Paulus’ gebed voor de gemeente – Efeze 3:13-21

Paulus’ gebed voor de gemeente – Efeze 3:13-21

2 weken geleden hebben we samen gekeken naar Efeze 3:1-13, waarin Paulus uitlegt hoe bijzonder het is dat Jood en heiden 1 zijn in Christus. Hij heeft uitgelegd dat het voor de Jood een ongekend iets was, maar dat ook de engelen en demonen niks snappen van die eenheid. Ook snappen ze niks van de kerk, want dat was door God verborgen gehouden. Vandaag gaan we kijken naar Paulus’ gebed voor de gemeente.

Toon volledige notities

Het stuk tekst dat we vandaag behandelen is een prachtig stuk. Het zit vol met Paulus’ hart voor de kerk, Gods hart voor de kerk en Paulus’ ontzag voor God. Volgens sommige commentatoren zit er een parallel tussen dit stuk en de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8, Paulus wijdt de kerk hier in tot dienstbaarheid aan God.

v14-15

v14

Paulus’ reactie op alle dingen die hij hiervoor gezegd heeft, is aanbidding. “Om deze reden” gaat over Efeze 3:12, de toegang die we in Christus tot God de Vader hebben. In het OT werd een Hebreeuws woord gebruikt dat zowel neerknielen als aanbidden betekent. Neerknielen is een vorm van aanbidding naar God toe, een vorm van volledige overgave aan Hem.

 • Het enige dat Paulus kan bedenken na de geweldige dingen die hij aan de kerk in Efeze wil leren, is God grootmaken. God alle eer geven, God aanbidden. Paulus ziet geen andere optie dan in volle overgave God aanbidden.
  • Het knielen was een houding van overgave, onderworpenheid aan God, juist ook in de gebeden naar God.
 • Terugkijken op de Efeze brief: Paulus herkent en erkent dat God hem een nieuwe identiteit gegeven heeft, dat God wil dat hij God beter leert kennen. Paulus beseft steeds meer dat God hem door genade gered heeft, hij heeft door dat er een kruiscultuur in de kerk hoort te zijn door Jezus’ werk aan het kruis. Paulus ziet dat de kerk één hoort te zijn door Jezus’ werk. Ook ziet hij hoe bizar dit feit is voor zowel Jood als heiden, maar ook voor de hemelse gewesten. Al deze dingen, Gods hand hierin, Gods leiding, Gods liefde en genade; al die dingen brengen Paulus tot aanbidding.
  • Christen, wat doen deze dingen met jou? Als jij hoort wat God voor jou gedaan heeft, ben jij onverschillig, hard van hart, of ga jij God aanbidden? Ga jij God aanbidden omdat je niet snapt dat Hij dit gedaan heeft, waarom jij en dat je niks anders kan dan God alle lof en eer geven?
  • Als jij nog niet gelooft, God heeft al deze dingen voor jou. Hij wil jou zegenen met alle geestelijke zegen die je nodig hebt, Hij wil jou redden van je zonde. Hij wil niet dat je naar de plek gaat die je verdient door je zonde, de hel, maar juist dat je eeuwig bij Hem bent. God wil graag dat jij net als Paulus je knieën buigt voor Hem, omdat je gaat zien hoeveel Hij van jou houdt. Accepteer Zijn aanbod, geloof in Jezus en je zal gered zijn, je zal eeuwig leven hebben, je zal God zien voor Wie Hij is.

v15

We worden aangenomen als kinderen van God (Efeze 1:5), waarbij we ook een andere naam krijgen. Onze kinderen krijgen onze achternaam, God geeft Zijn kinderen een naam die bij Hem past. Alle geslachten van door de eeuwen heen die voor God kozen, krijgen allemaal een naam die bij God past. Het gaat zowel om de geslachten die al in de hemel zijn, als de geslachten die nog op de aarde zijn.

v16-19

Hier gaat Paulus 4 “opdat” statements maken, v16, v17, v18-19a en v19b. Al deze statements zijn dingen die Paulus de kerk toe bidt. Alle 4 deze statements zijn dingen waarin de kerk voor elkaar hoort te bidden.

