Route 66 – Genesis 1/2

Route 66 – Genesis 1/2

Deel 1 van 2

Vandaag trappen wij onze serie Route 66 af! Waarom Route 66? Omdat de Bijbel uit 66 boeken bestaat en omdat het een reis door de Bijbel heen zal zijn, vandaar Route 66. Mocht je trouwens niet weten wat Route 66 los van deze serie is, dan moet je dat ná de preek even aan Peter Veelenturf vragen.

De Bijbel op deze manier te onderwijzen is geheel nieuw voor mij, dus weet dat ik zelf in dit proces zoekend en lerend ben. Dit kan betekenen dat aan het begin van deze serie de studies wellicht een beetje rommelig kunnen zijn, dus vergeef mij daarvoor.

Jullie zijn een soort proefkonijnen voor dit experiment. Maar hoe dan ook, het is en blijft het levend Woord van God, dus jullie zullen er in ieder geval niet slechter op worden.

Maar goed, ik kreeg het op mijn hart om deze serie te doen omdat wij als kerk aan het groeien zijn in ons geloof en in onze kennis van God en Zijn Woord. Daarom zie ik er naar uit wat God door deze serie heen gaat doen, want ik geloof dat dit ons zal helpen om onze groei te versnellen en te verdiepen.

Toon volledige notities

2 Petrus 1:3 – “De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals Hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij Hem te horen, en hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is.” (BGT)

Petrus schrijft dat God ons alles gegeven heeft wat nodig is om te leven zoals God het wil. En wat God ons hiertoe gegeven heeft is de Bijbel en de Heilige Geest, maar dan moeten wij het Woord wel tot ons nemen door het te lezen en te bestuderen; het komt niet telepathisch bij ons binnen.

Ook schrijft Petrus dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat wij God kunnen kennen. Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis en door de opstanding uit de dood de weg gebaand, en door de Bijbel ons eigen te maken gaan wij God en Jezus Christus beter kennen. Nogmaals, dit gaat dus niet vanzelf!

Ik kan bijvoorbeeld pas genieten van de voordelen van een heerlijke rib-eye steak wanneer ik er een stuk van af snijd en het in m’n mond stop. En zo ook met de Bijbel kan ik pas te weten komen wie God is en ik kan pas te weten komen hoe God wil dat ik leef wanneer ik de Bijbel tot me neem.

En vandaar dat ik naar deze serie uit zie, omdat het eenieder van ons, die wil, zal helpen om Jezus beter te gaan kennen, én om beter te gaan weten hoe God wil dat wij leven.

Wij beginnen vanmorgen met het eerste Bijbelboek, Genesis. Maar voordat wij naar Genesis gaan kijken wil ik kort het e.e.a. toelichten over de Bijbel in haar geheel.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, is geschreven over een periode van zo’n 1.500 jaar door 40 verschillende mannen en in drie talen.

Het is verdeeld in twee stukken, namelijk het Oude Testament en het Nieuw Testament.

Het O.T. werd voornamelijk in Bijbels Hebreeuws geschreven, met wat uitzonderingen in Daniël en Ezra waarin kleine Schriftgedeelten in het Aramees waren geschreven.

Aramees kan je met Hebreeuws vergelijken zoals wij vandaag de dag bijvoorbeeld Spaans met Portugees vergelijken. Er komen wat woorden overeen, maar het is grotendeels toch een andere taal.

Het N.T. werd in het Grieks geschreven en dan niet klassiek Grieks, maar de eenvoudige vorm wat Koine Grieks wordt genoemd; volkstaal.

De Bijbel is het meest uitgegeven, meest vertaald, meest doorgegeven, meest bezat en meest gelezen boek aller tijden.

Maar ondanks deze feiten, is de Bijbel helaas ook het meest verwaarloosd. Veel te veel huishoudens hebben wel ergens een Bijbel liggen, maar ze worden niet gelezen en bestudeerd waardoor mensenlevens niet getransformeerd worden.

