Route 66 – Micha

Route 66 – Micha

Wie is een God als U?

Vanmorgen gaan we verder met de preekserie Route 66, en we zullen in vogelvlucht gaan kijken naar het Bijbelboek, Micha, de 6e van de 12 kleine profeten.

Alhoewel Micha een kleine profeet genoemd wordt, is Micha’s profetie daarentegen groots in de zin dat Micha een van de twee meest duidelijke voorspelling van de geboorte van Jezus heeft gedaan. Deze voorspelling werd zo’n 700+ jaar later door de overpriesters en Schriftgeleerden in Mattheüs 2 geciteerd na de geboorte van Jezus.

Noem de 1e 33 Bijbelboeken

Inleiding

Zoals ik al meerdere malen heb aangegeven sinds wij in de profeten zitten, hebben de profeten hun bediening uitgevoerd tijdens deze periode, van ca. 840-425 v.Chr.

Ik raad jullie echt aan om, wanneer je de profeten leest, de relevante passages in de in geel gekleurde boeken te raadplegen. Dit is essentieel voor o.a. de context en achtergrond.

Toon volledige notities

Micha’s bediening vond ergens plaats tussen 735-710 v.Chr. tijdens het bewind van 3 Judese koningen: Jotham, Achaz en Hizkia. Micha heeft dus de val van Israël in het noorden meegemaakt toen de Assyriërs in 722 v.Chr. Samaria met de grond gelijk maakte en alle Israëlieten wegvoerde naar Assyrië.

Als je wil weten wat er zich tijdens Micha’s bediening afspeelde dan zou je 2 Koningen 15-20 moeten lezen én 2 Kronieken 27-32.

Micha profeteerde aan het noorden, Israël en aan het zuiden, Juda. Waarom hij de noordelijke koningen in de opschrift niet noemt is onbekend. Maar zoals met veel onbekende zaken zijn er ook híerover wel wat theorieën.

De naam Micha betekent ‘Wie is als YHWH (de HEERE)?’. Uit m’n hoofd weet ik niet of er nog andere profeten zijn wiens naam uit een retorische vraag bestaat. En zoals bij Jona, begint Micha zijn profetie ook met deze woorden: ‘Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha:’ In tegenstelling tot de valse profeten in Israël was Micha een ware profeet van God.

Globaal zouden we Micha in drie thema’s kunnen indelen:

Hoofdstukken 1 t/m 3 gaan voornamelijk over Gods oordeel over Israël en Juda dat eraan zit te komen.

Hoofdstukken 4 en 5 gaan over Gods belofte m.b.t. de 1e en de 2e komst van Jezus Christus, de Messias.

In Hoofdstukken 6 en 7 zien wij in de vorm van een rechtszaak, Gods pleidooi voor bekering, en tot slot de conclusie die Micha trekt over hoe de God van de Bijbel in elkaar zit en dat redding uiteindelijk gaat komen.

Zoals het merendeel van de andere profeten via een vast patroon hebben geprofeteerd, zo ook Micha. En het patroon is dit:

Luister, Israël en Juda, jullie hebben het verbond met God verbroken en jullie kunnen je beter gaan bekeren.

Als jullie je niet bekeren, dan zijn er consequenties, dan zal God genoodzaakt zijn om jullie te oordelen.

En ondanks dat, is er hoop voor jullie, want God houdt zich aan Zijn beloften en zal jullie in de verre toekomst alsnog behouden en Hij zal Zelf als de enige echte rechtvaardige Koning gaan regeren over heel de wereld.

Gods aanklacht via de profeten is niet iets dat van de ene dag op de andere dag gekomen is. God is honderden jaren lang geduldig en genadig geweest, maar nu is de maat vol.

Israël en Juda hadden zich voor de zoveelste keer schuldig gemaakt aan afgoderij en betekenisloze religieuze rituelen. En dit uitte zich o.a. in sociale onrechtvaardigheid waardoor de armen en de machtelozen uitgebuit werden.

En God, die zeer begaan is met de armen, met de gemarginaliseerden in de maatschappij, had ver daarvoor al een systeem ontwikkeld waardoor sociale gelijkheid voorop stond. Dit is allemaal vastgelegd in de Wet van Mozes. (Leviticus 25)

In Gods economie was er geen plaats voor de rijken en de machtigen om de armen en de machtelozen uit te buiten. Dit had God streng verboden én God had voorzieningen getroffen om de sociale gelijkheid te waarborgen. Het was totaal onnodig om mensen uit te buiten.

Maar, zoals de Israëlieten zich niet aan het eerste gebod hielden, om de HEERE lief te hebben met heel hun hart, ziel, kracht en verstand, lapten zij ook de rest aan hun laars. En het gevolg was dat de armen en de machtelozen de dupe waren.

