Romeinen 5:16-21 Regeert genade in jouw leven?

Romeinen 5:16-21 Regeert genade in jouw leven?

Romeinen 5:16-21 Regeert genade in jouw leven?

Vorige week hebben we naar zonde vs genade gekeken. We hebben gezien dat zonde grote en verregaande effect heeft, maar dat genade altijd verder gaat. God maakte duidelijk dat Zijn genade ons genoeg is (2 Korinthe 12:9-10), in elke situatie, altijd. Leven in en door deze genade is deel van het effect van rechtvaardiging in ons leven, heiliging (Romeinen 5:12-8:39).

Vanochtend gaan we zien dat God wil dat genade in ons regeert, en wat genade dan in ons doet wanneer het in ons regeert.

v16 Eén overtreding, één genadegave

v15-16 horen eigenlijk bij elkaar, Paulus is 1 gedachte aan het voortzetten. Hij is aan het uitleggen dat Gods genade “veel meer is” (v15) dan de zonde. Dat thema zet hij door in v16-19, hij gaat elke keer laten zien hoeveel verder Gods genade gaat dan de zonde.

 • “de gave” (v16) wijst naar “de genadegave” (v15); deze genadegave is het ontvangen van genade tot redding, genade tot Gods liefde, Gods voorziening, Gods kind zijn, etc. Deze genadegave is het daadwerkelijke cadeau dat God geeft waardoor we gered zijn.
  • Dat cadeau heeft Hij gegeven door Jezus’ offer aan het kruis voor jouw en mijn zonde, dat cadeau mogen we aannemen in geloof.

Dat cadeau, die gave (v16), is heel anders dan de zonde en alles dat de zonde veroorzaakt. 1 zonde leidde tot “verdoemenis”, 1 genadegave leidt “bij vele overtredingen tot rechtvaardiging.”

Toon volledige notities
 • 1 zonde leidt tot veroordeling van de mens voor hun zonde.
 • 1 genadegave leidt tot vergeving van alle zonde van de persoon die de genade aanneemt.
  • Het is 1 cadeau, ieder met eigen gevolgen, van eigen formaat.

Genade is altijd groter, genade doet altijd meer. Genade gaat veel verder dan de zonde, genade is veel sterker dan zonde. Dat is ook waarom God wil dat Zijn genade in ons regeert (v20-21).

v17 Dood vs leven

Paulus kijkt vanuit een andere blik naar genade in v17, zoals al eerder aangehaald (v12-14) heeft “door de overtreding van de ene [Adam] de dood geregeerd”. Alles om ons heen bewijst dat de zonde regeert, want alles wordt minder, alles sterft uiteindelijk.

 • Dit is een waarheid die in alles om ons heen bevestigt wordt, wetenschap (2e wet thermodynamica), crèmes om je gezicht minder snel te laten afbreken, verf om je grijze haren te verven, etc. In alles bewijzen we dat alles afbreekt, dat de zonde regeert over de mens en de wereld om ons heen.

Maar, door Jezus’ offer aan het kruis, ontvangen we “overvloed van de genade”. Er is altijd genoeg, er is veel te veel genade om op te maken, voor ieder mens. Naast deze genade, ontvang je in geloof “de gave van de gerechtigheid”; door dit cadeau kunnen we recht voor God staan.

 • Alleen genade is niet genoeg, onze schuld moet ook afbetaald worden en weggehaald worden. Dat is wat Jezus ook voor ons gedaan heeft. Niet alleen mogen we leven door genade, we zijn ook vergeven en zijn schoongewassen van al onze zonde.

In dit leven zijn er een aantal zekerheden, belasting en dood. De dood is 100% accuraat, ieder mens die geboren wordt zal uiteindelijk sterven. Als christen hoef je niet geregeerd te worden door de dood, je kan geregeerd worden “door de Ene, namelijk Jezus Christus.”

 • Door de dood geregeerd worden is een heel angstig, leeg bestaan. Daarom geeft God ons de perfecte weg om te leven, namelijk geregeerd door Jezus Christus. Dat is leven, dat is echt leven, dat is leven zoals God het bedoeld heeft.

Adam zorgde ervoor dat ieder mens geregeerd werd door zonde en dood, Jezus geeft de mogelijkheid om door iets heel anders geregeerd te worden.