 • Kracht (v16) van God
 • Diepte (v17) in de relatie met God
 • Begrijpen en kennen (v18-19a) van Gods liefde
 • Vervulling (v19b) met Gods volheid

Kracht van God

v16

Paulus’ eerste gebed voor de kerk is dat ze gesterkt mogen worden. Het woord voor gesterkt wijst op dat de ontvanger van de kracht passief is, de ontvanger ontvangt alleen. De kracht waar Paulus voor bid, is het Griekse Woord dunamis, wat kracht van God is om iets te doen. Deze kracht, dunamis, wordt gegeven door Zijn Geest, deze kracht is Zijn Geest.

Handelingen 1:8 “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

Te vaak stoppen christenen hier met lezen over kracht van God, te vaak laten we het laatste stuk weg van deze zin. De kracht waar Paulus het over heeft is kracht in de innerlijke mens. Kracht in je hart en je hoofd om dingen aan te kunnen.

2 Korinthe 12:9a-10 “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

 • Dat is hoe Paulus de kracht van God zag. De kracht die we nodig hebben op het moment dat we het zelf niet meer kunnen. Dat is soms ook het punt waar God ons wil hebben. Hij wil namelijk dat we afhankelijk zijn van Hem, Hij wil dat we inzien dat we het zelf niet kunnen. Hij wil dat we afhankelijk zijn van Hem, van Zijn kracht.
  • Soms is het nodig dat God ons tot het einde van onze eigen kracht brengt, zodat we aan het begin van Zijn kracht komen. Soms is dat nodig om onze verdediging, onze eigen kracht, etc. af te breken zodat we op Hem gaan vertrouwen, op Zijn kracht.

Gelukkig mogen we weten dat er bij God niet zomaar kracht is, maar Gods kracht. Hij heeft ook niet een beetje van die kracht, Hij geeft niet een beetje, Hij geeft “naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,”. Het woord dat Paulus gebruikt wijst erop dat hij op Gods perfectie gericht is. God is perfect, in alles, altijd. God zal alles wat Hij doet perfect doen, want Hij is perfect. In die perfectie geeft Hij kracht.

 • God geeft niet een beetje kracht, Hij geeft ook niet veel kracht, Hij geeft vanuit de rijkdom van Zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid is oneindig groot, dus heeft Hij oneindig veel kracht om te geven. Er is altijd meer kracht bij Hem.
  • Waar is die kracht voor nodig? Om te leven naar Zijn wil. Om Zijn wil te doen richting de mensen om je heen; man, vrouw, collega’s, mensen op straat, etc. Om de dag door te komen. Om ‘nee’ te zeggen tegen verleiding. Om te getuigen tegen mensen over Wie Jezus is. Romeinen 8:26 De Geest helpt ons in onze zwakheden.
  • Zo zijn er nog veel meer dingen waar we Gods kracht voor nodig hebben. We hoeven er alleen maar om te vragen. Jakobus 4 leert ons dat we niet hebben, omdat we niet vragen; we mogen God altijd om meer kracht in de innerlijke mens vragen. Hij heeft altijd meer.
   • Als christen heeft God deze kracht altijd voor je klaar staan, je moet Hem er alleen om vragen. Bid dat God je dit zal geven.
   • Als jij nog niet gelooft, waar haal jij je kracht voor de dag vandaan? Hoop je dat de volgende dag beter is dan de vorige? Sleep je je van dag naar dag? God heeft hoop voor je; een bron van oneindige kracht waar je elke dag uit kan en mag putten. Geloof in Hem, accepteer Jezus als Verlosser en Heere en Hij zal je geven wat je nodig hebt.

Diepte in de relatie met God

v17

Als je die innerlijke kracht gaat ontvangen, zal je ook gaan groeien in je relatie met God. Je relatie met Hem zal steeds dieper worden, wat Paulus’ 2e gebed voor de gemeente is.

Het Grieks in Efeze 3:17 wijst erop dat Jezus een permanent bewoner van ons hart moet worden, Hij moet Zich comfortabel en thuis voelen. Dit spreekt van een steeds dieper wordende relatie met Christus .

Wat er dan gebeurt, is dat we Gods liefde in ons krijgen. Jezus, Die liefde is, woont in ons hart. Die liefde moet ruimte in ons leven krijgen, we moeten namelijk in die liefde geworteld en gefundeerd zijn.

