Standvastig geloof

Standvastig geloof

Jozef en Maria (18-12-2022) Standvastig geloof

We zijn bezig om (kort) naar een aantal bekende mensen uit de Bijbel te kijken. Door te kijken naar hun levens, zien we dingen waar we van kunnen leren. Bij Abraham en Sarah hadden we gezien dat we mogen groeien in geloof en gehoorzaamheid.

 • Vanochtend gaan we kijken naar Jozef en Maria; we gaan van hen leren over standvastig geloof. We zien een aantal situaties waarin ze dit ons voorleven.

Bemoedigd door de engel

Zowel Jozef (Mattheüs 1) als Maria (Lukas 1) werden bezocht door een engel, beide werden aangemoedigd om dingen te doen die niet standaard waren. En beide gingen mee in de boodschap van de engel, deden wat God van hen vroeg en zegenden daardoor de rest van de wereld.

 • Maria

Maria (Lukas 1:26-38) kreeg een bizarre boodschap van een engel. Als jong meisje, ongetrouwd, zou ze zwanger worden. En dat niet doordat ze met een man naar bed zou gaan, de Heilige Geest zou over haar komen (v35). Dit zal haar meer vragen dan antwoorden gegeven hebben.

Lukas 1:37 “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”

 • Deze belofte moet ontzettend bemoedigend zijn geweest voor Maria, deze belofte zal ze waarschijnlijk goed opgeslagen hebben in haar hart. We lezen in Lukas 2:19 dat ze alles wat de herders zei “bewaarde” en “overlegde in haar hart”. Deze belofte is ook zo iets.

Je moet je voorstellen dat je zo’n bizarre belofte van God krijgt als zij. God moet dan het onmogelijke doen om dit mogelijk te maken. Ze lijkt een vrouw, een tiener, die trouw wil zijn aan God. Daarmee is seks buiten het huwelijk voor haar geen optie. En dan komt deze belofte.

 • De eerste, meest logische reactie is om ‘nee’ te zeggen. Dit gaat in tegen alles dat ze wist en kende, tegen elke norm van haar geloof en cultuur. Daarnaast vertelt de engel haar van alles over de Zoon Die geboren zou worden, dingen die vanuit haar geloof heel bijzonder zijn.
  • Haar Zoon zou “groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.”(v32) Hiermee belooft de engel, en daarmee God, dat haar Zoon de Messias zal zijn.

De belofte van de Messias was iets waar de Joden al meer dan 400 jaar naar uitkeken. Tot op de dag van vandaag verwachten ze de Gezalfde van God. En Maria zou deze Redder mogen dragen? Hoe bijzonder, hoe geweldig, hoe bizar moet dit voor haar geweest zijn?

 • Hierom was het zo belangrijk dat de engel tegen haar zei dat er niks bij God “onmogelijk” zou zijn. Dit was een waarheid waar ze zich aan vast kon houden, dit was een waarheid die ze nodig zou hebben door haar leven heen als moeder van Jezus.

De engel bewees ook gelijk dat dit zo was. Hij had het hiervoor over Elizabeth, “die onvruchtbaar genoemd werd” (v36) Haar nicht was zwanger, ze zat in haar zesde maand. Daarmee liet God zien dat er voor Hem niks onmogelijk was.

 • God weet hier wat Maria nodig heeft, Hij weet hoe zij overtuigd wordt. Hij laat haar hier zien wat nodig is om haar te laten zien dat het echt waar is. God vraagt namelijk niet zomaar iets aan haar; Hij weet wat dit voor haar betekent in haar cultuur en omgeving.
  • Hij weet dat er op haar neergekeken zal worden, dat er over haar gepraat gaat worden. Ze moet dit uitleggen aan haar familie, haar aanstaande man; ze moet ondertussen omgaan met haar eerste zwangerschap.

