Redding vanuit Gods perspectief

Redding vanuit Gods perspectief

Romeinen 8:29-30 (17-10-2021) Redding vanuit Gods perspectief

Afgelopen week hebben we Romeinen 8:29 bestudeert en gezien dat je bent ‘bestemd om op Jezus te lijken’. Dat is het doel van jouw leven, het doel waarvoor God alles in je leven gebruikt (v28).

 • Vanochtend gaan Romeinen 8:29-30 bekijken en daarin redding vanuit Gods perspectief zien.

v29 Voorbestemd

In Romeinen kijken we nu naar het proces in het leven van de christen dat begint nadat je tot bekering komt. We zijn naar heiliging aan het kijken; als onderdeel van het hoofdthema van de brief: rechtvaardiging. Heiliging is het proces van “aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,”

 • Dat is wat God in het hart van de christen aan het doen is, Hij is jou aan het hervormen naar het beeld van Zijn Zoon. God gebruikt daar van alles voor, maar vanuit de context van v18-30 weten we dat daar specifiek ook lijden voor gebruikt.

Door deze verzen heen wil God jou het juiste perspectief geven op lijden, namelijk Zijn perspectief. Heel Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief. Hoe God naar jou en je situatie kijkt, hoe God ziet dat dingen gebeuren. Romeinen 8:29-30 laten redding vanuit Gods perspectief zien.

Toon volledige notities
 • In lijden is het zo’n geruststelling om te weten dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid van de hemel (v18), we een hoopvolle toekomst hebben (v19-25). In het lijden helpt Gods Geest ons om te bidden (v26-27), gebruikt Hij alles ten goede (v28).
  • In ons lijden vergeten we zo snel dat God soeverein is, dat Hij alles onder controle heeft. In ons lijden vergeten we snel dat God ons kent (v29), heel intiem kent en dat Hij Zijn doel zal bereiken, ook door lijden heen.

Psalm 34:7-9 “Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

Dit is wat God wil dat we leren voor in ons lijden; zij het nu, zij het voor in de toekomst. De Heere verlost degenen die Hem aanroepen; niet altijd in het hier en nu, maar zeker in de toekomst. Vooral mogen we zien dat God bij ons is en dat we niks te vrezen hebben.

 • Je mag proeven van Zijn goedheid, van Zijn trouw, van Zijn genade. In en door je lijden heen mag je meer leren vertrouwen op Hem, jezelf meer leren uitstrekken naar Hem. Lijden is een van Gods manieren om ons meer op Jezus te laten lijken.
  • Hij wil dat we dingen afleren, zondig gedrag; Hij wil dat we juiste dingen leren, gedrag zoals dat van Jezus. En door lijden laat Hij zien wat er in je hart leeft, kan Hij dat snoeien (Johannes 15) en kan Hij God-erend gedrag laten groeien in je hart.

Dat is waarvoor je bestemd bent (v29), dat is wat God in jouw hart aan het doen is. God bestemd de mens voor dingen die zowel hier op aarde, als in de hemel gebeuren. Dat is wat we door het hele Woord heen zien.

Efeze 1:3-5 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,”

 • Paulus geeft hier aan dat de christen gezegend is (v3), dat we uitgekozen zijn door God (v4) en dat we bestemd zijn tot iets prachtigs (v5). Dat is hoe God werkt, dat is hoe gezegend we zijn als Zijn kinderen. God zegent ons met van alles, kiest ons en bestemd ons voor Zijn doelen.
  • Deze bestemming is “om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus,” God wil dat je als Zijn kind aangenomen wordt en daarnaar leeft. Specifiek gaat het hier over adoptie tot Zijn kind. Dat is waar God je voor bestemd heeft; dit hoort bij redding vanuit Gods perspectief.
  • Met die adoptie kreeg je, in Rome, alle voorrechten die hoorde bij het zijn van een kind van die persoon. Dat geldt ook voor het zijn van Gods kind, we krijgen alle voorrechten die horen bij het zijn van Gods kind. We zijn volledig Zijn kind.

God bestemd ons altijd voor de meest prachtige dingen, Gods voorbestemming is een duidelijke, prachtige doctrine in de Bijbel. God wil dat we dit weten en ons hierin verheugen. Het is namelijk iets geweldigs, niet iets om elkaar tot aan het einde der tijden over te bediscussiëren.

Handelingen 4:27-28 “Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.”

