Overeind blijven in de geestelijke strijd

Overeind blijven in de geestelijke strijd

Romeinen 7:15-19 (28-3-2021) Overeind blijven in de geestelijke strijd

2 weken geleden hebben we Romeinen 7:8-19 bestudeerd. In deze verzen hebben we gezien dat er een continue, dagelijkse innerlijke strijd is voor de christen. Een strijd tussen vlees en Geest, tussen het goede dat we willen en kennen, en het slechte dat we haten en toch doen.

 • We hebben toen gezien dat we zelf deze strijd niet gaan winnen, en dat we daarom 1) onze zonde horen te belijden aan God, 2) onze zonden moeten belijden aan elkaar, en 3) de geestelijke strijd moeten aangaan.

Vanochtend gaan we verder in op die geestelijke strijd; dit is namelijk iets dat we niet moeten onderschatten als christenen. God spreekt op verschillende plekken in het Woord over deze strijd, en als Hij dingen herhaalt moeten wij er iets mee. God wil dat wij overeind blijven in de geestelijke strijd.

Romeinen 7:15-19 Innerlijke, geestelijke strijd

Innerlijke strijd, hebben we vorige week gezien, is iets dat iedere christen meemaakt. Een belangrijk onderdeel daarin is de geestelijke strijd. De strijd tegen zonde, tegen keuzes maken die niet naar Gods wil zijn, is bovenal een geestelijke strijd. De vijand wil ons doen geloven dat het aan andere dingen ligt, maar Gods Woord zegt iets anders.

Toon volledige notities

2 Korinthe 10:3 “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.”

Dit is onze strijd, geen strijd naar het vlees, we hoeven niet fysiek te vechten met iemand. Dit is een geestelijke strijd, met een geestelijke tegenstander.

Efeze 6:12 “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

 • Satan, zoals Stan vorige week besproken heeft vanuit Job, is onze tegenstander. Hij en al zijn demonen zijn de “geestelijke machten van het kwaad”. Deze strijd en vijand zijn echt, dit is realiteit, dit is een Bijbelse zekerheid.

Vanaf het moment dat je tot geloof komt in Jezus, stap je het strijdveld op. Je stapt direct de geestelijke strijd in. Deze strijd gaat om zielen, om meer en meer naar Jezus’ wil gaan leven; deze strijd gaat om mensen bij God brengen.

 • Satan wil al deze dingen niet, hij wil niet dat jij en ik leven naar Gods wil. Hij wil niet dat we doen wat Gods Woord zegt, bidden, naar de kerk gaan, omgang hebben met broeders en zusters, preken luisteren, etc.
  • Waarom denk je dat je zo vaak ruzie hebt onderweg naar de kerk? Waarom denk je dat er zoveel gedoe is rond samenkomen met christenen? Waarom denk je dat bidden zo lastig is? Dat is allemaal geestelijke strijd.

We moeten niet onder elke steen een demon zoeken, het is niet zo dat wanneer jij een zondige keuze maakt je daar Satan de schuld van kan geven. Jij bent nog steeds degene die kiest wat je doet. Het is ook niet zo dat alle lastige dingen door Satan komen.

 • In de christelijke wereld zijn er 2 uitersten over de geestelijke strijd: 1) alles komt door Satan, 2) geestelijke strijd is er niet. De waarheid ligt in het midden, Satan veroorzaakt echt niet alles, maar we mogen hem en zijn demonen zeker niet onderschatten.
  • In de innerlijke strijd die we meemaken is de geestelijke strijd ook aanwezig. Ook hier zijn er mensen die alles op Satan gooien, of zeggen dat hij helemaal geen invloed heeft.

We moeten weten wat een juiste blik is, om ervoor te zorgen dat we overeind blijven in de geestelijke strijd.

1 Petrus 5:8 “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”

Petrus, geleid door de Geest, roept ons christenen op om waakzaam te zijn. Het woord voor ‘waakzaam’ betekent het volgende: “opletten, omdat anders door verslapping en traagheid je plotseling verrast wordt door een vernietigende plaag”

Wiersbe: “Satan is een gevaarlijke vijand. Hij is een slang die ons kan bijten wanneer we het het minste verwachten. Hij is een vernietiger (Abaddon en Apollyon betekenen beiden ‘vernietiging’) en een aanklager (Zach. 3:1-5, Ope. 12:9-11). Hij is machtig en intelligent, en heeft een menigte demonen die hem assisteren in zijn aanvallen tegen Gods kinderen (Efeze 6:10). Hij is een geduchte vijand; we moeten geen grappen over hem maken, hem negeren of hen onderschatten. We moeten ‘waakzaam’ zijn en onze gedachten onder controle hebben, als het aankomt op ons conflict met Satan.”