 • Geworteld: Het idee van geworteld is het idee van een boom. De wortels van een boom zijn wat een boom sterk maakt en ze verplaatsen vocht/levenskracht naar de takken.

Psalm 1:1-3 “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een  boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”

 • Als christenen horen wij stevig te staan in de liefde van God. We horen te groeien in die liefde, we horen die liefde steeds beter te leren kennen. God wil laten zien dat er altijd meer kanten zijn aan Zijn liefde. Hoe wil Hij dat doen? Door Zijn Woord heen. We horen Zijn Woord te lezen, te bestuderen, we horen Hem beter te leren kennen. We horen te groeien in de diepte van onze relatie met Hem. Als er dan situaties komen waarin we wankelen, dan kunnen we terugvallen op die liefde, op dat waar we stevig in staan.
 • Ook zijn wortels belangrijk voor het verplaatsen van vocht naar de takken en blaadjes. De boom leeft van wat de wortels ophalen. Zo werkt het ook voor de christen. We horen ons leven te vinden in Gods liefde.

Warren Wiersbe: “Als er kracht in het christelijk leven moet zijn, moet er diepte zijn. De wortels moeten dieper en dieper in de liefde van Christus gaan.”

 • Gefundeerd: Het Grieks wijst op het fundament leggen van de ziel en dat dit iets is dat je overkomt, wij zijn passief in het leggen van dit fundament. Paulus wil hiermee zeggen dat dit fundament niet door onszelf gelegd wordt, maar door Iemand anders.

Efeze 2:20-22 “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.”

 • Jezus is het fundament van de christen. Jezus geeft ons stabiliteit en juiste grond om op verder te bouwen. Het fundament is het belangrijkste gedeelte van een gebouw, zonder goed fundament heb je niks.
  • Het fundament geeft stabiliteit. Jezus is onze stabiliteit, Jezus verandert nooit (Hebreeën 13:8). Zijn liefde voor ons zal nooit veranderen. Dat is de vaste grond waar we op mogen staan. Niks wat wij doen zal Gods liefde voor ons veranderen, verminderen of weghalen.
  • Christus is de juiste grond om op verder te bouwen. Voor een gebouw is de juiste ondergrond heel belangrijk, want dat bepaalt het gebouw (vorm, gewicht, hoogte, materialen, etc.) Met Jezus als perfecte ondergrond, kan God verder bouwen. Hij wil ons veranderen naar Zijn evenbeeld, Hij wil in ons dingen gaan bouwen die eeuwig zijn. Daarvoor heeft Hij Jezus als ondergrond nodig. Jezus’ liefde is dat fundament. ‘Als je niet diep gaat, kan je niet hoog bouwen.’
 • Christen, wat is jouw fundament? Ben jij geworteld in Christus’ liefde? Zorg dat jij elke dag meer en meer geworteld bent in Hem. Lees Zijn Woord, heb contact met christenen, luister naar preken, vind je rust in de Heere. Zorg dat je opgebouwd wordt in de dingen van de Heere, dat gaat je houvast, een basis en zekerheid geven. Heb jij die liefde die God voor jou heeft ook voor je mede-christenen? (Galaten 6:10) Jezus heeft gezegd dat christenen herkend zullen worden aan de onderlinge liefde (Johannes 13:35), daar heb je dit fundament, deze wortels voor nodig.
 • Nog-niet-gelovige, wat is jouw fundament? Waar haal jij je kracht voor de dag vandaan? Wat zijn de dingen die jou overeind houden? Heb jij rust? Jezus heeft zo’n geweldige liefde voor je, Hij houdt zo veel van jou. Die liefde kan de basis zijn voor jouw leven. De liefde die voor jou stierf aan een kruis, de liefde die jouw zonde en straf droeg. Die liefde wil jouw basis zijn. Neem Hem aan.

Begrijpen en kennen van Gods liefde

v18-19a

Het logische gevolg van eerst innerlijke kracht en daarna de steeds dieper wordende relatie met God, is dat we God meer en meer gaan begrijpen en kennen, specifiek Zijn liefde in en door alles heen.