Romeinen 14:17 “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.”

 • Dit is het koninkrijk waar je in mag leven, het koninkrijk dat Jezus voor ieder mens mogelijk maakt. Dit is de manier van leven die God voor jou heeft, door geloof.
 • Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Geest; dat is het leven dat mogelijk is voor jou, als genade in jouw leven regeert. Als Jezus in jou regeert, als jij gelooft in Hem, dan zal Zijn genade in jou gaan regeren. God geeft je Zijn gerechtigheid, Hij geeft je vrede in alles en Hij zal je blijdschap geven die je zal dragen in elke situatie. En dat allemaal door God Zelf, de Heilige Geest, Die in je woont.

Dat is leven geregeerd door “de Ene”, dat is leven geregeerd door genade. Dit is oneindig veel beter dan leven geregeerd door zonde en dood.

v18 Eén overtreding, één rechtvaardigheid

Paulus schetst ontzettend veel contrasten in v16-19, om het grote verschil te laten zien tussen zonde en genade, tussen Adam en Jezus. Paulus vat samen wat hij tot nu toe gezegd heeft, “Zoals dus”. We lezen over 1 overtreding van Adam (Genesis 3), die “over alle mensen tot verdoemenis” gekomen is. Daar tegenover staat “door één rechtvaardigheid” Gods genade over alle mensen is gekomen, alle mensen die dit aannemen.

 • Ieder mens valt onder de zonde van Adam, wat je bewijst door de zonde die je dagelijks doet. Je hebt echter de keuze om te ontvangen wat Jezus voor jou gedaan heeft en daardoor te gaan leven naar de genade die Hij jou geeft.

Iedereen in dit leven maakt uiteindelijk een keuze, of verdoemenis o.b.v. je eigen zonde, of rechtvaardiging o.b.v. Jezus’ offer aan het kruis voor jou. Wij maken zelf de keuze, met alle gevolgen van dien.

 • Dit is waar de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) voor jou als christen van groot belang is, jij hebt de God gegeven taak om mensen deze boodschap te verkondigen. Jij hebt de taak om mensen op hun noodzaak voor rechtvaardiging, voor Jezus, te wijzen. Wij hebben de taak om discipelen te maken, wat begint bij mensen over Jezus vertellen, zodat ze tot geloof kunnen komen.
  • Als jij echt van de mensen om je heen houdt, als jij echt van God houdt, als jij echt beseft waarvan jij gered bent, dan zal je mensen vertellen over Jezus. Daarvoor hoef je niet de straat op, mag wel; daarvoor hoef je niet langs de deuren, mag wel. Op de plek waar God jou gezet heeft, hoor je de mensen om je heen te vertellen over Jezus.

Het lijkt er misschien op dat Paulus zegt dat Gods genade standaard aan iedereen gegeven wordt, “genade over alle mensen”. In v15 heeft Paulus gezegd “het is met de genadegave niet zoals met de overtreding.” Wat hij hiermee zegt is dat terwijl de zonde direct impact had op iedereen, is de genadegave anders.

 • Zonde brengt dood over iedereen; genade brengt leven aan ieder die gelooft.
 • Zonde heeft de hele schepping geïnfecteerd; genade geneest hen die geloven.
  • Redding is en blijft door geloof in Jezus Christus, Paulus zegt hier niet opeens iets anders. Dit is een voorbeeld van waarom het belangrijk is om zaken in hun context te lezen, anders ga je dingen interpreteren die er niet zijn.

Eén zonde, één rechtvaardigheid; zonde heeft al invloed op jou, genade kan invloed op je hebben. De vraag is wat jij kiest, de vraag is wat jij laat regeren in je leven? Alleen door geloof in Jezus Christus kan genade in jouw leven gaan regeren.

v19 Zondaars vs rechtvaardigen

Paulus gaat verder met zijn conclusie. De ongehoorzaamheid van 1 mens heeft verstrekkende gevolgen voor de hele mensheid, ieder mens die ooit geleefd heeft, behalve Jezus, is beïnvloed door de zonde. Voor ieder mens was het niet de vraag of, maar wanneer we zouden beginnen met zondigen.

