Pasen 2015 – Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20-21

Pasen 2015 – Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20-21

Pasen 2015

Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20-21

 1. Wij hebben eergisteren met z’n achtienen Goede Vrijdag gevierd bij Fam. de Haan thuis.
  1. Wij hebben echt heerlijk met elkaar tot de Heere gezongen én wij hebben uit Mattheüs 26 & 27 zo’n 125 verzen gelezen; dat is ruim 1.000% meer dan dat wij op de gemiddelde zon-dag met elkaar behandelen.
  2. Wij hebben o.a. stilgestaan bij het feit dat de dood van Jezus aan het kruis noodzakelijk was om mij/ons te kunnen vergeven van al onze zonden.
 2. De Bijbel leert ons dat Jezus in onze plaats aan het kruis ge-storven is. M.a.w. Zijn dood aan het kruis was plaatsvervang-end; door Zijn dood, mag ik voor eeuwig blijven leven!
  1. Deze plaatsvervanging kwam heel duidelijk naar voren toen wij naar de situatie rondom een zekere Barrabas keken.
   1. De gouverneur, Pontius Pilatus liet elk jaar een gevang-ene vrij tijdens het Pesach, het Joods Paasfeest.
   2. Nadat Jezus reeds gearresteerd en door Pilatus onder-vraagd was, kwam Pilatus tot de conclusive dat Jezus vol-komen onschuldig was. Dus vroeg hij aan de Joodse me-nigte of hij Jezus vrij moest laten.
 • Maar, de menigte schreeuwden het uit om Barrabas vrij te laten; dit terwijl Barrabas een veroordeelde misdadiger was.
Toon volledige notities
 1. Hierop vroeg Pilatus aan de menigte wat hij dan met Jezus moest doen. . . waarop de menigte het uitschreeuw-de dat Jezus gekruisigd moest worden.
  1. Ondanks Zijn onschuld werd Jezus geëxecuteerd en ondanks zijn schuld werd Barrabas vrijgesproken en vrijgelaten.
 2. Dit is precies wat er met mij gebeurde! Volgens de Bijbel ben ik schuldig; ben ik een zondaar. En voor mijn zonden hoor ik mijn eigen straf uit te zitten.
  1. Maar Jezus kwam en doordat Hij mijn straf op Zich genomen heeft, heeft Hij er voor gezorgd dat ik vrij-gesproken werd, vrijgelaten werd.
   1. En doordat ik in Hem geloof en omdat ik Hem navolg ben ik volkomen vergeven van al mijn zonden!
    1. Dit is wat wij op Goede Vrijdag hebben ge-vierd, dat door Jezus Christus de mensheid de mogelijkheid heeft gekregen om voor 100% ver-geven te worden van alle zonden!
   2. Nu heeft de vergeving van zonden allerlei gevolgen voor mij, het heeft allerlei voordelen voor mij. . .
    1. Tegelijkertijd vereist dit heel veel van mij! Sterker nog, het vereist onmogelijk veel van mij. Het vereist dat ik een Christen ben; en om Christen te zijn betekent dat ik ben als Christus en dat is menselijk gezien, onmogelijk.
   3. Als wij alleen maar Goede Vrijdag te vieren hadden, zonder Pasen, dan zouden wij totaal niets aan ons Christelijk geloof hebben want dan zouden wij niet in staat zijn om überhaupt een Christen te kunnen zijn.
    1. Kortom, Jezus’ opstanding uit de dood is essentieel voor het Christelijk geloof.
 • Nadat Jezus gekruisigd en begraven werd, waren Zijn volge-lingen helemaal ondersteboven van verdriet en hopeloosheid.

In de Evangeliën zien wij zelfs nadat Maria Magdalena de ver-rezen Heere met eigen ogen gezien had en dat aan de disci-pelen berichtte, dat zij haar niet geloofden.

