Romeinen 1:1-4 Wie dien jij?

Romeinen 1:1-4 Wie dien jij?

Romeinen 1:1-4 Wie dien jij?

We beginnen vandaag aan een studie door het prachtige boek Romeinen. Deze brief is geschreven door de apostel Paulus, aan de kerk die er op dat moment in Rome was. Romeinen is een boek dat door de eeuwen heen al onnoemelijk veel impact heeft gehad op de heiligen.

 • Maarten Luther: “Het is het hoofdgedeelte van het Nieuwe Testament en het perfecte Evangelie … het absolute hoogtepunt van het Evangelie.”
 • Calvijn: “Wanneer iemand deze brief begrijpt, ligt er voor hem een gedeelte open dat leidt naar het begrijpen van de hele Schrift.”

Romeinen is het hoogtepunt van wat Paulus geschreven heeft. Het is de complete uitleg van het Evangelie, het verbindt het Oude en het Nieuwe Testament. In Romeinen wordt uitgelegd wat de plek van Israël is in Gods plan, hoe we als christenen horen te leven, wie er zondaren zijn en redding nodig hebben. En Romeinen is bij uitstek een brief waarbij de focus compleet en alleen op Jezus Christus ligt.

 • De enige rol van de mens in deze brief is hoe wij ten opzichte van Jezus staan, hoe wij horen te handelen t.o.v. Jezus, wat wij horen te denken door Jezus. Alles is gericht op laten zien Wie Jezus is en hoe hard de mens Hem nodig heeft. Romeinen is echt een boek waarin je het Evangelie en de waarde daarvan leert kennen.
Toon volledige notities

De brief is waarschijnlijk in de lente van 57 A.D. geschreven, in of vlak buiten Korinthe. Paulus schreef de brief aan de kerk in Rome, een plek waar hij nog nooit geweest was. In Romeinen 1:8-15 vertelt hij over zijn verlangen om hen te zien, aan het einde van de brief noemt hij meer dan 20 mensen bij naam. Hij kende dus een deel van de kerk, maar zeker niet iedereen. En toch had hij een God-gegeven verlangen om deze kerk te bezoeken en te bemoedigen (Romeinen 1:12).

 • In deze brief zien we Paulus’ hart; hij laat zien waar hij over nadenkt, waar hij mee zit, wat er in hem leeft. Het is echt een persoonlijke brief van Paulus aan deze kerk, een kerk die hij wil bezoeken.
  • In deze brief zien we details van het Evangelie die we nergens anders lezen. Het is echt een brief om alle tijd voor te nemen, want het gaat zo ontzettend diep.

Er zijn verschillende thema’s die in de brief behandeld worden, waarvan de belangrijkste rechtvaardiging is. Dit is de rode draad die door de hele brief loopt, het thema dat elke keer terugkeert. Paulus is een meester in het behandelen van dit thema, in het belichten vanuit het OT, het uitleggen waarom dit nodig is en hoe dit te verkrijgen als mens. Hij pakt dit zorgvuldig aan, waardoor dit ook zo’n lange brief geworden is.

 • Paulus is een heel belangrijk punt aan het maken in deze brief, dat ieder mens rechtvaardiging nodig heeft. Hij bouwt dit op een briljante manier op:
  • Romeinen 1 gaat over de onrechtvaardige
  • Romeinen 2:1-11 gaat over de zelfingenomen of zichzelf-rechtvaardigende
  • Romeinen 2:12-3:8 gaat over de Joden
  • Romeinen 3:9-18 gaat over heidenen
  • Romeinen 3:19 is waar Paulus naartoe werkt

Romeinen 3:19 “Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.”

