Romeinen 5:12-15 Zonde vs genade

Romeinen 5:12-15 Zonde vs genade

Romeinen 5:12-15 Zonde vs genade

Het is alweer een tijdje geleden dat we samen de Romeinen brief bestudeerd hebben. We zijn tot nu toe tot Romeinen 5:11 gekomen, waarin we gezien hebben dat de mens rechtvaardiging nodig heeft. De mens moet recht, zonder zonde, voor God staan, anders hebben we een probleem met God. Uit onszelf zijn we niet goed, niet rechtvaardig, niet zonder zonde. Dat probleem kan opgelost worden, door geloof in Jezus Christus. Dat is de enige manier, is wat Paulus ons laat zien door deze brief heen.

 • We hebben tot nu toe gezien wat de noodzaak voor rechtvaardiging is (Romeinen 1:1-3:19) en wat Gods weg naar rechtvaardiging is voor de mens (Romeinen 3:20-5:11), geloof. Vanaf vandaag gaan we kijken naar het effect van rechtvaardiging, het proces van heiliging (Romeinen 5:12-8).
  • We gaan vandaag specifiek kijken naar zonde vs genade; en wat het effect van die twee dingen is in ons leven.

v12 Zonde door Adam in ons DNA

Paulus gaat verder, “Daarom”; hij bouwt door op zijn gedachte die hiervoor kwam in Romeinen 5:1-11. De vrucht van geloof die we gezien hebben in die verzen, heeft geleid tot verzoening met God (Romeinen 5:11). Paulus wil nu dat zijn lezers begrijpen wat er in Genesis gebeurd is en wat het effect daarvan op ons is.

“zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mens is gekomen,” Hier zitten een aantal aannames in die Paulus doet over de Bijbel en over de mens.

Toon volledige notities
 • Wat God in Genesis opgeschreven heeft, is hoe het daadwerkelijk is gegaan.
  • Paulus gaat er vanuit dat er een mens was, die de keuze maakte om niet naar God te luisteren. Adam en Eva kozen om van de vrucht te eten, i.p.v. Gods wil te doen. Dat is wat Genesis 1-3 zegt, dat is wat Paulus aanneemt als waarheid.
 • Er is zoiets als zonde en God bepaalt wat dat is.

Genesis 2:16-17 “En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”

 • In de hof van Ede (Genesis 1-3) had God gezegd dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van de bomen waarvan God dat zei. Ze moesten heel simpel luisteren naar Zijn wil. Het overtreden van Gods wil, dat is wat zonde is, ongeacht wat wij van de zonde vinden.
 • Zonde bleef niet beperkt tot Adam en Eva, zonde kwam in de wereld.
  • De hele wereld werd geïnfecteerd met zonde, zowel de mens als de rest van de schepping. In Paulus’ statement zit het feit dat de zonde zich verspreidde naar de rest van de schepping
 • Met zonde kwam ook het gevolg dat God had genoemd voor zonde.
  • God gaf aan wat zonde was en wat het effect zou zijn (Genesis 2:17), namelijk de dood. Dat effect is zichtbaar in alles om ons heen, zelfs in de wetenschap.
   • De wetenschap kent de 2e wet van de Thermodynamica, wat erop neer komt dat alles afbreekt, dat alles minder wordt, dat alles sterft. De wetenschap bevestigt Gods Woord, ook als ze het zelf niet willen.

Paulus trekt al deze conclusies met de volgende reden, hij wil dat we zien dat zonde een wijdverspreid effect heeft. Hij wil dat we zien dat God dit aangegeven had, dat God hiervoor gewaarschuwd had. En hij wil later gaan aangeven hoeveel groter het werk van Jezus is, hoeveel groter genade is dan de zonde.

Misschien ben je het niet eens met wat Paulus hier zegt, misschien vind je het heel ver gaan om te zeggen dat alle mensen zondaars zijn. En toch is dit wat de alwetende God als conclusie trekt wanneer Hij naar de mensheid kijkt.

Psalm 14:2-4 “De HEERE heeft uit de hemel neergezien   op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de HEERE niet aan.”