Het begrijpen dat Paulus noemt, gaat over het snappen met ons verstand. Paulus wil, net zoals hij in Efeze 1:18 zei, dat we dingen van God snappen. Dit begrijpen is niet iets dat in 1x gebeurt, Paulus gebruikt het Griekse woord in de oneindige vorm, we hebben eeuwig nodig om dit te begrijpen. Tegelijkertijd bid hij de kerk toe dat ze de kracht van God zullen ontvangen om Zijn liefde te snappen.

 • Hoe goed kennen wij Gods liefde? Hoe goed snappen we hoe groot Gods liefde is voor ons? Die liefde is zo onmetelijk groot, het is niet te bevatten. Het is niet te begrijpen, en toch horen we te groeien in het begrip van Zijn liefde.
  • Paulus wil dat de kerk ziet hoe breed Gods liefde is, namelijk dat Hij van de hele wereld houdt (Johannes 3:16).
  • Paulus wil dat de kerk de lengte van Zijn liefde ziet, eeuwig (Psalm 90:2, 1 Johannes 4:8).
  • Paulus wil dat de kerk de diepte van Gods liefde ziet, namelijk dat Hij elke zonde kan en wil vergeven, op 1 na (1 Johannes 1:7).
  • Paulus wil dat de kerk de hoogte van Gods liefde ziet, wij mogen met Hem de eeuwigheid doorbrengen (Romeinen 6:23).
   • Dit is wat in ons hart hoort te leven. Dit is iets waar in mogen groeien, waar we God in en voor mogen danken. God is zo goed, zo genadig, zo ontzettend liefdevol. God wil dat we Hem kennen zoals Hij is. 1 Johannes 4:8 leert dat God liefde is, dus door Zijn liefde te leren kennen, leren we God Zelf kennen.

Dit horen we samen met de heiligen te doen, samen Bijbelstudie, fellowship om te horen wat God aan het doen is in de ander. Christen zijn doe je niet alleen, we staan samen in de race, samen in het leven. Samen mogen we de Heere en Zijn liefde beter en beter gaan begrijpen. Samen mogen we zien dat er zoveel rust en zekerheid is in die liefde. We mogen rusten in het feit dat God oneindig veel van ons houdt, rusten in het feit dat Hij die liefde nooit weg zal nemen.

We mogen die liefde niet alleen begrijpen, maar ook kennen. Dit kennen lijkt in het NL veel op begrijpen, het Grieks wijst op ervaringskennis. We mogen die liefde ervaren, waardoor we die liefde kennen. Het is zo belangrijk dat we Zijn liefde eerst zelf ervaren, want dan weten we waar we het over hebben, dan kennen we Zijn liefde. Ook dit woord staat in de oneindige vorm, dus ook dit kennen van Gods liefde duurt eeuwig.

 • Deze liefde kennen lukt niet met een groot brein, lukt niet met slim zijn. Dit gaat echt om het ervaren dat God van je houdt, ervaren dat God zo ontzetten veel van je houdt. Ervaren dat God je zonde vergeven heeft, omdat Hij van je houdt. Ervaren dat God wil dat je bij Hem bent, omdat Hij van je houdt. Ervaren dat God je rust wil geven, omdat Hij van je houdt. Ervaring is niet alles, maar wel belangrijk. Dit moet overgaan in liefdevol vertrouwen.

Beide dingen, het kennen en begrijpen, zijn dingen die God aan ons geeft. De Heilige Geest legt de dingen van God uit, ook Zijn liefde. We mogen dit aan de Heere vragen, “leg mij Uw liefde uit, doe mij Uw liefde kennen”. God zegt in Zijn Woord dat als we bidden naar Zijn wil dat we krijgen waar we om vragen, dit is zo’n gebed. God gaat laten zien hoeveel Hij van jou houdt, dat wil Hij graag.

 • Christen, bid dit gebed. Leer Zijn liefde beter kennen. Spendeer tijd aan het begrijpen van Zijn liefde, leer rusten in Zijn liefde.
 • Nog-niet-gelovige, vraag God om Zijn liefde te openbaren. Vraag Hem oprecht om te laten zien Wie Hij is, vraag Hem Zijn liefde te tonen. Het is het allerbeste wat je ooit zal overkomen, het begrijpen en kennen van Zijn liefde.