En in dat alles mocht ze weten dat er bij God niks onmogelijk was. Ze kon rust vinden door een periode van 3 maanden bij Elizabeth te blijven (v56). God voorzag in wat nodig was, zij mocht leren om standvastig te zijn in haar geloof. Ze mocht leren vasthouden aan de belofte die God haar gegeven had.

 • Jozef

Ook Jozef werd bezocht door een engel (Mattheüs 1); ná alles dat Maria had meegemaakt. Jozef had, cultureel en religieus gezien, alle recht om van Maria te scheiden; ze was namelijk al zwanger. Voor een “rechtvaardig” man als hij (v19) was dit een lastig iets.

 • De engel bemoedigt hem om niet weg te gaan bij haar, maar om juist bij haar te blijven. Maar ook deze uitleg schiet, gevoelsmatig, wat tekort. “wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest.” (v20) Zoals dit voor ons niet te begrijpen is, zal dat ook voor Jozef geweest zijn.
  • Ook hij moest vertrouwen op God, ook hij moest geloven dat wat God zei waar was. En ook hij moest omgaan met wat de cultuur op hen af zou gooien. Voor hem was het ook niet makkelijk om een zwangere vrouw te hebben, vóór ze getrouwd waren.

Hoeveel ‘advies’ zal hij gehad hebben om te scheiden? Hoeveel mensen zullen hem voor gek verklaard hebben dat hij bij haar bleef en naar de engel luisterde? Hier was het nodig om bemoedigd te zijn, om standvastig geloof te hebben, om vast te houden aan Gods belofte.

 • Ook Jozef krijgt te horen wat Jezus ging doen: “Hij zal Zijn volk zalig maken” (v21) en dit vervult profetie (v22-23). Dat is waar Jozef zich aan moest vasthouden. Hij moest zijn geloof bouwen op wat God zei door de engel, i.p.v. wat de cultuur om hem heen schreeuwde.

Hebreeën 10:23 “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.”

Dit is wat zowel Jozef als Maria moest leren, “onwrikbaar vasthouden” aan “de belijdenis van de hoop”. Ze moesten kiezen om de woorden van de engel te geloven. De engel had hen geweldige woorden gegeven, geweldige bemoedigingen. Zij moesten nu kiezen om dat meer te geloven dan al het andere.

 • Alles dat ze wisten en kenden moest minder zwaar wegen dan Gods woorden. Hun gevoel, geleid door hun cultuur, hun eigen gedachten, hun familie en vrienden; alles moest ondergeschikt worden aan Gods woorden. Ze moesten standvastig geloof hebben.

Ze moesten tegen alles in vasthouden aan Gods belofte. Maria had een belofte gekregen, dat voor God niks onmogelijk is, die ze haar hele leven nodig had. Dit was een belofte om haar hele leven op terug te vallen, om zich aan onwrikbaar aan vast te houden.

Alleenstaande moeder

Na Lukas 2, Jezus die achterblijft in de tempel, lezen we niks meer over Jozef. Maria komt nog meerdere keren voor in het Woord, maar Jozef wordt niet meer genoemd. Daardoor denken commentatoren dat Jozef op een gegeven moment, vóór Jezus’ bediening, gestorven is.

 • Maria had nog wel meer kinderen gekregen met Jozef, die worden bij naam genoemd.

Markus 6:3 “Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.”

Jezus had minimaal 4 broers en 2 zussen; daarmee was dit een groot gezin. Zeker als je bedenkt dat Jozef waarschijnlijk overleden was. Dan is (minimaal) 7 kinderen opeens veel.

Dit is wat God aan Maria gegeven had, dit is waarin zij Gods leiding moest vinden. Ze mocht leren vertrouwen op God voor alles dat ze nodig had, want het was toen niet zo gebruikelijk dat vrouwen een baan had om een gezin te ondersteunen.