Bijvoorbeeld, in 1 Koningen 21 lezen wij over de slechte koning Achab die per se de wijngaard van Naboth wilde kopen omdat het naast zijn paleis lag. Maar omdat Naboth het erfelijk bezit van zijn vaderen, de wijngaard niet aan de koning wilde verkopen zat koning Achab thuis te mokken.

En toen zijn vrouw, Izebel dit zag nam zij het heft in eigen hand en liet Naboth op een hele duivelse wijze doden waardoor haar man, koning Achab de wijngaard alsnog in beslag kon nemen. Lees 1 Koningen 21 om te zien hoe God hiermee omging.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe de machtigen de machtelozen hadden uitgebuit. En dit was de normale gang van zaken, en dit is slechts het tipje van de sluier. Vandaar dat God ingreep.

Micha 2:1-2 –1Wee hun die onrecht beramen en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken. Vroeg in de morgen staan zij op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen, omdat het in hun macht ligt het te doen. 2Hebben zij hun zinnen gezet op een bepaalde akker, dan zorgen zij ervoor die te krijgen. Zien zij een huis dat zij willen hebben, al is het iemands enige bezit, dan leggen zij er beslag op met dreigementen en geweld.” (Het Boek)

Dit is precies wat koning Achab en Izebel Naboth hadden aangedaan.

Nu, ondanks dat er drie grote hoofdlijnen in Micha te vinden zijn is het boek rijk aan best wel veel sub punten en sleutelverzen. En deze zitten allemaal door elkaar heen en vereisen uitleg, wat simpelweg in dit overzicht niet mogelijk is. Ik heb het geprobeerd, maar heb het vanmorgen omgegooid.

Dus, wat ik met Micha ga doen is jullie een zeer beknopt en klinisch overzicht geven, en dan zal ik hier en daar gaan kijken naar een aantal sleutel verzen die voor ons, anno 2022 verrijkend en van belang zijn.

Hoofdstuk 1

Micha 1 gaat over Gods oordeel over Samaria, de hoofdstad van Israël, en over Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, én over een aantal kleinere steden die vandaag de dag niet meer bestaan.

Hoofdstuk 2

In Micha 2 zien we o.a. de oorzaak voor Gods oordeel én Gods oordeel over de valse profeten.

In verzen 12 en 13 zien we een abrupte omschakeling en God verklaart ineens een toekomstig herstel van Israël en dat Koning Jezus hun zal leiden. Dit is nu nog steeds toekomstig.

Hoofdstuk 3

Micha 3 gaat grotendeels over Gods oordeel over de corrupte regeringsleiders én wederom Gods oordeel over valse profeten.

Hoofdstuk 4

In Micha 4 zien wij Gods belofte van Zijn toekomstig vrederijk wanneer Jezus Christus terugkomt, wat nu nog toekomstig is.

Hoofdstuk 5

In Micha 5 zien wij Gods belofte en Micha’s voorspelling van de eerste komst van Jezus Christus 2.000 jaar geleden.

Hoofdstuk 6

In Micha 6 zien wij Gods pleidooi voor bekering, want God wil dat iedereen zich bekeert en tot kennis van de waarheid komt.

Hoofdstuk 7

En tot slot zien wij in Micha 7, vanaf vers 7 Gods belofte van Zijn uiteindelijke redding bij de wederkomst van Christus.

Sleutelverzen

Micha 2:6-7

Er waren in Israël valse profeten die de mensen voor de gek hielden. Zij spraken zogenaamd namens God en voorspelde alleen maar voorspoed en vrede. Zij verkondigden een welvaartsboodschap, en dit terwijl God op het punt stond om Israël te oordelen.

Daarentegen spraken Gods ware profeten de waarheid en waarschuwden zij het volk voor Gods oordeel dat dreigde te komen, vanwege het feit dat Israël voor de zoveelste maal het verbond met God had verbroken.

En omdat deze valse profeten aan het ‘woord van God’ geld wilde verdienen probeerden zij Gods ware profeten telkens weer te ondermijnen. Want de ware profeten dreigden de valse profeten te ontmaskeren. Hierover zegt Micha:

Micha 2:6-7 –6Mijn tegenstanders zeggen tegen mij: ‘Je bent de mensen steeds aan het waarschuwen. Houd toch eens op met dat gezeur! Jouw beschuldigingen zijn grote onzin. 7De Heer zou nooit zulke dingen tegen zijn eigen volk zeggen. Zo snel verliest hij zijn geduld niet. Hij zou ons nooit kwaad willen doen!’” (BGT)

In tegenstelling tot de waarschuwing van Gods ware profeten, spraken de valse profeten alleen maar dingen uit die de mensen wilde horen. En dat maakte hun erg gewild, dat vulde de kerkzalen, dat vulde de collectezakken.

