De satan gebonden voor duizend jaar – Openbaring 20:1-3

De satan gebonden voor duizend jaar – Openbaring 20:1-3

De satan gebonden voor duizend jaar

Openbaring 20:1-3

Toen ik pas tot bekering was gekomen hadden wij als gezin verschillende kerken bezocht omdat wij opzoek waren naar de kerk waar God ons wilde hebben.

In onze zoektocht kwamen wij terecht in cirkels waarin er geleerd werd dat christenen de satan en de demonen moesten binden om zo de vrijheid van de satan om boze activiteiten te verrichten in te perken. Het idee erachter is hetzelfde als je een crimineel in de boeien slaat. . . dan kan hij niets meer.

Toon volledige notities

Dus, ging ik vol vertrouwen demonen van boosheid, van ziekte, van angst, van lust, van armoe, van zonde, van verleiding e.d. binden ‘in de naam van Jezus’.

Ik kwam er al heel gauw achter dat dit niet werkte. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het niet aan God lag, maar dat deze leer en deze methode niet Bijbels is, vandaar dat het niet werkte.

Deze verkeerde leer is een gevolg van een misvatting van drie Schriftgedeelten waarin het ‘binden’ door Jezus genoemd wordt. Ik ga hier nu niet op in, maar de Schriftgedeelten waar ik het over heb zijn te vinden in:

Mattheüs 12, Mattheüs 16 en Mattheüs 18. Lees het zelf en kijk tot welke conclusie je komt.

De enige plek waarin de Bijbel expliciet leert over het binden van de satan is in Openbaring 20 waar wij het vanmorgen over gaan hebben.

Lees Openbaring 20:1-15

Afgelopen zondag hebben wij in hoofdstuk 19 de wederkomst van Jezus Christus met elkaar doorgenomen. Dit gebeurt na de periode van zeven jaar dat de verdrukking genoemd wordt.

 

Alhoewel wij vanmorgen aan een nieuw hoofdstuk beginnen gaat het verhaal vanuit hoofdstuk 19 eigenlijk gewoon door; de chronologie gaat door.

De satan gebonden en opgesloten

Vers 1-3  “1En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.”

De meningen zijn verdeeld over wie deze engel is, maar in mijn optiek maakt het niet uit wie hij is, dus zal ik jullie niet belasten met de verschillende meningen.

Hoe dan ook, deze engel daalt neer uit de hemel en heeft een figuurlijke sleutel en ketting in zijn hand waarmee hij de satan zal binden en opsluiten.

Wat wij hier zien is dat de satan dus alleen hier, op dit moment in Openbaring 20 gebonden zal worden en dan alleen door een engel die kennelijk machtiger is dan de satan.

Wij hebben als christen dus geen opdracht en ook geen macht van God gekregen om de satan te binden.

Om ons duidelijk te maken dat God het toch echt over de duivel heeft, word hij met alle vier Bijbelse namen beschreven:

De draak zoals hij in Openbaring 12 beschreven wordt;

De oude slang zoals hij in Genesis 3 verschijnt;

De duivel, zoals hij door Jezus in de evangeliën en ook door de overige schrijvers van het Nieuw Testament genoemd wordt.

Duivel betekent aanklager of beschuldiger en dat is wat hij doet. Hij klaagt ons bij God aan en hij klaagt ons aan in onze gedachten en in de gedachten van anderen, zelfs in de gedachten van onze broers en zussen.

Hij laat ons dingen zien over onze broers en zussen die gewoon niet waar zijn, en, hij laat onze broers en zussen dingen over ons zien die niet waar zijn.

Ook laat hij ons dingen zien over onze broers en zussen en visa versa, die wel waar zijn, maar waar Jezus aan het kruis voor is gestorven; dingen waar God ons voor heeft vergeven. Hij is de duivel, de aanklager, de beschuldiger!

Hij wordt hier ook de satan genoemd zoals hij in zowel het Oude alsook in het Nieuw Testament genoemd wordt.

Satan betekent tegenstander. De apostel Petrus waarschuwt ons in 1 Petrus 5:8:

1 Petrus 5:8 – “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”

Totdat satan in Openbaring 20 gebonden en opgesloten wordt is hij samen met zijn demonen actief bezig om Gods kinderen eronder uit te halen.

Niet zoals wij het in de films zien, maar de satan wil Gods kinderen ontmoedigen, hij tracht ons te verlammen zodat we God niet gaan dienen, hij probeert onze getuigenis te schaden zodat we niet effectief zijn in het vervullen van de grote opdracht.

