Ruth: Introductie 1:1-5

Ruth: Introductie 1:1-5

Toen Benjamin Franklin Gevolmachtigd Minister van de Verenigde Staten in Frankrijk was kwam hij regelmatig samen met een groep intellecten die de “infidels club” heette. De club van ongelovigen. Deze mannen maakten het geloof van Benjamin Franklin in de Bijbel continu belachelijk. Benjamin die ervan overtuigt was dat zij geen kennis hadden van de Bijbel die ze belachelijk maakten, zei op een avond tegen de mannen dat hij een fascinerend oud liefdesverhaal is tegengekomen die hij graag met hen wilde delen.

Hij las een handgeschreven versie van het boek van Ruth voor en had de namen veranderd zodat het verhaal niet herkenbaar zou zijn. Toen hij klaar was met voorlezen was iedereen unaniem vol lof van het verhaal. Ze zeiden zelfs dat ze nog nooit zo een goed liefdesverhaal hebben gehoord en dat Benjamin Franklin het boek moest publiceren. Waarop hij zei: het is al gepubliceerd. Het komt uit de Bijbel. Ze waren allemaal stil.

Toon volledige notities

Vandaag beginnen we aan onze studie van dit korte liefdesverhaal bestaande uit 4 hoofdstukken en 85 verzen. Omdat dit liefdesverhaal in de Bijbel staat, is het meer dan alleen een roman. Romeinen 15:4 leert:

“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.” – Romeinen 15:4

Paulus verwijst hier naar het Oude Testament en daarmee ook naar Ruth. Dit houdt in dat we onderwezen zullen worden, dat we meer in staat zullen zijn moeilijkere tijden te doorstaan en dat we opgebouwd en bemoedigd zullen worden door onze studie in het boek Ruth. Met als resultaat dat we zullen groeien in de hoop en deze hoop zullen behouden.

We gaan eerst kijken naar het thema van het boek en zullen de eerste 5 verzen van hoofdstuk 1 behandelen.

We zullen zien:

 • Wie de personages
 • Wanneer het verhaal zich afspeelt
 • Waar het verhaal zich afspeelt
 • Wat de praktische toepassingen van de eerste 5 verzen zijn

Personages Ruth

De hoofdpersoon van dit boek is natuurlijk, Ruth. De naam Ruth “vriend” of “vriendschap”. Dit zien we terug in haar karakter. Ruth wordt gekenmerkt door haar vriendelijkheid, bereidwilligheid, zorgzaamheid, haar loyaliteit en ook het feit dat ze een harde werker is. Ruth is de overgrootmoeder van koning David. Ze is ook een typebeeld van ons, de kerk.

De held in dit verhaal is Boaz. Boaz is het typebeeld van onze Held, onze Verlosser – Jezus Christus. Boaz is tevens de zoon van Rachab de hoer. Dit is bijzonder, omdat het laat zien dat er bij God echt geen aanziens des persoon is. Rachab kennen we uit het boek Jozua. Boaz wordt gekenmerkt als een man die God echt liefheeft, die oprecht en integer is. En net zoals Ruth ook vriendelijk en bereidwillig.

De 3e sleutelpersoon die we tegenkomen is Naomi. Naomi betekent “aangenaam”, “prettig” of “vrolijk”. Naomi wordt vaak de vrouwelijke versie van Job genoemd. Naomi verliest haar huis, haar man, haar zoons, haar complete levensonderhoud. In die tijd behoorde je tot de laagste klassen. Naomi is ervan overtuigt dat Gods hand tegen haar gekeerd is en dat daarom alle ellende haar overkomt. We gaan zien in onze studies dat niets minder waar is.