2 Timotheüs 2:15 – “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

Hier spreekt Paulus over de noodzaak om ons te beijveren in het bestuderen van de Bijbel. Een arbeider is iemand die werk verricht; de Bijbel eigen maken is dus werk.

Maar het is wel werk dat heel veel oplevert. De voordelen en de vruchten van de inspanning dat hiervoor nodig is wordt door God rijkelijk beloond.

Het is dus mijn doel om het jullie makkelijker te gaan maken om jezelf te gaan beijveren in het recht snijden van het Woord van God, de Bijbel.

Ondanks dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat en geschreven is door 40 verschillende mannen, is de Bijbel toch maar één boek. De redenen hiervoor zijn de bron en het hoofdthema.

De bron en de auteur van de Bijbel is God Zelf.

2 Timotheüs 3:16a – “Heel de Schrift is door God ingegeven…” (2 Petrus 1:20-21)

In de grondtekst zegt Paulus hiermee dat God als het ware, de woorden in de schrijvers ingeblazen heeft terwijl zij aan het schrijven waren. God Zelf is dus de bron van de Bijbel, en Hij is uiteindelijk ook de enkele en de ware auteur van de Bijbel.

De Bijbel is ook slechts één boek omdat het één hoofdthema heeft en dat is verlossing. De gehele Bijbel is geschreven rondom Gods boodschap van verlossing.

Wij komen deze boodschap als eerste in Genesis 3 tegen en als wij de rode draad van verlossing vanaf Genesis door de Bijbel heen volgen, dan zien wij het hoogtepunt van Gods verlossing gemanifesteerd in Openbaring 22.

Zoals ik eerder had gezegd bestaat de Bijbel uit twee hoofddelen, het O.T. en het N.T. Het O.T. begint met de schepping van hemel en aarde en gaat door tot ca. 400 jaar voordat Jezus Christus op aarde kwam.

Het O.T. gaat het voornamelijk om Gods uitverkoren volk Israël waaruit God de Messias, Jezus Christus liet voortkomen.

De 39 boeken van het O.T. kunnen verder onderverdeeld worden in deze categorieën:

Genesis-Deuteronomium (5) de vorming van een natie

Jozua-Esther (12) de geschiedenis van een natie

Job-Hooglied (5) het hart van de mens

Jesaja-Maleachi (17) voorspellend, wat er komen zal

Het N.T. begint met de geboorte van Jezus Christus nadat er een periode van zo’n 400 jaar lang geen openbaring van God is geweest. Tijdens deze intertestamentaire periode tussen het laatste boek van het O.T. en het eerste boek van het N.T. heeft God totaal niet tot de mens gesproken.

De eerste vier boeken van het N.T., de vier Evangeliën vertellen ons over de geboorte, het leven, de bediening, de kruisiging en de opstanding uit de dood van Jezus Christus.

Daarna heb je het boek Handelingen wat een geschiedenis boek is van de geboorte, het leven en de missie en activiteiten van de eerste gemeente.

Daarna heb je 21 brieven die door verschillende apostelen en collega’s geschreven zijn. Deze zijn geschreven aan zowel kerken als aan individuen om ons te leren hoe wij als wedergeboren christenen horen te leven, zowel binnen alsook buiten de kerk.

Tot slot eindigt het N.T. en de Bijbel met Openbaring, wat een profetisch boek is dat ons inzicht geeft tot wat er in de toekomst allemaal nog staat te gebeuren.

Dus, één boek omdat het één bron en auteur heeft, maar toch veel boeken omdat het onderverdeeld is in categorieën en thema’s.

Daarom, als je pas tot geloof bent gekomen is het goed om niet meteen in Genesis te beginnen met het lezen van de Bijbel, maar in het N.T., begin bij het 40e boek, Mattheüs en ga zo door tot en met Openbaring.

Het duurt trouwens ca. 78 uur om door de gehele Bijbel heen te lezen.

