Romeinen 3:1-8 God is goed en rechtvaardig

Romeinen 3:1-8 God is goed en rechtvaardig

Romeinen 3:1-8 God is goed en rechtvaardig, ondanks de mens

Vorige week hebben we Romeinen 2 afgemaakt; we hebben gezien dat God de religieuze mens net zo behandeld als elke andere zondaar. De religieuze mens heeft het Evangelie nodig, God is namelijk niet op zoek naar religie, Hij wil een relatie met de mens. En die relatie is alleen gebaseerd op Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft voor ons aan het kruis.

Vandaag gaan we kijken naar menselijk denken vs Gods denken; Paulus gaat aan de hand van voorbeelden laten zien: God is goed en rechtvaardig, ondanks de mens.

v1-4 Voorrecht van Joods zijn?

Nu Paulus iedereen op 1 hoop heeft gegooid, zullen de Joodse christenen in Rome zich afgevraagd hebben of het eigenlijk dan wel uitmaakt of je Joods bent. Specifiek of er dan nog wel “voordeel” is in het Joods zijn (v1).

 • De Jood heeft niks voor op anderen als het aankomt op redding, want ieder mens wordt alleen gered door genade, alleen door het kruis.

Romeinen 2:11 “Want er is geen aanzien des persoons bij God.”

Toon volledige notities

Het is dus niet zo dat God Joden ‘voordeliger’ zal behandelen dan niet-Joden, dat God dingen door de vingers zal zien van de Joden. Elke Jood is net zo zondig als elke heiden; elke Jood heeft net zo hard Jezus nodig als elke heiden. God is o.a. op die manier goed en rechtvaardig, Hij behandelt iedereen gelijk.

Terwijl dit zo is, geen aanzien des persoons, is er nog veel voordeel in het Jood zijn (v2). De Joden zijn de eerste ontvangers geweest van het Woord van God. Mozes is de Joodse schrijver van de 1e 5 boeken van de Bijbel; Abraham, Izak en Jakob zijn de Joodse voorvaderen waar veel over geschreven is in die boeken.

Romeinen 9:4 “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.”

 • Dit zullen we in meer detail gaan bekijken wanneer we in Romeinen 9 aankomen, maar het blijkt dat God nog steeds voordelen ziet in het feit dat mensen van Joodse afkomst zijn. God is nog niet klaar met Zijn volk, anders zou Hij van gedachten veranderen.
  • Meer dan de helft van de Bijbel gaat over Israël en God als hun God, als God dan klaar zou zijn met Israël, als er nu geen voordeel meer zou zijn in het Joods zijn, hoe kunnen we dan zeker weten dat God niet ook op een dag ‘klaar’ is met de kerk?

Het feit dat Paulus aangeeft dat Israël, en daarmee de Joden, een speciale plek innemen voor Hem, is een geweldige zegen. Het laat zien dat God trouw is, dat Hij niet verandert, dat Hij Zijn eigen Woord serieus neemt, dat Hij niet liegt, dat Hij liefde heeft en blijft geven, dat Hij geduldig is, dat Hij genadig is, etc. Het zegt zoveel over God en Zijn karakter dat Hij al deze dingen is voor Israël en daarin niet veranderd is.

 • En wat voor ons heel belangrijk en fijn is, ze hebben het Woord gekregen, goed opgeschreven en zeer goed bewaard. Daardoor kunnen wij vandaag de dag Gods Woord bestuderen en God (beter) leren kennen.

De ontrouw van Israël (v3) heeft niks veranderd aan Gods plan met Israël, heeft niks veranderd aan Gods liefde voor Israël. De Joden zijn net mensen, ze zijn ontrouw aan God; die ontrouw heeft niks veranderd, het laat juist meer zien hoe groot Gods trouw is. Ondanks de mens is en blijft God goed.

 • Waar Israël zondigde, toonde God Zijn liefde. Hij strafte hen, maar dan alleen als een Vader Die Zijn kinderen gehoorzaamheid wilde leren. God heeft Israël niet van de kaart geveegd, Hij heeft hen elke keer weer genade gegeven.
 • Waar Israël ontrouw was, door achter afgoden aan te gaan, is God altijd trouw geweest aan Zijn verbond, aan Zijn Woord. Hij heeft Israël altijd gezegend, niet altijd op de manier die ze wilden, maar Hij is altijd trouw gebleven.

