Rusten Onder Zijn Vleugels – Ruth 3

Rusten Onder Zijn Vleugels – Ruth 3

We volgen 2 weduwen die rust zoeken in het land Israël.

 • De ene weduwe heet Naomi en is een jood. Een Israëliet
 • De andere weduwe heet Ruth en is een heiden, een buitenlander.

In het eerste hoofdstuk hebben we gelezen hoe Naomi door een hongersnood samen met haar man en twee zonen is verhuisd naar Moab om te kunnen overleven, maar in Moab haar man en twee zonen kwijtraakte.

 • Dit is bijzonder, omdat Naomi en haar gezin uit Bethlehem in Juda kwamen.
  • Bethlehem betekent het huis van brood en Juda loven/lofprijzing.
  • De keuze werd gemaakt om het huis van brood gezegend door God in het land van lofprijzing te verlaten om naar een plek (Moab) te gaan waarvan God heeft gezegd dat het vervloekt is.
   • Bethlehem (het huis van brood) is een typebeeld van ons Brood des Levens, Jezus Christus.
    • In Johannes 6:48 leren we dat Jezus het Brood des levens is.
    • In Johannes 6:51“Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
  • Moab is het typebeeld van de vervloekte wereld wat onderworpen is aan de zonde.
   • Vervloeking (Moab/de wereld) brengt nooit leven, maar dood
    • De persoon die op zoek is naar leven vindt het leven door te geloven in de Verlosser, Jezus Christus, de Gever van het leven.

We hebben vorige week gekeken naar 3 punten uit hoofdstuk 2.

 1. We hebben gezien hoe Gods onzichtbare hand altijd controle heeft over elke situatie.
 2. We hebben stilstaan bij hoe goddelijk karakter gevormd wordt door het wandelen met de Heere en hoe onze wandel met de Heere ons meer en meer op Jezus Christus hoort te doen lijken.
 3. We hebben gezien hoe God Zich ontfermt over mensen in nood en hoe dat ons oproept om ons te ontfermen over mensen in nood om ons heen.

Hoofdstuk 2 is geëindigd met Ruth die op de akker van Boaz bleef werken tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren.

 • Door de bescherming en genade van Boaz werd het werk voor Ruth makkelijker gemaakt. Haar ongemakken werden niet weggenomen. Ze moest nog steeds hard werken, maar kon dit doen onder de bescherming en genade van Boaz.

Nu dat de gersteoogst en de tarweoogst bijna voorbij zijn kunnen Naomi en Ruth zich zorgen gaan maken over hoe ze de winter door gaan komen. Geldt de voorziening van Boaz nog steeds wanneer de oogst voorbij is?

We gaan het ontdekken in de tekst.

Lezen Ruth 3

Toon volledige notities

Verzen 1 t/m 5

In Naomi’s plan staat de rol van Boaz als losser centraal.

 • Boaz is een bloedverwant van Naomi’s overleden man, Elimelech. Volgens de wet is Boaz de man die Naomi en haar familie kan redden uit hun situatie als weduwen.
  • We hebben alleen gezien dat Naomi te oud is om te trouwen en nog een kind te baren.
  • Ruth echter is nog jong en Naomi heeft haar hoop op Ruth gevestigd.
   • Het is ironisch hoe het besluit van Ruth om te blijven bij Naomi nadat Naomi haar in hoofdstuk 1 terug wilde sturen naar haar eigen goden nu Naomi’s enige hoop is op verlossing.
  • Door de beloften van Ruth aan Naomi, weet Naomi dat als Ruth opnieuw trouwt zij zelf ook rust en zekerheid zal gaan ervaren.

Naomi merkt dat Ruth genade heeft gevonden in de ogen van Boaz dus ze speelt daarop in. Ze zegt tegen Ruth om zichzelf te wassen, te zalven en haar beste kleding aan te doen.

Dit zijn de stappen die een bruid neemt voordat ze gaat trouwen.

 • In die tijd leefde een vrouw tijdens haar verloving weken of zelfs maandenlang gescheiden van haar verloofde, maar in een staat van paraatheid. Haar verloofde kwam haar onaangekondigd halen en begeleide haar naar de ceremonie.
  • Naomi instrueert Ruth om zichzelf te presenteren als een vrouw die paraat staat voor haar bruidegom.

In vers 2 zegt ze tegen Ruth dat Boaz in de nacht op de dorsvloer gerst gaat wannen en ze hem daar dus kan vinden.

 • Wannen is de laatste fase van het proces waarbij de korrels van granen, zoals gerst en tarwe, van het kaf en het stro gescheiden worden. Men deed dit ’s avonds en ’s nachts als er een zachte wind over de dorsvloer waaide. Bij het wannen waait de wind het kaf van het koren weg. Op dit harde werk volgde een grote en feestelijke maaltijd en vervolgens zouden de mannen op de dorsvloer slapen om hun koren te beschermen.