Thema Ruth

Het thema wat centraal staat in Ruth is verlossing. Iets wat heel dichtbij komt. De leer van verlossing is een onmisbaar onderdeel in Gods reddende werk voor de mensheid. Het beeld wat je kunt schetsen bij verlossing is het vrij kopen, aflossen of terugkopen. Waarom komt verlossing dichtbij? De Bijbel leert dat eenieder heeft gezondigd en in Johannes 8:34 leren we dat Jezus zegt dat eenieder die de zonde doet een slaaf is van de zonde. De mens bevindt zich in een hopeloze staat als slaaf van de zonde en is niet in staat om zichzelf  te redden. We gaan in dit boek zien dat Ruth, de hoofdpersoon van dit boek, in een situatie terecht gaat komen en dat er menselijk gezien niets is wat zij kan doen om het beter voor haarzelf te maken. In Zijn soevereiniteit heeft God een plan klaar om Ruth te verlossen en haar leven te herstellen. Net zoals Ruth zichzelf niet kon helpen of redden, kan geen enkel mens het beter voor zichzelf maken. Ieder mens heeft Gods oplossing voor zijn of haar zondeprobleem nodig. En dat is de Verlosser in de persoon Jezus Christus. We gaan zien dat de persoon die oprecht bereid is alles wat hij of zij kent achter te laten om de God van de Bijbel te leren kennen, navolgen en dienen beloond wordt met vergeving van zonde, hersteld wordt in zijn of haar relatie met God en eeuwig leven ontvangt.

Lezen: Ruth 1:1-5

Vers 1 leert ons dat dit liefdesverhaal zich afspeelt in de tijd van de Richteren. Om een beetje context te schetsen en een goed beeld te krijgen van het verlossende werk wat God ons toont in dit boek, is het goed om te weten dat de periode van de Richteren een hele donkere periode was in de geschiedenis van Israël. Het boek Richteren eindigt met het volgende vers.

In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen. – Richteren 21:25

De periode van de Richteren was een donkere periode van +/- 400 jaar.

Israël wist wat God geboden had, maar leiders en volgers deden Gods wil niet. Het was een hele duistere periode gekenmerkt door een cyclus van afvalligheid, onderdrukking, berouw en verlossing.

Dit is niet veel anders dan de tijd waarin wij nu leven. Een tijd waarin de mens zo “wijs” is geworden en steeds meer leeft met de houding “hebben we God wel nodig?” of nog erger, “bestaat er überhaupt wel een God?”. De wereld ziet het niet, maar wij die het Woord van God hebben, bestuderen en navolgen zien hoe de wereld wordt geregeerd door de zonde.

Één van de lessen die dit boek ons leert gezien de tijd waarin dit zich afspeelt, is dat ondanks hoe goddeloos de tijd waarin we leven ook is, het aan ons is om trouw en gehoorzaam aan de Heere te blijven. Hoe ver de samenleving ook dreigt af te glijden. Hoe ver belijdende christenen dreigen af te glijden, dit boek leert ons dat God trouw is aan hen die trouw aan Hem zijn. Denk terug aan de periode van Noach. In Genesis 6:5 lezen we dat “de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” In verzen 8-9 van Genesis 6 lezen we dat Noach genade vond in de ogen van de HEERE, dat hij een rechtvaardig en oprecht man was onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Noach liet zich niet vormen door de wereld om zich heen.

Hoe zit dat met ons? Onze wandel mag niet gevormd worden door de wereld. God en God alleen hoort te bepalen wat juist is in onze ogen. 

 • Kijk je naar liefde door de lens van de wereld of door die van God?
 • Kijk je naar opvoeding door de lens van de wereld of door die van God?
 • Hoe zit het met zonde? Laat jij de wereld en je eigen gevoelens bepalen hoe je kijkt naar zonde of laat je God bepalen hoe je kijkt naar zonde en wat jouw reactie is op zonde?

Het maakt niet uit of de wereld ons raar vindt, of ze ons heilige boontjes noemen, of ze ons dom noemen. Wij horen te doen wat juist is in de ogen van de Heere. De psalmist vraagt in Psalmen 119:9 waarmee hij zijn pad zuiver houdt. Het antwoord is om het te bewaren overeenkomstig Gods Woord.

Juist doen doe je niet met het gezond verstand van de wereld, maar door Gods levende Woord tot je te nemen en jou te laten veranderen. Wil je doen wat juist is in de ogen van de Heere? Wil je überhaupt weten wat juist is in de ogen van de Heere? Bestudeer Zijn Woord! Elke dag. Niet alleen op zondag of woensdag. Maak Zijn Woord jouw eigen.

We leren in verzen 1 en 2 dat het verhaal zich afspeelt in Bethlehem in Juda en in Moab. Bethlehem betekent het Huis van Brood en Juda betekent loven of lofprijzing. Moab betekent vervloekt.

We maken in deze verzen ook kennis met het gezin van Naomi. Haar man heet Elimelech en zijn naam betekent God is mijn Koning. Machlon betekent ziekelijk/zwak en Chiljon schets het beeld van wegkwijnen.