 • De 1ex dat het Grieks voor ‘bestemd’ voorkomt in het NT, is Handelingen 4:28. Petrus en Johannes bidden hier, nadat ze net zijn vrijgelaten door de Joodse leiders. Ze waren opgepakt voor het verkondigen van het Evangelie en zijn nu net vrij. Ze bidden hier n.a.v. hun vrijlating.
  • Ze danken God, ze roepen het uit naar God en ze erkennen dat God alles “van tevoren bepaald had” Hier hebben ze het over proorizō, God die alles van te voren bedenkt en bestemd. Dat is het idee.
   • De discipelen zien hier een prachtige, geruststellende doctrine, leer, over Wie God is en hoe Hij werkt. Ze zien hier iets om zich in te verheugen en wat ze juist sterkt om meer het Evangelie te brengen. Dit hoort bij redding vanuit Gods perspectief.

Voorbestemming is een geweldig stuk theologie uit de Bijbel, iets om je in te verheugen. De gelovige is voorbestemd tot geweldige dingen en het is open voor iedereen om onderdeel daarvan te worden (Johannes 3:16). Ieder mens mag genieten van die zegeningen, zodra ze reageren op Gods roepstem; zodra ze onderdeel worden van redding vanuit Gods perspectief.

v30 Bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt

Ook v30 is een prachtig stuk onderwijs van de Heere, juist ook weer in de context van lijden. Hoe geweldig is het om te weten dat ondanks je pijn, je situatie, etc. dit werk van God bezig is in jou? Dit is zo bemoedigend, zo rustgevend; God is ongelofelijk mooi met de mens bezig, juist ook in je pijn.

 • Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief, dus dit laat hoe God jou in je situatie ziet. Dat is wat we heel duidelijk zien in v30. Er worden hier hele grote, flink bediscussieerde onderwerpen achter elkaar gezet door Paulus.
  • Voorbestemming, Gods roeping, rechtvaardiging en verheerlijking. Dit zijn flinke thema’s, onderwerpen die we als christenen mogen leren kennen. We mogen hier doorheen gaan zien Wie God is en wie wij mogen zijn in Hem. Dit is waar redding vanuit Gods perspectief duidelijker wordt.
  • Door deze dingen heen horen we Jezus Christus beter te leren kennen, horen we meer op Hem te gaan lijken. Gods Woord is nooit bedoeld als een discussieonderwerp, God wil dat Zijn Woord onze levens verandert.

2 Timotheüs 3:16-17 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

 • Dit is wat God met Zijn Woord wil doen in jouw leven, dit is wat God wil bereiken, o.a. door v30. Redding vanuit Gods perspectief is waar deze verzen over gaan. Met dat in het achterhoofd, met in het achterhoofd dat het hier gaat om heiliging, waar God lijden voor gebruikt, kunnen we naar v30 gaan kijken.
 • Gods voorbestemming

Paulus schrijft dat degenen die Hij bestemd heeft, dat Hij daar nog meer mee gaat doen. God roept degenen die Hij ergens voor bestemd heeft. Zijn bestemming, zoals we gezien hebben, staat hier in de context van op Zijn Zoon gaan lijken.

 • Als christenen horen we “aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn” (v29). Dat is wat God wil bereiken in onze levens, dat is wat nodig is in jouw en mijn hart. Jezus was en is perfect, wij niet. Daarom is het alleen maar geweldig dat we bestemd zijn om op Hem te lijken.
  • Net zoals bij Jeremia (Jeremia 1:5) is dit een bestemming vóór je geboren werd. God wist toen al hoe dingen zouden lopen, Hij weet alles van te voren. Hij kende jou al vóór je bestond, vóór je geweven werd in de baarmoeder (Psalm 139).

Efeze 1:4-5 “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,”

Dit stuk hebben we eerder gelezen, maar hier zien we dat God ons “vóór de grondleggen van de wereld in Hem uitverkoren heeft”. Dat kan Hij, omdat Hij alwetend is. Zijn voorkennis betekent dat Hij alles weet, vóór het gaat gebeuren. Hij weet alles tegelijk, van alle tijden.

 • Het is niet zo dat God 10 seconden voor iets gebeurd weet dat het gaat gebeuren. Het is niet zo dat Hij het een dag van te voren weet. Hij staat buiten de tijd, wat betekent dat tijd geen invloed op Hem heeft. Tijd is van invloed op de schepping, niet op de Schepper.

Genesis 1:1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

 • Hier zien we dat God tijd, ruimte en materie maakt; de 3 dingen die nodig zijn voor ons universum. De enige reden dat God tijd kon maken, is dat Hij buiten de tijd staat; Hij is groter dan tijd. Daarom kon Hij iets maken, omdat Hij groter was dan dat.

Omdat God zo is, weet Hij alle dingen tegelijkertijd. Hij wist hoe alles zou gaan, in de hele geschiedenis van de mens, van de wereld, van het universum; vóór Hij alles schiep. Vóór er ook maar iets was, wist God al tot in elk detail hoe alles zou gaan. Niks verast Hem, niks is nieuw voor Hem.