Naomi wist hoe de oogst werkte, dus zag ze een gelegenheid voor Ruth om toenadering te zoeken tot Boaz en hem aan te sporen de wet in haar belang te vervullen. De wet waar we het over hebben gaat over het zwagerhuwelijk waarover we kunnen lezen in Deuteronomium 25 vanaf vers 5

(5) Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen, en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. (6) En het moet zó zijn dat het eerste kind dat zij baart, op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. (7) Maar als deze man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudsten, en zeggen: Mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen. (8) Dan moeten de oudsten van zijn stad hem roepen en tot hem spreken; blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: Ik ben niet genegen haar tot vrouw te nemen, (9)dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudsten naar hem toe gaan, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spuwen, en daarbij het woord nemen en zeggen: Zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen.

Dus als een getrouwde man stierf voordat hij een mannelijke erfgenaam had voortgebracht, kreeg de weduwe van de overledene door deze wet een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn familienaam voort bleef bestaan.

De wet vereiste dat de broer van de overledene met de weduwe van zijn broer trouwde.

 • De eerste mannelijke zoon die uit dat huwelijk werd voortgebracht zou gezien worden als het nageslacht van de overleden man
  • Als die zoon volwassen was, zou hij de nalatenschap van zijn overleden “vader” erven en de familienaam in stand houden

Het doel van de wet was tweeledig

 1. Het bood de weduwe een tweede kans om de veiligheid en de rust van een man en een zoon te verkrijgen
 2. Het zorgde ervoor dat de naam van de dode niet werd vergeten of uitstierf onder de stammen van Israël

De naam of titel die aan de man wordt gegeven die de weduwe van zijn broer verlost, is “bloedverwant of losser”.

De situatie van Ruth is als volgt:

Ze trouwt met een Joodse man en hij overlijdt voordat Ruth hem een zoon baart. Dus de broer van haar overleden man zou haar moeten lossen, maar in haar geval overlijdt hij ook. Dus de wet vereiste dat het dichtstbijzijnde, ongehuwde mannelijke familielid de plicht op zich nam voor Ruth.

Naast de instructies om zichzelf te wassen, zalven en haar beste kleren aan te doen zegt Naomi tegen Ruth om naar de dorsvloer te gaan, maar dat Ruth ervoor moet zorgen dat ze niet wordt opgemerkt door Boaz voordat hij klaar is met eten en drinken.

 • Ze zegt tegen Ruth dat ze geduldig moet zijn en moet wachten op het juiste moment waarop het rustiger is. En waarschijnlijk wanneer Boaz in een goede bui is na het eten en drinken.

In vers 4 lezen we dat Noami Ruth vertelt om de deken aan het voeteneind van Boaz op te slaan en daar te gaan liggen en om te wachten op verdere instructies van hem.

 • Mannen in deze tijd droegen vaak gewaden die zelfs hun voeten bedekten. Het kon dus dienen als een deken voor hun voeten.
  • Als je dus de deken van zijn voeteneind weghaalde kon hij door de coole nachtbries wakker worden.
 • Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemd plan, maar Naomi weet precies wat ze doet.
  • We kunnen uit de tekst halen dat dit een Joodse gewoonte is, omdat Naomi Ruth duidelijk maakt dat Boaz haar zal vertellen wat ze moet doen. Hij weet dus wat dit inhoudt.
   • Door deze acties te ondernemen, laat Ruth Boaz weten dat ze bereid is om zijn vrouw te worden als hij zou willen trouwen met haar.
   • Ze impliceert dat wanneer Boaz zijn koude voeten bedekt, hij ook van harte welkom is om de hare te bedekken.

Ruth antwoord in vers 5 met: Alles wat u zegt, zal ik doen.

Verzen 6 t/m 18

En dat doet ze ook. We lezen in verzen 6 en 7 dat ze alles uitvoert zoals haar schoonmoeder haar geboden heeft.

In vers 8 lezen we dat Boaz midden in de nacht wakker schrikt en erachter kwam dat er een vrouw aan zijn voeteneind ligt. En in vers 9 vraagt hij wie bent u en Ruth antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser.

Boaz reactie op Ruth’s voorstel is vol vreugde en hij zegt in vers 10 “Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke.”