 • Vanaf dit vers gaat hij uitleggen wat rechtvaardiging is (Romeinen 3:20-31) en dat het door geloof komt (v22)
  • Romeinen 4 laat zien dat Abraham moest geloven en dat dat rechtvaardig maakte
  • Romeinen 5 wijst ons wat rechtvaardiging doet en dat die door Jezus, voor allen gekomen is
  • Romeinen 6 is de praktische vraag hoe te leven als je gerechtvaardigd bent
  • Romeinen 7 openbaart de connectie tussen de wet en het dagelijks leven
  • Romeinen 8 is overwinning over de wet (Romeinen 8:1) door de Geest, in Christus
  • Romeinen 9-11 laat Israëls plek in Gods plan zien, o.a. van rechtvaardiging
   • Ook de noodzaak voor Israël om tot geloof te komen, net als ieder ander.

Dit is een gedeelte waar grote Bijbelleraren struikelen, zeker zij die vervangingsleer onderwijzen. Dat is de leer dat de kerk Israël vervangt en dat God klaar is met Israël. Dit is een satanische leer, die antisemitisme opwekt. God is de God van Israël, Die nog niet klaar is met Zijn volk, zoals Paulus ons laat zien.

 • Romeinen 12 roept Jood en heiden, de gerechtvaardigde mensen, op om te leven voor God, op Gods manier
  • Romeinen 13 geeft praktisch onderwijs over hoe met de overheid en naasten om te gaan, als gerechtvaardigd mens
  • Romeinen 14 laat zien hoe gerechtvaardigde mensen onderling horen te leven
  • Romeinen 15 is de blik op de relatie tussen zwakkere en sterkere christenen, Paulus’ plannen om christenen te bezoeken en mede te strijden
  • Romeinen 16 is de afsluiting, waarin Paulus laat zien hoe rechtvaardigen met elkaar om horen te gaan

In alles komt Jezus terug; Zijn werk van rechtvaardiging en wat het effect daarvan is op de christen, heiliging. De noodzaak voor rechtvaardiging, de weg van rechtvaardiging (geloof) en de uitkomst van rechtvaardiging (heiliging) zijn waar Paulus zich op richt.

 • De brief zit vol theologie, praktische tips, onderwerpen die diep tot in je hart gaan. Het is een brief waar God al duizenden jaren mensen mee aanraakt en veranderd. Het wordt echt een zegen om dit op een rustig tempo door te gaan nemen en samen veranderd en bemoedigd te worden.

We gaan vandaag een begin maken aan de brief, we zullen niet ver komen, maar dat geeft niet.

v1 Wie schrijft de brief?

In het NL is het gewoon om de brief te openen met aan wie de brief gericht is en af te sluiten met de schrijver. Omdat de brieven van het NT op perkamentrollen geschreven werden, openen de schrijvers met hun eigen naam. Op die manier weten de lezers direct van wie dit afkomstig was.

 • Een brief als deze werd in de kerk voorgelezen, aan de hele gemeente. Dit was o.a. hun manier van Bijbelstudie, volharden in de leer van de apostelen.

Paulus geeft direct aan wie hij is, niet alleen door zijn eigen naam te gebruiken, maar vooral door wat hij daarna zegt: een dienstknecht van Jezus Christus.

 • Letterlijk gebruikt Paulus het woord doulos, wat slaaf betekent. Een dienstknecht klinkt als iemand met een dienstverband, een contract, een salaris en rechten. Een slaaf was iets heel anders.
  • Een slaaf was bezit, een slaaf mocht door zijn/haar meester behandeld worden zoals de meester wilde. De meester kon de slaaf inzetten zoals de meester wilde. De slaaf had geen rechten, geen dienstverband, geen salaris. Een slaaf was volledig overgeleverd aan de meester, volledig afhankelijk van de meester. Al het levensonderhoud hing van de meester af: eten, drinken, rust, dak boven het hoofd, zekerheid, etc. Alles lag in de handen van de meester.

Door de koloniale slavenhandel hebben wij in de 21e eeuw een bepaald beeld bij slaven. In de tijd van Paulus was een groot deel van de bevolking slaaf, vaak ook uit vrije wil. Door een slaaf te zijn werd je verzorgd door je meester, wat vaak beter was dan voor jezelf zorgen. Sommige slaven werden mishandeld, maar voor veel slaven was het een goed bestaan.