Markus 16:9-16 –9En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Ma-ria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 10Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 11En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 12En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 13Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 14Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. 15En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”

 1. Totdat de discipelen Jezus met eigen ogen hadden gezien, was het voor hun gewoon over; einde verhaal. Maar. . .
 2. Wat Jezus betrof, was Zijn kruisiging de volbrenging van Zijn menselijk werk op aarde. Maar nu, nadat Jezus uit de dood was opgestaan brak de tijd aan om Zijn goddelijk werk te gaan verrichten; en aan dat goddelijk werk mogen wij meedoen.
  1. Dit werk zou dus onmogelijk zijn geweest als Jezus niet uit de dood was opgestaan.
  2. Vanmorgen wil ik één essentieel element gaan belichten over de impact dat de opstanding van Jezus op mijn/ons leven als Christen.
 3. In het Evangelie van Johannes, in Zijn afscheidstoespraak leert Jezus Zijn discipelen over de Heilige Geest.
  1. Johannes 14:15-17 –15Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
   1. Aan het begin van dit hoofdstuk zegt Jezus dat Hij terug gaat naar de hemel om een plek voor Zijn discipelen voor te bereiden. Hij zegt dus dat Hij hen gaat verlaten.
   2. Vervolgens zegt Jezus dat Hij God de Vader zal vragen om de Heilige Geest aan hun te geven.
 • Deze Heilige Geest, de Geest van de waarheid is bij hun en zal in hun zijn.
  1. Op het moment dat Jezus dit uitsprak was de Hei-lige Geest al met hun. Maar de Heilige Geest leefde nog niet ín hun.
   1. Dit is dus een belofte van Jezus dat de Heilige Geest in de toekomst inwoning bij Zijn discipelen zal krijgen.
    • Dit is nog vóór de kruisiging en opstan-ding uit de dood. Nu fast-forward naar Johan-nes 20 waarin Jezus reeds uit de dood is op-gestaan.
   2. Johannes 20:19-23 –19Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten wa-ren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23Als u iemands zonden ver-geeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blij-ven ze hem toegerekend.”
    1. Hier zien wij de belofte uit Johannes 14 in vervulling komen. Hier zien wij dat de Heilige Geest nu in hun kwam.
     1. Persoonlijk geloof ik dat de discipelen op dit mo-ment daadwerkelijk tot wedergeboorte waren geko-men.
      1. Heel belangrijk om te zien is dat het ontvan-gen van de Heilige Geest en het wedergeboren worden pas ná Jezus’ opstanding uit de dood mo-gelijk was. Nu dit. . .
     2. Handelingen 1:1-8 –1Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmis-kenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 4En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij ge-hoord hebt; 5want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 8…u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeru-zalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”
      1. Doordat Jezus uit de dood was opgestaan dien ik sowie-so een levende God. Jezus leeft voor eeuwig in Zijn ver-heerlijkte staat.
      2. Doordat Jezus uit de dood was opgestaan heb ik de Hei-lige Geest mogen ontvangen, heb ik de doop met de Heili-ge Geest mogen ervaren.
 • Door gedoopt te zijn met de Heilige Geest heb ik Gods kracht tot mijn beschikking om een Christen te kunnen zijn, om als Christus te kunnen zijn.
  1. Geen enkel andere godsdienst kan hier aan tippen. Want Jezus Christus is de enige die de dood overwonnen heeft.
  2. Jezus is de enige echte levende God van de Bijbel.
  3. Jezus is de enige die onze schuld op Zich geno-men heeft en ons de mogelijkheid geeft om 100% onschuldig en 100% rechtvaardig verklaard te worden.
  4. Jezus is de enige die ons het echte leven kan bieden, die ons vrede kan geven in het diepst van ons wezen, die ons vreugde kan geven ondanks alle narig-heid waarmee wij in het leven te maken krijgen.
  5. Jezus is de enige die ons wezenlijk kan verande-ren, die ons in het diepst van ons hart en in alle op-zichten kan verbeteren.
  6. Jezus is gekomen om ons te redden van de eeuwi-ge verdoemenis. Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven.
  7. Zalig Pasen, De Heere is werkelijk opgestaan!

 

 1. Door Jezus’ dood aan het kruis, door het vloeien van Zijn bloed is God een nieuw verbond met de mens aangegaan.
  1. God is de initiatiefnemer en Hij heeft de voorwaarden bepaald.
  2. Een verbond is tussen twee partijen. In dit geval tussen God en de mens. God biedt het aan, en het is aan de mens om ermee akkoord te gaan en ervoor te tekenen.
  3. Door te geloven dat Jezus Christus voor jouw zonden ge-storven is, ga je mee in de bepalingen van het nieuw verbond, maar om een legitieme contractant te worden wordt van je vereist dat je niet alleen in de bepalingen mee gaat, maar dat je jezelf volkomen geeft aan het vervullen van jouw verplich-tingen die het nieuw verbond van jou vereist.
   1. Markus 8:34 – “Jezus riep alle mensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij zei: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan.” (bgt)