Dit is het patroon van God dat we door de Bijbel heen zien, Hij is trouw, Hij is liefde, Hij is genadig en goed. Dat zijn feiten over Hem, feiten die niet veranderen. Hij is en blijft God, Hij is en blijft goed. Elke belofte, elke eigenschap, alles Wie Hij is is eeuwig. Niks van Hem zal veranderen, ondanks ons.

 • Gods liefde voor jou staat vast (Johannes 3:16)
 • In Christus is er geen verdoemenis voor jou, dat is eeuwig (Romeinen 8:1)
 • In Christus ben je een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17)
 • God is altijd bij je (Jesaja 41:10)
 • God staat altijd klaar met Zijn rust, Zijn zachte juk en lichte last (Mattheüs 11:28)

Jesaja 54:10 “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.”

 • Dit is Wie God was, dit is Wie God is en dit is Wie God zal zijn tot in alle eeuwigheid. Goed ondanks de mens. Israël mocht en mag hier van genieten, dat mag de kerk ook.

In v4 maakt Paulus duidelijk dat God niet veranderen zal, hoe Hij ook behandeld wordt door de mens. Zelfs als Zijn uitverkoren volk Israël ontrouw is, blijft God trouw. In alles blijft God Dezelfde; er zal geen moment komen dat Hij niet meer Zichzelf is, dat Hij niet meer trouw en rechtvaardig is.

 • Paulus is, met Israël als voorbeeld, aan het laten zien Wie God is; Gods goedheid en rechtvaardigheid. Dit is een ontzettend belangrijk punt om te bestuderen, weten en kennen als christen. De God in Wie wij geloven, de God Die eerst van ons hield, de God Die Zijn eigen Zoon gaf; die God mogen, horen wij te kennen.
  • Als wij Hem namelijk niet kennen, zal Satan allerlei dingen kunnen doen in onze gedachten. Satan zal ons aanklagen, ons doen twijfelen aan Gods goedheid, ons doen afvragen of God deze keer nog wel vergeeft, of God nog wel naar ons kijkt.
  • Satan wil dat we gaan twijfelen aan Gods woorden en daarmee aan Gods karakter.

Genesis 3:1-5 “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.”

De tactieken van Satan zijn niet veranderd, hoe hij die invult verschillen met de tijd waarin we leven. In Genesis 3 zien we 2 belangrijke tactieken, tactieken die wij moeten leren herkennen:

 1. “Is het echt zo dat God gezegd heeft” (Genesis 3:1)

Met deze vraag wil Satan 1 ding bereiken, Eva moest twijfelen aan of Gods Woorden wel echt te vertrouwen waren. Het vertrouwen op God, daarmee het geloof in God, moest ondermijnd worden. Als dat geloof, dat vertrouwen weg is, dan zullen we als christenen niet meer doen wat God zegt.

 • We gaan niet meer met alles naar God toe in gebed, want Hij zegt wel dat Hij luistert, maar dat is toch niet waar.
 • We geloven niet meer dat in Christus we meer dan overwinnaars zijn, want God zegt dat wel, maar is dat wel te vertrouwen?
 • We vertrouwen niet meer op Jezus, het kruis en dat het allemaal genade is; God zegt dat nou wel, maar klopt dat ook?
 • “U zult zeker niet sterven” (Genesis 3:4)

Niet alleen moest Eva niet meer vertrouwen op Gods Woord, Gods karakter moest in twijfel worden getrokken. God werd neergezet als een leugenaar door Satan, want God zei A, maar B is waar.

 • Is God dan nog wel te vertrouwen? Is God wel echt goed? Houdt God wel echt van hen? Zal Hij er altijd voor hen zijn?

Deze tactieken zijn eeuwen oud, ze staan opgeschreven in het Woord; dit zijn dingen die we als christenen moeten leren kennen. Dit zijn dingen om naar op zoek te gaan, met een concordantie in je hand, of door tips te vragen aan anderen. Het doel van wat Satan met deze tactieken doet, is mensen bij God weghouden. Door deze vragen, door alle twijfel, door alles heen is hij bezig om mensen van God af te houden.

