Pasen 2022 – De opstanding verandert alles

Pasen 2022 – De opstanding verandert alles

Pasen 2022 (17-4-2022) De opstanding verandert alles

Vanochtend vieren we Pasen, een herhaaldelijke feestdag. Het kan voelen als ‘weer’ een Paasdienst, waarin we ‘weer’ gaan horen over Jezus en Zijn opstanding. Het kan voelen als een vrije dag, of als een verplichting om hier te zijn vandaag.

 • En met al deze gevoelens gaan we voorbij aan hoe geweldig en noodzakelijk Pasen voor jou en mij is. De opstanding verandert alles; en dat zal je missen als je niet op de juiste manier naar Pasen kijkt.

Lukas 24:1-8

De discipelen van Jezus hadden meerdere malen gehoord van Jezus over Zijn opstanding, ze begrepen er elke keer helemaal niks van. Elke keer waren ze met andere dingen bezig, vonden ze het geen goed idee, etc. Nu, Paaszondag, werden ze met de realiteit geconfronteerd.

 • Jezus was echt gestorven. Jezus was dood, hun Heere was niet meer onder hen. Ze hadden 3 jaar lang lief en leed met Hem gedeeld, ze hadden wonderen gezien, Zijn onderwijs gehoord en Hem in alles gevolgd. Nu was Hij weg.

De pijn die er door hen heen ging, de vragen, de moeite. Hadden ze alles voor niks meegemaakt? Was Jezus toch niet wie ze dachten dat Hij was? Had Hij alles gelogen en waren de wonderen nep? De discipelen waren mensen van vlees en bloed, met emoties en vragen zoals wij.

 • Ze waren niet verheven, ze gingen niet beter om met dingen dan wij. We zien dat ze continu aan het ruziën waren over wie de grootste was (Markus 9), dat ze weinig geloof hadden (Mattheüs 6). We zien echte mensen, met echte vragen en echte pijn.

Ze hadden ook niet hun theologie om op terug te vallen; hun hele leven hadden ze van rabbijnen, de schriftgeleerden, gehoord over de Messias. En op geen enkele manier kwam daarin voor dat de Messias zou gaan sterven; hij zou Rome wegsturen en Israël bevrijden van hun overheerser.

 • Daarom ‘corrigeerde’ Petrus Jezus ook (Lukas 4:8), toen hij dacht dat Jezus iets bedacht had dat niet in zijn eigen beeld paste. Het paste niet in zijn beeld van de Messias dat Jezus zou lijden, laat staan dat Hij zou sterven. En toch was het gebeurd.

Er zijn een hoop Bijbelteksten die wij, achteraf, zien als profetisch over Jezus’ opstanding. Dit was voor de discipelen iets dat totaal nieuw was, iets wat ze (waarschijnlijk) niet begrepen in de tijd dat Jezus dood was. Het is zeer begrijpelijk dat pijn, verdriet, vragen en moeite hun harten beheersten.

Hosea 6:1-3 “Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.”

 • Deze tekst wijst, achteraf, op de opstanding van Jezus. Dit wijst op het feit dat Hij Zichzelf als God heeft laten zien door dit te vervullen. Hij is opgestaan uit de dood, Hij is Degene Die ons zal verbinden, die ons leven geeft door Zijn Zoon heen.

Psalm 16:10 “Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.”

Ook deze tekst zal, in de verwarring van Jezus’ dood, niet opeens opnieuw geïnterpreteerd zijn door de discpelen. We zien dat ná Jezus’ opstanding Petrus dit citeert (Handelingen 2:31), maar dat is pas als hij het grotere plaatje ziet.

 • Ze konden niet terugvallen op hun superieure theologie, op het feit dat ze Zijn apostelen waren, etc. Dit was een tijd van verwarring, van vragen, van twijfel. Dat zijn namelijk de menselijke emoties die er zijn in tijd van dood, onzekerheid en het even niet meer weten.
  • Dat is waar de discipelen doorheen gingen deze dagen, dat is wat we goed moeten begrijpen. De reden dat we dit moeten begrijpen, is dat de opstanding hier verandering in bracht. De opstanding maakte alles anders.

De pijn van Maria Magdalena werd weggenomen toen ze haar Heere zag (Johannes 20:16). Wat een vreugde moet haar overspoeld hebben toen ze Hem zag, toen ze doorhad dat Hij niet meer dood was. Hoe blij moet ze zijn geweest, hoe vreugdevol verward; de opstanding maakte het verschil.