 • Waarschijnlijk zal Jezus hierin bijgesprongen zijn, want Hij wordt “de timmerman” genoemd. Hij zal geholpen hebben om te voorzien voor het gezin. Belangrijk is echter dat dit voor Maria ook een leven van geloof was, een leven van standvastig geloven.
  • Hoe makkelijk is het om de handdoek in de ring te gooien als het tegenzit? Hoe moeilijk zou het voor haar geweest zijn als moeder met zo’n groot gezin? Hebben ze wel eens honger gehad, i.p.v. eten op tafel? Hadden ze altijd genoeg kleren?

Leren vertrouwen op God, alles leren overgeven aan Hem.

Psalm 118:8-9 “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.”

Jezus aan het kruis

Johannes 19:25-27 “En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.”

Maria had veel van Jezus gezien, Zijn hele leven lang. Ze had Hem zien opgroeien in onbekendheid, ze had Hem aan het begin van Zijn bediening gezien en nu zag ze Hem aan het einde. Wat een vragen moet ze hebben gehad, wat een pijn moet ze hier doorgemaakt hebben.

 • Geen enkele ouder wil zijn/haar kind overleven, laat staan op deze manier. Zij kon oprecht zeggen dat haar Zoon onschuldig was, terwijl Hij toch aan het kruis genageld was. Ze zag Hem gekruisigd worden, misschien ook wel de overige martelingen ondergaan. Wat een pijn.
  • Was het allemaal wel echt geweest? Had ze wel echt een engel gezien die 33 jaar geleden? Waar was God op dit moment? Hoe kon God dit laten gebeuren na al die mooie beloftes die ze ook door haar leven heen gekregen had?

Maria moest op dit moment kiezen om te geloven, ondanks bijna ondragelijke pijn. Ze was machteloos om dit alles tegen te houden, hoe graag ze ook zou willen. Ze had 2 keuzes: 1) haar geloof opgeven, 2) standvastig zijn in geloof. We zien dat ze standvastig is, want nergens wordt gezegd dat ze opgaf.

 • Hoe moeilijk het ook was, en dit was moeilijker dan ik me kan voorstellen, ze moest leren volharden in geloof. Ze moest leren om te leunen op Gods belofte, niet op wat ze kon zien. De belofte uit Lukas 1, dat Hij zou regeren; wat ging God daarmee doen? Ze moest geloof kiezen.
  • Ze moest leren vertrouwen op Degene Die haar de belofte had gegeven, op Degene Die de belofte waar kon maken. Eigen gedachten, eigen oplossingen, eigen pijn en verdriet moesten niet langer leidend zijn; Gods Woord moest haar leiden.

Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.”

Dit is wat Maria overeind moest houden. God had beloofd dat Jezus zou regeren, dat betekent dat Hij ook een weg had met wat er gebeurde. Ze moest leren volharden, standvastig zijn in haar geloof; niet o.b.v. wat ze voelde, maar o.b.v. de zekerheid van Gods Woord.

 • Ook in het moment van de kruisiging, van het zien van haar Zoon aan het kruis. Juist op deze momenten van pijn en verdriet, van meer vragen dan antwoorden, moest ze leren vasthouden aan de God van de belofte.
  • En dat is voor ons ook zo’n ontzettend belangrijke les, juist wanneer er pijn en verdriet is die groter zijn dan we zelf aankunnen. We moeten leren vasthouden aan de God van de belofte, de God Die niet liegen kan, de God Die het beste met ons voorheeft.

En dat is echt een keuze, dat is iets dat tegen je gevoel in gaat als er pijn is. Want je wil zo graag een oplossing, je wil dat het weg is, je wil dat de situatie beter is. En vaak gebeurt dat dan niet. Voor Maria was het zo dat Jezus stierf, dat Hij weggedragen werd en dat Hij begraven werd.

 • Hoe was het met haar geloof die 3 dagen? Waar heeft ze zich aan vastgehouden? Het was het Pesach feest op dat moment, met een dubbele Sabbath (Leviticus 23). Ze mocht daardoor niet veel doen, zeker niet volgens de tradities van die tijd.
  • Ze had daardoor veel tijd om na te denken, om terug te denken aan alles dat er gebeurd was. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, als je je gedachten niet onder controle houdt. Je kan zo snel ontmoedigd, depressief, etc. worden van dit soort heftige situaties.