 • Dat is onze tegenstander, dat is de vijand die aanvalt in onze innerlijke strijd. Dit is de vijand die ieder mens van God wil afhouden (2 Korinthe 4:4), dit is de vijand die jou van God wil afhouden.

1 Johannes 4:4 “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.”

God wil dat we weten dat deze strijd er is, dat we een vijand hebben, dat we weten wat de strijd is en met wie. Daarom staat er zoveel in het Woord over Satan, de slang, de tegenstander, de vernietiger, etc. Gelukkig heeft God ons ook veel van zijn tactieken al gegeven, zodat we overeind blijven in de geestelijke strijd.

 1. Twijfelen aan Gods Woord

Genesis 3:1 “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?”

De eerste zin die we Satan zien spreken in het Woord is twijfel zaaien over Gods Woorden. Hij is een leugenaar (Johannes 8:44), door zijn leugens is hij ook een moordenaar. Hij houdt mensen van God en Zijn Woord af. En de belangrijkste manier is om mensen aan God en Zijn Woord te laten twijfelen.

 • Dit gebeurt ook bij christenen, we gaan twijfelen aan of Gods Woord wel op onze situatie van toepassing is. We gaan twijfelen of God wel overal aan gedacht heeft, of Gods beloftes wel voor mij zijn, of Zijn beloofde vergeving ook wel voor mij is.
  • Satan wil dat we twijfelen aan Gods Woord, omdat hij de kracht van Gods Woord kent. Hij weet dat hij niet op kan tegen de waarheid van Gods Woord, dus wil hij ons laten twijfelen, ons niet meer laten vertrouwen op dat Woord.

2 Korinthe 11:3 “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.”

Deze tactiek is zo krachtig, dat vele christenen niet naar hun Bijbel grijpen wanneer de geestelijke strijd oplaait. Veel christenen grijpen naar andere middelen om door de strijd heen te komen. We luisteren naar mensen, ‘professionals’, etc. i.p.v. naar God Zelf. Daarmee wint Satan; hij zorgt er zo voor dat we niet overeind blijven in de geestelijke strijd.

 1. God een leugenaar maken

Genesis 3:4-5 “Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.”

God had heel duidelijk gezegd wat Zijn wil was, wat Adam en Eva wel/niet mochten doen en wat de gevolgen waren. Na Eva te laten twijfelen aan Gods Woord, wil Satan Eva doen geloven dat God een leugenaar is. God heeft ‘A’ gezegd, maar Hij weet dat ‘B’ eigenlijk waar is.

 • Hiermee wil hij ons vertrouwen op God als Persoon onderuit halen. Als God over dit liegt, waar liegt Hij dan nog meer over? Houdt God dan wel echt van mij? Is Jezus dan wel voor mijn zonde gestorven? Waarom zou ik me inzetten voor een God Die tegen mij liegt?
  • Dit zijn allemaal twijfels die in ons hoofd opkomen, allemaal dingen die Satan ons influistert om ons weg te halen bij God. Hij kan onze redding niet afpakken, maar hij kan christenen wel passief maken.

Door God al leugenaar af te beelden, heeft Satan al zoveel christenen weggehouden bij God. Te veel christenen vertrouwen God niet, denken dat Hij liegt, zijn niet bereid voor 100% voor Hem te gaan. Allemaal doordat God als leugenaar wordt afgebeeld.

 1. Inspelen op ons vlees

Genesis 3:6 “En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Door het gesprek dat Eva met Satan had, ging ze anders naar de vrucht kijken dan voorheen. Ze zag opeens iets waarvan ze niet langer wist of Gods Woorden wel klopten, iets waar God over gelogen had. Toen opeens zag ze het volgende.

1 Johannes 2:16 “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”

De vrucht zelf was niet verkeerd, niet werelds, niet zondig; Gods gebod gaf haar vlees een aanleiding (Romeinen 7:8) om tegen God te kiezen.

 • De vrucht was “goed om ervan te eten”, dat is de “begeerte van het vlees”
 • De vrucht was “een lust voor het oog”, dat is de “begeerte van de ogen”
 • De vrucht was “begerenswaardig om er verstandig door te worden”, dat is de “hoogmoed van het leven”
  • Satan weet heel goed hoe wij in elkaar zitten. In alle geestelijke strijd zal hij een variatie op deze tactieken gebruiken om ons onderuit te halen.

Dit is waar wij tegen bestand horen te zijn, dit is waar wij ons tegen moeten wapenen. Zeker in de rare tijden waarin we leven; wij christenen horen overeind blijven in de geestelijke strijd.

Efeze 6:11 “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.”

 • God wil dat we stand houden, Hij heeft ervoor gezorgd dat we stand kunnen houden. Hij kent onze vijand, Hij kent ons; daarom geeft Hij alles dat we nodig hebben.