 • Ook de discipelen (Johannes 20:19-23) zagen Jezus, zij waren minimaal net zo verward. Door Jezus te zien werd voor hun ook alles anders; ze kregen een doel (Mattheüs 28:19), ze hadden hun Heere terug. Ze wisten nu zeker dat alles dat Hij gezegd had volledig waar was.
  • Wat een bevrijding was dat voor hen, na de 3 dagen met twijfels en vragen. Hoe ongelofelijk moet dit geweest zijn, hoe geweldig, hoe onbeschrijfelijk? Jezus was dood, ze hadden Hem dood zien gaan; maar nu leeft Hij weer!

De opstanding verandert alles, elke emotie, elke vraag, elke twijfel werd weggenomen. Er kwamen waarschijnlijk nieuwe vragen voor terug, maar die waren niet gebaseerd op Zijn dood. Door de opstanding was er hoop, was er leven, zekerheid en een nieuw begin.

 • De opstanding was heel praktisch voor de discipelen, het was een zeer praktische hulp in hun situatie. En dat is wat de opstanding voor ons ook mag zijn, zeer praktisch. De opstanding heeft allerlei praktische effecten in ons leven, effecten waar we van mogen genieten.

1 Korinthe 15:13-17 “En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.”

Dit is wat Paulus over de opstanding zei; het is cruciaal voor ons geloof. Zonder de opstanding hebben we een groot probleem, zijn we verloren (v18). Maar doordat Hij wél is opgestaan, zijn er geweldige zegeningen waar we naar mogen kijken, van mogen genieten en naar mogen gaan leven. De opstanding verandert alles, in positieve zin.

 • Zonder de opstanding hebben we een dood geloof, met de opstanding hebben we leven. Dat is waar het om gaat, de opstanding verandert alles. Met de opstanding hebben ze zekerheid, hoop, vertrouwen, een geweldige toekomst. Zonder de opstanding hebben we niks.
 • De kracht van de opstanding kennen

Filippenzen 3:10 “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,”

Paulus wilde alles dat hij in dit leven zelf had bereikt als minder zien dan het kennen van Jezus “en de kracht van Zijn opstanding”. Hij was onderweg om alles te bereiken dat voor zijn tijd belangrijk en aanzienlijk was; en toch was hem dat minder waard dan het kennen van Jezus en Zijn opstanding.

 • Doordat Jezus opstond uit de dood, is er nu de kans om Hem te kennen. Als Hij dood was gebleven, was die mogelijkheid er niet. En doordat Hij opstond uit de dood, wilde Paulus de kracht leren kennen die dat mogelijk had gemaakt.

Barnes: “Een van de dingen die een christen zeer ernstig zou moeten verlangen, is het voelen van de kracht van deze waarheid in onze ziel – dat onze grote Verlosser de banden van de dood gebroken heeft; leven en onsterfelijkheid gegeven heeft, en ons de belofte gegeven heeft dat onze lichamen zullen opstaan. Welke beproevingen kunnen we doorstaan met deze zekerheid? Wat is er te vrezen aan de dood als dit zo is? Wat voor glorie zien we voor ons als we aan de opstanding denken! Wat voor kleinigheden zijn de dingen die mensen hier zoeken, als die vergeleken worden met de glorie die van ons zal zijn, wanneer Hij ons zal laten opstaan uit de dood!”

Dit is de kracht die Paulus wilde leren kennen, dit is de kracht die er voor jou is in elke situatie. Dezelfde kracht die iets dat dood was tot leven bracht, is aanwezig in het leven van de christen. De wetenschap is het erover eens, als iets dood is, kan het niet meer tot leven worden gewekt.

 • De bovennatuurlijke kracht die het onmogelijke heeft gedaan, mogen we leren kennen in Jezus. Je mag God vragen om die kracht zichtbaar te maken in jouw leven, om jou te leiden in het leven naar Wie Hij is.

Als je aangeklaagd wordt, als je pijn en verdriet hebt, als het leven je toelacht; weet dat God de almachtige is. Weet dat Hij het onmogelijke kan doen en dat Hij Jezus uit de dood heeft opgewekt; de opstanding verandert alles. Dat is de Jezus Die je mag leren kennen en naar Wie je mag leven.

 • Levende hoop

1 Petrus 1:3-4 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.”

Door de opstanding is er hoop. Petrus zegt dat Hij je “opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus” Dat is wat de opstanding doet, dat is wat de opstanding je geeft; de opstanding verandert alles. In elke situatie, in alles dat er op je afkomt is er levende hoop.

