijn dingen die we snel vanuit ons eigen vlees doen, onze eigen gedachten, onze eigen wil. God wil iets heel anders voor ons. God wil dat de kerk gekenmerkt wordt door v32. Als iedereen in de kerk zou handelen zoals v32, hoe geweldig zou dat zijn? Als jij door Gods leiding dit zou gaan doen, hoe anders zou jouw leven zijn?

 • God wil dat de kerk anders is, dat de kerk niet hetzelfde is als de wereld. De kerk hoort anders te denken en te doen. We horen niet bitter, woedend, toornig, schreeuwerig en vol laster te zijn. De kerk hoort juist vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend te zijn; omdat Christus ons vergeven heeft.
  • Op het moment dat wij wel Gods genade voor onszelf accepteren, maar niet bereid zijn om die genade door te geven aan iemand anders, juist ook in hoe we die persoon behandelen, dan snappen we Gods genade niet. We laten dan zien dat we nog veel te leren hebben over Zijn genade, want we horen juist anderen beter te gaan behandelen, meer als Christus, hoe langer we met God wandelen.

Christen, hoe zit het met jouw leven? Leg jij jouw oude dingen af? Leg jij je oude mens af? Of ga je door met waar je mee bezig was? Wat doe jij wel en wat doe jij niet? En waarom doe je dat wel en niet? God heeft het allerbeste met je voor, Hij wil dat je meer op Christus gaat lijken en Hij was perfect. Leg je oude leven dagelijks aan Gods voeten, spendeer tijd in Zijn Woord om je gedachten te laten vernieuwen en leef naar de nieuwe natuur die God je gegeven heeft. Maak de keuze, strijd ervoor in gebed.

Niet-gelovige, hoe is jouw leven? Is jouw leven gericht op God eren? Doe jij dingen die voor God zijn? Weet dat God de lat op perfectie legt, niet op goed. Weet dat het gevolg van een leven zonder God een eeuwigheid zonder God is, in de hel. En weet dat God dat helemaal niet voor je wil, Hij wil dat je bij Hem bent. Hij houdt oneindig veel van je, maar jouw zonden staan op dit moment nog in de weg. Leg alles bij Hem neer door te bidden. Bid tot God en zeg dat je Hem nodig hebt, vraag om vergeving voor je zonde en geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Kolossenzen 3:16-17