Romeinen 3:23-31 De wet van het geloof

Romeinen 3:23-31 De wet van het geloof

Romeinen 3:23-31 De wet van het geloof

We pakken vandaag de studie op in Romeinen 3:23. Vorige week hebben we gezien dat Gods weg naar rechtvaardiging alleen door geloof is; de wet laat zien dat je een zondaar bent (Romeinen 3:20), geloof geeft de mogelijkheid tot redding.

Vandaag gaan we kijken naar meer details van redding, rechtvaardiging. God gaat ons laten zien dat geloof de weg is, tegelijkertijd mogen we ons beseffen hoe groot hetgeen is waar we in geloven, hoe geweldig veel Jezus voor ons gedaan heeft. We gaan kijken naar ‘de wet van het geloof’ wat die wet inhoudt.

v23-24 Redding in een notendop

Paulus blijft herhalen wat de situatie van de mens is, omdat het niet alleen onze realiteit is, maar het laat ook zien hoe ongelofelijk groot het is dat we redding ontvangen van God. Door te zien waar we vandaan komen, hoort onze dankbaarheid des te groter te zijn naar God toe voor wat Hij voor ons gedaan heeft.

 • “allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,” (v23) Dit uitgangspunt blijft belangrijk, hierdoor wordt van alles in het juiste perspectief geplaatst.
  • Gods liefde is zo groot, dat Hij van zondaren houdt. Gods genade is toereikend voor elke zonde. God goedheid strekt zich uit naar elke zondaar. God is barmhartig voor iedereen, zeker voor hen die geloven. De wet van het geloof houdt o.a. in dat God van zondaren houdt (Romeinen 5:8), hoe geweldig is dat voor ons zondaren.
Toon volledige notities

Dit is de situatie van elk mens, elk mens zondigt en voldoet niet aan Gods standaard van perfectie, “de heerlijkheid van God,”. Gelukkig is daar Gods genade (v24), die mensen “om niet” rechtvaardigt, “door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

 • Dit is wat voor geweldigs God tegenover onze zonde zet: Jezus Christus. Jezus is alles Wie wij nodig hebben, alles dat wij zelf niet konden doen heeft Hij gedaan. Jezus leefde perfect, deed alles wat God wilde, zondigde nooit. Dat is wat Hij gedaan heeft.
  • Hij ging nog verder, Hij gaf Zijn leven voor ons. Door zijn perfectie was Hij in staat om het perfecte offer te zijn, het offer voor de zonde van de mensheid.

In Leviticus 1-5 worden de offers ingesteld voor de zonde van het volk. God heeft net de wet gegeven (Exodus), maar nu geeft hij de weg terug naar God, omdat Hij weet dat wij de wet gaan breken. Bij alle offers is het zo dat degene die zondigt, zelf naar God toe moet komen met een offer.

 • Je moest vrijwillig komen (Leviticus 1:2), het moest een offer zonder gebrek zijn (Leviticus 1:3), leunen op het offer (Leviticus 1:4) en het dier offeren voor zijn zonde (Leviticus 1:5-6).
 • Hier zit in verwerkt dat je beseft dat je tekortschiet t.o.v. Gods standaard, oftewel je ziet in dat je gezondigd hebt en redding nodig hebt die je zelf niet kan verkrijgen. Doordat je dat inziet weet je dat je zelf niet goed genoeg bent en moet je komen met een offer.
  • Dat is het proces dat Paulus omschrijft, in een notendop, in Romeinen 3:22-23. Je beseft dat je een zondaar bent, die een probleem met God heeft. Je kan dat probleem niet zelf oplossen, dus heb je een offer nodig dat jouw zonde wegneemt.
   • Het enige offer dat dat 1x, voor al je zonde kan doen, is Jezus. Hij leefde perfect, deed altijd alles wat God wilde en was in staat om de dood te overwinnen door uit de dood op te staan.

Dat is de genade die God heeft en geeft; Hij geeft ons een offer wat we niet verdienen. Jezus is een cadeau voor ieder mens, het is aan ons om het aan te nemen, om te geloven in Jezus. Hij is de enige weg naar redding, Zijn offer, daarin geloven, is de enige weg naar eeuwige redding.

Rechtvaardiging is het thema van Romeinen, het is belangrijk dat we doorhebben dat rechtvaardiging gratis is voor ons, maar tegelijkertijd heel duur is. Ook dat is onderdeel van de wet van geloof; we worden “om niet” gerechtvaardigd, wat in het Grieks op ‘gratis’ wijst.