We lezen daarnaast dat er een hongersnood was in het land en dat de man daarom uit Bethlehem in Juda op weg is om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.

Uit het hele verslag van het boek Ruth kunnen we opmaken dat Elimelech er alles aan heeft gedaan of proberen te doen om voor zijn familie te zorgen. Ondanks dat, is de keuze van Elimelech om Bethlehem (Huis van Brood) in het Land van lofprijzing te verlaten voor het land Moab niet te rechtvaardigen. 

De keuze om Bethlehem te verlaten laat zien waarmee het boek Richteren eindigt “dat de mensen deden wat juist was in hun eigen ogen”. Moab was één van de vijanden van Israël. In plaats van naar de Heere vluchten in een seizoen van nood, vlucht Elimelech met zijn gezin naar zijn vijanden. We lezen nergens in het verslag of in andere boeken dat het de wil was van de Heere dat Elimelech met zijn gezin zou verhuizen naar Moab.

We kunnen hiervan leren dat in moeilijke situaties wegrennen van de Heere nooit een situatie verbetert. Het maakt niet uit in wat voor situatie we terecht komen. Geen enkele situatie wordt beter zonder de Heere. We hebben altijd Zijn raad en wijsheid nodig.

Spreuken 3:5 leert

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. – Spreuken 3:5

Wanneer alles mis dreigt te gaan in ons leven kunnen we de gedachte krijgen dat God er niet meer voor ons is. Dat Hij Zich tegen ons gekeerd heeft. We zijn vaak geneigd om de touwtjes in eigen handen te nemen, omdat we denken dat God toch niets aan het doen is. De gedachte dat God niet om ons geeft is een leugen om ons te ontmoedigen en om zijn weg te verlaten en te gaan steunen op onze eigen inzichten. Soms lijkt God stil, maar is Hij bezig en zullen we de vrucht van Zijn werk pas generaties later zien zoals we dat straks ook zullen zien in dit boek. 

Ik geloof dat de Heere deze hongersnood wilde gebruiken om Israël te laten zien dat het een afvallig volk was geworden en ze terug moesten naar de Heere. In Deuteronomium 11:13-17 lezen we namelijk het volgende.

(13) En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, (14) dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. (15) Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. (16) Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. (17) Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft.

De Heere heeft het volk Israël duidelijk gemaakt dat een hongersnood één van de gevolgen kan zijn van het dienen en aanbidden van afgoden. Nu lezen we over deze hongersnood. En we hoeven alleen maar te lezen wat er gebeurde in de tijd van de Richteren om te zien dat dit een oordeel van God kan zijn om Israël tot bekering te brengen.

In Richteren 2:11-15 lezen we:

(11) Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de Baäls. (12) Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn. (13) Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes. (14) Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij gaf hen over in de hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. (15) Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de HEERE tegen hen, ten kwade, zoals de HEERE gesproken en zoals de HEERE hun gezworen had. Zij kwamen zeer in het nauw.

Betekent dit wanneer mij iets overkomt als christen dat dit het gevolg is van zonde? Dat God mij straft, omdat ik misschien een dag de Bijbel niet heb gelezen? Nee. 

 1. We leven in een wereld die onderworpen is aan de zonde. In deze wereld krijgen we te maken met ziekten, de dood, liefdesverdriet en andere vormen van tegenspoed. Niet alles wat ons overkomt vloeit direct voort uit iets wat we wel of niet hebben gedaan.
 2. God kan situaties toelaten in ons leven wanneer we zijn afgedwaald om ons weer naar Hem toe te trekken. Om de node dat we Jezus Christus elke dag nodig hebben weer ter herinnering te brengen. Maar onthoudt: God zal een christen die bewust zondigt niet zegenen met voorspoed.

Bevind je je in zo een situatie? Vraag de Heere wat Hij wilt dat je hiervan leert. Vraag Hem of er zonde tussen jou en Hem in staat. Maar boven alles, nader tot Hem. Zoek Hem op. In Jakobus 4 worden we geleerd “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.

We lezen in vers 3 dat Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij achter bleef met Machlon en Chiljon. We zien het effect van de keuze van Elimelech. Hij verliet het Huis van Brood om de dood te ontsnappen en in Moab wellicht brood te vinden. Het ironische is dat hij daar geen brood vond, maar de dood. We zien ook het gevolg van zijn handelen in de keuzes van zijn kinderen.