GENESIS

Genesis werd door Mozes geschreven, die pas 400 jaar na het einde van Genesis leefde. Dus, waar Genesis 50 met Jozef eindigt, duurde het nog zo’n 400 jaar voordat Mozes op het toneel kwam. En, Mozes leefde zo’n 2,5 duizend jaar nadat Genesis begon.

Genesis zou je eigenlijk kunnen zien als een hele lange inleiding op Exodus. Want Exodus is bij uitstek een boek dat over verlossing gaat. Exodus geeft heel duidelijk weer wat er met een mens gebeurt wanneer een mens gered wordt door zijn/haar geloof in Jezus Christus.

In Exodus zien wij dat het volk Israël in slavernij en gebondenheid leeft en we zien dat God Israël verlost door het vergoten bloed van de lammeren dat op de deurposten werd aangebracht.

Tot op de dag van vandaag vieren de Joden het Paasfeest om stil te staan bij Gods verlossing uit Egypte. En dit is een perfect beeld van Jezus Christus en de verlossing dat Hij ons biedt doordat Zijn bloed voor ons vergoten werd.

De apostel Paulus noemt Jezus zelfs ons Paaslam dat voor ons geslacht is. (1 Korinthe 5:7)

Het boek Exodus geeft ons dus een perfect beeld van het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis.

Door ons geloof in Jezus worden wij verlost van zonde en van alle gevolgen van dien. Wij worden verlost van de wereld en van de dood, net zoals de Israëlieten verlost werden uit hun slavernij.

Exodus zou nergens op slaan zonder Genesis, want in Genesis komen wij God voor het eerst tegen, komen wij de mens voor het eerst tegen, de zonde, de verlossing. We kunnen de verlossing van Exodus totaal niet begrijpen zonder Genesis. Sterker nog, we zouden geen enkel boek in de Bijbel kunnen begrijpen los van Genesis.

Genesis laat ons kennismaken met alles dat de resterende 65 boeken in de Bijbel ons duidelijk wil maken.

Genesis beantwoord bijvoorbeeld de vraag: “Hoe is dit allemaal begonnen?” Openbaring beantwoord de vraag: “Waar gaat dit allemaal naartoe?”

De theoloog, J. Sidlow Baxter schrijft: “In Genesis zien wij het paradijs afgesloten voor de mens, in Openbaring zien wij het paradijs geopend voor navolgers van Jezus Christus. In Genesis zien wij de vloek dat opgelegd wordt op de gehele schepping, in Openbaring zien wij dat de vloek door God geheel weggenomen wordt. In Genesis zien wij het begin van verdriet en de dood, in Openbaring zien wij dat God alle verdriet en de dood geheel tenietdoet.”

Genesis helpt ons te begrijpen hoe het allemaal begon en Openbaring helpt ons te begrijpen waar het allemaal naartoe leidt. En de 64 boeken ertussen in vullen de gaten.

Genesis bestaat in principe uit twee delen:

Genesis 1-11 gaat over vier hoofdgebeurtenissen:

De schepping, de zondeval, de zondvloed en Babel

Genesis 1-11 behelst een periode van zo’n 2.000 jaar

Genesis 12-50 gaat over vier hoofdpersonages:

Abraham, Izak, Jacob en Jozef

Dit tweede deel behelst een periode van zo’n 286 jaar

De vier hoofdgebeurtenissen

1e hoofdgebeurtenis is de schepping in Genesis 1-2. Dus, hoe is het allemaal begonnen wordt in Genesis 1-2 beantwoord.

Genesis 1:1 – “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

Dit is het allereerste dat God aan de mens bekend wilde maken, want als wij dít geloven, dan zullen wij totaal geen probleem hebben met het geloven van de rest van de Bijbel.

Want hiermee zegt God dat Hij, de almachtige God en Schepper het gehele heelal uit niets heeft geschapen.