 • Tegelijkertijd spreekt Paulus over ‘verlossing’; het Grieks wijst daar op ‘bevrijding gekocht door het betalen van een losprijs’. Jezus heeft ons gekocht met Zijn eigen bloed, Hij betaalde de ultieme prijs voor jouw en mijn vrijheid van zonde.
  • Dit is het beeld van iemand vrijkopen op de slavenmarkt, zoals ze die in Rome hadden. Als je de juiste prijs betaalt, krijg je de slaaf. Jezus zag jou en mij staan, als slaven van de zonde (Romeinen 6) en Hij betaalde de prijs voor jouw en mijn vrijheid.

1 Petrus 1:17-19 “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

Christen worden kost jou niks, je hoeft alleen te geloven; het heeft Jezus alles gekost om het jou mogelijk te maken. Dat is ook waarom christen zijn, het leven naar Gods wil, je alles zal kosten. God zal je op zonde gaan wijzen, waar je je van moet gaan bekeren; God zal je laten zien wat de goede werken zijn die Hij voor je heeft, waar je in mag wandelen.

 • Geloof laat zien dat je bekering van je zonde nodig hebt, geloof leidt tot werken naar Gods wil doen. Geloof leidt tot God willen dienen, stappen in geloof zetten, Hem dienen, etc. Geloof is het begin van een reis met God, een reis die je alles zal kosten, maar nog veel meer zal geven.

Geloof is het startpunt, geloof in Jezus en Zijn offer leidt tot rechtvaardiging. Jezus heeft je vrijgekocht van de zonde, “verlossing in Christus”. Dat is hoeveel God van jou houdt, dat is redding in een notendop.

We moeten niet onderschatten wat hier staat: God vergeeft, God scheld je schuld kwijt; het enige dat we hoeven te doen is geloven. Dat is het startpunt, geloof.

 • Geloof dat God van je houdt
 • Geloof dat Jezus voor jouw zonde gestorven is
 • Geloof dat wanneer jij je zonde bij God neerlegt, Hij ze je vergeeft
 • Geloof dat wanneer je je bekeert van je zonde, dat Hij je zal leiden in Zijn goede werken
 • Geloof dat God niet verandert, dat Zijn genade, liefde en vergeving er altijd zullen zijn

Dat is het geloof waar Paulus het over heeft, dat is waar rechtvaardiging begint, verlossing begint die Paulus hier bedoelt. Dat is hoe groot Gods liefde is, ondanks dat jij zo’n grote zondaar bent; Gods liefde en vergeving is groter. Wij hoeven alleen te geloven, wat leidt tot belijden, bekeren en dan zijn we gered.

v25-26 Hoe deed God dit?

De verzen waar we nu doorheen gaan leggen een fundamentele basis voor het begrijpen van de hele Bijbel; Paulus heeft het over 3 hele belangrijke woorden: Rechtvaardiging, verlossing en verzoening; 3 van de meest belangrijke woorden uit de Bijbel. Allemaal zijn ze van levensbelang voor de christen.

 • Rechtvaardiging is de manier waarop wij recht voor God staan (v24)
 • Verlossing is de manier waarop wij vrijgekocht worden van de zonde (v24)
 • Verzoening is de manier om echt een relatie met God kunnen hebben (v25)

Dat is wat Jezus voor ons bewerkt heeft aan het kruis, dat is waarin wij mogen geloven. Dat is waar je ‘ja’ op zegt wanneer je in Hem gelooft. Je neemt Zijn rechtvaardiging, Zijn verlossing en Zijn verzoening aan. Niemand van ons beseft dat op het moment van geloven, we mogen dit later gaan leren kennen.

 • Op die manier komen we er achter hoe ongelofelijk veel groter onze redding is dan we hadden gedacht; hoeveel verder Gods liefde en genade gaan dan we doorhadden. Hoeveel meer barmhartigheid Hij laat zien elke dag. Hoe veel groter God is dan wij doorhebben.

Verzoening is in het Grieks het idee van een plaatsvervanger die straf draagt. De Grieken zelf gebruikten dit woord om offers aan hun afgoden te omschrijven, offers die de woede van de goden moesten wegnemen. Dat is hetzelfde woord dat Paulus hier gebruikt om te omschrijven wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis.

 • Jezus verzoende God en mens, Hij nam Gods straf voor onze zonde op Zich. Hij voldeed aan de eis van straf voor onze zonde. Hij zorgde ervoor dat de scheiding tussen God en mens (Jesaja 59:2) weg ging, voor ieder die in Hem gelooft.

In het verzoenen van de mens laat God zien dat Hij rechtvaardig is (v25-26). God laat Zijn rechtvaardigheid zien doordat er straf is voor zonde, maar ook doordat Hij zonde ‘liet gaan’. Hij strafte niet direct met bliksem uit de hemel, Hij was geduldig, genadig en liefdevol.