Hij doet dit door ons te laten zondigen, door ons de leugen te laten geloven, leugens over onszelf, over God, over de kerk, over anderen, over de voorganger, enz.

De satan is dus nog steeds actief bezig!

Alhoewel wij als wedergeboren christenen hem niet kunnen binden en tegenhouden, kunnen wij hem in Gods kracht en met Gods genade wel weerstand bieden en standhouden.

1 Petrus 5:9 – “Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.”

Jakobus 4:7 – “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Efeze 6:10-18 – “10Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

Begrijp dit goed! Als een wedergeboren kind van God kan de satan ons niets maken. Onze redding staat vast. Onze positie in Christus staat vast. Dat God ons in staat stelt om weerstand te kunnen bieden tegen de satan staat ook vast. Wij kunnen ook niet bezeten raken door demonen!

Dus, alhoewel de satan tot Openbaring 20 nog steeds z’n gang kan gaan, kunnen wij, wij die wedergeboren zijn, weerstand bieden tegen zijn aanvallen.

Het enige dat wij hoeven te doen is ons door de Heilige Geest te laten inenten met de waarheid.

De Bijbel heeft het hier in Openbaring 20 dus echt over de duivel, de satan. Het wordt geïmpliceerd dat alle demonen hierin inbegrepen zijn, dus de duivel en de demonen worden voor een periode van duizend jaar opgesloten.

De reden waarom ik geloof dat ook de demonen de afgrond ingeworpen worden is omdat er in Lukas 8een door demonen bezeten man was, die door Jezus bevrijd werd.

De demonen, die zichzelf Legio noemde smeekte Jezus om hun niet naar de afgrond toe te sturen, om hun niet te pijnigen vóór de tijd.

De afgrond waar zij het over hadden is dezelfde afgrond dat wij hier in Openbaring 20 zien. “De tijd” waar zij het over hebben is dit moment, wanneer zij samen met satan in de afgrond opgesloten worden.

De reden dat God de duivel voor duizend jaar opsluit is om te voorkomen dat de mensen die tijdens het duizendjarig vrederijk op aarde zijn niet door de duivel misleid en verleid zullen worden.

Dit brengt ons dus tot het duizendjarig vrederijk van Jezus Christus!

Vanaf het begin van onze studie in Openbaring hebben wij de Openbaring letterlijk geïnterpreteerd. Dit betekent niet dat alle woorden letterlijk opgevat worden, zoals bijvoorbeeld wanneer er staat dat de ogen van Jezus waren als een vuurvlam, of een luide stem als van een bazuin, of als een geslacht Lam, of Zijn stem als het geluid van vele wateren.

In deze gevallen spreekt de Bijbel duidelijk in beeldspraak. Maar, waar de Bijbel spreekt van de zeven zegels, de zeven bazuinen, de zeven schalen, de vierentwintig ouderlingen, en nu in Openbaring 20 van de duizend jaren, geloof ik dat het om een letterlijk aantal gaat.

Waarom haal ik dit aan? Omdat er verschillende benaderingen zijn v.w.b. het duizendjarig vrederijk, oftewel, het millennium.

In grote lijnen zijn er drie posities v.w.b. het millennium:

Amillennialisme is de benaming van het geloof dat er geen letterlijk duizendjarig vrederijk op aarde zal komen waarin Jezus Christus fysiek op aarde zal gaan regeren.

De ‘a’ in Amillennialisme betekent ‘geen’ of ‘niet’. Amillennialisme betekent dus dat er geen letterlijk millennium op aarde zal komen.

In plaats daarvan geloven ze dat Jezus Christus nu al regeert op de Troon van David. Zij geloven dat het tijdperk van de kerk het rijk is waar Jezus over regeert.

Ook geloven zij dat de satan gebonden werd toen Jezus aan het kruis stierf, dus niet zoals wij het vanmorgen gelezen hebben in Openbaring 20.

De reden waarom zij tot deze conclusies komen is omdat zij Openbaring vergeestelijken en alles dat erin staat metaforisch, oftewel als beeldspraak interpreteren.

Dus, alhoewel de Bijbel in Openbaring 20 tot zes keer toe een letterlijke periode van duizend jaar noemt, vatten de Amillennialisten dit op als metaforisch, dus geen millennium.

Postmillennialisme is de benaming van het geloof dat stelt dat de wederkomst van Christus pas ná het millennium plaats zal vinden.

De ‘post’ in Postmillennialisme betekent ‘na’. Postmillennialisme betekent dus dat Jezus pas ná het millennium terug zal komen naar de aarde.

