Route 66 – Hooglied

Route 66 – Hooglied

Bijbelse romantiek is verre van preuts

Vanmorgen gaan wij verder met de preekserie Route 66 waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen zodat wij de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen. Het doel hiervan is om te groeien naar geestelijke volwassenheid toe waardoor Jezus Christus meer gestalte in ons zal krijgen en wij meer van God gaan houden.

Vandaag gaan wij het Bijbelboek Hooglied in vogelvlucht doornemen, en mijn hoop en gebed is dat wij hierdoor gaan inzien dat romantische liefde iets is dat God zelf heeft ontworpen, en dat seks en seksualiteit binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw iets zeer mooi en bevredigend kan zijn.

Toon volledige notities

Inleiding

Hooglied is een van de vijf poëtische boeken. En deze poëtische boeken behelzen een tijdspanne van zo’n 1.575 jaar, vanaf de tijd van de aartsvader Abraham tot aan de tijd van Nehemia.

We zouden de vijf poëtische boeken als een laag boven op de Torah en op de historische boeken kunnen leggen.

Hooglied werd rond 965 v.Chr. door Koning Salomo geschreven, tijdens de periodes in 1 Koningen en 1 & 2 Kronieken.

De titel Hooglied werd in de 17e eeuw overgenomen uit Maarten Luthers term ‘höhe lied’, maar dit is niet rechtstreeks vanuit het Hebreeuws vertaald. https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hooglied

In het Hebreeuws staat letterlijk ‘Lied der liederen’, oftewel het allerbeste lied van Salomo.

1 Koningen 4:32 geeft aan dat Salomo 1.005 liederen heeft geschreven, waarvan Hooglied de beste is, het lied der liederen. In veel Engelstalige Bijbels staat het dan ook als de “Song of songs”.

De reden dat dit Salomo’s grootse hit is, is omdat het over het grootste thema van de Bijbel gaat, de liefde. En dan niet zomaar liefde, maar een diepe, intieme liefde, een Bijbelse liefde.

De liefde die hier aan de orde komt is vergelijkbaar aan de liefde die wij in 1 Korinthe 13 zien. (1 Korinthe 13:4-8a)

1 Korinthe 13:4-8a –4De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8De liefde vergaat nooit.”

Koning Salomo is buiten twijfel de schrijver van het boek. Het eerste vers geeft dat sowieso aan. Er staat: ‘Het Hooglied, dat van Salomo is’. Zijn naam komt in totaal 7 keer in het lied voor en zowel de Joodse alsook de Christelijke tradities beamen dat Salomo de schrijver is.

De Joodse rabbijnen menen dat Salomo Hooglied geschreven had als twintiger, Spreuken als dertiger en Prediker aan het eind van zijn leven. Wanneer wij er zo meteen gaan induiken zullen we zien dat dit inderdaad geschreven is door een jonge man die smoor verliefd werd op een jonge vrouw.

Een aantal van de beste illustraties van Jezus Christus in het Oude Testament zijn in Hooglied te vinden. De prins der predikers, Charles Spurgeon predikte meer dan honderd preken uit Hooglied. Maar ondanks dat vinden wij geen enkele verwijzingen naar Hooglied in het Nieuwe Testament.

Hooglied is een lied dat geschreven is in de genre van Oosterse poëzie. Er wordt veel beeldspraak gebruikt wat in die tijd goed te begrijpen was. Maar voor ons in het westen, anno 2021 gaat de beeldspraak aan ons voorbij. En dit maakt Hooglied een zeer moeilijk te begrijpen boek.

Maar het is niet alleen voor ons moeilijk te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben alle theologen geworsteld met de juiste manier van het interpreteren van Hooglied.

Er zijn over het algemeen drie manieren van interpretatie, waarvan in mijn mening twee de plank volkomen misslaan.

De allegorische benadering zegt dat niets van wat er staat zo bedoeld is. Het negeert volledig de historische waarde van het boek en dat het om een echt liefdesverhaal tussen Salomo en de Sulammith gaat. Alles wordt figuurlijk opgevat. Waar er bijv. gesproken wordt over het [1] ‘haar van de jonge vrouw’ zegt men dat het gaat om de natiën die tot geloof gaan komen in Christus.

De typologische benadering zegt dat alles dat in het lied staat een typebeeld is van iets anders. De Joden zagen in het lied de relatie van God met Israël en sommige christenen zien in Hooglied het beeld van de liefde van Jezus Christus voor Zijn bruid, de Gemeente.