 • Het is bijzonder dat Boaz dit zegt, omdat hij het juist is die goedertierenheid aan Ruth heeft bewezen in hoofdstuk 2.
  • Waar het hem in zit is dat Ruth hem respect en eerbied heeft getoond in hoofdstuk 2.
  • Ruth toonde goedertierenheid aan Boaz in haar toegewijde dienst tijdens het oogstseizoen en werkte elke dag, de hele dag, en beloonde zijn vertrouwen in haar hiermee.
  • En nu is Ruth bereid om van jongere mannen af te zien en Boaz’ vrouw te worden, een tweede daad van goedertierenheid in zijn ogen.
  • Ook al is Ruth degene die in alle opzichten gezegend zal zijn en erop vooruitgaat als Boaz met haar trouwt, ziet Boaz het ook als een zegen om met haar te trouwen. We hebben vorige week gezien dat Ruth Boaz niets had te bieden.

Ik kan me voorstellen dat Boaz als oudere man dacht dat Ruth eerder geïnteresseerd was in een jongere man dan in hem. Ruth is echter trouw gebleven in het dienen van Boaz en nu ook in het laten zien dat ze graag zijn vrouw wilt worden.

Boaz belooft Ruth dat hij alles voor haar zal doen, maar dat er een obstakel in de weg staat. Boaz is niet de dichtstbijzijnde bloedverwant van Naomi en Ruth. Of dit de reden is waarom Boaz nog geen stappen hadden ondernomen om Naomi of Ruth te verlossen is niet zeker, maar het kan een reden zijn.

 • De wet vereist dat de dichtstbijzijnde bloedverwant trouwt met de weduwe en haar verlost. Dus voordat Boaz Ruth als vrouw kon nemen, moest hij het naaste familielid het recht op weigering geven. Hij kon niet zomaar om die man en de wet heen om met Ruth trouwen.
  • In een tijd waarin eenieder deed wat juist was in zijn ogen is het bemoedigend om te lezen dat Boaz de wet stipt wilde navolgen. Hij wilt God boven alles gehoorzamen.

Boaz geeft aan de volgende ochtend op zoek te gaan naar de losser om te weten of het andere familielid genegen is om Ruth te lossen. Als hij dat niet is, zal Boaz haar lossen.

In de tussentijd vraagt hij Ruth om te blijven liggen tot de morgen. We zien in vers 14 dat ze tot de morgen aan zijn voeteneinde lag en vroeg opstond voordat men elkaar kon herkennen.

 • Boaz had al het recht om Ruth te vragen om terug te gaan naar huis. Als iemand haar daar had gezien had het hem zijn reputatie kunnen kosten. Vrouwen mochten niet op de dorsvloer komen.
  • Ondanks dat was hij bezorgder over haar veiligheid dan zijn eigen reputatie.
   • Een jonge vrouw zo laat op straat in een tijd waar eenieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. De gevolgen daarvan zouden verschrikkelijk zijn.

Boaz blijft zorgen voor Naomi en Ruth.

 • Eerst mocht Ruth op zijn veld werken, maar de oogst is voorbij. Daarom gaf Boaz Ruth een deel van zijn graan om naar Naomi te brengen, wederom zorgend voor Naomi via Ruth.
 • De 6 maten gerst die hij Ruth meegaf was net genoeg voor een paar dagen eten.
  • Het feit dat hij haar voor een paar dagenlang genoeg graan heeft gegeven, is op zich al een aanwijzing voor hoe snel Boaz van plan was om hier iets aan te doen
  • Hij wist dat Naomi en Ruth niet lang meer alleen zouden blijven en nog lang in deze situatie zouden verkeren.
   • Naomi weet dat ook, want ze zegt tegen Ruth Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht.

Laten we kijken naar wat dit voor ons betekent.

We hebben in vers 1 gelezen dat hetNaomi’s wens is om rust voor Ruth te vinden.

 • Het Hebreeuwse woord wat wordt gebruikt voor rust betekent letterlijk “een plaats van rust”.
  • De Joden spraken over rust vinden op dezelfde manier waarop wij tegenwoordig over “gered worden” spreken. Zo belangrijk was het voor hen.
 • Rust vinden in deze context betekent veel meer dan simpelweg een comfortabel leven leiden.
  • Wat hiermee bedoeld wordt is
   • Dat je geen zorgen meer had,
   • Je niet meer worstelend door het leven hoefde te gaan
   • Je zonder twijfels door het leven kon gaan, omdat je een blijvende bron van zekerheid en rust had.

Dit is wat Naomi altijd wilde. Rust en zekerheid.

 • Ze is haar man gevolgd naar Moab om rust en zekerheid te vinden van de onrust die de hongersnood bracht, maar die keuze leidde alleen maar naar meer onrust en tragedie door het kwijtraken van haar man en twee zonen.

Herkennen we ons allemaal niet een beetje in Naomi en Ruth? Zijn we niet allemaal op zoek naar rust en zekerheid? Op zoek naar rust van de dagelijkse kopzorgen en telleurstellingen van het leven. De illusie bestaat dat alleen ongelovigen op zoek zijn naar rust, maar dagelijks kom je het tegen dat wedergeboren christenen zonder rust door het leven gaan terwijl ze de levende God die rust geef kennen. Dit is zo jammer.