Postmillennialisme leert dat Christus pas na een lange, ongedefinieerde periode terug zal keren. Zij geloven dus niet dat de periode van duizend jaar in Openbaring 20 letterlijk genomen dient te worden.

Ook leert het Postmillennialisme dat Jezus niet degene is die het Koninkrijk op aarde zal vestigen, maar dat de christenen dit zullen doen. Pas nadat de kerk het Koninkrijk van God op aarde gevestigd heeft zal Jezus Christus terugkomen.

Postmillennialisme komt tegenwoordig tot uiting in het idee dat deze wereld steeds beter gaat worden, totdat de gehele wereld verchristelijkt is. Pas nadat dit gebeurd is zal Jezus Christus terugkomen.

De Postmillennialisten komen tot hun conclusie omdat ook zij alle nog niet vervulde profetieën vergeestelijken en allegoriseren, dus niet letterlijk opvatten. Door dit te doen kunnen zij hun eigen betekenis aan woorden hangen waardoor alle objectiviteit van het woord verloren gaat.

Premillennialisme is de benaming van het geloof dat de wederkomst van Jezus Christus zal plaatsvinden vóór Zijn duizendjarig vrederijk op aarde, en dat het duizendjarig vrederijk, het millennium letterlijk een periode van duizend jaar zal zijn waarin Jezus fysiek op aarde zal regeren.

De ‘pre’ in Premillennialisme betekent ‘vóór’. Premillennialisme betekent dus dat de wederkomst van Christus zal plaatsvinden vóór het millennium.

Zonder hier verder op in te gaan ga ik ervan uit dat jullie inmiddels door hebben dat mijn positie m.b.t. het millennium premillennialistisch is.

Dit houdt in grote lijnen in dat ik geloof dat de kerk door Jezus wordt opgenomen, waarna de grote verdrukking zal plaatsvinden, waarna Jezus terug zal komen op aarde, waarna Jezus, samen met ons zal gaan regeren voor duizend jaar, waarna God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen en dat wij allen voor eeuwig zullen leven, happily ever after.

Nu weten we in ieder geval de volgorde, maar wat gaat er gebeuren, wat gaan we met z’n allen doen, wie zullen erbij zijn? Voordat we verder gaan moeten we nog even teruggaan naar vers 2 en 3.

Vers 2-3  “2En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.”

God sluit de satan op voor duizend jaar, dus tijdens het duizendjarig vrederijk, maar na de duizend jaar wordt de satan door God vrijgelaten.

Wat de satan in die tijd zal gaan doen is te zien in vers 7-9, maar de grote vraag is waarom zou God de satan überhaupt vrijlaten?

Er zijn een aantal vragen waarop de Bijbel ons geen antwoord geeft. Vooral op de ‘waarom vragen’ geeft God ons geen antwoord. Dit is Gods goed recht omdat Hij God is.

Deuteronomium 29:29 – “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.”

Hier leert de Bijbel ons dat God sommige dingen, dingen waarvan Hij vindt dat wij ze niet per se hoeven te weten, ons niet kenbaar maakt. Dat is Zijn goed recht!

En op de vraag waarom God de satan vrijlaat geeft de Bijbel ons geen expliciet antwoord. Ik kan jullie wel een suggestie geven. . .

Na de verdrukking zullen er gelovige mensen op aarde zijn die de verdrukking overleven. Dit zijn Joden die tot geloof in Jezus zijn gekomen en dit zijn heidenen, oftewel niet-Joden die tot geloof in Jezus zijn gekomen.

Deze mensen zullen het duizendjarig vrederijk ingaan als mensen van vlees en bloed, dus nog steeds in hun oude, vleselijk, zondig natuur, in tegenstelling tot ons, wij die in onze verheerlijkte lichamen het millennium in zullen gaan.

Alhoewel Jezus Christus en wij de wereld in volledige rechtvaardigheid, goedheid, eerlijkheid, liefde enz. zullen gaan regeren, zullen deze mensen nog steeds te maken hebben met hun zondig natuur.

Omdat zij de verdrukking hebben doorstaan kunnen wij ervan uitgaan dat dit toch wel echte, toegewijde christenen zijn.

Maar, omdat het duizendjarig vrederijk van Christus toch echt duizend jaar gaat duren zullen deze mensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen enz. gaan krijgen.

Wij leren vooral in het Oude Testament dat alhoewel een generatie volledig aan God toegewijd kan zijn, er geen garantie is dat de daaropvolgende generaties ook aan God toegewijd zullen zijn. Dit is in het Oude Testament duidelijk te zien!