 • Deze hoop is in meerdere dingen te zien; vooral in het feit dat er een geweldige eeuwigheid op je wacht. Deze hoop wijst je erop dat je eeuwig leven hebt en dat dat het allerbeste is dat je kan krijgen. Door de opstanding is er hoop en zekerheid van die hoop.
  • Dit verandert alles, want door deze hoop maakt het niet uit in welke situatie je zit, wat er op je af komt, e.d. Je hebt levende hoop, door wat Jezus voor jou gedaan heeft. Zijn opstanding is wat je nodig hebt, Zijn leven is het bewijs dat de eeuwigheid wacht.
   • Je mag leren leven naar wat Hij gedaan en bereikt heeft, i.p.v. naar wat de wereld op je afslingert. In Christus, door Zijn opstanding mag je zeker en vast vertrouwen op de toekomst, de beste toekomst die er is.
 • Deze hoop is ook dat je erop mag vertrouwen dat God nu bij je is en dat Hij je nu draagt in elke situatie. Dat betekent niet dat Hij je uit elke situatie haalt of dat je leven nu alleen maar voorspoed, gezondheid en rijkdom zal zijn. Dat is niet wat God ons belooft.
  • Hij belooft dat Hij altijd bij ons zal zijn (Mattheüs 28:20), Hij belooft dat Hij ons kracht zal geven (Jesaja 41:10), Hij belooft dat de omstandigheden ons niet omver zullen halen (Jesaja 43:2). Hij is namelijk groter en Hij is bij ons.
  • Daar mag je op leren bouwen en vertrouwen, je mag leren leven naar het feit dat Hij Die God is. Jezus’ opstanding uit de dood bevestigt dat God is Wie Hij zegt te zijn, en dat geeft ons een levende hoop.
   • Jezus’ opstanding uit de dood geeft ons toegang tot de God van hoop (Filippenzen 4). Door wat Hij gedaan heeft mogen we nu bij God komen, met alles wie we zijn en alles dat we hebben; wetende dat Hij alles aan kan.

Er is hoop voor nu en hoop voor de toekomst, “door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.” Dat geeft ons een geweldige erfenis in de hemel, een geweldig perspectief en zekerheid voor het hier en nu. Jezus heeft dat voor jou bewerkt aan het kruis; vertrouw Hem en vraag Hem om die hoop.

 • In nieuw leven wandelen

Romeinen 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”

Niet alleen is er hoop, we hebben ook nieuw leven van God gekregen. Hij heeft ons hoop voor dit leven gegeven, maar ook de manier om te wandelen in dit leven. Hij wil niet dat we vast blijven zitten in hoe het leven was vóór we tot geloof kwamen, we mogen nu in nieuw leven wandelen.

 • Paulus praat hier over de doop als een beeld van Jezus’ opstanding uit de dood. Dat is wat de doop ons laat zien, maar het gaat vooral om het resultaat van Jezus’ opstanding, wandelen in nieuw leven. Leven naar het nieuwe leven dat we gekregen hebben in Christus.

Efeze 4 omschrijft het als de oude- en de nieuwe mens. Door ons geloof in Jezus hebben we een nieuwe natuur gekregen, we zijn helemaal vernieuwd (2 Korinthe 5:17). Die vernieuwing hoort ook een bepaalde manier van leven voort te brengen in ons, “nieuw leven” waar we in horen te wandelen. De opstanding verandert alles; het geeft nieuw leven.

 • Dat nieuwe leven is anders dan het oude leven, want het nieuwe leven is gebaseerd op Jezus’ opstanding uit de dood. In het nieuwe leven draait het niet meer om wat jouw zondige vlees wil, maar draait het om wat God wil. Het nieuwe leven is compleet anders.
  • Het is tot Gods eer (Jesaja 43:7); je bent gemaakt om God te eren. Dat is waar de focus van het nieuwe leven ligt, bij God. Niet langer bij je eigen wil bereiken, maar jezelf verloochenen om volledig voor Hem te leven (Lukas 9).
  • Het is door Gods kracht (Zacharia 4:6); de Geest van God woont in de christen (1 Korinthe 3), Hij geeft kracht voor de dag. Hij is degene Die jou kan en wil leiden om Zijn wil te doen. Hij is de enige Die jou in staat kan stellen om Zijn wil te doen.
   • Daarom is het nieuwe leven ook een afhankelijk leven, volledig afhankelijk van Wie Hij is. Hij en Hij alleen kan dit doen, Hij is de bron van kracht voor het nieuwe leven dat Hij gegeven heeft. Je mag dit dus ook van Hem verwachten.
  • Het is gericht op heiligheid (1 Petrus 1:15-16). De standaard van het leven voorheen, was alles dat ik wilde, alles dat ik goed vond voelen. Nu is de standaard veel hoger, namelijk heilig, zoals Hij heilig is. Dat is een lat die ik niet kan halen.
   • En dat is precies waarom dit nieuwe leven alleen kan door Gods opstandingskracht. Alleen Hij kan ons in staat stellen om dit te doen, alleen Hij kan dit in ons bewerken. De opstanding laat Zijn kracht zien, die is genoeg.
 • Iemand Die voor ons pleit (schuld gevoelens)