Om overeind te blijven, om de geestelijke, innerlijke strijd aan te kunnen gaan, heeft God ons de wapenrusting gegeven. En vooral, in de wapenrusting, wil Hij dat we inzien dat we zelf de strijd niet kunnen strijden; we horen volledig afhankelijk van God te zijn.

 1. Middel omgord met de waarheid (Efeze 6:14)

Jesaja 11:5 “Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.”

Niet alleen zag Paulus een Romeins soldaat voor zich, hij citeerde bij elk onderdeel ook het OT. Hij liet zien dat de wapenrusting al eerder door God beloofd was, dat we die nu alleen in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Jesaja 11 is een Messiaanse profetie; wat betekent dat dit naar Jezus verwijst.

 • Jezus had de waarheid om Zich, Gods waarheid. Jezus sprak altijd Gods waarheid, naar mensen, naar God, naar iedereen. Jezus werd geleid door Gods waarheid, Jezus hield Zich vast aan onwankelbare waarheid.
  • Dat voorbeeld horen wij te volgen, zeker vandaag de dag, in de laatste dagen. Er komt zoveel op ons af dat geen waarheid is, het is belangrijker dan ooit om vast te houden aan waarheid.

Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Dit is waarheid, dit is waar jij, christen, je aan vast moet houden. Als je dat niet doet, zal je wegglijden bij God, je zal in allerlei onwaarheid terecht komen. Waar bij de Romeinse soldaat de riem alles bij elkaar hield, doet Gods waarheid dat voor ons; zonder waarheid stort alles in.

 • Borstharnas van de gerechtigheid (Efeze 6:14)

Jesaja 59:17 “Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.”

Het borstharnas beschermt de belangrijke organen; hierdoor kan je strijden zonder bang te hoeven zijn dat je hart geraakt wordt. Gods gerechtigheid moet ons leiden, Gods gerechtigheid moet ons beschermen.

 • Eigen gerechtigheid is niet goed genoeg, alleen wat Jezus voor ons gedaan heeft is genoeg. Dat is waar we op moeten leren vertrouwen, dat is waar onze hoop op gevestigd moet zijn. Jezus heeft de strijd gestreden, Jezus heeft overwonnen. Dat is onze vaste hoop voor in de strijd.

Vertrouw op dat wat Jezus voor ons bereid heeft, wat Hij gedaan heeft. Dat is wat je zal beschermen, dat is wat Hij in de strijd aan doet. Dat is voor ons meer dan genoeg in de strijd. We moeten leren vertrouwen op een Ander, zodat we volledig door Hem beschermd leven.

 • Voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie (Efeze 6:15)

Jesaja 52:7 “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.”

Dit is de boodschap die God aan ieder mens wil brengen (2 Petrus 3:9), Hij wil jou, u en mij daarvoor gebruiken. Allemaal zijn wij die boodschapper die goed nieuws brengt; allemaal zijn wij die soldaat die de schoenen van bereidheid moeten aandoen.

 • De schoenen van de Romeinen hebben hun vele overwinningen bezorgd; God wil dat wij ons door Hem laten leiden in het brengen van het Evangelie. God wil dat we bereid zijn om altijd te delen over de hoop die we hebben (1 Petrus 3:15). Dat kan alleen door het Evangelie.
  • Dit is de taak die God jou en mij geeft. Satan wil niet dat we dit gebruiken, dat we dit doen. Maar het Evangelie maakt vrij, want het is Gods Woord. God wil dat Zijn Evangelie aan ieder mens verkondigt wordt, dat is onze taak.

De strijd hierin zit in het bereidwillig zijn en gaan. God wil iedereen gebruiken, op Zijn tijd, Zijn plek en Zijn manier. Wij mogen van God horen hoe, waar en wanneer Hij ons wil gebruiken. Wij hoeven alleen bereidwillig te zijn.

 • Schild van geloof (Efeze 6:16)

Psalm 18:31 “Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.”

Satan vuurt vurige pijlen op ons af (Efeze 6:16), dat is een geestelijke zekerheid die God ons vertelt. Daarom vertelt God ons ook dat we een schild nodig hebben, zodat we beschermd zijn. Dat schild is geloof, geloof in God; een rotsvast vertrouwen op Wie Hij is.

Guzik: “Gedachten, gevoelens, verbeeldingen, angsten en leugens – al deze dingen kunnen op ons af worden geslingerd door Satan als vurige pijlen. Geloof houdt ze tegen.”

 • Geloof dat wat God zegt waar is, geloof dat Zijn Woord meer waar is dan je eigen gedachten. Geloof dat Jezus voor jou gestorven is, dat God van je houdt; simpel geloof in God. Dat is het schild, want door dat geloof zal je situaties en mensen zien zoals God ze ziet.