Alhoewel wij zeker een aantal typebeelden in het lied kunnen zien, is het lied zelf niet in haar geheel typologisch.

Om een echt typebeeld te zijn moet hetgeen dat als typebeeld gezien wordt ten eerste gefundeerd zijn op de historiciteit. Ook moet het vervuld zijn in het Nieuwe Testament.

M.a.w. Salomo was historisch gezien een echte koning. Hij heeft zo’n 3.000 jaar geleden echt geleefd en heeft ook echt over Israël geregeerd. Hij is een typebeeld van Christus omdat hij de koning van een vreedzaam bewind was. De toen toekomstige Jezus is nu en vooral in de toekomst dé Vredevorst.

Dus, in dit typebeeld was Salomo historisch gezien een echt persoon dat verwees naar de toekomstige Vredevorst, Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Daarom is Salomo een bonafide typebeeld van Christus.

De letterlijke benadering, waar ik me aan houd, ziet Hooglied als een letterlijk en door God geïnspireerde uiting van romantische liefde tussen man en vrouw in het huwelijk. En wat hierin door de Heilige Geest geïnspireerd werd, is dé standaard voor intimiteit geworden voor man en vrouw in het huwelijk.

Maar naast het liefdesverhaal zien wij door deze letterlijke benadering een aantal typebeelden. We zien vooral ook een aantal parallellen en illustraties van de liefdesrelatie tussen Christus en Zijn bruid, de Gemeente, en ook tussen Christus en de individuele christen.

Uiteindelijk is de liefde van God en de liefde voor God het meest belangrijke dat er is; alles hangt daarvan af. Want het grootste en voornaamste gebod in heel de Bijbel is om God lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Jezus zei dat heel de wet en de profeten hiervan afhingen.

Nadat Petrus die terugval had waarin Hij Jezus driemaal had verloochend was zijn liefde voor Jezus het enige dat door Jezus zelf ter discussie gesteld werd.

Paulus zei in 2 Korinthe 5 dat de liefde van Christus hem ertoe drong om Christus te dienen.

En de kerk in Efeze werd in Openbaring 2 sterk door Jezus vermaand voor het nalaten van de liefde, ondanks dat zij alles organisatorisch op een rijtje hadden en heel druk bezig waren met allerlei christelijke activiteiten.

Dus in Hooglied zullen we een waar historisch liefdesverhaal zien, en tegelijk, vermengd in het geheel, een aantal illustraties en parallellen van de liefdesrelatie tussen Christus en de christen.

Indeling

In het lied zijn meerdere mensen aan het woord. De hoofdrolspelers zijn de jonge vrouw, de Sulammith en Koning Salomo. Daarnaast zien we hier en daar ook haar broers, de dochters van Jeruzalem en het koninklijk gezelschap dat in de HSV omschreven staat als ‘de meisjes, de koninginnen en de bijvrouwen’.

Het is helaas niet in alle gevallen mogelijk om exact te weten wie er op welk moment spreekt, wat het nogal lastig maakt om het te volgen.

In de HSV staat in de marge wie er wanneer spreekt, wat natuurlijk superhandig is. Maar na urenlange studie en onderzoek over een periode van een aantal weken heb ik zelf het idee dat het op zes plekken niet helemaal klopt. Als je wil weten wat mijn bevindingen zijn, dan wil ik dat met alle liefde met je delen.

Het boek heeft drie delen. Het eerste deel gaat over de verkeringstijd van de Sulammith en Koning Salomo, dan komt de bruiloft en de voltrekking van het huwelijk, en tot slot het huwelijksleven.

De verkering/verlovingsperiode – Hooglied 1

In de eerste 7 verzen spreekt zij, maar hier en daar spreken ook de dochters van Jeruzalem, maar helaas wordt dat in de marge niet aangegeven. Erg jammer ook is dat de HSV o.a. de voornaamwoorden een hoofdletter geven. Bijvoorbeeld ‘Hij’, ‘Zijn’, Uw’, enz. Dit heeft te maken met hoe de vertalers van de HSV Hooglied benaderen.

Vers 1-7 –1Het Hooglied, dat van Salomo is. 2Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 3Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes U lief. 4Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn. Met recht hebben zij U lief. 5Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. 6Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. 7U, Die ik innig liefheb, maak mij bekend waar U de kudde weidt, waar U die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van Uw metgezellen?”