 • De zonde van alle OT heiligen was alleen bedekt door de offers die in Leviticus beschreven staan, hun zonde was niet weggenomen. Alleen Jezus’ offer kon alles, van verleden, heden en toekomst wegnemen.

Bishop Westcott: “We zijn vrijgezet van de straf van de zonde, we worden nu vrijgezet van de kracht van zonde en we zullen worden vrijgezet van de aanwezigheid van zonde.”

 • Gods rechtvaardigheid wordt duidelijk in het feit dat de straf voor de zonde niet wegging, die bleef. Jezus heeft de prijs betaald, waardoor ieder die gelooft, zich kan bekeren van hun zonde en kan leven.
  • Daar mag je in geloven, Jezus’ offer, Jezus’ liefde; die leiden tot bekering, je afkeren van de zonde, en daarna leven voor God.

God Zelf liet zien dat Hij “rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene uit het geloof in Jezus” (v26). God is rechtvaardig doordat de straf niet weg gaat, Hij is Degene Die rechtvaardigt doordat Jezus kwam om jouw en mijn straf te dragen.

 • Gods liefde is zo groot, dat Hij een manier vond om zowel perfect rechtvaardig te zijn, als jouw en mijn probleem op te lossen. Hij wist dat we dit zelf niet zelf konden doen, Hij wist dat we Zijn ingrijpen nodig hadden.
  • Jezus’ komst, dood, opstanding en hemelvaart is Gods briljante plan om Zijn perfecte heiligheid en rechtvaardigheid in tact te laten, en toch Zijn liefde praktisch te laten zien. Hoe geliefd ben jij!

v27-31 De wet van het geloof

Een menselijke vraag is dan of we ergens in kunnen roemen (v27), of we ergens trots op kunnen zijn. Het enige dat de wet van het geloof ons toestaat is dankbaar zijn; dankbaar voor Wie God is, voor Zijn liefde, voor Zijn vergeving, voor het zondebesef waardoor we weten dat we redding nodig hebben. Dankbaar voor Jezus, voor het kruis, voor Zijn bloed, voor Zijn opstanding, etc. Alleen dankbaarheid.

 • We kunnen niet roemen, er is geen wet waar we op kunnen staan, geen werken om onszelf voor op de borst te kloppen. We worden “om niet gerechtvaardigd, door Zijn genade” (v24). Dat is Gods weg, dat is Gods manier, dat is waarom wij alleen maar dankbaar kunnen zijn.

De wet van het geloof (v28) is dat alleen geloof rechtvaardigt, “zonder de werken van de wet”. Er is niks dat we kunnen doen om redding te verdienen, het is geloof. “de slotsom”, de conclusie is geloof, geloof, geloof.

 • Net als het feit dat mensen zondaren zijn, herhaalt Paulus keer op keer dat redding door geloof is. Hij spreekt tegen, o.a., Joodse christenen, die vanuit hun religie gewend waren om redding te verdienen. Het kan dan lastig zijn om aan te nemen dat redding alleen door geloof is, dan kan zo ‘goedkoop’ en ‘makkelijk’ overkomen.

Wiersbe: “Dr. G. Campbell Morgan probeerde ‘gratis redding’ uit te leggen aan een koolmijn werker, maar de man begreep het niet. “Ik moet ervoor betalen”, bleef hij zeggen. Na een goddelijke ingeving vroeg Dr. Morgen, “Hoe ben je vanochtend in de mijn terecht gekomen?” “Nou, dat was makkelijk,” zei de man. “Ik stapte in de lift en ging naar beneden.” Toen vroeg Morgan, “Was dat niet te makkelijk? Kostte het je niks?” De man lachte. “Nee, het kostte mij niks, maar het moet het bedrijf flink wat gekost hebben om de lift te installeren.” Toen begreep de man het: “Het kost mij niks om gered te worden, maar het kostte God het leven van Zijn Zoon. ””

Dat is de wet van geloof, het ‘kost’ ons alleen geloof om christen te worden; het kostte Jezus Zijn leven om ons die mogelijkheid te bieden. Het kost ons ons leven om christen te zijn, omdat God met ons aan de slag gaat.

 • Dit gaat over rechtvaardiging, de 1e stap in het levensproces van redding. Daarna komen heiliging en verheerlijking. Heiliging is het proces van continue bekering van zonde, continu teruggaan naar God, elke dag meer op Jezus gaan lijken door Gods werk in ons. Verheerlijking is wanneer we in de eeuwigheid zijn, God zullen zien en Hem horen zeggen “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar” (Mattheüs 25:23).
  • De wet van het geloof is dat dit allemaal begint bij simpel geloof, het begint bij vertrouwen op het feit dat Jezus dit voor je heeft gedaan.