 • In Romeinen 3:1-4 wil Paulus dat wij weten dat God niet veranderd, dat Hij eeuwig Dezelfde is. Hij zal altijd goed, altijd rechtvaardig, altijd genadig zijn.
  • Dat was, is en zal Hij zijn voor de Joden, Zijn uitverkoren volk. Ongeacht hun daden, ongeacht hun zonde; God blijft Dezelfde.
  • Dat was, is en zal Hij zijn voor de kerk, Zijn gekozen mensen. Ongeacht daden, zonde, etc. Hij blijft van de kerk houden, Hij blijft voor de kerk zorgen.

Die God mogen wij kennen, die God horen wij beter en beter te leren kennen. Als wij Hem namelijk kennen, dan zullen we niet zo snel gaan twijfelen aan God in omstandigheden, dan zullen we niet zo snel wegrennen bij God als dingen moeilijk worden.

 • Als we God gaan kennen, gaan we onszelf ook kennen. “God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar” (v4) Dat is waarheid, dat is onveranderlijk. De enige weg naar jezelf echt kennen, echte zelfkennis, is door God te leren kennen. God zal je laten zien wie en hoe je echt bent, en naar Wie en hoe Hij je wil veranderen.

Belangrijke vraag is dan, hoe leer je God kennen? Door in je Bijbel te lezen. De Bijbel gaat over God, is geschreven door God, maakt God groot. De Bijbel is Gods boek. Johannes 1:1 leert dat God het Woord is, Johannes 1:14 leert dat Jezus het Woord is. Door de Bijbel te lezen, leren we God kennen.

 • Ga zoeken naar dingen die God doet, niet de ‘hoe’, maar wat bereikt Hij door Zijn daden? God geeft Israël bijvoorbeeld eten en drinken in de woestijn; dat laat zien dat God voorziet, ook als het onwaarschijnlijk is; ook toen Israël morde en mopperde.
 • Zoek naar omschrijvingen van God in menselijke termen; Jesaja 40:12-31, Job 38-42, Exodus 34:6-7. Dat zijn plekken waar God Zelf omschreven wordt, in termen die voor ons te begrijpen zijn. Zo kan je Hem leren kennen.
 • Kijk naar Gods daden van liefde, kijk naar het kruis, de schepping, de zon die elke dag opkomt, regen voor alle mensen. Zoek naar uitingen van Gods liefde in het Woord.
  • Doe dit biddend, vraag God om Zichzelf aan je te laten zien; je zal verbaasd zijn over wat je gaat zien.
  • Door deze dingen te doen, zal je blik veranderen; van het aardse naar het eeuwige. En dat is precies wat we nodig hebben, geen aardse blik, maar een eeuwig perspectief.

God kennen zal ervoor zorgen dat je meer en meer gaat zien hoe God werkt, je zal Zijn daden steeds beter gaan inschatten. Ik zeg niet dat je God ooit volledig zal begrijpen, want Hij is en blijft God en wij niet.

Jesaja 55:8 “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.”

 • Dat is Wie God is, hoger dan wij, en toch mogen we Hem kennen. Maak daar gebruik van, want Hij houdt oneindig veel van jou. Hij gaf Zijn Zoon voor jou en mij, zodat wij voor eeuwig in Zijn aanwezigheid kunnen zijn.

v5-8 Menselijk denken over God

Recht tegenover Gods oneindige goedheid, rechtvaardigheid en trouw, staat de slechtheid van de mens. “onze ongerechtigheid” (v5) staat tegenover “de gerechtigheid van God”. Dat is voor eeuwig zo, maar door Jezus’ komst, dood, opstanding en hemelvaart kunnen wij nu bij God komen; het Evangelie is de enige weg. Als we God echt gaan kennen, zullen we zien dat God altijd juist handelt, ook als dat menselijk gezien niet altijd zo voelt.