Dus, tegen de tijd dat het duizendjarig vrederijk tot een eind gaat komen is het zeer waarschijnlijk dat er mensen op aarde zullen zijn die niet aan Jezus Christus toegewijd zijn.

Deze zullen zich onderwerpen aan de regering van Jezus Christus, maar hoogstwaarschijnlijk alleen omdat Hij met een ijzeren staf zal regeren. D.w.z. dat Jezus absoluut geen zonde of opstand zal tolereren.

Ik geloof dus dat God de satan nog voor één keer z’n gang zal laten gaan om de mensen een duidelijke keus te geven om zich òf vrijwillig aan Jezus Christus te overgeven, òf om zich tegen Jezus Christus te keren door partij te gaan kiezen voor de satan.

Als dit zo is, dan ontkracht dit alle humanistische argumenten voor waarom zij vinden dat de mensheid slecht kan zijn, want zij beweren dat de mens van nature op zich goed is en dat de mens alleen slecht wordt wegens de omgeving waarin hij/zij opgroeit of leeft.

Maar in het millennium is het paradijs op aarde en toch zullen we zien dat de satan wederom een ontelbare menigte met zich meekrijgt om in opstand te komen tegen Jezus Christus.

Ik geloof dus dat God de satan vrijlaat om de mensheid voor de laatste keer te beproeven zodat alleen degenen die vrijwillig voor Jezus Christus kiezen de eeuwigheid in zullen gaan.

Ik ben vrijdagochtend met barstende hoofdpijn wakker geworden en ik heb nu nog steeds hoofdpijn, alhoewel het nu al een stuk minder is. Maar hierdoor ben ik niet verder gekomen dan dit. We zullen de rest van Openbaring 20 de volgende keer dus afmaken. Mijn excuses hiervoor!


Wat kunnen wij leren uit het feit dat de satan voor duizend jaar gebonden en opgesloten zal worden? Wat heeft dit nu voor ons te betekenen?

Ten eerste betekent het dat de satan nu dus nog steeds zijn ding kan doen, maar besef wel dat de satan alleen datgene mag doen wat God hem toelaat.

Wij zullen helaas nog steeds met de satan en de demonen te maken hebben. Maar, in Christus hebben wij de macht over de satan en over de demonen. Niet voor niets leert het Nieuw Testament ons hoe met de satan om te gaan. Ten eerste:

Efeze 6:10 – “10Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.”

Dit doe je simpelweg door jezelf te verdiepen in het Woord van God, de Bijbel. Lees het, bestudeer het, maak gebruik van de preken die op onze website staan. Maak gebruik van de Bijbelgetrouwe online resources. Vul je gedachten met het Woord van God.

Zoek de christelijke fellowship op! Kom elke zondag naar de eredienst om onder het Woord te komen, om fellowship met elkaar te hebben, om door anderen gesterkt en bemoedigd te worden en om anderen te sterken en te bemoedigen.

Niet voor niets staat er in Hebreeën om de samenkomsten niet te verzaken!

Efeze 6:11-18 – “11Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

Dit is iets waarin je jezelf moet gaan trainen. Dit is iets dat je dagelijks moet doen. Begin je dag door in gebed aan God te vragen om jou te helpen om de hele wapenrusting van God aan te trekken en deze de hele dag aan te houden. Alsof je een Romeinse soldaat bent die oorlog voert, die doet gaandeweg ook niet z’n wapenrusting af.

1 Petrus 5:8-9 – “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.”

Jakobus 4:7 – “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”

Weerstand bieden doen wij o.a. door nuchter en waakzaam te zijn. Wees gewoon bewust dat je een tegenstander hebt die je geloof eronderuit wil halen.

Weerstand bieden doen wij, zoals Jezus dat deed, door Zichzelf volledig aan God te onderwerpen. Jezus zei dat Hij altijd de dingen doet dat de Vader welgevallig zijn. Leer te leven zoals God dat van jou vraagt! Onderwerp je aan Zijn wil, aan Zijn Woord.

Toen Jezus in de woestijn door de satan verzocht werd, zei Jezus elke keer tegen de satan: ‘Er staat geschreven. . .’ Wanneer het Woord van Christus rijkelijk in ons woont dan kunnen wij, net als Jezus, weerstand bieden aan de duivel door tegen hem te zeggen: ‘Er staat geschreven’.

Als je niet weet hoe je dit in de praktijk moet doen, vraag het alsjeblieft aan iemand die dit wel weet.

Voel je vrij om je vraag aan mij of aan Casper op de mail te zetten. Zit er niet mee want God heeft het antwoord voor jou!

1 Johannes 4:4 – “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.”