Maar even verder op in Micha 3:5-7 zegt God Zelf dat deze valse profeten Zijn volk misleiden en dat zij helemaal niet namens God spreken. God zegt zelfs dat Hij hun de woorden niet eens geeft. En dan zegt Micha dit:

Micha 3:8 – “Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de HEERE, van recht en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde.”

Micha wist dat hij een ware profeet was omdat Hij de ware God van de Bijbel kende. En deze God sprak tot hem, deze God liet hem dingen zien. Hij had een levende relatie met God. Hij begon zijn profetie met deze woorden in 1:1.

Micha 1:1 – “Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit Moreset. . “

Micha was een plattelandsjongen. Hij kwam uit het klein grensdorpje Moreset wat zo’n 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem lag.

En net zoals bij de profeet Amos, was Micha een gewone kerel. Maar omdat hij God kende en vol was van de kracht van de Geest van de HEERE, kwam het echte woord van de HEERE tot hem en was hij in staat om Gods woord met kracht en met moed te verkondigen, en dit terwijl hij veel tegenstand kreeg van de haters.

Dit is voor mij en dit hoort ook voor jullie een gigantische bemoediging te zijn. Want ik ben, zoals jullie dat ook zijn, gewone mensen. En als God een plattelandsjongen als Micha in dienst neemt en hem ook nog eens in staat stelt om God in Zijn kracht te dienen, dan kan God dat ook met jou en met mij.

Zoals er vandaag de dag nog steeds valse profeten zijn, wil God vandaag nog steeds een Micha in dienst nemen en gebruiken om de waarheid te vertellen. Niet zo zeer om alle valse profeten aan de kaak te stellen, maar gewoon om de waarheid te verkondigen.

Mijn voorganger zei altijd dat wij voorgangers niet per se de duisternis moeten wegjagen, maar alleen het licht aan doen. Zodra het licht aan gaat moet de duisternis wijken.

Micha 7:18-19

Aan het einde van de profetie komt Micha tot een aantal conclusies. En een van de dingen die hij al wist, maar hier voor ons onder woorden brengt is wie God is en hoe Hij in elkaar zit.

Micha 7:18-19 – 18Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.”

Micha begint hier met de woordspeling: ‘Wie is een God als U?’ Dit is wat Micha’s naam betekent: ‘Wie is als de HEERE?’ Dit is een retorische vraag want er is niemand als de HEERE, de God van de Bijbel. Vervolgens laat Micha ons een aantal karaktereigenschappen van God zien:

God is vergevingsgezind, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtredingen van de Zijne.

God zal niet voor altijd toornig blijven want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. In de grondtekst staat dat God vreugde, plezier, een welbehagen heeft in de chesed, d.w.z. de trouwe, genadige en onvoorwaardelijke verbondsliefde die Hij voor Israël heeft. Dit is Gods motivatie richting de Zijne, en zo wil God anno 2022 met jou en met mij omgaan.

God ontfermt zich over de Zijne en vertrapt onze ongerechtigheden. Hij werpt al onze zonden in de diepten van de zee. M.a.w. ze zijn niet terug te vinden.

Dit is een zeer beknopte beschrijving van hoe de God van de Bijbel in elkaar zit. Ik weet dat ik God hierin veel te kort doe. Maar gelukkig hebben wij in Micha 5 een prachtig praktijk voorbeeld dat ons laat zien wie Hij is.

Micha 5:1 (5:2 in Engelse Bijbels)

In Micha 5:1 staat een profetie, oftewel een voorspelling dat Jezus Christus zo’n 700+ jaar later in Bethlehem geboren zal worden. Dit werd vervuld in o.a. Mattheüs 2.

In een van onze kerstvieringen had ik het hierover en ik haalde een studie aan van een zekere Professor wijlen Peter Stoner. Hij schreef in zijn boek ‘Science Speaks’ dat de kans dat de voorspelling in Micha 5:1 plus nog 7 andere Bijbelse voorspellingen, door één persoon, in de tijd dat Jezus geboren was, op de plek dat Jezus geboren was, 10 tot de macht 17 is. (Professor van wiskunde en astronomie)

Dus, de kans dat Jezus deze profetieën zou vervullen is 1 op de 10 met nog 17 nullen erachter.

Micha 5:1 – “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”

Micha schrijft hier over de stad Bethlehem, en specifiek over Bethlehem-Efratha want er waren namelijk andere plaatsen die ook Bethlehem heette.

En hij schrijft, dat vanuit Bethlehem de Heerser voort zal komen, wiens oorsprong vanuit de eeuwigheid is. M.a.w. wij weten nu, omdat wij het N.T. hebben, dat het hier om Jezus Christus ging en deze Jezus bestond al voor de tijd begon. Dit wordt op verschillende plekken in het N.T. ook bevestigd.