Vervuld met de volheid van God

v19b

Innerlijke kracht, meer diepte in de relatie met God, Zijn liefde begrijpen en kennen, lijden er allen toe dat we meer en meer van Hem willen.

Het laatste deel van Paulus’ gebed voor de kerk in Efeze, is dat ze gevuld zullen zijn met de volheid van God. Paulus bid specifiek dat ze tot hun volledige capaciteit gevuld zullen zijn, tot het randje. Het woord dat hij gebruikt is ook een passief woord, oftewel als christen heb je geen taak hierin, anders dan er om vragen en te ontvangen.

 • Kolossenzen 2:9 leert ons dat in Jezus de volheid van God is. We horen Jezus in ons te hebben. Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest, Hij is Gods aanwezigheid op aarde (1 Korinthe 6:19).
 • Paulus heeft het niet zomaar over vervuld worden, maar vervuld “tot heel de volheid van God”. Dat is een onbegrijpelijk statement. God is oneindig, dus is Hij oneindig vol. Tot die volheid wil Paulus dat we vervuld worden met de Geest van God.
  • Wat betekent dit nou praktisch? Wat kan ik hiermee in mijn dagelijks leven? Dit betekent dat we God elke dag om rust mogen vragen, rust die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7). We mogen God elke dag om genade vragen (Jakobus 4:6), barmhartigheid (Klaagliederen 3:22-23), Zijn liefde (1 Johannes 4:16). Kracht voor de dag (Filippenzen 4:13), etc. Er is zoveel wat God aan ons wil geven, namelijk alle geestelijke zegen die we nodig hebben (Efeze 1:3).
   • Christen: vraag jij God om dit soort dingen? Vraag jij God om met Zijn volheid in jou te wonen? Bid jij dit voor andere mensen, voor de kerk? Bid jij dit voor de ongelovigen om je heen?
   • Niet-christen: God heeft dit ook voor jou, God wil dit zo graag aan jou geven. God houdt zo ontzettend veel van jou, Hij wil dat je dit aanneemt. De enige voorwaarde voor deze dingen, voor de volheid van God in jouw leven, is geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. God is zo goed, zo groot, zo fantastisch; Die God wil jou als Zijn kind hebben, die God heeft al deze dingen voor jou. Geloof in Hem.

Paulus’ gebed voor de kerk in Efeze gaat uit van groei, van niet stil staan. God wil dat we continu meer van Zijn innerlijke kracht vragen, meer diepte in onze relatie met Hem krijgen. Hij wil dat we continu meer begrijpen en kennen van Zijn liefde en dat we continu meer gevuld worden met Zijn volheid.

Het klinkt misschien alsof dit alleen maar hard werken is, maar dat is niet zo. Het is een genot om God beter te leren kennen, dat is waar ik mijn rust elke dag vind. Mijn rust zit in het feit dat God al deze dingen voor mij heeft, dat Hij dit graag wil. Hij heeft namelijk alles voor mij, jou, ons, dat elke dag nodig is, ook rust in deze hectische en drukke maatschappij.

v20-21

v20

Na alle fantastische dingen die Paulus aan het opnoemen is, de dingen waar hij voor bid voor de gemeente in Efeze, rest hem maar 1 ding: God aanbidden. Paulus laat hier zien wat echte aanbidding is, namelijk God grootmaken om Wie Hij is.

 • Paulus zet God op Zijn plek, namelijk de allerhoogste plek. Paulus maakt duidelijk dat God almachtig is, dat Hij veel meer kan dan wij ooit zullen kunnen snappen. Denk daar eens over na; wij kunnen goed fantaseren over dingen, ook over macht. Bedenk dan dat wat wij allemaal samen ook maar kunnen bedenken, niks is in vergelijking met hoe machtig God daadwerkelijk is. Hij is zo groot, zo machtig, zo bizar, het is niet te bevatten.

