Romeinen 5:1-4 Vrucht van geloof in Jezus

Romeinen 5:1-4 Vrucht van geloof in Jezus

Romeinen 5:1-4 Vrucht van geloof in Jezus

We pakken de studie vandaag op in Romeinen 5; afgelopen week hebben we Romeinen 4 afgesloten, waarbij we gekeken hebben naar Abraham, die overtuigd was door God. Abraham geloofde God, ondanks dat hij 25 jaar moest wachten op een belofte. Hij deed en kon dat, omdat hij overtuigd was door God.

Vanochtend gaan we kijken naar wat rechtvaardiging doet in de mens, wat voor resultaat rechtvaardiging geeft. Specifiek gaan we kijken naar de ‘vrucht van geloof’, naar 4 vruchten die we mogen plukken van geloof.

v1 Vrede bij God

De christenen in Rome hebben deze geweldige brief ontvangen, waarin alles draait om het thema ‘rechtvaardiging’. H1-3:19 zijn de noodzaak voor rechtvaardiging, H3:20-5:11 zijn de weg naar + effect van rechtvaardiging. Daarna gaat Paulus kijken naar wat rechtvaardiging doet voor heiliging (H5:12-8), hoop (H9-11), en hoe zaken praktisch worden (H12-16).

 • Nu is Paulus aan het uitleggen dat rechtvaardiging door geloof alleen is, zoals we hebben kunnen zien in het voorbeeld van Abraham. Dat geloof doet meer dan alleen redden, meer dan alleen rechtvaardig verklaren. Geloof in Jezus brengt allerlei extra’s met zich mee, vrucht van geloof die tot uiting mag gaan komen.

Paulus sluit een gedeelte af (v1), dat zie je aan “dan”; hij trekt een conclusie o.b.v. wat hij net gezegd heeft. In H4 heeft hij geconcludeerd dat redding alleen is door geloof in Jezus en Zijn werk aan het kruis (Romeinen 4:23-25). Als je dan gelooft (Romeinen 4:1), “dan”

 • Geloof brengt rechtvaardiging; Paulus, goed leraar dat hij is, herhaalt voor de zekerheid nog even het belangrijkste punt: geloof geeft redding. Geloof redt, alleen geloof in Jezus Christus, zoals de Bijbel Hem omschrijft.
Toon volledige notities

Paulus gaat in v1-5 4 dingen noemen die vrucht van het geloof zijn. Dit zijn dingen die we “hebben” (v1), het Grieks wijst hier op iets dat nu al waar is, nu al realiteit is. Paulus wil dat elke christen snapt dat deze dingen onsbezit zijn, iets dat we van God gekregen hebben door Jezus’ offer aan het kruis.

 • We moeten dit gedeelte echt goed snappen; deze 6 dingen zijn realiteit, zijn echt, zijn bezit voor hen die in Jezus Christus geloven.
  • De vraag is niet of je ze hebt, maar of je er iets mee doet. God belooft dat Hij je dit gegeven heeft, Zijn belofte is namelijk dat het in Zijn Woord staat. En dat is een belofte waar Hij Zich altijd perfect aan zal houden. De vraag is of jij en ik leven naar wat we van God gekregen hebben, of dat we de leugens van de vijand geloven.
  • Satan wil ons heel graag beroven van leven naar al deze beloftes. Hij weet dat hij ons niet kan beroven van het bezitten van deze dingen, God belooft het, maar hij kan ons wel tegenhouden van er naar leven.

Johannes 10:10 “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

Luister goed vandaag, laat satan je niet langer beroven van het leven naar de beloftes die je hebt ontvangen door geloof in Jezus Christus. Jezus wil je leven geven, leven in geestelijke overvloed, waarin Hij voor je zorgt.

1. “vrede bij God”

Dit is het allereerste dat geloof teweeg brengt, vrede. Het Grieks wijst hier op iets heel specifieks:  “De rustige staat van een ziel die verzekerd is van redding door Christus, en zo niks vreest van God en tevreden is met hun aardse situatie, wat die ook is.”. Dit is de vrede die God geeft wanneer je gelooft, dit is vrede die elke christen mag ervaren.

 • Vandaag de dag zoekt men vrede en rust in allerlei dingen, maar echte vrede is alleen in God te vinden. God is de God van vrede (Richteren 6:24), Hij is de God Die ons vrede kan en wil geven (Filippenzen 4:7). Vrede bij God is de eerste van de vruchten van geloof, want door geloof in Jezus is er nu de mogelijkheid tot echte vrede.