“Het vroegste en meest diepgaande wonder van alle is het wonder van de schepping. God schiep alles ex nihilo – uit het niets – en elk wonder nadien bekrachtigde Zijn ongelooflijke macht.” (https://www.gotquestions.org/Nederlands/wonderen-letterlijk.html)

Genesis 1:1 helpt ons niet alleen de rest van de Bijbel te geloven en begrijpen, maar het ontkracht meteen ook alle valse godsdiensten of religies die er zijn.

“In het begin schiep God” ontkracht atheïsme dat beweert dat God niet bestaat

 “In het begin schiep God” ontkracht polytheïsme dat beweert dat er meerdere goden zijn

“In het begin schiep God” ontkracht fatalisme dat beweert dat wij hier door toeval zijn

“In het begin schiep God” ontkracht pantheïsme dat beweert dat de aarde god is

“In het begin schiep God” ontkracht materialisme dat beweert dat materie reeds eeuwig bestaat

Verder zien wij in Genesis 1 en 2 in grote lijnen de rest van Gods schepping en vooral de kroon van Gods schepping de mens, en dat de mens door God geschapen is om een persoonlijke relatie met God te hebben in fellowship, in gemeenschap met Hem.

Daarna, in Genesis 3 zien wij de zondeval waardoor de intieme relatie dat de liefdevolle God met de mens had, plotseling kapot gemaakt werd door de zonde. En niet slechts de relatie, maar de gehele schepping werd door de zondeval aangetast en vervloekt.

Deze ene gebeurtenis is de oorzaak van alle ellende, leed, kwaad, en de dood dat de wereld sindsdien ervaart. En dit zal alleen veranderen wanneer Jezus Christus voor de 2e keer op aarde terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Direct na de zondeval beseften Adam en Eva ineens dat zij naakt waren en op dat moment kwam de valse religie van het bedekken van de zonden tot stand. Zij bedekte hun geslachtsdelen met vijgenbladen. Dit was de menselijke poging om hun eigen zonden te bedekken.

Maar God, toen Hij dat zag, maakte Hij kleren van dierenhuiden voor hen, en dit gaf meteen al aan dat er bloed vergoten moest worden om de zonde te bedekken, want God moest dieren doden om aan hun huiden te komen.

Dit wijst uiteindelijk naar het offer van Jezus aan het kruis, want Zijn bloed moest voor ons eens en voor altijd vergoten worden, niet om onze zonden te bedekken, maar om onze zonden geheel weg te doen en om de vloek ongedaan te kunnen maken.

Genesis 3:15 – “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (zaad); Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”

Dit vers wordt door theologen het proto-evangelium genoemd omdat God hier meteen al beloofd dat het Evangelie komen zal.

En de vervulling van Gods plan, om een Redder, een Verlosser naar de aarde toe te sturen heeft vanaf dit moment nog duizenden jaren geduurd voordat het tot het hoogtepunt kwam in de kruisiging van onze Heere en Zijn opstanding uit de dood.

Zelfs nu, 2.000 jaar na de kruisiging en de opstanding uit de dood van Jezus Christus is het proto-evengelium nog steeds van kracht, maar alleen als jij het Evangelie van Jezus Christus aanvaard en Hem koste wat kost navolgt.

Daarna komt in Genesis 6-8 de zondvloed wat ons een duidelijk beeld geeft van de toorn van God en tegelijk de verlossing en redding van God.

Gods toorn kwam op de mensheid omdat de mens zich totaal van God had afgekeerd.

Genesis 6:5 – “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”

Wij kunnen als mensen niet weten wat er in de gedachten en in de harten van mensen leeft, maar God wel. En Hij doorgrond de gedachten en de harten van alle mensen, ook nu.

Maar het was niet alleen zo dat de mensen slechter dan ooit waren, er was iets zeer duister gaande, iets van demonische aard en God moest daar een eind aan maken. Dit is te lezen in Genesis 6:1-4.

De meningen zijn hierover verdeeld, maar blijkbaar waren er in die tijd demonen die seks met menselijke vrouwen hadden waardoor er gruwelijke reusachtige wezens verwekt werden.