 • Het kan onrechtvaardig voelen dat een liefdevol, genadig en barmhartig God de mens gaat oordelen, dat Hij zelfs toorn over de mens gaat brengen (v5). En tegelijkertijd laat die, menselijke, manier van denken zien dat we God niet echt kennen. Als we God echt kennen, weten we dat Hij ook rechtvaardig en heilig is; zonde kan niet in Zijn aanwezigheid zijn, Hij moet zonde straffen.

In onze zonde, in onze slechtheid zien we Gods goedheid. God straft ons namelijk niet direct en Hij geeft ons de kans om tot Hem te komen. God is dan ook niet onrechtvaardig als Hij de mens straft naar hun daden, dat laat alleen maar Zijn karakter zien.

 • God was, is en zal altijd rechtvaardig zijn (v6), Hij zal nooit onrechtvaardig oordelen. God kan Zijn eigen karakter niet overtreden, Hij kan niet anders dan liefde, genade, rechtvaardig zijn.

Er komt een dag dat ieder mens geoordeeld zal worden; of na je dood of bij de 2e komst van Christus. Ieder mens zal geoordeeld worden door God, ieder mens moet verantwoording afleggen voor wat ze gedaan hebben.

2 Korinthe 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

 • Dit is waar we allemaal doorheen zullen gaan, dit is een van de redenen dat het Evangelie zo belangrijk is voor elk mens. Bij dit oordeel wordt er gekeken naar je daden; op het moment dat jij gelooft in Jezus als Zoon van God, krijg je Jezus’ perfectie i.p.v. je eigen daden. Wanneer God dan kijkt, ziet Hij alleen Jezus’ daden.
 • Voor degene die niet gelooft, is dit een vreselijk moment; je daden worden langs de lat van Jezus’ perfectie gelegd. Alles dat minder is dan dat is niks waard, al je zonde verdient straf, elke gedachte, elk verlangen, elke daad die niet naar Gods wil was zal eeuwig gestraft worden.
  • En God zal dit allemaal perfect rechtvaardig doen. Hij zal iedereen eerlijk oordelen, er zal geen steek tussen te krijgen zijn. Dat is namelijk Wie God is, perfect rechtvaardig, altijd eerlijk, altijd goed; ondanks de mens.

In v7 wordt de vraag gesteld waarom de mens geoordeeld wordt, aangezien God geëerd wordt zelfs als ik lieg? Als ik lieg, als ik steel, bedrieg, kortom zondig, dan krijgt God alle eer; dat betekent dat God geëerd wordt omdat God is, God krijgt altijd eer, ondanks onze situatie. God wordt geëerd wanneer ik Hem gehoorzaam, maar zeker ook wanneer ik zondig. Maakt het dan eigenlijk nog wel uit wat ik doe? Kan God dan niet gewoon iedereen binnen laten?

 • Als God dit zou doen, zou Hij niet meer perfect God zijn. Ja, Hij zal eer ontvangen in elke situatie, maar dat betekent niet dat Hij blij is met elke situatie. Ja Hij zal geëerd worden, maar gehoorzaamheid brengt Hem ook eer, niet zondigen brengt Hem ook eer.

Dit is een vraag waar Paulus niet eens echt diep op in gaat, hij laat dit eigenlijk als een soort retorische vraag voorbij gaan. In Paulus’ denken is het antwoord op deze vraag overduidelijk.

Romeinen 6:1-2 “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?”

 • Het is heel menselijk om te denken dat we maar door kunnen gaan met zondigen, want Gods genade is er toch wel. Doorgaan met zondigen, want God houdt toch wel van me. Doorgaan met zondigen, want Gods liefde is zo groot. Etc.
 • Dit zijn gedachtegangen die rondgaan in de kerk, in de harten van mensen. Paulus wil dat we inzien dat dat onjuist is, dat we juist moeten streven naar leven naar Gods wil.

1 Petrus 1:14-16 “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Dit is Gods wil, Gods verlangen voor de kerk. God wil dat we heilig leven, apart gezet voor Hem, op Zijn niveau. Dat is Gods wil voor ons, voor elke dag. Hij wil niet dat we doorgaan met zondigen, Hij wil dat volledig voor Hem leven.