Deze jonge dame, de Sulammith genoemd, kwam hoogstwaarschijnlijk uit het dorp Sunem dat in het zuidelijk eel van Galilea ligt. En als je dit leest dan merk je al gauw genoeg dat zij smoorverliefd is op Salomo.

Zoals veel jonge dames van vroeger, droomde zij van haar geliefde en wilde dat hij haar zou zoenen want zijn uitnemende liefde is beter dan wat dan ook. Zij is een onschuldige pure jonge dame en zij spreekt hier tot zichzelf!

Zij spreekt van zijn geur, dat zijn after shave heerlijk op hem ruikt, vooral gemengd met zijn feromonen is het voor haar onweerstaanbaar.

Zijn naam, d.w.z. zijn karakter, wie hij is, is als een aangename geur. Zij is geïnteresseerd in wie hij als persoon is, niet per se hoe hij eruitziet.

Jonge mensen, het uiterlijke is tijdelijk, maar karakter blijft en kan alleen maar beter worden.

Zij verlangt ernaar dat hij het initiatief neemt om haar het hof te maken. Ze zegt: ‘Trek mij mee’.

Dan zeggen de dochters van Jeruzalem: ‘wij zullen achter u aan snellen’. Zij willen het met eigen ogen aanschouwen hoe hij haar in de watten legt, hoe hij haar vertroetelt.

Deze dochters van Jeruzalem komen vaker voor en dit waren waarschijnlijk de jonge vrijgezelle dames van Jeruzalem die allemaal met Koning Salomo wílde trouwen.

Dit maakt Hooglied een soort Assepoester verhaal. Want het meest onwaarschijnlijk meisje zal uiteindelijk degene worden die met de koning gaat trouwen.

In verzen 5 en 6 geeft zij aan dat zij donker van huidskleur is als de tentkleden van Salomo, welke van donkere geitenhuiden waren gemaakt.

En zij zegt dan om niet op haar neer te kijken vanwege haar donkere huidskleur.

In tegenstelling tot de tijd van nu waarin mensen ’s zomers bruin willen worden, was het in die tijd juist een soort van taboe om door de zon bruin te zijn. Want het betekende dat zij buiten in de zon werkte, wat eigenlijk bij de arbeidersklasse hoorde. Er werd dus op zongebruinde mensen neergekeken.

En de reden dat zij buiten in de zon werkte was omdat haar broers haar gedwongen hadden om bewaakster van de wijngaarden te zijn.

En dan zegt zij dat zij haar eigen wijngaard, d.w.z. haar eigen persoon, vooral haar uiterlijk niet goed heeft kunnen verzorgen.

Sociaal gezien, volgens de normen van die tijd en in die cultuur was zij dus niet een opvallend mooie jonge dame. Integendeel.

In vers 7 vraagt zij hem waar hij zijn kudde weidt. Uit hoofdstuk 8 kunnen wij concluderen dat Koning Salomo de grond aan haar familie had verhuurd en het is mogelijk dat Salomo haar leuk vond, waardoor hij incognito, vermomd als een herder haar bezocht. Anders zou zij hem niet gevraagd hebben waar hij zijn kudde weidt.

Zij vraagt hem, waarom zou zij als een gesluierde, d.w.z. een prostituee naar de kudden van zijn metgezellen toe gaan.

Prostituees gingen achter mannen aan, en wat zij al eerder in vers 4 zei, wil zij niet achter hem aangaan, maar wil dat hij achter haar aangaat. Hiermee geeft zij duidelijk aan dat zij haar eigen kuisheid zeer hooghoudt en in stand wil houden.

Zij heeft dus aangegeven hoe zij erin staat en vanaf dit punt krijgen zij verkering.

Vers 9-10 –9Mijn vriendin, Ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. 10Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettinkjes, en uw hals met de parelsnoeren.”

In de HSV noemt Salomo haar ‘mijn vriendin’. Alhoewel dit wellicht beter past in hoe wij het vandaag de dag zien, staat er letterlijk iets in de trant van ‘mijn liefje’, wat een veel intiemere benoeming is dan vriendin.

Hij vergelijkt haar met een paard. Mannen, dit moet je nooit letterlijk toepassen bij jullie liefjes. Noem haar nooit een paardenkop of paardenbek.

Dit is niet wat Salomo hiermee bedoelt. Vergeet niet dat Salomo een gigantische liefhebber was van ’s werelds beste paarden. Hij verzamelde de beste van de beste paarden en had door het hele land heen maneges.