 • Dit is wat God ziet in elk mens; dit is onze staat, wij zoeken God niet, we zijn afgedwaald, verdorven, doen niet goed, roepen God niet aan. God legt de lat voor al deze dingen op perfectie, op heilig en rein. Dat is Zijn lat waarmee Hij alles meet. Dat is de lat waar geen mens aan voldoet. Die standaard halen we niet en zullen we ook nooit halen.
  • Dat is allemaal begonnen in de hof van Ede, met Adam en Eva. Dat is begonnen toen zij luisterden naar de verleiding van de vijand en meegingen met Satan, i.p.v. meegingen met God.

Dit is de staat van elk mens, door 1 mens. Dit is de situatie van elk mens, door 1 zonde. Iedere baby is een zondaar, hoe schattig de baby ook is. Je hoeft een baby of een klein kind niet te leren om egoïstisch, boos, onbeleefd, etc. te zijn. Als ouders moeten we juist onze kinderen de juiste dingen leren en de verkeerde dingen afleren.

 • Zonde heeft zo’n ongelofelijk vergaand effect gehad sinds Adam, dat is het probleem waar we tegenop boksen. Dat is de situatie waar God Zijn genade tegenover gaat zetten.

v13-14 Zonde en dood

Paulus doet hier iets briljants, hij laat eerst zien dat zonde in ons DNA zit, door Adam, en zegt daarna dat zonde er dus al was vóór de wet van Mozes (v13). God had al vóór de berg Sinaï bepaalt wat zonde was, daar was de wet niet voor nodig.

Ondanks dat de wet er nog niet was (v14), regeerde het effect van zonde toen al wel. Dood was er toen al, dood regeerde toen al in deze wereld. Ongeacht wat we gedaan hebben, zonde regeert in ieder mens en daarmee de dood.

 • Dat is de nalatenschap van Adam, dat is wat hij zijn kinderen en de rest van de mensheid mee heeft gegeven door zijn daden.

In de Bijbel worden er veel beelden, types, etc. gebruikt. Dat betekent dat er iemand in het OT is, die verwijst naar Jezus, door gedrag, karakter, etc. Adam is een voorbeeld van Jezus zegt Paulus (v14), niet omdat Adam zondigde, maar omdat zowel Adam als Jezus zondeloos ter wereld kwam en dingen deed die impact hebben op de hele mensheid.

 • Adams zonde heeft alle mensen tot zondaars gemaakt; Jezus’ dood en opstanding kunnen van elk mens een heilige maken.
 • Adams zonde bracht dood; Jezus’ dood en opstanding bracht eeuwig leven voor hen die geloven.

Adam bracht zonde en daarmee dood in de wereld, maar dat is gelukkig verre van het einde. De enige reden dat Paulus dit, weer, vertelt, is dat dit het contrast met wat Jezus gedaan heeft zo duidelijk maakt.

v15 Maar genade

Paulus opent dit vers met een van de belangrijkste woorden in de Bijbel, “Maar”. Dit woord is zo belangrijk, omdat dit het contrast laat zien dat wij moeten begrijpen. Paulus wil zonde tegenover genade zetten, zodat we begrijpen waar we vandaan komen en hoezeer we gezegend zijn in Christus. Daarom “Maar”, want hij praatte net over zonde en dood, “Maar het is met de genadegave”.

 • God zet zonde tegenover genade, dood tegenover de genadegave. Dat doet Hij, omdat het verschil, het contrast, tussen deze dingen zo groot is als tussen licht en duister, goed en kwaad.
  • Het effect van zonde is dood, het effect van genade is leven. God wil dat jij en ik goed begrijpen dat waar we naar leven, effect heeft op ons leven; zowel het leven hier op aarde als het eeuwige leven.

We hebben het hier over genade, “de genadegave”; genade is iets wel krijgen dat je niet verdiend. In dit geval gaat het om Gods goedheid, Gods liefde, leven ontvangen, terwijl we door onze zonde de dood verdienen. Jezus maakte het mogelijk om al deze dingen te ontvangen, door dat Hij onze straf droeg aan het kruis van Golgotha. Hij stierf, zodat wij konden leven.