 • We moeten Paulus goed begrijpen, Paulus is een slaaf uit vrije wil. Hij onderwerpt zichzelf vrijwillig aan Jezus Christus. Hij wil afhankelijk zijn van God voor zijn onderhoud, hij wil dat God voor hem zorgt, hij wil dat God zijn Meester is. Paulus heeft namelijk door dat God de beste Meester is die je kan wensen.
 • God is liefde, God is trouw, God is genadig en barmhartig. Hij zal nooit iets doen dat slecht is voor ons, ook al is het op het moment misschien niet leuk.
  • Paulus had een heel intiem relatie met God; hij kende God en wist daarom dat het goed was om als slaaf God te dienen. Dat is de relatie die deze slaaf met zijn Meester had, een Vader-kind relatie, vol vertrouwen. Dat is de relatie die jij en ik ook mogen hebben met God; wij mogen Hem dienen en leren kennen zoals Hij is.

God maakt Zichzelf bekend aan de mens. Laat dat even tot je doordringen, de God Die hemel en aarde uit het niets gemaakt heeft (Genesis 1), de God Die het wateroppervlak van al het water in Zijn handpalm kan vatten (Jesaja 40), die God wil dat jij Hem kent. Hij heeft het mogelijk gemaakt om een relatie met Hem te hebben.

 • Dat is de Meester die Paulus hier noemt, dat is de Jezus Die centraal staat in Romeinen. Dat is de God Die oneindig veel van jou en mij houdt. Hoe kan je Hem kennen? Hoe bouw je die relatie met Hem?

Kolossenzen 3:16 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.”

Johannes 17:3 “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”

 • Het Woord van God. Dat is de manier om God en Zijn Zoon te leren kennen. De Heilige Geest heeft het Woord doorgegeven aan mensen, die het hebben opgeschreven. In dat Woord kunnen we God leren kennen (Johannes 1:1), in dat Woord kunnen we Jezus zien (Johannes 1:14).
 • Bidden en Bijbel lezen, dat is hoe je God gaat leren kennen. Dat is niet altijd makkelijk, niet altijd leuk, soms is het een keuze tegen elk gevoel in, soms is het het enige dat je wil, je lust en je leven. In alle dingen mogen we leren volharden, zo ook in het leren kennen van Wie God is.

Paulus kende God, daardoor wist hij ook wie hij zelf was. Er wordt tegenwoordig veel gezegd over zelfbeeld; de enige manier om een juist zelfbeeld te hebben, is God kennen. God is alwetend (1 Johannes 3:20), dat betekent dat Hij ook weet wie jij bent.

 • Als jij worstelt met wie je bent, als jij vragen hebt over het doel van je leven, of jij het wel waard bent, ga dan naar God toe. Kijk wat Zijn Woord over jou zegt.
  • Je bent geliefd (Johannes 3:16)
  • Je bent Zijn kind (1 Johannes 3:1)
  • Je bent niet alleen (Jesaja 41:10)
  • Je hebt een doel voor je leven van God gekregen (Efeze 2:10)
  • Je bent niet meer verdoemd in Christus (Romeinen 8:1)
  • Je bent verzekerd van eeuwig leven (2 Korinthe 1:21-22)
 • God vindt nog veel meer van jou, leer in Zijn Woord kennen wat Hij van je vindt. Leer kennen Wie Hij is, wat Zijn karakter is, hoe veel Hij van je houdt. Daardoor heen zal je ook leren kennen Wie Hij is.

Paulus wist wie hij was, doordat hij wist Wie God was. De enige weg naar jezelf kennen, is God kennen. De wereld wil je van alles aanpraten, aansmeren, opleggen, etc. Paulus laat ons zien Wie de beste Meester is, Wie jouw identiteit hoort te bepalen. Alleen Jezus is de weg naar God kennen, alleen Jezus is de weg naar God. Alleen Jezus is de weg naar jezelf echt (leren) kennen.