Hiermee zegt Salomo over haar dat zij uit alle vrouwen in de wereld de allerbeste is, zij is de crème de la crème. Nu is zij weer aan het woord.

Vers 12-14 –12Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. 13Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. 14Mijn Liefste is mij een tros hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi.”

In die tijd bestonden kant en klare geurtjes zoals wij die nu kennen niet. Dus om na een lange werkdag in de wijngaard je zweetgeur en de geur van stof en mest te bedekken droeg men een zakje gevuld met bloesems, of bloemen of zoals in dit geval mirre.

Wat zij hier eigenlijk zegt is: ‘ik ruik lekker en jouw geurtje maakt mij helemaal gek’.

Zij noemt hem een hennabloem in Engedi. Engedi is voornamelijk woestijn, maar daar groeien op sommige plekken prachtige bloemen. Dus wat zij zegt is dat alle ander mannen die zij ooit heeft gezien te vergelijken zijn met de dorre woestijn, maar dat Salomo is als een zo’n prachtige bloem te midden van de woestijn. Hij valt op, hij staat boven de rest. Hij is voor haar de enige. Nu komt Salomo weer aan de beurt.

Vers 15 – “Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven.”

Ondanks haar uiterlijk vindt hij haar mooi en zegt dat ook tegen haar. Mannen? En hier staat letterlijk dat zij ogen heeft als die van een duif.

Dit is zeer bijzonder omdat een duif zich slechts op een ding tegelijk kan focussen. Het zichtveld van een duif is vrij breed, maar een duif kan slechts op een ding focussen om het echt goed te kunnen zien en waarnemen.

Hiermee zegt Salomo dat zij alleen ogen voor hem heeft. Zij kijkt naar geen ander, zij kijkt alleen naar hem. En dit is natuurlijk een prachtige beschrijving van haar liefde voor hem.

En hieruit kunnen wij veel leren. Niet alleen hoe wij onze partners zien, maar vooral ook hoe wij God zien.

Hebben wij een laser focus op God? Hebben wij alleen ogen voor God of blijven wij rondkijken naar andere dingen die de wereld te bieden heeft, die voor ons vlees zo aantrekkelijk zijn? Dove’s eyes!

Nu gaat dit zo door. Beiden spreken alleen maar lof uit over elkaar. Het is prachtig om te lezen dat zowel de man als de vrouw romantische uitingen aan elkaar uitspreken, uitingen die uit het diepst van hun hart komen.

Wij kunnen hier heel veel van leren, want vandaag de dag zijn wij hierin erg nalatig, onwetend en onhandig, zowel mannen als vrouwen.

De verkeringstijd – Hooglied 2

Vers 7 – “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt.”

Tot drie keer toe spreekt de Sulammith de dochters van Jeruzalem met deze woorden aan. Hier en in hoofdstuk 3 en 8.

Wat dit betekent is dat liefde een plaats en een tijd heeft, en dat je die liefde niet vroegtijdig moet gaan opwekken en aanwakkeren.

Dit is voor alle singles zeer wijs advies. Want echte liefde heeft tijd nodig om zich te wortelen en zich te ontwikkelen.

Salomo en de Sulammith zitten nu in hun verkeringstijd, zij zijn elkaar beter aan het leren kennen, zij hebben sterke verlangens naar elkaar. Zij verlangen om te zoenen, om intiem te zijn, maar zij beseffen dat als hun liefde echt is, dat zij hun liefde de tijd moeten gunnen om het op te laten bloeien voor het juiste moment.

En voor de navolgers van Jezus Christus is dat moment hier in Nederland nadat je voor de wet getrouwd bent, dus zuiver en alleen binnen het wettelijk huwelijk.

Kijk, God heeft ons hormonen en feromonen gegeven die ons aantrekkelijk maken voor een ander en die ons aantrekken tot een ander.

De impuls voor seks is ons door God gegeven, en omdat het door God gegeven is, moet het koste wat kost door God gestuurd en begeleid zijn.

Als de door God gegeven impuls voor seks niet door God gestuurd wordt, dan word je op het gebied van seks een ongeleid projectiel.

Dan volg je alleen maar je fysieke drang na, en ga je met iemand, of over langere tijd met meerdere mensen naar bed, met alle gevolgen van dien. Seks buiten het huwelijk maakt de mens van binnenin kapot, het verwoest de ziel en het berooft je van de diepe, innige vreugde die God voor je heeft.

Vers 16a – “Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem.”