 • Dat is de genade waar we het hier over hebben, geweldige zegeningen ontvangen, terwijl we alleen de dood verdienen. Gods liefde mogen ervaren, terwijl we die liefde niet waard zijn.
 • Hoe geweldig is het dan dat wij dit mogen ervaren? Hoe groot is Gods liefde wel niet dat Hij, ondanks onze zonde Hij toch van ons houdt? Adam bracht dood, Jezus geeft leven.

Maar het is niet zo dat dit pure tegenpolen van elkaar zijn, dat Jezus alleen ongedaan heeft gemaakt wat Adam veroorzaakt heeft. Dat zou al geweldig groot zijn, maar zoals altijd gaat Jezus veel verder dan dat. “veel meer is de genade van God”.

 • Alles dat God geeft is meer, veel meer. Gods genade is veel groter dan welke zonde dan ook. Gods genade gaat veel verder dan zonde, Gods genade heeft meer uithoudingsvermogen dan zonde. Gods genade is veel meer, want God is meer dan alles dat niet God is.
 • Dit is zo’n geruststelling, want dit betekent dat iedereen, met welke zonde dan ook, bij God mag komen. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, wanneer je het gedaan hebt, hoe, etc. je mag bij God komen en een beroep doen op Zijn genade.
  • Je mag biddend bij Hem komen en Hem om vergeving vragen, je mag je bekeren van je zonde en opnieuw beginnen met Hem. Je mag om Zijn liefde vragen, naar Zijn liefde gaan leven, geleid worden door de Geest.
  • Dit is allemaal mogelijk in en door de genade die God geeft, de genade die “veel meer” is dan de zonde.

De zonde van Adam had effect, “velen gestorven”, de genade van Jezus heeft nog veel meer effect. De genade die Paulus hier noemt, de gave die Jezus alleen kan geven, doet o.a. het volgende:

 • Genade geeft leven

Efeze 2:8 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;”

 • Genade geeft vrijheid

Romeinen 6:14 “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”

 • Genade werkt in ons

Titus 2:11-14 “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.”

 • Genade geeft kracht

2 Timotheüs 2:1 “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.”

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat genade doet, een paar eigenschappen van de geweldige dingen die genade in ons teweegbrengt. En dit is beschikbaar voor ons allemaal, dit is voor ons allemaal iets waar we op terug kunnen vallen.

 • Paulus moest dit zelf ook leren; in 2 Korinthe 12 ging hij door een lastige tijd heen. Hij werd aangevallen door de vijand, hij had een “doorn in het vlees” (2 Korinthe 12:7). Hij had God 3x gevraagd om deze lastige situatie van hem weg te nemen, toen God hem dit antwoord gaf.

2 Korinthe 12:9-10 “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”
Spurgeon: “Deze toereikendheid wordt uitgesproken zonder woorden die het begrenzen, en daarom lees ik dat dit gedeelte betekent dat de genade van onze Heere Jezus genoeg is om je overeind te houden, genoeg om je kracht te geven, genoeg om je te troosten, genoeg om je lastige tijd nuttig voor je te maken, genoeg om je in staat te stellen over die situatie te overwinnen, genoeg om je er uit te brengen, genoeg om je uit 10.000 gelijke situaties te brengen, genoeg om je naar huis in de hemel te brengen…”

God wilde dat Paulus leerde leven vanuit Gods genade, Gods genade moest de basis zijn om alles vanuit te doen. Zonder genade kon Paulus niet leven, kon hij niet strijden tegen zonde, kon hij niet het Evangelie verkondigen; zonder genade kon hij niks. Dat was wat Paulus moest leren, dat is ook wat wij mogen leren van Gods genade.

 • Zonde brengt dood, maar Gods genade. Zonde maakt veel kapot, maar Gods genade. Gods genade is altijd groter, kan altijd meer, gaat altijd verder. Dat is waar we op terug mogen vallen, dat is de hoop die we hebben.

Deze hoop is er “door de ene mens Jezus Christus”, ook hier wordt een contrast geschetst; het contrast is de mens Adam vs de mens Jezus. Jezus maakte genade mogelijk door als een mens naar de aarde te komen, te sterven en weer op te staan.