Een belangrijke zoektocht, misschien wel de belangrijkste, in dit leven is naar de juiste meester.

Romeinen 6:16 “Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?”

Waar jij aan gehoorzaamt is waar jij een slaaf van bent. Dat kan zijn alcohol, seks, carrière, je kinderen, je huwelijk, een partner vinden, geld, fit zijn, etc. Al die dingen kunnen jou tot slaaf maken, als dat is wat je leven bestuurt. De vraag is dus wie of wat jouw meester is?

 • Paulus had God Zelf, Jezus Christus als zijn Meester. Jezus bepaalde zijn alles, Jezus stuurde zijn voetstappen, zijn uitgavenpatroon, zijn tijdsbesteding, waar hij naartoe ging, waar hij weg bleef. Jezus was zijn Meester, Jezus bepaalde.
 • Als niet Jezus jouw meester is, dan is iets/iemand anders dat. Waar jij jezelf aan ter beschikking stelt (Romeinen 6:16), daarvan ben jij een slaaf. Een hele hoop dingen zijn op zichzelf geen issue, als ze jou dienen.
  • Geld is een goede dienstknecht, een verschrikkelijke meester. Carrière is een goede slaaf, een slechte meester voor jou en mensen om je heen.

Wie of wat is de meester van jouw leven? Wie of wat bepaalt wat jij doet? De makkelijkste manier om hierachter te komen, is door je af te vragen waar jij je tijd, geld en energie aan besteed; vraag je ook af wat het eerste is dat je doet wanneer je wakker wordt. Jouw antwoord op die vragen zullen je laten zien wie/wat jouw meester is.

Niet alleen was Paulus een slaaf van Jezus, hij wist ook waar hij als slaaf voor ingezet werd: “een geroepen apostel”. Letterlijk zegt Paulus dat hij ‘door God geselecteerd en aangewezen’ is om ‘boodschapper of uitgezondene’ te zijn.

 • Paulus was door God uitgekozen om het Evangelie aan de heidenen te brengen, de niet-Joden. Hij was zich hier bewust van en voerde deze taak ook heel bewust uit.

Romeinen 15:15-16 “Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.”

 • Dat was ook waarom Paulus deze brief, en andere brieven, schreef. Het was onderdeel van zijn bediening, onderdeel van de taak die God hem gegeven had.

Wij zijn ook apostelen, niet in de zin van apostolisch gezag zoals de 11 discipelen en Paulus, maar wel dat wij letterlijk uitgezonden boodschappers van God zijn. Net als Paulus zijn wij “afgezonderd tot het Evangelie van God”. Ook wij zijn door God geselecteerd en aangewezen om de wereld het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen.

Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

 • Dat is de taak die Jezus Zelf aan al Zijn volgelingen gaf. Deze opdracht maakt ons apostelen, mensen die uitgezonden zijn door God. Dit is een taak om serieus te nemen, want dit gaat om leven en dood, dit gaat om de eeuwigheid van mensen. Hoe serieus neem jij deze taak?

Paulus wist wie hij was, omdat hij wist Wie God was. Paulus wist dat hij een opdracht van God had gekregen, Paulus voerde die uit onder leiding van de Heilige Geest. Het leven van Paulus stond in het teken van Gods Woord verkondigen aan de wereld; hij gaf zijn leven aan God om Gods werk te kunnen uitvoeren.

 • Hij leefde als een slaaf, onder de liefdevolle heerschappij van zijn Meester. De Meester Die hem vertelde wat, waar, wanneer en hoe te doen. Dat is Paulus, dat is waar zijn hart voor de Romeinen vandaan komt, voor alle heidenen, voor alle Joden.

v2-4 Welke Evangelie?