Romeinen 8:7 “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”

Vijandschap en vrede gaan niet samen, het is het een of het ander. Door geloof in Jezus is er vergeving van zonde, worden al je zonde voor eeuwig van je weggedaan. Dat maakt de weg vrij voor vrede, vrede met de belangrijkste persoon met Wie je vrede kan hebben, God. Jezus kwam om ons vrede met God te geven; dat is ook wat Romeinen 5:1 zegt in het Grieks, ‘vrede met God’. En dat is de beste soort vrede die er is.

 • Deze vrede maakt de weg vrij naar vrede in alles dat je doet, vrede in elke situatie, ondanks de situatie. Vrede terwijl alles om je heen in elkaar stort, vrede die volledig gebouwd is op God. Dat is de vrede waar Paulus het over heeft.
  • Deze vrede stelde Paulus in staat om in de gevangenis, geketend, na gemarteld te zijn, God te aanbidden door te zingen (Handelingen 16:16-40). Menselijk gezien is dat idioot, maar bij God is dit wat Zijn vrede in de mens kan doen. In, door en ondanks elke situatie vrede.
 • En bovenal is dit vrede met God Zelf, waardoor eeuwig leven realiteit mag worden. Zolang er vijandschap met God is door de zonde, zit er iets in de weg voor een eeuwigheid bij God in de hemel. Door geloof is de weg nu open, door geloof is de weg naar redding, en daarmee vrede, nu beschikbaar voor de mens.
  • Deze vrede is “door onze Heere Jezus Christus”, alleen Jezus is de Weg naar vrede met God, alleen door in Jezus te geloven kan je deze vrede ontvangen.

Johannes 14:27 “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.”

Dit zijn Jezus’ woorden, Hij geeft ons Zijn vrede; vrede die anders is dan wat de wereld kent. Vrede waardoor we niet heen en weer geslingerd worden door omstandigheden, vrede waardoor we niet bang hoeven te zijn.

Psalm 119:165 “Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.”

 • Deze vrede is te krijgen door God te leren kennen door Zijn Woord heen. Door de Bijbel te lezen en te weten Wie God is, wat God over jou zegt, dat God alles in de hand heeft, etc. Daardoor zal je vrede ontvangen en gaan ervaren.

Vrede met God, de eerste vrucht van het geloof; dit is er voor iedereen die gelooft. Geloof in Jezus Christus als Zoon van God, voor jouw zonde gestorven en opgestaan, dan mag je dit ontvangen.

v2 Toegang en hoop

Naast deze geweldige vrede, is er nog meer dat we door geloof in Jezus Christus mogen ontvangen. Paulus gaat verder: “Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen”. Niet alleen vrede, maar ook toegang, “door het geloof”. Geloof in Jezus brengt zoveel geweldigs, zoveel dingen om dankbaar voor te zijn.

2. Toegang tot genade

Jezus heeft ons toegang gegeven “tot deze genade waarin wij staan,”. Dit wijst naar een geestelijke situatie voor de christen, dit is iemand die geregeerd wordt door de kracht van Gods genade. Geloof stelt de christen in staat om geregeerd te worden door genade en alle eigenschappen die genade met zich meebrengt.

 • Dit is niet iets dat we kunnen verliezen als christen, staan in deze genade; “staan” staat in het Grieks in de perfecte vorm, wat betekent dat dit een actie is die voor verleden, heden en toekomst geldt. Dit is een cadeau van God, iets dat Hij niet terugneemt.

Guzik: “Staan in genade stelt ons gerust: Gods huidige houding tegenover de gelovige In Christus Jezus is er een van genade, Hij ziet hen in termen van vreugde, schoonheid en plezier. Hij houdt niet alleen van ons; Hij vindt ons leuk omdat we in Jezus zijn.”

Christen, God houdt van jou, Hij wil jou bij Zich hebben. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt aan het kruis. Door geloof heb je voor eeuwig toegang tot God de Vader, je mag altijd bij Hem komen. En niet alleen dat, je mag bij Hem komen, wetende dat Hij genadig voor je is, liefdevol. Hij zal altijd o.b.v. genade naar jou reageren. Dat is onze Hemelse Papa, de God Die oneindig veel van ons houdt.

Galaten 5:4 “U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.”

Val niet in de valkuil die de satan zo slim heeft neergezet van beginnen met genade, maar dan weer zelf gaan werken. Je hebt een positie van God gekregen, volledig op basis van genade. Blijf dan staan in die genade, je hebt toegang door genade tot genade. Wat een zegen!

3. Hoop op de heerlijkheid van God

Geloof blijft maar doorgaan; na vrede en genade is er ook nog hoop, “hoop op de heerlijkheid van God”. Dat is onze toekomst, die begint op het moment dat we tot geloof komen. De grondtekst voor “heerlijkheid van God” wijst op vooruitkijken naar hoe het in de hemel zal zijn.