 • Dat betekent dat Zijn reddingsplan voor de mens, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn Zoon Die stierf aan het kruis, ook al bekend was. God was niet verrast door de zondeval (Genesis 3), God was niet verrast door Israël in Egypte (Exodus). God is niet verrast door wat jij doet.

1 Petrus 1:18-20 “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.” (NBV)

 • Vóór de wereld bestond, was Jezus uitgekozen door God voor redding van de mens. God wist wat er zou gebeuren, Hij weet alles. God is nooit verrast, nooit verbaasd; Hij weet en ziet alles.

Die voorkennis zien we in v30, God weet Wie Zijn redding aanneemt. Hij biedt het aan aan ieder mens (Johannes 3:16), maar Hij zal niemand dwingen tot Hem liefhebben. Het idee van ‘gedwongen liefde’ bestaat niet; liefde is altijd een keuze. Je kiest om van de ander te houden.

 • Degenen die Hij bestemd heeft tot iets, zijn degenen “die God liefhebben” (v28). Dat zijn degenen die geloven in Jezus Christus als Zoon van God (Johannes 20:31). Dat zijn degenen die Hij roept om Zijn wil te doen.
 • Gods roeping

2 Timotheüs 1:9 “Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,”

God heeft de mensen die Hem liefhebben ook geroepen. Degenen die Hem liefhebben, die reageren op Zijn aanbod van redding, zijn degenen die Hij roept. Zoals we zien in 2 Timotheüs 1 is God Degene Die redt, wij redden onszelf niet. Geloven in Hem is ook geen werk, het is een keuze.

 • Deze keuze leidt ertoe dat God ons redt en dat Hij ons daarna roept “met een heilige roeping”. En ook dat is weer “overeenkomstig Zijn eigen voornemen” , wat “vóór de tijden der eeuwen” door God besloten was.
  • Dit betekent dat God, in Zijn alwetendheid, weet wie Hem gaan liefhebben en die mensen roept Hij tot “een heilige roeping”. Die roeping is leven voor Hem, leven naar Zijn wil, op een manier dat Hij geëerd wordt.

Mattheüs 22:14 “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Gods roepstem gaat naar alle mensen, Hij wil namelijk dat allen gered worden (1 Timotheüs 2:4). Tegelijkertijd is het ook waar dat niet iedereen reageert op Zijn roepstem. Degenen die positief reageren op Zijn roepen, die reageren met geloof; dat zijn degenen “die God liefhebben” (v28).

 • Dit is waar Gods glorie en Gods soevereiniteit samenkomen met de wil van de mens. God is volledig soeverein, wat betekent dat Hij kan doen wat Hij wil, niks of niemand kan Hem tegenhouden. Tegelijk zien we in het Woord dat de mens de kans heeft om te reageren.

Handelingen 7:51 “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.”

Stefanus spreekt Israël hier aan op het feit dat ze zich verzetten “tegen de Heilige Geest;”. Volgens sommigen zou dit niet kunnen, aangezien God volledig soeverein is. En toch is het zo, omdat we aan de ene kant de wil van God hebben en aan de andere kant de wil van de mens.

 • God wil een relatie, geen robot. God wil liefde, geen verplichting. Met dat als basis, heeft ieder mens de kans, is ieder mens bestemd om gelijk te worden aan Zijn Zoon; maar luistert maar een deel naar de roepstem van God.
  • Dit is de trieste realiteit van de mens, van de wereld, van de misleiding die Satan op de wereld gelegd heeft. Zoveel mensen denken dat ze God niet nodig hebben vandaag de dag. Ze missen hierdoor hun grootste nood en het beste dat ze kan overkomen.

Het is aan jou en aan mij, om te bidden, om te getuigen, om mensen op Jezus te wijzen. Het is aan jou om je ogen op Jezus gericht te houden, zeker in lijden; wetende dat Hij jou bestemd en geroepen heeft, en dat door te reageren op Zijn roepstem je nu eeuwig leven hebt.

 • Gerechtvaardigd door God

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Vanaf hier, na Gods roepstem, zien we het werk van rechtvaardiging. Jezus stierf aan het kruis voor jouw en mijn zonde, zodat wij nu bij God kunnen zijn. Zijn werk van rechtvaardiging, is voor degenen die reageren op Zijn roepstem, voor degenen die zich vrijwillig overgeven aan God. Dit is onderdeel van redding vanuit Gods perspectief.

 • Deze mensen krijgen een door God-gegeven positie van ‘rechtvaardig’. We krijgen dat wat Jezus had en was, in ruil voor onze zonde. I.p.v. onrechtvaardig, zijn we in Gods ogen nu perfect rechtvaardig. Dit heeft niks met ons eigen werk te maken, dit is door genade en geloof.