De Sulammith weet voor 100% zeker dat haar hart alleen van hem is, en dat zijn hart alleen voor haar is. Verliefde jonge mensen hebben natuurlijk vrijwel altijd het idee dat dit zo is. Maar zelfs in hun huwelijk, in hoofdstuk 6 herhaalt zij dit.

En weet je, dit niveau van zekerheid is onmisbaar in een huwelijk. Man en vrouw moeten voor 100% zeker zijn dat zij voor 100% aan elkaar toegewijd zijn.

Als er maar enige twijfel op dit gebied is, dan is het net als zuurdesem in deeg, het zuurt de hele bol deeg. Alles wordt hierdoor in je relatie negatief beïnvloed.

Zorg er dus voor dat jij met heel je wezen van je partner bent en visa versa en zorg ervoor dat je partner dit van jou dagelijks te horen krijgt. Spreek het uit!!

Dit is natuurlijk ook een prachtige illustratie van onze relatie met Jezus Christus.

Ik weet voor 100% zeker dat Hij van mij is, dat Zijn hart voor 100% voor mij is. Al voel ik het soms niet, dan weet ik het nog steeds omdat Hij voor mijn zonden aan het kruis voor mij de doodstraf op zich nam. Hij heeft Zijn hart voor mij en Zijn toewijding aan mij al bewezen.

Nu is het aan mij om daarop te antwoorden. Heb ik Hem boven alles lief? Ben ik van Hem, zoals Hij van mij is? Heeft hij mijn volledige toewijding zoals ik Zijn volledige toewijding heb?

De bruiloft en voltrekking van het huwelijk – Hooglied 4

Vers 1-7 –1Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. 2Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen. 3Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. 4Uw hals is als de toren van David, in lagen gebouwd. Er hangen duizend schilden aan, allemaal schilden van helden. 5Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle, die tussen de lelies weiden. 6Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal Ik naar de mirreberg gaan, naar de wierookheuvel. 7Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.”

Dit is hun huwelijksnacht en kijk naar hoe hij haar ziet. Dit is Salomo’s eerste vrouw. Wij weten dat hij na haar nog 699 andere vrouwen had genomen en ook nog eens 300 bijvrouwen. Heel ander verhaal!

En ondanks dat zij er wellicht niet perfect uitziet, zoals wij vandaag de dag een perfect beeld van de vrouw door de media voorgehouden worden, ziet hij haar als perfect. Hij zegt dat er lichamelijk gezien geen enkel gebrek aan haar is.

Ik geloof dat hij haar zo ziet omdat hij nog nooit eerder in z’n leven een naakte vrouw heeft gezien. Er is geen vergelijkingsmateriaal waardoor hij alleen ogen voor haar heeft. En hierdoor is hij volledig tevreden met haar uiterlijk.

Dit is dan ook de reden waarom wij als mens en maatschappij, anno 2021 zo gebroken en kapot zijn op dit gebied.

Wij worden van kleins af aan al blootgesteld aan blote mannen en vrouwen. De media houden ons een ‘ideaalbeeld’ voor, voor hoe mannen en vrouwen eruit horen te zien. En dan heb ik het nog niet eens over pornografie, wat ons voorhoudt hoe seks hoort te zijn.

Hierdoor is ons beeld van schoonheid en van de romantiek en van seks geheel verstoord en ontwricht.

En het desastreus gevolg hiervan is dat wij onze partners niet mooi vinden en dat wij ontevreden zijn in ons seksleven, met alle gevolgen van dien.

Dit maakt zo veel kapot! Niet voor niets heeft God ons Zijn kaders gegeven. Maar helaas gaan wij achter onze vleselijke begeerten aan in plaats van dat wij achter Hem aangaan en Zijn weg bewandelen.

Vers 9-16 –9U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting. 10Hoe mooi is uw liefde, Mijn zuster, Mijn bruid, hoeveel beter is uw liefde dan wijn en de geur van uw zalfoliën dan allerlei specerijen! 11Uw lippen druipen van honingzeem, Mijn bruid, honing en melk zijn onder uw tong en de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. 12Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein. 13Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, hennastruiken en nardusplanten, 14nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur van allerlei specerijen. zij: 15O, bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt!

16Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten!”

Wat een prachtige en zuivere en goddelijke uiting van het bedrijven van de liefde. Dit is zeker een erotisch verhaal, maar het mooie hiervan is dat het puur en zuiver is, zoals God het bedoeld heeft. Dit is geen pornografie dat voornamelijk om de intensiteit gaat. Nee, dit is ware liefde en dit gaat om intimiteit.