Job 38:8-13 [Opzoeken in Bijbel]

 • Die God, heeft Zijn kracht in ons gestopt. Die God wil een relatie met de mens hebben, Die God wil dat jij en ik Hem beter gaan leren kennen. Zie je hoe bizar dat is? Zie je hoe idioot dat is? Dat gaat tegen alle menselijke logica in, en toch is het logisch voor God.
  • Het werk waar Paulus het over heeft is Gods werk van ons veranderen naar Zijn evenbeeld. God houdt zoveel van ons dat Hij ons aanneemt zoals we zijn, maar Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten. Hij gaat de dingen uit ons weghalen die niet goed zijn, die niet naar Zijn wil zijn. Dat werk is waar Paulus over praat, Gods innerlijke kracht, de geestelijke zegen van de Heere.

v21

Paulus aanbidt God, ‘omdat U zo groot bent, omdat U in ons aan het werk bent’:

 • God zij alle eer.

De kerk hoort zichzelf continu af te vragen, is wat we doen tot eer en glorie van God? Doen we deze dingen omdat God het van ons vraagt, of omdat mensen het van ons vragen?

 • De kerk hoort alleen door Jezus Christus dingen te doen. Aangezien de kerk uit mensen bestaat, is de vraag wie/Wie bepaalt wat jij doet? Ben jij actief op zoek naar wat God van jou vraagt? Ben jij op zoek naar die dingen die God eren, die dingen die God van je vraagt?
 • God zij alle eer, in en door elk geslacht/familie, tot in alle eeuwigheid.

God zal altijd de eer, de glorie, de aanbidding krijgen die Hij verdient, want Hij is God. Nu is onze kans om te kiezen om Hem te aanbidden.

 • De God die zo ontzettend veel van je houdt, de God die zoveel voor jou gegeven heeft, de God die zoveel voor jou klaar heeft staan. Die God nodigt jou uit om in Hem te geloven. Die God wil graag dat jij je leven aan Hem geeft, dat jij je zonde aan Hem geeft. Die God wil graag dat jij Zijn kind wordt, zodat jij Hem kan aanbidden zoals Hij is. Geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij voor jouw zonden gestorven en opgestaan is. Geloof dat Hij jouw straf gedragen heeft en dat jij daardoor nu in de hemel kunt komen.
 • Vandaag is de kans om je leven opnieuw aan Die God toe te wijden. Vandaag is de kans om weer te gaan zoeken naar de dingen die Hem behagen, die Hem aanbidden, i.p.v. dingen die dat niet doen. Vandaag is de dag om Zijn wil weer boven jouw wil te zetten; Hij is alwetend, jij en ik niet.

Paulus begon met bidden voor kracht, kracht in de innerlijke mens. Door de kracht van God zullen we groeien in diepte, zullen we stevigere wortels en een beter fundament hebben. Met die groei in diepte zullen we de liefde van Christus meer en meer kunnen kennen en begrijpen. En door die groei in het kennen van Zijn liefde, zullen we gevuld worden tot de volheid van God. Dat is Paulus’ gebed voor de gemeente.

 • Christen, waar bid jij voor? Paulus zit gevangen in Rome, hij kan nergens heen, en toch zie je hem nergens vragen om bevrijding van zijn situatie. Hij is aan het bidden voor de gemeente, hij bid voor de geestelijke staat van de kerk. Waar bid jij voor?

Heb je innerlijke kracht nodig? Heb jij meer diepte nodig in je relatie met God? Heb jij het nodig om Gods liefde beter te kennen en begrijpen? Heb jij het nodig om vervuld te zijn met Gods volheid? Bid tot God, vraag het Hem. Hij is meer dan bereid om je dit te geven, Hij wil dit echt heel graag.

 • Niet-christen, deze God wil dat jij Hem kent. De God Die zoveel zegeningen voor jou heeft, zoveel moois, die God wil dat jij Zijn kind bent. Die God is voor jouw en mijn zonden naar de aarde gekomen, die God is voor jouw en mijn zonden gestorven en opgestaan. Allemaal omdat Hij van je houdt. Die God wil dat jij je leven aan Hem geeft, want Hij wil jou de kracht geven, de diepte in je relatie met Hem, het begrip van Zijn liefde en de vervulling met Hemzelf. Waarom? Omdat Hij van je houdt, omdat Hij het allerbeste met je voorheeft.

Efeze 3:20-21 “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.”