Romeinen 8:34 “Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.”

Jezus is opgestaan uit de dood, o.a. om voor ons te pleiten. De opstanding verandert alles, ook voor onze schuld(gevoelens). VanDale zegt dat ‘pleiten’ betekent: ‘voor het gerecht de zaak van partijen bevorderen en verdedigen’. Wij mensen hebben allemaal een rechtszaak met God; Hij is de rechtvaardige Rechter (Psalm 7), wij worden aangeklaagd.

 • Satan, onze vijand, is de aanklager (Openbaring 12:10); hij klaagt mensen bij God aan voor de zonde die ze begaan hebben. Het helpt dan niet dat wij allemaal zondaren zijn (Prediker 7:20) en daarom allemaal straf verdienen.
  • Het aanklagen doet hij niet alleen naar God, maar ook naar ons. Op het moment dat je iets doet wat niet naar Gods wil is, gaat Satan in je oor fluisteren dat je schuldig bent en dat je dom en stom bent. Dat God niet meer van je houdt, etc.

Dat is waar Jezus als Degene “Die ook voor ons pleit.” om de hoek komt kijken. Hij weet wat we hebben gedaan, Hij is ervoor gestorven; Hij weet ook dat Hij de straf gedragen heeft, Hij stierf. En nu is Hij opgestaan; er is aan de straf voldaan, geloof in Hem levert eeuwige vergeving op.

 • Dan heeft Satan niks om op te bouwen. We zijn vergeven, zijn hele zaak valt uiteen. Jezus verdedigt onze zaak, Hij laat zien dat Hij de straf gedragen heeft. Je hoeft niet gebukt te gaan onder schuld, Jezus heeft alles gedragen. Ga naar Jezus en ontvang Zijn bevrijdende vergeving.

Hebreeën 9:14 “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”

Laat je niet aanklagen, Jezus pleit voor jou. Ga naar Hem toe met alles waarmee je aangeklaagd wordt, houd je vast aan het feit dat God Zelf zegt dat je eeuwig vergeven bent (Hebreeën 9:12). Richt je ogen op Hem, zodat je alleen zal leven naar Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft; i.p.v. de aanklacht.

De opstanding verandert alles. Door Zijn opstanding hebben we nu de mogelijkheid tot een relatie met God, hebben we een familie in Christus (Fellowship), mogen we weten dat God ons altijd leidt en draagt. Je mag gaan zien dat Hij bij je is en dat Zijn liefde zichtbaar is in het offer aan het kruis.

 • De opstanding is cruciaal, is geweldig en verandert alles. Dat is wat we vieren vandaag, dat is waar we dankbaar voor zijn. We mogen de kracht van de opstanding leren kennen, leven in hoop en nieuw leven en dat allemaal zonder schuldgevoelens.

Jezus’ opstanding geeft iedereen de kans om gered te worden, om eeuwige vergeving te ontvangen. Jij mag geloven in Jezus, zodat ook jij gered bent van de eeuwigheid gescheiden van Gods goedheid (in de hel). Geloof in Jezus, dat Hij Gods Zoon is en je bent gered (Handelingen 16:31).

Christen, de opstanding verandert alles. Door de opstanding is er zekerheid, is er redding, hebben we een levende God. De opstanding is cruciaal.

 • Hoe goed ken jij de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan? Vraag God om dat te laten zien.
 • Heb jij, en leef je naar, levende hoop? Bid dat God je daarin zal laten groeien.
 • Wandel jij in nieuw leven?
 • Laat je niet langer aanklagen, leef in Gods vrijheid.

Johannes 11:25-26 “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?”