Machlon en Chiljon namen voor zichzelf Moabitische vrouwen. Voordat we hierop ingaan wil ik me wenden tot de ouders.

Ouders… Besef dat onze kinderen de gevolgen dragen van elke keuze die wij maken en vooral geestelijke keuzes. Wanneer wij ervoor kiezen om het Huis van Brood te verlaten zal het grote gevolgen voor onze kinderen hebben.

 • Als onze kinderen papa en/of mama de Gods Woord nooit zien lezen, waarom zouden zij het wel lezen?
 • Als onze kinderen papa en/of mama nooit naar de kerk zien gaan, waarom zouden zij wel naar de kerk gaan? 
 • Als onze kinderen papa en/of mama niet een heilig leven zien leiden, waarom zouden zij dat wel doen

Wanneer wij kiezen voor de wereld en handelen naar de wereld kunnen wij onze kinderen die richting op duwen. Kinderen volgen meestal (niet altijd), maar meestal het voorbeeld van hun ouders. Hou er dus rekening mee hoe je Christus uitdraagt richting je kind of kinderen.  Ik hoor zo vaak dat belijdende christenen zeggen, ja ik forceer mijn kind niet om dit en of dat te doen. Ik geef ze gewoon de normen en waarden mee en vervolgens mogen ze zelf kiezen. Met die instellingen kunnen we onze kinderen richting Moab duwen. Moab betekent vervloeking. Dat is niet wat God voor ons wilt en heeft.

De kinderen van Elimelech en Naomi trouwen met Orpa en Ruth. Deze keuze gaat ook direct in tegen Gods geboden.

Deuteronomium 23:3-6 leren ons:

(3) Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de HEERE komen; zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de HEERE komen, (4) vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoetgekomen zijn toen u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Pethor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. (5) De HEERE, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad. (6) U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al uw dagen, tot in eeuwigheid.

Op basis van Deuteronomium 23:3-6 kan de vraag gaan ontstaan: Als er geen Moabiet de gemeente mag inkomen. Wat betekent dit voor David, Salomo etc. aangezien ze van Ruth afstammen? We hebben te maken met de genade en soevereiniteit van God. Ruth was bereid alles op te geven en door Boaz als haar verlosser heeft ze in en door Gods genade toegang gekregen tot Gods gemeente. Zo worden wij ook in en door Gods genade en het werk van onze Verlosser Jezus Christus geadopteerd als Gods kinderen. Ook wij horen alles achter te laten wanneer wij tot Christus komen om verlost te worden van ons zondig leven.

Ik kan me voorstellen dat ze niet wisten hoe lang ze daar zouden blijven en dat ze om zich heen keken en alleen maar Moabitische vrouwen zagen. Toch is het geen excuus om Gods Woord naast je neer te leggen. Er is nooit een excuus om niet te handelen volgens Gods Woord. Hoe onmogelijk de situatie ook lijkt. Ook hier zie je weer dat men deed wat juist was in hun eigen ogen. Maar prijs de Heere. We dienen een goede God. Een geduldige God. Een God die vergeeft en alles laat meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Ondanks alle tragedie zullen we zien hoe God dit uiteindelijk allemaal ten goede zal gebruiken voor Zijn koninkrijk.

We weten niet hoe het zou zijn afgelopen als Elimelech in Bethlehem was gebleven met zijn gezin, maar we weten nu dat het er zeker niet beter op is geworden. Elimelech is gestorven en bijna 10 jaar later zien we dat zijn zoons ook sterven. En het resultaat? De vrouw (Naomi) bleef achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. 

Dit is allesbehalve een gunstige situatie voor Naomi. Ze is vertrokken uit haar eigen land. Is haar man en kinderen kwijt en bevindt zich in het land van haar vijand met twee Moabitische schoondochters. Haar hele leven is uit elkaar gevallen. Als je een weduwe zonder kinderen was in die tijd behoorde je tot het laagste van het laagste. Je had niemand om je te ondersteunen en je was compleet afhankelijk van de vrijgevigheid van anderen om je heen. Vaak was de enige optie voor vrouwen prostitutie. Een hulpeloze situatie dus. Menselijk gezien dan. 