Dit was een poging van de satan om de mensheid te corrumperen zodat de beloofde Messias niet geboren zou worden uit de mensheid.

Maar, de zondvloed was niet alleen een uiting van Gods toorn en oordeel, het was ook een daad van verlossing, want God had uit de gehele bevolking van de aarde 8 mensen gevonden die nog rechtvaardig waren; namelijk Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en drie schoondochters.

En deze 8 mensen, die zich onbesmet wisten te houden werden door God gered doordat God Noach opdroeg om de ark te maken waardoor zij van de zondvloed gespaard werden.

Noach en zijn gezin kregen genade van God in de meest duistere periode in de geschiedenis van de wereld.

Genesis 6:8 – “Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE”.

Dit is de eerste keer dat het woord genade voorkomt in de Bijbel, en door deze genade werden zij gered. Redding is trouwens altijd door Gods genade, nooit door iets anders.

Efeze 2:8-9 –8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Doordat Noach en zijn gezin Gods genade kregen ontsnapten zij de toorn en het oordeel van God.

God zal trouwens nooit de rechtvaardigen gelijk met de onrechtvaardigen straffen. Daarom is het verhaal van de redding van Noach een beeld van de pre-tribulatie opname van de kerk, oftewel de opname van de kerk vóór de 7-jarige verdrukking.

We hebben naar de schepping gekeken, naar de zondeval, de zondvloed en nu gaan we kijken naar de vierde en laatste hoofdgebeurtenis; Babel uit Genesis 11.

Dit is super interessant want tot op dit moment was er wereldwijd slechts één taal dat men sprak. En in dit verslag zien wij dat God de taal van de mensen in verwarring brengt zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan; zij kregen allemaal een andere taal te spreken.

De evolutionisten hebben ons beeld van de oudheid verdraaid door ons te doen denken dat de mannen van de oudheid beenderen als piercings door hun neuzen heen hadden, dat zij vachten van wollige mammoeten droegen, dat zij rondliepen met houten knuppels en dat zij hun vrouwen bij de haren rond sleepten.

Maar zo was het totaal niet. Zelfs nog vóór de zondvloed spreekt de Bijbel in Genesis 4 al van veehouderij, van landbouw, van koper-en ijzerbewerkers, van muzikale instrumenten als de harp en de fluit. Het was in die tijd dus al een zeer geavanceerde samenleving.

Dus, ook ná de zondvloed, nadat de mensen de aarde her-bevolkte vormden de mensen een geavanceerde eenheid die zich wederom tegen God keerde.

En de bedoeling van het bouwen van de toren van Babel was niet een poging om de hemel te bereiken, maar om vanuit die toren de hemellichamen te aanbidden. Zij hadden zich wederom geheel afgekeerd van de enige echte levende God van de Schepping en zoals het in Romeinen 1 staat aanbaden zij de schepping in plaats van de Schepper.

Als je na gaat, wanneer iemand zich een machtspositie toe-eigent dan is het altijd iemand die God niet eert, maar juist tegen God rebelleert. En zo ook hier kregen de mensen de macht om bijzondere dingen te doen, dingen die recht tegen de wil van God ingingen.

In Openbaring zien wij dat er tijdens de verdrukking een één-wereldregering komt en dat alle andere regeringen en religies en culturen zich zullen schikken onder deze één-wereldregering. En dan zal het niet zo zijn dat zij zich aan de God van de Bijbel schikken, nee, zij gaan zich juist tegen God verzetten en willen God onttronen.

En zo ook hier in het verslag van Babel zien wij dat de mensheid die macht had verworven, de rechtmatige God van hemel en aarde willen onttronen door de schepping te aanbidden in plaats van de Schepper zelf.

Route 66 wordt eigenlijk Route 67, want omdat ik aan het begin het e.e.a. had uitgelegd over de Bijbel moet ik het tweede deel van Genesis a.s. zondag met jullie doornemen.

Uiteindelijk gaat de Bijbel om Jezus Christus.

Lukas 24:27 – “En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”

Johannes 5:39 – “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”