De wet, de 10 geboden + alle detailleringen in de Torah, zal de mens niet redden; het is de wet van het geloof die eeuwige redding van de dood mogelijk maakt. En dat geldt niet alleen voor de Joden (v29), God is namelijk ook God voor de heidenen, iedereen die niet Joods is van geboorte.

 • Dit is ook iets dat veel Joden lastig vinden om aan te nemen, dat God nu niet meer ‘exclusief voor de Joden is’. Dit is waarom Paulus in Romeinen 9, waar hij heel duidelijk het over Israël heeft in relatie tot Gods trouw in rechtvaardiging, hij het volgende citeert uit het OT.

Romeinen 9:25-26 “Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.”

Vanaf het begin is God er zowel voor de Jood als de heiden, de heidenen moeten Hem alleen nog helemaal ontdekken, terwijl de Joden moeten uitvogelen dat God niet op zoek is naar hun religie, maar naar rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus.

 • Het is namelijk 1 God (v30) Die besneden (Joden) en onbesneden (heidenen) zal rechtvaardigen. Het is voor allebei door geloof, simpel geloof in Jezus. Dat is de wet van het geloof waar zowel Jood als heiden zich aan moet onderschikken. Alleen door geloof is er redding mogelijk, alleen door geloof is er een relatie met God mogelijk.

En om de Joden gerust te stellen, maakt Paulus duidelijk (v31) dat de wet van God, de Torah, niet teniet gedaan wordt. De wet wordt juist bevestigd, want de wet doet wat de wet moest doen, ons op Jezus wijzen.

Galaten 3:24-26 “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

 • De wet laat zien dat we Jezus nodig hebben, dat we de wet van het geloof nodig hebben. Geloof in Jezus is de enige weg. De wet laat zien dat we zondaren zijn die redding nodig hebben, de wet van het geloof laat zien dat Jezus het offer is dat we nodig hebben om rechtvaardig voor God te staan.

De wet van het geloof is belangrijk voor ieder mens, zowel voor hen die nog niet geloven als voor hen die al wel geloven. Het is namelijk van groot belang dat we vast blijven houden aan simpel geloof.

Voor hen die nog niet geloven is geloof de weg naar een relatie met God, naar vergeving voor je zonde, naar het van je schouders halen van de last van schuld. Geloof in Jezus zal je rust, vrede, liefde en genade geven; het geeft je een familie, de kerk, vol met zondige mensen die samen met jou God willen zoeken.

 • Alleen geloof is de weg naar redding, naar de eeuwigheid in de hemel doorbrengen. Geloof in Jezus Christus, geloof in Zijn offer voor jouw zonde. Bekeer je van je zonde en je zal gered zijn. De wet van het geloof laat zien hoeveel God van jou houdt, want Hij gaf Zijn Zoon voor jou!
  • Onderschat niet hoe groot Gods liefde voor jou is, God gaf het beste dat Hij had, zodat jij en ik voor eeuwig bij God kunnen zijn. Door geloof mag je gaan leren kennen hoeveel meer God je liefheeft dan dit.

Voor hen die al wel geloven is de wet van geloof ook heel belangrijk, omdat alles dat we nodig hebben in dit leven, alles dat God belooft, alles dat God geeft, door geloof is. Het is niet zo dat Hij kijkt naar wie ‘genoeg’ geloof heeft, Hij wil dat we in geloof leven, in geloof dingen vragen, o.b.v. geloof naar Hem en situaties kijken.

 • Die ene zonde overwinnen in je leven, dat kan alleen door geloof. Geloof in Jezus’ offer, geloof in Jezus’ kracht.
 • Door die lastige situatie komen zal alleen door geloof gebeuren.
 • Je vrienden en familie tot geloof zien komen, alleen door het in geloof bij God neer te leggen.

Christen, leef jij naar de wet van het geloof, of leef jij naar je eigen wil en wet? Leef jij nog naar de OT wet, waarbij je alles zelf moet verdienen? Alleen de wet van het geloof zal je het leven geven dat God voor je bedoeld heeft, een leven waarin Hij regeert, waarin Hij je meer op Jezus gaat laten lijken. Een leven waarin je gaat wandelen in geloof, waarin je Zijn liefde, Zijn genade, Zijn vrede en rust mag gaan ervaren. Alleen door geloof, alleen door de wet van het geloof. Alleen door blijvend te geloven dat Jezus voor jouw zonde is gestorven en opgestaan, door blijvend je zonde te belijden aan God, door blijvend je daden aan Hem te onderwerpen en te kiezen voor Zijn goede werken.

2 Timotheüs 4:7 “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.”