Deze hoop is “overvloedig geweest over velen.” Het Grieks wijst hier op iets dat naar de ontvanger in overvloedige mate komt. Gods genade is overvloedig over velen, over allen die het aannemen. De vraag is niet of God het geeft en of God genoeg geeft, de vraag is of jij het aanneemt of niet.

Clarke: “ Christus Jezus stierf voor ieder mens; redding is gratis voor iedereen; reddende genade wordt aan iedere ziel aangeboden; en een mate van Goddelijk licht wordt zelfs aan ieder hart gecommuniceerd, (…) En zoals de genade is aangeboden, zo mag het worden aangenomen.”

 • Voor de nog-niet-gelovige is deze reddende genade er om je van dood naar leven te brengen. Deze genade geeft eeuwig leven, dicht bij God, afhankelijk van God.
 • Voor de gelovige is deze belofte een zegen voor het dagelijks leven, een zegen om altijd op terug  te kunnen vallen. Wat de situatie ook is, Gods genade is groot genoeg, Gods genade is overvloedig. We mogen altijd een beroep doen op die genade.
  • Net als Paulus (2 Korinthe 12) mogen we leren leven door genade alleen, leven door Gods goedheid die we in Christus hebben ontvangen, die we niet verdienen. Dat is een leven van afhankelijkheid, onderworpenheid, een leven vol van en geleid door Gods liefde en genade.

1 mens zondigde, wat de hele mensheid beïnvloedde tot zonde. 1 mens leefde perfect rechtvaardig, wat de hele mensheid in staat stelt om te geloven, gered te worden en daarna te leven naar en door genade. Jezus heeft dit voor jou mogelijk gemaakt, Jezus heeft de weg gebaand voor jou en voor mij om te geloven, gered te zijn, te leven naar Gods wil, geliefd te zijn, geleid te worden door God, etc.

 • Zonde is sterk, zonde is niet wat God wil; Gods genade is oneindig veel groter dan de zonde. Alles dat God bedenkt en geeft is groter dan alles dat niet van Hem is.
 • Zijn liefde voor jou is zo groot, dat Hij Zijn Zoon voor jou gaf. Hij gaf het allerbeste dat Hij kon, om ervoor te zorgen dat jij en ik mogen leven. Jezus droeg de straf voor jouw en mijn zonde, zodat jij en ik nu kunnen leven. Jezus gaf Zijn leven, zodat jij en ik kunnen leven.

De vraag is of jij gelooft of niet, de vraag is of jij wil leven naar Gods wil en naar Gods genade, of niet. Gods genade is er voor jou, voor iedereen. Het is een cadeau dat aan iedereen wordt aangeboden, het is aan jou om het aan te nemen of niet.

 • Als je nog niet gelooft, geloof vandaag. Geloof dat Jezus de Zoon van God is (Johannes 20:31), geloof dat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is; vraag vergeving voor je zonde en je zal gered zijn.

Christen, onderschat genade ajb niet. Onderschat niet wat Jezus voor jou bewerkt heeft aan het kruis. Onderschat niet hoeveel groter de kracht van genade is dan de kracht van zonde.

 • Christen, zie jij zonde zoals God zonde ziet? Of bepaal jij wat zonde is?
 • Christen, leef jij nog naar de zondige natuur van Adam? Of leef je door genade?
 • Christen, vertrouw jij in alles op Gods genade? Is Gods genade jou genoeg?
 • Christen, geef jij zoveel genade aan anderen als dat je zelf ontvangen hebt?

Vanochtend vieren we Heilig Avondmaal, daarmee herdenken en vieren we dat Jezus dit werk voor ons gedaan heeft. Hij stierf aan het kruis, Hij stond op uit de dood zodat wij genade konden ontvangen, zodat wij naar genade konden leven. Jezus deed dit voor jou (Hebreeën 12:1), Jezus deed dit omdat Hij van jou houdt. Geef God de eer, dank God, wees blij omdat Hij voor jou gestorven en opgestaan is.

Lukas 22:17-20 “En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”