 • Het is hier van levensbelang wie wij navolgen, wie wij gehoorzamen. Van nature, zegt Paulus, zullen wij Adams natuur volgen, de zondige natuur die dingen doet en wil doen die God als zonde ziet.
 • Daar tegenover staat de mogelijkheid om de dingen van God te doen, door genade. Door Jezus’ offer aan het kruis voor jouw en mijn zonde, kan genade nu in jouw en mijn leven regeren. Als genade regeert, zullen we de dingen gaan doen die wel naar Gods wil zijn.

Adam volgen leidt naar de dood, de eeuwige dood; Jezus volgen leidt tot leven hier op aarde naar Gods wil, leven tot in eeuwigheid in de hemel. De keuze is aan jou, kies jij ervoor om Jezus te geloven? Kies jij ervoor om genade te laten regeren in jou? Dan zal God je als rechtvaardige aanmerken.

 • Het Grieks voor ‘aanmerken’, wijst erop dat God Degene is Die vaststelt dat iets zo is. God is Degene Die rechtvaardig verklaart, rechtvaardig maakt.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Dit is wat Jezus voor jou gedaan heeft, dit is wat Hij bewerkt in jou, door geloof in Hem. Rechtvaardig, gerechtigheid van God in ons. Dit is geweldig, want bedenk dat we van nature zondig zijn, vies en vuil in Gods ogen. Hij ziet hen die geloven nu als schoongewassen, perfect. De enige manier waarop dat kan, is dat Jezus ons Zijn perfecte rechtvaardigheid gaf, in ruil voor onze zonde.

Romeinen 3:22 “namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.”

v20-21 Geregeerd door genade

Paulus is de kerk in Rome aan het uitleggen over het effect van rechtvaardiging, namelijk heiliging. Hij doet dat door te laten zien dat we eerst door zonde, en haar effect, geregeerd werden, maar dat we nu door iets anders geregeerd kunnen worden. Waar zonde regeert, is er dood; als dan ook nog de wet erbij komt (v20), dan is het helemaal klaar.

 • De wet bevestigt dan namelijk dat dingen zonde zijn en hangt daar een duidelijke straf aan. Door de wet te geven, wilde God de mens laten zien dat de “overtreding zou toenemen,”. We moeten inzien dat we de wet zelf niet kunnen houden, en dat we ook zonder wet zondaars zijn die Gods redding nodig hebben.

Waar de wet haar werk perfect gedaan heeft, iedereen is doemwaardig voor God (Romeinen 3:19), daar “is de genade meer dan overvloedig geweest.” Waar zonde en dood is, staat God klaar met meer genade dan wij kunnen bevatten.

 • Het Grieks voor “meer dan overvloedig” is hyperperisseuō, wat uit 2 woorden bestaat; hyper en perisseuō. Hyper is meer dan, super; perisseuō is groter dan de maat waarmee je iets meet.
  • Genade komt hyperperisseuō, wat betekent dat er meer dan, groter dan de maat waarmee je meet genade is. Genade is meer dan overvloedig, meer dan we ooit zullen beseffen, meer dan we ooit nodig zullen hebben.

Dat is hoe goed God is, dat is hoeveel Hij geeft in onze nood. We zien wel eens bij internationale rampen dat er een noodnummer geopend wordt, zodat men geld kan geven. God zag onze nood en Hij gaf meer dan we ooit zullen kunnen meten aan genade, meer dan we ooit op zullen kunnen maken.

            “opdat” (v21), met als doel, dat net zoals de zonde regeerde, de genade zou gaan regeren in hen die geloven. Zonde regeerde tot de dood, als gevolg van onze zonde; waar genade regeert is dat “tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

 • Het doel van God is dat we geregeerd worden door genade, met als einddoel dat we de eeuwigheid bij Hem zullen doorbrengen. Genade heeft als doel om mensen terug te brengen bij God, om het doel van ons leven te kunnen vervullen, God eren (Jesaja 43:7).

Maar, wat betekent het nou dat genade regeert? Zonde regeert automatisch, zonde regeert omdat het in ons zit, in onze natuur. Genade is niet iets dat we standaard hebben, het is iets waarvoor Jezus naar de aarde moest komen.

Titus 2:11-14 “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.”