 • Geloof in Jezus geeft zoveel hoop, want door ons geloof weten we dat er meer is dan alleen dit leven. We weten dat er een geweldige toekomst is bij God, in de hemel. Door geloof in Jezus verandert ons hele toekomstperspectief. We mogen hopen op God, op Wie Hij is.

Bijbelvertaler J.B. Philipps vertaalt “hoop” met ‘blije zekerheid’; dat is misschien nog wel mooier dan het NL, want ‘hoop’ kan zo onzeker klinken. Paulus heeft het over zekerheid, over waarheid die niet zal veranderen. Dit is de toekomst van de christen, een eeuwigheid bij God zijn, Hem zien zoals Hij is, perfecte liefde ervaren, etc. en dat allemaal door geloof.

 • Dit is waar we in mogen “roemen”, het Grieks wijst meer op verheugen in iets waarvan je zeker bent dat het komt. God belooft dat Hij ons dit geeft, dan is het zekerheid. De vraag is niet óf we dit krijgen, alleen wanneer.

We zijn zo ontzettend gezegend als christenen, we krijgen van God vrede, toegang tot genade, hoop op heerlijkheid; allemaal door te geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Al deze dingen ontvangen we door te geloven dat we zelf zondaren zijn, die redding nodig hebben door God.

 • God houdt zoveel van jou, dat Hij jou niet alleen kwam redden door Jezus. Jezus kwam ook om al deze zegeningen mogelijk te maken voor jou en voor mij. Hoeveel liefde is dat! Hoe groot is Gods liefde wel niet dat Hij al deze dingen geeft; en die liefde is er voor jou, elke dag weer.

Met de opsomming waar we middenin zitten, laat God zien dat Hij van jou houdt. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoe lang of hoe kort je ook christen bent; God houdt van jou. Hij heeft het hier niet over voorwaarden voor Zijn liefde, Hij heeft het over genade die Hij geeft o.b.v. geloof. Geloof jij?

v3 Roemen

Paulus heeft door dat wat hij opschrijft al een geweldige lijst aan zegeningen is, “En dat niet alleen,”. God blijft maar zegenen, God blijft maar laten zien hoeveel Hij van jou en mij houdt.

4a. Roemen in verdrukkingen

Dit is waar we het vaak minder leuk vinden worden, verdrukkingen zijn geen leuke dingen en dan is het ook nog eens een zegen dat we daarin mogen roemen? Paulus gebruikt hier hetzelfde woord als in v2, “roemen”. Ook hier betekent het dat je je mag verheugen in iets waarvan je zeker bent dat het komt.

 • Dit betekent niet dat je je moet verheugen op de verdrukking zelf, je mag je verheugen in, oftewel tijdens, dat dit gebeurd.

1 Thessalonicenzen 5:18 “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.”

God wil dat we Hem danken in alles, niet om alles. Dat is waar Paulus het over heeft. In alles mogen we weten dat God bij ons is, dat Hij ons draagt, dat Hij er voor ons is.

Voor de duidelijkheid, dit gaat over lastige tijden. Het Grieks wijst op druk, in elkaar gedrukt worden; dit zijn geen leuke omstandigheden. En die gaan ook komen. In Johannes 16:33 wordt hetzelfde woord gebruikt als Jezus zegt dat verdrukking gaat komen. We kunnen er niet omheen als christenen dat lastige tijden komen, maar we mogen weten dat we in geloof hier doorheen mogen gaan.

 • We mogen zelfs roemen in die verdrukkingen, omdat we weten dat God met ons bezig is, dat God deze dingen zal gebruiken om ons te vormen, om ons meer op Jezus te laten lijken. Dat kan soms alleen door lastige tijden heen.
  • Verdrukking wordt door God gebruikt om dingen uit ons te halen die niet goed zijn, dingen die niet naar Zijn wil zijn. Lastige, pijnlijke, moeilijke omstandigheden zijn vaak de enige en beste manier om dat te doen.

God laat niemand ‘voor Zijn lol’ door lastige tijden heen gaan, Hij wil dat we door dingen heen gaan, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Hij laat ons hier doorheen gaan, omdat Hij van ons houdt. Dat lijkt soms een tegenstelling, iemand door lastige dingen heen laten gaan omdat je van ze houdt, maar het is het beste voor ons.

 • Door de druk die uit de verdrukking komt, zal alles uit ons geperst worden dat niet van Hem is. Tegelijkertijd wil God dat er alleen nog maar Heilige Geest uit ons binnenste komt. Door de verdrukking gaat Hij alles weghalen dat niet naar Zijn wil is, dat is wat de verdrukking iets maakt om in te roemen.