En deze Jezus, die 2.000 jaar geleden als een kwetsbaar mens naar de aarde toe gekomen was, was toen gekomen om o.a. Gods karaktereigenschappen, die ik zojuist had genoemd, aan de mens te laten zien. Jezus kwam om de mensen te laten zien hoe God daadwerkelijk in elkaar zit.

Jezus zei op een gegeven moment tegen Philippus: ‘Als je Mij hebt gezien, dan heb je God de Vader gezien.’

Maar Jezus kwam niet alleen om God de Vader aan de mens te tonen. Hij kwam voornamelijk om het de mens mogelijk te maken om verzoend te worden met God de Vader.

En Jezus deed dit door voor zondige mensen aan het kruis te sterven.

Het waren mijn ongerechtigheden, mijn overtredingen, mijn zonden die mij gescheiden hielden van God. Deze dingen zaten mij in de weg. Door mijn zonden was het niet mogelijk om überhaupt met God in contact te komen.

Er moest dus iets met mijn zonden, met mijn schuld gedaan worden. En wat er met mijn zonden, met mijn schuld gedaan is, is dat Jezus de straf die ik verdien op Zich nam waardoor ik vrijgepleit bent.

Kortom, God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. (2 Korinthe 5:21)

En God de Vader, en Jezus Christus de Zoon hebben dit voor jou en mij gedaan vanwege die goedertierenheid waar wij het zojuist over hadden. Die chesed liefde van God, die trouwe, genadige en onvoorwaardelijke verbondsliefde.

En omdat God zo is, vereist Hij van mensen die beweren dat ze Zijn kinderen zijn, dezelfde liefde; liefde voor Hem en liefde voor mensen.

En dit is juist waar Israël en Juda in tekort schoten. Zij hadden de liefde voor God en de liefde voor hun medemens totaal verworpen en vervielen in de fundamentele aard van de gevallen mens; egoïsme.

Maar omdat God is wie Hij is en omdat Hij is zoals Hij is, wil Hij dat Zijn kinderen zijn en worden zoals Hij. En dit is alleen mogelijk als je een wedergeboren christen bent. Dit kan je niet doen of zijn door 12-stappen te volgen. Nee, zoals Micha de Geest van God nodig had, heb ik ook de Heilige Geest nodig om dit te doen en te zijn. Kijk naar wat God van Zijn kinderen vereist:

Micha 6:8 – “Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

God heeft Zijn kinderen in de Bijbel bekendgemaakt wat goed is, wat juist is, wat welgevallig is in Gods ogen. Het is geen groot geheim. Zoals Israël en Juda geen excuus hadden, hebben ook wij geen excuus!

Hier staat ‘wat vraagt de HEERE van u’, maar beter vertaald is ‘wat vereist de HEERE van u’. En dat zijn maar drie dingen:

Het eerste is respect hebben voor het recht, én tegelijk ook het recht doen. Wees eerlijk naar anderen toe, behandel anderen zoals jij in alle rechtvaardigheid en eerlijkheid behandeld zou willen worden.

Het tweede is de goedertierenheid (zoals God het aan de mens heeft laten zien) lief te hebben. M.a.w. tóón deze chesed liefde niet alleen, maar doe het vooral mét liefde. Zoals God jou en mij liefheeft, zo horen wij lief te hebben.

Vaak hoor ik christenen zeggen dat zij mensen liefhebben omdat het moet. Maar hier zegt God juist dat wij mensen met liefde moeten liefhebben. Wij moeten kunnen zeggen dat wij het met liefde hebben gedaan. Dat is een hele andere motivatie en dat komt ook heel anders tot uiting; het is echt.

En het derde is om ootmoedig met God te wandelen. D.w.z. dat je altijd voor ogen hebt wie God is. Als je de almachtige, liefdevolle, rechtvaardige Schepper van hemel en aarde, en heiland en HEERE voor ogen hebt, dan zie je precies in het licht van wie Hij is, wie jij bent.

En als je dit in het juiste perspectief ziet, dan kan je alleen maar nederig en klein zijn voor God, dan kan je alleen maar ootmoedig met God wandelen.

De God van de Bijbel kennen en dienen heeft alles te maken met ons levenswandel. Want zo komt onze relatie met Hem in ons dagelijks leven tot uiting.

Wij christenen zijn hier op aarde om de karaktereigenschappen van God te weerspiegelen. Niet voor niets schrijft Paulus aan de Galaten dat hij zijn bediening als apostel uitoefent opdat Christus gestalte in hen krijgt. Ook worden wij van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heilige Geest veranderd naar Zijn beeld.

De vraag is, welk beeld van God draag jij uit? Als je buurman of je manager of je collega of je familielid naar jouw levenswandel kijkt, kunnen zij daaruit afleiden dat God een liefdevolle, genadige en rechtvaardige God is? Of krijgen zij een ander beeld van God te zien?

2 Korinthe 13:13 – “De genade van de HEERE Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen!”