 • Dit is jammer, omdat het probleem namelijk niet is dat rust niet te vinden is.

Jezus zegt (28) Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (29) Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; (30) want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. – Mattheüs 11:28-30

Wat ik zojuist voorlas, is een persoonlijke uitnodiging van Jezus Christus om bij Hem te komen rusten.

Maar hoe vind je rust door nog een juk op je te nemen? We missen vaak het principe hierin. We hoeven niet onze eigen juk en het juk van Jezus met ons mee te dragen. 1 Petrus 5:7 leert ons

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Dit is waarom we er vaak niet in slagen om rust in Christus te vinden. We blijven onze wereldse lasten met ons meedragen. We werpen het niet op Hem. We gaan vervolgens naar Moab om rust te vinden en denken net als Elimelech dat God in de wereld nog steeds onze Koning kan blijven. Het verliezen van Gods rust kan resulteren in het zoeken van rust op plekken die vervloekt zijn. Net zoals Elimelech en zijn gezin.

Hoe dat eruit kan zien anno 2018?

 • Wanneer er te veel maand aan het einde van ons geld is denken we rust te vinden door meer te gaan werken. We denken dat meer geld ons rust zal geven in plaats van onze zorgen werpen op de Heere en Hem zoeken in tijden van nood. We moeten Hem vragen om controle te nemen over onze financiën i.p.v. meer geld willen.
 • Wanneer we niet kunnen slapen of hoofdpijn hebben, nemen we medicatie of kijken we tv tot we in slaap vallen in plaats van bidden tot de Heere en vragen om Zijn rust en verlossing.
 • Na het werk denken we tot rust te komen met Netflix, YouTube, Facebook en Instagram i.p.v. fellowship met God in Zijn Woord en gebed.

Deze dingen brengen geen rust mensen. Ze zijn slechts een poging om te ontsnappen aan de realiteit en creëren lege beloftes van tijdelijke rust van de lasten van de wereld. De rust die Jezus Christus biedt, is er één die voor eeuwig duurt. Voor eeuwig!

Wat hier onlosmakelijk aan verbonden is, is het volgende en ook gelijk het 2epunt.

Net als Ruth voelen we ons gezegend door onze relatie met Christus, en dat zijn we zeker. Sterker nog, we weten half niet hoe gezegend we zijn. Ik had het zojuist en vorige week over het feit dat Ruth Boaz niets had te bieden, maar toch een zegen voor hem kon zijn. Zo kunnen wij ook een zegen zijn voor de Heere.

Ruth was een zegen voor Boaz door ijverig voor Boaz te werken in zijn veld.

 • Op dezelfde manier kunnen we een zegen zijn voor de Heere die zoveel genade voor ons heeft door Hem trouw te dienen in Zijn veld.

Denk erover na:

 • Waar zou Ruth zijn zonder de genade en bescherming van Boaz?
 • En waar zouden wij zijn als de Heere Zijn genade en bescherming niet aan ons had verleend.
  • Hoe eenzaam, hoe gefrustreerd, hoe wanhopig, hoe hopeloos zouden we vandaag zijn zonder Hem?

Misschien ben je op zoek naar een manier om Hem voor Zijn genade terug te betalen. Die is er niet. Daarom heet het genade. We ontvangen iets wat we niet verdienen. We ontvangen het. We kunnen er niet voor betalen. Maar, we kunnen in onze wandel wel een zegen voor Hem zijn. Paulus vat hoe we dat kunnen zijn samen in Romeinen 12.

In Romeinen 12:1-2 lezen we

(1) Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (2) En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Als je een zegen wilt zijn voor de Heere. Wijd jezelf als een levend offer aan Hem.

 • Zet je verlangens opzij voor aardse rijkdom, roem, macht, prestaties, genoegens en dergelijke. Die dingen brengen geen rust.
 • Verspil geen tijd aan het streven naar de rust die we alleen in het Koninkrijk zullen ervaren
 • Dien in het veld, sta elke dag op zoek naar manieren om de Heer te zegenen. Zoek Zijn wil.

En wanneer de Heere Zijn oogst komt halen en we Hem van aangezicht tot aangezicht zien, zullen we de eeuwige rust vinden waar we zo wanhopig naar verlangen.

Wil jij de rust die God te bieden heeft? Of je een christen bent of niet. De vraag is niet of je het nodig hebt, de vraag is of je het wilt. We hebben het allemaal nodig. Ga in gesprek met God. In het verborgene van je hart. Vraag Hem om Zijn rust.