Efeze 2:8-9 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

In de grondtekst wijst het “dat niet uit u” op het woord “zalig”. Redding is een “gave van God”, het is niet door iets dat we zelf verdienen. Geloof is een keuze van de mens en dat wordt hier niet als werk aangeduid.

 • Gods roepstem, op basis van het feit dat Hij de mens voor zoveel goeds bestemd heeft, leidt tot deze situatie. De mens die reageert op die roepstem “heeft Hij ook gerechtvaardigd”. God Zelf is perfect rechtvaardig, dus dit was nodig om de relatie met de mens te hebben.
  • God laat hier zien wat voor prachtig werk Hij doet, hoe redding werkt. Hij laat zien dat Hij de mens kent, roept en daarna rechtvaardigt. Dit is zo’n zegen, dit is allemaal o.b.v. Zijn liefde. Dit hoefde Hij allemaal niet te doen, dit is volledig genade.

Dit is de God Die van jou houdt, de God Die altijd bij je is. Deze God gaf Zichzelf, gaf het maximale van Zichzelf, zodat jij nu gered kan zijn. God laat zien dat ieder mens een zondaar is, die deze rechtvaardiging nodig heeft. Jezus heeft de weg gebaand, geloof in Hem en je bent gerechtvaardigd.

 • Gods verheerlijking

Na de rechtvaardiging hebben we ook iets om voor de eeuwigheid naar uit te kijken: verheerlijking. Het leven op aarde is het minste dat we zullen meemaken, als je het bekijkt in het perspectief van de eeuwigheid. We kunnen niet eens begrijpen wat ons te wachten staat, hoe geweldig dat zal zijn.

 • En dat leven, dat eeuwige leven, begint nu al. We kunnen God nu verheerlijken in onze lichamen (1 Korinthe 6:20), waarmee we ook al uitkijken naar de eeuwige verheerlijking die ons te wachten staat in de hemel.
  • Maar uiteindelijk kijken we uit naar het moment dat alles anders zal zijn, dat alles perfect zal zijn. Juist in lijden, juist als het heiligingsproces pijn doet, anders gaat dan je denkt/hoopt; juist dan is verheerlijking iets om je aan vast te houden.

1 Korinthe 15:52-53 “in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”

Dit is onze toekomst, dit is waar we naar uitkijken. Dit is Gods belofte ook, voor iedere christen. Iedereen die geluisterd heeft naar Zijn roepstem, die reageert met Bijbels geloof; voor hen is deze prachtige belofte. God zegt dit namelijk niet alleen, Hij zal dit ook waarmaken. Redding vanuit Gods perspectief is een belofte die Hij zal waarmaken.

 • Gods beloftes komen allemaal uit; Hij zal ook verheerlijking waarmaken. God zal degenen die in Hem geloven meenemen, Hij heeft hen al gerechtvaardigd, ze zullen ook verheerlijkt worden. God kan niet liegen, dus deze belofte is ook waar.

Ondanks dat er veel discussie is over v29-30, ondanks dat ze niet altijd even makkelijk zijn om te begrijpen, wil God jou bemoedigen. Deze verzen gaan over redding, over Gods werk, over de heerlijke toekomst die Zijn kinderen te wachten staat.

 • Juist in lijden mag je je vasthouden aan het feit dat God voorbestemd, dat God roept. Dat degenen die reageren op die roepstem rechtvaardig zijn, door Jezus’ offer aan het kruis; en dat diegenen uiteindelijk ook verheerlijkt zullen worden in de hemel.
  • Dat is Gods belofte, dat is hoe God kijkt naar het proces van heiliging. In v28-30 vat God het hele proces van heiliging samen, Hij laat zien dat Hij alles gebruikt (v28). Hij laat zien dat Hij een doel heeft (v29) en dat Hij in elk aspect betrokken is (v30).

We zijn zo gezegend, want God is zo ongelofelijk goed. We zijn gezegend, want Hij hoeft geen voorbestemming voor ons te hebben, ons niet te roepen, te rechtvaardigen of te verheerlijken. Het is allemaal uit genade, allemaal uit liefde.

Die liefde is er voor jou, vandaag. Die liefde is voor iedereen; jij mag reageren op die liefde door te geloven in Hem. God roept jou vandaag; reageer met geloof op Zijn aanbod van redding. Spreek uit in gebed dat je een zondaar bent die Zijn redding nodig heeft, spreek uit dat je gelooft en je bent gered.

Christen, wees bemoedigd! Gods plan is goed voor jouw leven; je hebt redding vanuit Gods perspectief gezien vandaag.

 • Weet dat je bestemd bent om aan Zijn Zoon gelijkvormig te zijn; leef daarnaar.
 • Weet dat God voorbestemd, roept, rechtvaardigt en verheerlijkt. Laat dit je bemoedigen en aanzetten tot bidden dat allen zullen reageren op dit proces.