 • God wil ook steeds meer laten zien hoe zondig je bent en hoeveel groter Zijn liefde en genade is. Waar Hij begon met grote, uiterlijke zonde weghalen, gaat Hij door de tijd heen door naar dingen als hartsgesteldheid, houding, verlangens, etc. Daar zit ook veel zonde.
  • Dingen waarvan je misschien niet dacht dat het zonde was, of dingen waar je graag aan vast hield gaan dan door God aangepakt worden.

Dit is ook waar het Woord van God van levensbelang is. Hebreeën 4:12 leert dat het Woord de overleggingen en gedachten van het hart wil oordelen. Dat is een van de manieren waarop God tot ons spreekt over zonde. We hebben deze manier allemaal nodig.

God zal altijd rechtvaardig laten zien wat er in onze levens niet juist is, wat er niet naar Zijn wil is. Hij zal dat nooit op een nare manier doen, wat niet betekent dat Hij alles doet zoals wij het willen.

De menselijke gedachte is om het kwade te doen (v8), zodat er goeds uit voortvloeit. Door slechte dingen te doen, zien we Gods genade en liefde toenemen, is dan het idee. Dat is, nogmaals, menselijk denken, niet denken naar Gods wil.

 • Er waren mensen die zeiden dat dit was wat Paulus onderwees; ‘doe maar slecht, want God is toch goed’. Paulus zet dat hier recht, door te laten zien wat Hij echt onderwijst. Hij laat zien dat elk mens slecht is en redding nodig heeft. Ieder mens heeft het kruis nodig, Jezus’ bloed dat de prijs betaalde voor jouw en mijn zonde.

Door de hele Bijbel heen zien we dat Paulus zich verdedigde tegen mensen die hem ervan beschuldigden de wet losgelaten te hebben, nu niet meer Gods Woord te prediken, de Joden probeerde af te houden van hun reddend geloof.

 • Het christendom is ‘te makkelijk’, ‘te open’, etc. allemaal dingen die mensen willen inbrengen. Paulus laat juist zien dat het niet ‘makkelijk’ is, Jezus gaf Zijn leven. Het is wel ‘open’, maar niet op een vrijblijvende manier. God laat Zich niet misbruiken door mensen die hun eigen ding willen blijven doen; Hij zal altijd rechtvaardig handelen.

2 Korinthe 5:15 “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”

Jezus stierf voor allen, om allen Zijn redding aan te bieden. Dat is wat het Woord onderwijst, dat is wat Paulus onderwees, dat is wat de wereld moet horen. Dit is het Evangelie, dit is wat onze goede, rechtvaardige God wil dat de wereld weet.

De belangrijkste vraag die je ooit kan beantwoorden is Wie Jezus voor jou is; is Hij zomaar iemand, een interessant historisch persoon, etc. of is Hij de Zoon van God, gestorven en opgestaan voor jouw zonde? Als jij nog niet gelooft in Jezus, dan is vandaag je kans. God is heel duidelijk, Hij geeft naar onze daden en onze eigen daden verdienen verdoemenis (Romeinen 3:19b). Dat geldt voor elk mens, altijd; alleen geloof in Jezus lost dat probleem op.

 • Geloof in Jezus, bid en vertel God dat je een zondaar bent die Zijn vergeving nodig hebt. Geloof en je zal eeuwig leven hebben (Handelingen 16:31). Geloof, geef je leven aan Jezus en leef voortaan voor Hem.

Als je al wel gelooft, besef jij Wie God is? Besef je dat Hij goed en rechtvaardig is, ondanks ons? Besef je dat Hij trouw is waar wij dat niet zijn? Ken je Hem en leer je Hem beter kennen?

 • Weet jij wat God over jou zegt, wat Zijn onveranderlijke mening over jou is?
 • Maak jij tijd om God beter te leren kennen in en door Zijn Woord?
 • Is jouw blik op God en zonde Bijbels of menselijk?
  • Geef jezelf opnieuw aan God, leg je hart opnieuw bij Hem neer, vraag Hem om Zichzelf opnieuw aan je te laten zien zoals Hij is. Vraag God om je weer in vuur en vlam te zetten voor Hemzelf.

Psalm 46