En dat hebben we nodig, want de vijand gaat pijlen op ons afvuren. Hij weet dat dit effectief is, hij weet dat we hierdoor bang (kunnen) worden, hij weet dat dit ons kan afleiden van het doen van Gods wil. Aan ons de taak om te geloven, om dat schild op te heffen.

 • Helm van de zaligheid (Efeze 6:17)

Jesaja 59:17 “Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.”

Onze gedachten moeten beschermd worden en er is niks beters dan zaligheid, redding, om dat te doen. Deze zaligheid is namelijk Gods bevestiging dat we gered zijn, daarmee dat we geliefd zijn, dat we Zijn kinderen zijn, dat we een hoopvolle toekomst hebben bij Hem.

 • Vul je gedachten elke dag met de zekere hoop op je redding, want dat is wat je zal beschermen in de strijd die er om je gedachten woedt.

2 Korinthe 10:4-5 “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,”

Dat is wat Paulus tegen de Korinthiërs zei; ze moesten hun gedachten “brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” Dat is nodig, omdat Satan heel goed is in het spelen met onze gedachten. Je moet dit hardop in Jezus’ Naam uitspreken, zodat je gedachten terug zullen gaan naar de hoop op redding.

 • Laat je gedachten ajb niet gaan, pak Gods Woord op, zodat je door Hem geleide gedachten zult hebben.

Filippenzen 4:8 “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

 • Zwaard van de Geest (Efeze 6:17)

Jesaja 49:2a “Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen.”

Alles dat uit Gods mond komt, is een scherp zwaard. Alleen Gods Woord is krachtig genoeg om de vijand terug te dringen. In Lukas 4 zien we dat Jezus Zelf het Woord gebruikt om de vijand te verslaan, Hij deed dat niet uit eigen kracht.

 • Te vaak gaan we de discussie aan met Satan, maar hij is slimmer dan wij. Hij weet precies in te spelen op onze zwaktes, zodat we niet de juiste keuzes maken. Daarom moeten we Gods Woord de strijd laten voeren.
  • Dat betekent dat je Gods Woord moet kennen, serieus moet nemen. Verzen uit je hoofd leren, zodat je altijd waarheid paraat hebt. Structureel de Bijbel lezen, zodat Gods Woord een onderdeel van je leven, van je denken is.

Soldaten moesten oefenen met hun wapens voor de strijd, wij christenen moeten onszelf bekwamen voor de strijd door Gods Woord te lezen en bestuderen. We moeten leren kennen wat Gods Woord zegt en betekent, zodat de Geest dat door ons heen kan gebruiken als wapen tegen de vijand.

 • Alles in gebed (Efeze 6:18)

Deze strijd is alleen te strijden, en te winnen, in gebed. Gebed is zoveel krachtiger is in de strijd dan we ons beseffen. We horen “bij elke gelegenheid” te bidden, juist ook in de strijd.

 • Bidden maakt afhankelijk van God, dat is wat we nodig hebben in de strijd. De wapenrusting is niet bedoeld om alsnog zelf te gaan strijden; de wapenrusting hoort ons volledig afhankelijk te maken van God. De kracht van de wapenrusting komt door Hem.

Christen, de strijd is echt. De strijd is er dagelijks; jouw innerlijke strijd is onderdeel van de grotere geestelijke strijd die gaande is. Overeind blijven in de geestelijke strijd is Gods doel. Neem de door God gegeven wapenrusting, zodat je kan staan, kan strijden en je broeders en zusters kan helpen.

Als jij nog niet gelooft is deze strijd jou vreemd; maar dat betekent niet dat deze strijd niet echt is. Satan is elke dag bezig om jou weg te houden bij de waarheid, de waarheid dat God van jou houdt en daarom Zijn Zoon voor jou gaf. Jezus stierf voor jouw en mijn zonde, zodat wij nu de mogelijkheid hebben om voor eeuwig bij God te zijn. Geloof in Jezus, vraag vergeving voor je zonde en je bent gered.

             Christen, besef jij je dat deze strijd er is? Besef jij je dat je elke dag in een geestelijke oorlog bevindt? Beïnvloed dat wat jij dagelijks doet? Overeind blijven in de geestelijke strijd is Gods doel voor jou in deze strijd.

 • Besef wie de vijand is; hij wil je doen twijfelen aan Gods Woord, God een leugenaar maken, en inspelen op je vlees. Vraag God om je ogen te openen voor deze tactieken, zodat een Bijbels blik zult hebben.
 • Heb jij de wapenrusting aan? Vraag God om de wapenrusting, maar vooral dat je die zult gebruiken zoals Hij die bedoeld heeft.
 • Besef jij je dat God groter is? Satan is sterk, God is almachtig. In God is er overwinning. Laat je niet bang maken, besef Wie God is t.o.v. Satan.

Deuteronomium 20:4 “want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen.”