Dit is wat het betekent als genade in je regeert. Genade is aan ons verschenen, wij moeten dan kiezen of we het aannemen, in Jezus geloven, of niet. Daarna gaat genade ons ‘leren’.

Hiebert: “ ‘leert ons’ verklaart dat genade ook werkt in de levens van hen die gered zijn. Gebouwd op Gods natuur, doet genade ethische beroepen op de christen die consistent zijn met de natuur van genade. ‘Onderwijst’ geeft het beeld van genade, dat een praktisch karakter heeft, dat de gelovige in dingen onderwijst die overeenkomen met gezonde leer.”

 • Genade onderwijst ons, zoals een ouder een kind onderwijst. Genade leert ons dingen aan en genade leert ons dingen af. Genade leert ons wat wel en niet juist gedrag is, genade gaat geduldig met ons aan de slag om ons te leren leven naar Gods genade.

Het luisteren naar dit onderwijs is het geregeerd worden door de genade. De vraag is niet hoeveel genade jij hebt, de vraag is hoeveel van jou genade heeft. Genade leert ons:

 • Goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen

Voor de christen die geregeerd wordt door genade is goddeloosheid, zonde, iets om van weg te blijven. Door Gods genade zal je als christen meer en meer op Jezus gaan lijken, de zonde regeert niet meer, Jezus regeert. Ook alle begeertes, alle ‘mooie’ dingen van de wereld, die naar zonde leiden, zijn dingen die je aflegt als christen, omdat het niet naar Gods wil is.

 • De zonde wordt ‘verloochend’, wat betekent dat je actief hier ‘nee’ tegen zegt. Je moet steeds een actieve keuze maken om voor God te leven, om Zijn wil te doen, i.p.v. je eigen wil te doen.
 • In de wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven

Door genade gaan we bewust (voor God) leven, rechtvaardig (door Jezus) en godvruchtig (door de Heilige Geest). Alleen genade kan dit in de mens veroorzaken, alleen genade kan de mens van zonde naar dit brengen.

 • Terwijl we Jezus verwachten

Dit is wat genade met onze blik doet, we kijken vooruit, verwachtende dat Jezus terug zal komen. Genade zorgt ervoor dat onze blik meer op de eeuwigheid gericht is, op het moment dat alles van deze wereld voorbij zal zijn. Genade geeft “zalige hoop” (v13).

 • Door deze verwachting zullen we hoopvol leven, maar vooral ook met de verwachting dat Jezus elk moment er kan zijn. Dat betekent dat we bewust moeten leven, wetende dat bij alles dat we doen, het het laatste kan zijn vóór Jezus terugkomt.
 • Wetende dat we gered zijn, tot goede werken

Paulus benadrukt in v14 dat we gered, geliefd (Zijn liefde is zichtbaar in dit offer), maar ook dat dat die redding ons aan moet zetten tot God dienen. Gods reddende genade hoort ons te veranderen, zodat we Zijn wil willen doen, Hem willen eren en ons leven voor Hem inzetten.

Dit is waar je leven naartoe zal veranderen als genade regeert, dit is wat genade doet. Alleen God kan dit werk in je doen; als genade regeert, betekent het dat God regeert. Genade regeert “tot eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (v21)

 • Hoe ontvang je dit als christen? Vraag het God, bid dat Hij je zal leiden om te leven naar genade, vraag God om je leven te vullen met Zijn genade. God wil graag dat we geregeerd worden door genade, Hij zal hiermee aan de slag gaan.

Geloof jij in deze Jezus? Ben jij gered door Hem? Vandaag is de dag van redding, neem Zijn offer voor jouw zonde aan, vraag vergeving voor je zonde, geloof in Hem en je zal gered worden.

Christen, regeert de genade in jou? Of regeert iets anders jouw gedachten en daden?

 • Regeert zonde jou nog? Jouw zondige neigingen? Of regeert Jezus, met Zijn genade?
 • Zie jij in dat ieder mens deze genade nodig heeft en zoek je daarom naar manieren om het Evangelie te delen met mensen?
 • Verloochen jij de wereld en haar verleidingen actief?
 • Verwacht jij de wederkomst van Christus? Leef jij naar die verwachting?
 • Doe jij Gods werken, of je eigen werken?

Romeinen 5:21 “opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.”