Paulus wil heel duidelijk hebben tot welk Evangelie hij geroepen is. Hij is geroepen “tot het Evangelie van God” (v1), dat God de Vader al beloofd had (v2) en wat gekomen is door Zijn Zoon Die Mens werd (v3) en zichtbaar in de Zoon Die God was (v4).

Het Evangelie dat er een Redder zou komen, die de zonde van de mensen op Zich zou nemen, is al beloofd “in de heilige Schriften.” (v2) God heeft al eeuwen van te voren aangekondigd dat er een Messias, een Redder, zou komen.

 • Hij heeft aangekondigd dat die Redder zou lijden en sterven (Jesaja 53), dat die Redder uit een maagd geboren zou zijn (Jesaja 7:14), dat Hij in Bethlehem geboren zou worden (Micha 5:2). En zo zijn er nog veel meer profetieën door God gegeven over de Redder, over het Evangelie.
  • Het woord ‘Evangelie’ betekent goed nieuws, blij nieuws. Dat is precies wat het Evangelie is dat Paulus verkondigt, goed en blij nieuws voor ieder mens.

God had dit beloofd, door profeten heen, over Zijn Zoon (v3). Zijn Zoon, Jezus Christus, is 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen (Johannes 3:16), om onder de mens te leven. Niet om dat gewoon een keer mee te maken, om te kijken hoe dingen gingen, o.i.d. Zijn enige doel was om ons te komen redden, om onze zonde te dragen (1 Petrus 2:24).

 • Ieder mens heeft voorouders, zo ook Jezus; Hij was “wat het vlees betreft geboren” uit de familie van koning David. God had dit in 2 Samuël 7:12-17 al beloofd aan David, Jezus is de vervulling van die belofte.
  • Ook dit is dus een bevestiging van dat het Evangelie dat Paulus dient en verkondigt al door God “beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften.”
  • Alles Wie Jezus is, alles dat Hij deed, was in overeenstemming met wat God al eerder had beloofd in het Woord.

Over die Jezus heeft Paulus het in de Romeinen brief, over die Jezus heeft hij het waar hij ook gaat als uitgezonden slaaf. Over geen andere Jezus, geen interpretatie van Jezus; Paulus spreekt over, gelooft in en leeft voor de Jezus Die beloofd was door God.

Naar het vlees was Jezus uit David, uit de Geest was Hij heilig, Gods Zoon (v4), Jezus Christus de Heere. Dat is het contrast tussen Zijn vlees en geest, het menselijke en het Goddelijke. Doordat Hij God was, kon Hij uit de dood opstaan en wordt Hij nu terecht ‘Heere’ genoemd.

 • Dat is allemaal onderdeel van het Evangelie. Zonder Jezus’ Menselijke en Goddelijke kant is er geen compleet Evangelie, zonder Jezus’ dood en opstanding is er geen compleet Evangelie.
  • Paulus zet hier kort, maar toch breed uiteen wat het Evangelie is waar hij in gelooft en waar hij voor staat. Dit is waarom hij een slaaf is, dit is waarvoor hij zich inzet. Dit is wat mensen redt, dit is zijn levenswerk

Romeinen 1:16-17 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

De hele Romeinen brief is erop gericht om dit Evangelie uit te leggen, om jou en mij te laten zien hoe geweldig dit is, hoe noodzakelijk dit is en dat wij dit horen te prediken.

 • Paulus laat in deze brief zien Wie zijn Meester is en waarom, hij laat zien dat dit de perfecte Meester is, Die alles heeft en geeft dat we nodig hebben.
 • Paulus laat zien dat Jezus niet zomaar iemand was, maar dat God de Vader Hem al van te voren had aangekondigd. Paulus laat zien dat ieder mens Hem nodig heeft en wat de weg is om Hem te leren kennen.

De vraag is of jij deze Jezus kent. Als je Hem niet kent, niet in Hem gelooft, dan is vandaag je kans, vandaag is de dag van redding. Jezus is voor jouw zonde gestorven.