Roemen in verdrukking is een keuze, want het zal zeker niet altijd zo voelen. Het is een keuze om zo naar God te kijken, zo naar omstandigheden te kijken. Dit is een keuze waarin je echt om leiding van de Heilige Geest moet vragen, anders zal je de zegen van de verdrukking mislopen.

4b. Volharding door verdrukking

Een van de grootste zegeningen van verdrukking (v3), is volharding die je leert. In verdrukking is het volharden of opgeven; God wil dat wij leren volharden, leren doorzetten. Het Grieks voor volharding is hypomonē, wat uit 2 woorden bestaat; hypo en monē. Hypo betekent onder, monē betekent verdragen. Het idee is dat je onder iets zit en dat blijft dragen, blijft verdragen.

 • Dit betekent volhouden, ook als het pijn doet. Doorzetten, ook als je het niet meer ziet zitten. Blijven volharden in het geloof, in het vertrouwen op God, in het lezen van het Woord, in het bidden, samenkomen, aanbidden; alle dingen die een christen mag doen.
 • De reden voor het volharden is geloof, door ons geloof in God weten we dat dit iets goeds in ons gaat voortbrengen, namelijk leren volharden. Dat is zo belangrijk, want er is genoeg in dit leven dat ons neer kan drukken.

We moeten leren volharden als christenen, volharden in geloof. Volharden is een vrucht van het geloof, gegeven door God, maar wel vaak door lastige omstandigheden heen.

v4 Vrucht door verdrukking

Ondanks dat verdrukking niet leuk is, brengt het nog meer vrucht voort voor hen die geloven.

4c. Ondervinding door verdrukking

Ondervinding betekent letterlijk ‘ervaring, goedgekeurd worden’. Door de verdrukkingen heen zal ons karakter gevormd worden, zal er ervaring met lastige tijden komen en daardoor het besef hoe daarmee om te gaan. Ons karakter zal veranderd worden, er zullen dingen weggehaald worden en daar zullen andere eigenschappen voor in de plaats komen.

 • Dat proces zorgt ervoor dat we meer op Jezus gaan lijken, dat we meer gaan denken, doen en laten zoals Jezus. Dat is ook Gods doel, niet om ons pijn te laten hebben.
  • Wij moeten alleen de keuze maken om een periode van verdrukking ook op die manier te zien. Te vaak zien wij alleen de omstandigheden, i.p.v. het grote plaatje dat God met ons bezig is.

4d. Hoop door verdrukking

We komen hier weer uit bij hoop, net als in v2, omdat door de verdrukking we gaan zien Wie God is en dat Hij perfect te vertrouwen is. Daardoor krijgen we meer en meer oog voor de eeuwigheid, je zal gaan zien dat wat God zegt waar is, dat Hij altijd bij je is en dat Hij je altijd draagt.

 • Dat is een hoop, in elke omstandigheid, waar de wereld niet bij kan. Dit is hoop die alleen in Jezus te vinden is. En een hoop die alleen door geloof in Jezus Christus te krijgen is.

We hebben vandaag naar vruchten van geloof gekeken, vruchten die niet altijd komen door leuke of makkelijke omstandigheden. Maar dit is wel wat hoort bij het leven, ook het christelijk leven. En in dit alles mag je weten dat geloof redt, dat je zonden vergeven zijn als je vergeving aan Jezus hebt gevraagd. Je mag weten dat je eeuwigheid vast staat en dat God hier op aarde met je aan de slag gaat, je lief heeft, je draagt en je leidt. Wat een genade!

De belangrijkste vraag is of jij dit gelooft, of jij je leven bouwt op geloof of eigen kunnen. Geloof in Jezus brengt zoveel geweldige dingen, zoveel dingen die alleen God kan doen. Vrede, toegang tot genade, hoop op Gods heerlijkheid, roemen in verdrukking, volharding, ondervinding, hoop. Geloof jij?

Christen, hoe zit het met jouw geloof? Brengt jouw geloof vrucht voort?

 • Ervaar jij en leef je naar de vrede die je bij God hebt? Als niet, vraag God er om.
 • Maak jij gebruik van de toegang tot genade die je hebt gekregen? God heeft het gegeven.
 • Roem jij in de hoop op de heerlijkheid van Gods genade?
 • Roem jij in verdrukking, omdat je weet dat het volharding, ondervinding en hoop voort brengt in je leven? Of is verdrukking alleen maar vervelend en levert niks goeds op?

Efeze 2:8-10 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”