Lieve mensen, als jij getrouwd bent en als het voor jou mogelijk is om de liefde te bedrijven, dan is het Gods bedoeling dat je er met volle teugen van geniet. Seks binnen het Bijbels huwelijk tussen één man en één vrouw is niet taboe, het is niet vies, het is er om van te genieten.

Hebreeën 13:4 – SLIDE 18 “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.” (NBG51)

Het huwelijksbed is door God gegeven en het is niet bezoedeld, het is niet taboe, het is niet vies, mits echte liefde voor de ander de motivatie is, en niet egoïsme.

Neem de tijd ervoor. Bij vrouwen duurt het wat langer om op gang te komen. Vaak begint het al ‘s morgens aan het ontbijt door haar emoties aan te spreken, door haar iets liefdevols te zeggen, door oprecht interesse in haar persoon te tonen. Bedank haar telkens weer voor juist de ‘kleine’ dagelijkse dingen die zij doet. Soms is een omhelzing, haar vasthouden al genoeg.

Wij mannen zijn net een magnetron. Het maakt niet uit wat voor dag we hebben gehad of hoe lief onze vrouw wel of niet is geweest. Wij drukken als het ware op die knop en we zitten meteen om 1000 watt full-power en hoppa.

Vrouwen zijn meer als een slow cooker en daar hoort een nogal ingewikkelde handleiding bij. Daarom is het aan ons, mannen, om experts te worden van onze vrouwen.

Jij moet jouw vrouw beter kennen dan wat dan ook in jouw leven.

Wat ik ook nog wil zeggen is dat hoe meer geestelijk verbonden man en vrouw zijn, hoe meer zij zullen genieten van elkaar op het gebied van de liefde bedrijven.

Dus, als jullie mannen je nu niet houden aan de opdracht van Paulus in Efeze 5:25-33, dan garandeer ik je dat er veel ruimte is voor verbetering in o.a. jullie seksleven.

Het huwelijksleven – Hooglied 5:2-8:14

De rest van het boek belicht hun huwelijksleven, maar daar hebben wij nu helaas geen tijd voor. Lees het meerdere malen door en uit verschillende vertalingen. Let vooral op hoe zij elkaar in hun huwelijk blijven zien.

Tot slot dit. Hoe Salomo zijn Sulammith liefheeft is een illustratie van hoe Jezus Christus Zijn bruid, de Gemeente liefheeft.

Jezus heeft alleen oog voor Zijn bruid. Hij ziet haar als perfect, zonder enig gebrek. Hij houdt onvoorwaardelijk van haar. Hij is voor 100% toegewijd aan Zijn bruid en heeft alles voor haar over. Zijn liefde voor Zijn bruid is volmaakt.

De dochters van Jeruzalem vroegen op een gegeven moment aan de Sulammith dit:

Hooglied 5:9 – “Wat heeft uw Liefste vóór boven een ander, o, allermooiste onder de vrouwen? Wat heeft uw Liefste vóór boven een ander, dat u ons dit zo bezweert?”

Nadat zij de Sulammith de hele tijd hoorde opscheppen over haar geliefde, vroegen zij zich af wat er zo bijzonder was aan hem. Misschien waren ze haar helemaal zat, want zij had het voortdurend over haar geliefde. Vers 10-16 is haar antwoord op die vraag. Lees het zelf maar op je eigen tijd door.

De reden waarom ik dit aanhaal is omdat wij als wedergeboren christenen het ook alleen maar en altijd maar hebben over onze Geliefde, Jezus Christus.

En vaak is de vraag vanuit een nog-niet-gelovig iemand aan ons waarom deze Jezus zo bijzonder is.

En als wij niet dusdanig ‘verliefd’ zijn op Jezus, dan hebben wij eigenlijk weinig over Jezus te zeggen.

Daarom is het zaak, en daarom draagt de Bijbel ons op om van Jezus te houden met heel ons hart, ziel, kracht en verstand.

Want pas wanneer wij op zo’n niveau van Jezus houden, wanneer wij niet op kunnen houden met het praten over Jezus, hebben wij iets zinnigs over Hem te vertellen aan degenen waar Jezus aan het kruis voor is gegaan.

Romeinen 8:31-39

[1] “Explore the Book” by J. Sidlow Baxter, Volume 3, pp. 172