Naomi en Ruth worden niet aan hun lot overgelaten. We zullen in de rest van dit liefdesverhaal gaan zien hoe God in Zijn soevereiniteit een plan had klaarliggen om Naomi en Ruth te verlossen uit de ellende waarin zij zich bevonden. We zullen zien hoe God in Zijn genade mensen tot Zich neemt die bereid zijn alles achter hun te laten en Hem boven alles willen navolgen. Wil je weten hoe God dit doet en wat dit verder voor ons anno 2018 betekent? Kom volgende week terug :-). 

Misschien is er momenteel een geestelijke hongersnood in jouw leven gaande. Misschien denk je, of heb je wel alles gedaan zoals Elimelech ook alles heeft proberen te doen voor zijn gezin en denk je dat Moab de enige oplossing is. Misschien denk je dat God boos op je is en dat Hij mijlenver van jou verwijderd is. Als dit het geval is wil ik je aanmoedigen (eerder oproepen) om na de dienst met één van je broeders of zusters te bidden. Er is geen leven in Moab, in de wereld, weg van God. Het leven vindt je alleen bij het kruis waar Jezus Christus voor jou stierf. Bij Jezus Christus die Zijn leven heeft gegeven zodat jij eeuwig leven mag hebben. Of je nu 1 stap, 2 stappen of 300 kilometer van het kruis afstaat. Het is allemaal even ver. Je bent weg van het kruis. Ga terug.

Misschien ben jij nog nooit in het Huis van Brood geweest. Misschien ben je nooit in het land van lofprijzing geweest en ken je de levende God niet. Dan wil ik je uitnodigen om kennis te maken met de God van de Bijbel. 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen God de eerste mensen, Adam en Eva schiep, was het Zijn bedoeling dat zij samen met Hem in volmaakte vreugde en vrede zouden leven. Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam door van de vrucht te eten die God hen verboden had. Adam en Eva hadden gezondigd tegen God en er kwam een breuk in hun relatie. Adam en Evan zijn niet de enige mensen schuldig aan zonde. De Bijbel leert dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Ook jij hebt gezondigd tegen God. En misschien denk je wanneer of hoe dan?

 • Heb je ooit gelogen? Dan ben je een leugenaar en daarmee een zondaar.
 • Heb je ooit Gods Naam op een oneerbiedige manier gebruikt? Dan ben je een Gods lasteraar en daarmee een zondaar.
 • Heb je ooit iets meegenomen of gepakt wat niet van jou is waarvan je wist dat je het niet mocht pakken? Hoe klein het ook is. Dan ben je een dief en daarmee een zondaar.

God is een rechtvaardige God. Dat God rechtvaardig is betekent dat God onrechtvaardigheid en daarmee zonde niet door de vingers kan zien. Ieder mens zal voor de troon van God komen te staan om verantwoording over zijn/haar leven te geven. Want op basis van wat zou God jou in de hemel moeten laten? Omdat je een goed mens bent? Maar we hebben net vastgesteld dat je een leugenaar, een dief en een Gods lasteraar bent. 

De woorden van de apostel Paulus leren dat het loon van de zonde de dood is. Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. De uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel, de hel. In tegenstelling tot wat mensen geloven is de hel niet gecreëerd voor mensen. Sterker nog, de Bijbel leert dat God helemaal niet wilt dat mensen de eeuwige dood sterven.

Maar er is Goed Nieuws. God kwam naar aarde als de mens Jezus Christus. Hij leefde een volmaakt leven voor jou, maar werd onschuldig veroordeeld en gekruisigd door de Romeinen. Toen Jezus aan het kruis stierf, viel het gewicht van al onze zonden op zijn schouders. Het doodvonnis dat God had uitgesproken tegen rebellerende zondaars sloeg toe. Jezus stierf, voor jou!

Gelukkig eindigt het verhaal niet bij de dood van Jezus. De Bijbel leert ons dat Jezus op de 3e dag opstond uit het graf.

Wil jij gered worden van het rechtvaardige oordeel van God? Erken dat jij tegen God gezondigd hebt en onder Zijn oordeel bent. De enige oplossing is om je te bekeren en te geloven in Jezus voor de vergeving van jouw zonden. Wanneer jij gelooft in Jezus en Hem accepteert als jouw Redder en Verlosser zal je de vergeving van zonde ontvangen. Hoe dit mogelijk is legt de apostel Paulus als volgt uit. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Ben jij klaar om Moab te verlaten en een nieuw of hernieuwd leven met God te leven?