Maria mocht juist in deze tijd leren vertrouwen op God, leren terugvallen op Hem. Wij mogen leren om Zijn beloftes te kennen en daarop te bouwen, zelfs als alles aan onze situatie iets anders zegt. God leren vertrouwen, standvastig geloof hebben; dat is een les die vaak door pijn geleerd wordt.

 • Tegelijk is dit een van de meest waardevolle lessen die er is. Dit is een les die we nodig hebben, omdat we vaak zelf in ons eigen denken vastzitten. Zeker wanneer er pijn en verdriet is, wanneer wij de situatie niet meer overzien. Juist dan moeten we standvastig geloven.

Hebreeën 4:14 “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.”

Jozef en Maria maakten veel dingen mee; leuke en pijnlijke dingen, mooie en lelijke dingen. En in dat alles mochten ze leren om standvastig te zijn in hun geloof. Ze moesten zich leren vasthouden aan God, aan wat Hij gezegd had, aan Wie Hij is. Dat zou hen door situatie heen dragen.

 • En daarin zitten dingen die wij ook mogen leren doen en toepassen. Net als Jozef en Maria gaan wij door dingen heen. Ook wij maken leuke en pijnlijke, mooie en lelijke dingen mee. En net als Jozef en Maria hebben wij van alles gekregen waar we ons aan vast kunnen houden.
 • Herinner de beloftes van God

We hebben honderden beloftes in het Woord, waarheden waar we op mogen staan. Jozef en Maria kregen beloftes over Jezus’ komst, wij hebben die en zoveel meer gekregen. Het is echt fantastisch om te zien dat God ons zoveel belooft. En Hij heeft jou al die beloftes gegeven, om je aan vast te houden.

1 Petrus 2:24 “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

 • Dit is een van de belangrijkste, dit gaat over redding en vergeving. Dit gaat erom dat onze zonden vergeven zijn, door Jezus’ offer aan het kruis. Dat is een van de eerste dingen om je aan vast te houden, dit is iets waarin je uitgedaagd gaat worden.

Er gaat in dit leven van alles op je af komen; in elke situatie mag je je leren vasthouden aan wat God jou belooft in Zijn Woord. Jozef en Maria konden zich vasthouden aan de beloftes die ze via de engelen hadden gekregen, woorden die ze bij zich droegen als alles om hen heen wat anders schreeuwde.

 • Wij mogen rust vinden bij God (Mattheüs 11), niet in vakanties, mediteren, geld, o.i.d. God is altijd bij ons (Jesaja 41), ook als het niet zo voelt. Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld (1 Johannes 2), wat betekent dat al jouw zonde vergeven zijn.
  • De beloftes aan Jozef en Maria laten zien dat deze beloftes ook uit zullen komen. Het feit dat we zien dat God Zich aan Zijn Woord houdt, is ook weer een belofte over alle beloftes die Hij gedaan heeft. Er is zoveel zekerheid bij Hem, door Wie Hij is.
 • God wil je kracht geven voor je situatie (Jesaja 40), God wil je wijsheid geven (Jakobus 1). God zorgt voor je (Psalm 23), Hij is trouw (2 Timotheüs 2). Hij heeft vrede voor je (Johannes 14), je bent aangenomen als Zijn kind (Romeinen 8).
  • Dit en zoveel meer zijn de beloftes van Gods Woord. Dat is waar je je aan vast mag (leren) houden. Dit is waar je aan moet leren denken in lastige tijden, dit is waar je jezelf aan moet herinneren als dingen tegen zitten.

Psalm 77:12 “Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher.”

Dit is een bewuste keuze, dit is jezelf dwingen om hieraan te denken. Dit is je Bijbel lezen en vasthouden aan die beloftes, dit gaat over herhaaldelijk in gebed God vragen om die beloftes waar te maken richting jou. Dat is wat we mogen leren door de levens van Jozef en Maria heen.

 • Herinner Degene Die de beloftes heeft gegeven

Deuteronomium 6:12 “wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet.”

In overvloed, in tekort; het is zo makkelijk om God te vergeten. Als we het goed hebben kunnen we te makkelijk vertrouwen op onze spullen. Als we het zwaar hebben kunnen we vergeten dat God er is, doordat we zo gefocust zijn op onze omstandigheden en het oplossen van die omstandigheden.

 • Het zal voor Maria niet altijd makkelijk zijn geweest; zwanger als jonge vrouw, alleenstaande moeder, je Zoon afgewezen zien worden en uiteindelijk aan het kruis zien gaan. In dat alles moest zij de Heere niet vergeten.

Wij, jij en ik, moeten erop letten dat we de Heere niet vergeten; Degene Die alle beloftes geeft. Je kan routinematig dingen voor God doen, je kan uit plichtsbesef je tijd met Hem hebben. Misschien kies je er bewust niet voor om tijd met Hem te hebben, of misschien komt tijd met Hem er niet van.

 • Dat zijn allemaal manieren waarop je de Persoon achter de beloftes uit het oog verliest. En als je Hem uit het oog verliest, dan ga je uiteindelijk je eigen weg. Je vergeet dan Wie Hij is en hoe goed het is wat Hij zegt. Je vergeet dat Zijn woorden beter zijn dan al het andere.
  • We hebben niet alleen het Woord van God nodig, we hebben de God van het Woord nodig. Dat is zo belangrijk voor standvastig geloof; want Hij is in staat om jou niet te laten struikelen (Judas 1:24), Hij houdt jou overeind (Jesaja 41:10).

Het is belangrijker dan ik in woorden kan uitdrukken om God beter te gaan leren kennen. Als je Hem namelijk echt kent, dan maakt het niet uit wat er gebeurt. Als je Hem kent, dan zal je Hem vertrouwen, je zal op Hem terugvallen; ongeacht wat er op je afkomt.

 • Of je nou alles begrijpt of niet, of je Zijn Woord volledig volgt of niet, het maakt niet uit. Je weet namelijk Wie God is. Je raakt ook niet afgeleid door doctrines die je hoort, je weet Wie God is. Dat is van onschatbare waarde.

Christen, Jozef en Maria maakten geweldige dingen mee, zoals de engel, Jezus’ geboorte, etc. Ook maakten ze allerlei lastige dingen mee, zoals hoe hun familie (waarschijnlijk) reageerde op de zwangerschap, alleenstaande ouder zijn, je kind afgewezen en gekruisigd zien worden.

 • In dit alles moesten ze standvastig geloof hebben. Ze moesten zich leren vasthouden aan iets dat niet zou veranderen, aan een onwankelbaar fundament. En dat is God Zelf en Zijn Woord. Dat is waar jij, u en ik ons aan mogen leren vasthouden; aan Zijn Woord en God Zelf.

Als jij nog niet gelooft, dan belooft God ook jou dat jij je aan Hem mag vasthouden. Hij belooft dat jij ook vergeven kan zijn en voor eeuwig bij Hem kan zijn. Geloof in Jezus, keer je af van je zonde, belijd dat je Jezus en Zijn kruis nodig hebt en je bent gered. Geloof en bekering; dan is er redding.

Christen, hoe standvastig is jouw geloof? Wat voor effect hebben omstandigheden op jou?

 • Houd jij je vast aan de beloftes die God je geeft in Zijn Woord?
 • Bepalen omstandigheden hoe jij je voelt en gedraagt? Of bepaalt God en Wie Hij is?
 • Hoe goed ken jij Gods beloftes? En hoe goed ken jij de God van de beloftes?

2 Petrus 3:17-18 “U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.”