Uitzending Calvary Chapel Flevoland

Uitzending Calvary Chapel Flevoland

Vanochtend is een heel dubbele dienst. Aan de ene kant is er het verdriet van dat we broeders en zusters niet meer elke week gaan zien, dat we hun fellowship, hun liefde niet meer elke week gaan ervaren. Aan de andere kant is er de vreugde dat God mensen roept en dat mensen naar Zijn stem luisteren.

De vreugde over het luisteren naar Gods stem is wat overheerst, want dat betekent dat God belangrijker is dan mensen, dat betekent dat God regeert, dat betekent dat mensen hun leven volledig aan God toewijden. Dat zijn dingen die boven alle verdriet uitstijgen, dingen die laten zien hoe groot God is. Hier kunnen we alleen maar God voor danken.

Onze broeders en zusters uit de Flevopolder gaan op 12 mei hun eerste dienst houden, in de kerk die God wil dat ze opstarten. De vraag is, waarom zou iemand die keuze maken? Waarom zou je een vertrouwde kerk verlaten en een eigen, nieuw iets opstarten? De enige reden hiervoor is dat God hen geroepen heeft, alleen Hij zou mensen zoiets laten doen. We gaan vandaag kijken naar wat er gebeurt in de harten van mensen, naar Gods wil in dit geheel, en vooral ook naar wat God van ons allemaal verwacht.

Handelingen 13:1-4 is onze tekst vandaag, van daaruit gaan we kijken naar wat God allemaal doet en wat onze taak is. Samen gaan we zien dat Gods leiding nodig is om Gods wil te doen. We gaan samen naar 3 dingen kijken: 1) zoeken (v1-2), 2) leiding vragen en antwoord verwachten (v2), 3) luisteren en gaan (v3-4).

Toon volledige notities
 1. De Heere zoeken (Handelingen 13:1-2)

Paulus, toen nog Saulus, was samen met verschillende andere broeders en zusters in Antiochië, een stad in wat nu Syrië is, ten noorden van Israël. In die stad zou Paulus later (Handelingen 13:13-51) het Evangelie verkondigen, tot redding van veel niet-Joden/heidenen.

In die stad, werd Paulus geroepen door de Heilige Geest, om samen met Barnabas uitgezonden te worden voor Zijn werk. De Heilige Geest maakte Zijn wil bekend aan deze mannen. Wat we zien in deze verzen, is dat ze actief de Heere aan het zoeken waren voor Zijn leiding. Ze deden 2 dingen:

 1. De Heere dienen

Ze waren actief tijd aan het maken om God te dienen. Het Griekse woord dat hier staat, wijst op het dienen van God zoals de priesters dat in het OT deden. Ze gaven hun hele leven aan God, ze waren bereid Hem op elke manier te dienen die Hij maar vroeg. Ze leefden Romeinen 12:1

Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

Ze waren actief in God zoeken, d.m.v. Hem dienen. Denk aan gebed, aanbidding, stil zijn en luisteren naar Gods stem, God eren, etc.

 1. Vasten

Een specifiek iets dat ze deden om Gods leiding te zoeken was vasten. Ze ontzegden zichzelf iets (waarschijnlijk voedsel), om meer focus op God te hebben. Ze wilden Gods stem horen en waren bereid om belangrijke dingen als eten op te geven om Zijn stem te kunnen verstaan.

Waarom wilden ze Gods stem verstaan? Waarom dienden ze God en waren ze aan het vasten? Ze hadden door wat Gods algemene roeping voor hun leven was en wilden weten hoe en waar die specifiek uit te voeren. Ze zochten Gods leiding om Gods wil te kunnen doen.

Mattheüs 28:18-20 “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

 • We hebben 9 zondagen besteed aan het onderwerp discipelen maken, die kan je op onze site vinden. Die opdracht van Jezus is wat deze gasten wilden uitvoeren, waarom ze Gods stem zochten. Ze hadden door dat dit hun taak was en ze begrepen dat ze Gods leiding nodig hadden.
  • Dit is wat Juënney en Sjoera, Delano en Esmeraldo, en de rest van de groep ook begrijpen. Net als Paulus en Barnabas, begrijpen zij dat God hen geroepen heeft om op een specifieke plek, Zijn algemene wil uit te voeren. Ze hebben Zijn leiding gezocht en Hij heeft Lelystad aangewezen als die plek.

De opdracht die voor Paulus gold, en voor de Flevopolder groep, geldt ook voor jou en mij vandaag. Ook wij hebben deze taak nog steeds van God gekregen. Wij horen God te zoeken, we horen God te dienen en misschien wel te vasten, om te weten waar en hoe Hij ons wil gebruiken. Het begint met zoeken. Zoek jij Gods leiding? Wil jij überhaupt weten wat Gods plan voor jouw leven is? Wil je Gods wil wel doen? Of vind je het wel best en laat je het maar gaan?

 1. De Heere vragen en antwoord verwachten (Handelingen 13:2-3)

Tijdens het zoeken van de Heere, werd God om leiding gevraagd. Dit doen meer van ons; wat Paulus en deze groep anders maakt, is dat zij ook een antwoord van de Heere verwachtten. Dat klinkt misschien raar, want we willen allemaal tot op zekere hoogte wel een antwoord.

R.A. Torrey: “God spreekt normaal in een stille, zachte stem, en alleen het luisterende oor kan die opvangen. Heb jij jezelf ooit definitief overgegeven aan God om God jou daarheen te laten gaan waar Hij je wil hebben? Terwijl niemand het zendingsveld op moet gaan tenzij hij/zij duidelijk geroepen is, moet hij/zij zichzelf aan God geven voor dit werk en klaar zijn voor Zijn stem en goed luisteren voor wanneer die stem komt.”

Het verschil tussen hoe Paulus vroeg en hoe wij vaak vragen, is ons hart. Paulus wilde alles opgeven om te gaan waar God hem wilde hebben. Paulus maakte ongelofelijk moeilijke dingen mee (2 Korinthe 11:23-33) en toch ging hij door. Zijn hart was volledig overgegeven aan God, anders had hij dit nooit vol kunnen houden.

 • Het is die hartsgesteldheid waar de Geest van God naar op zoek is. Het hart dat Hem boven alles wil dienen, het hart dat alles wil opgeven voor Hem, het hart dat wil gaan waar God wil. Alleen wanneer we zo naar Hem gaan, zullen we ook echt verwachten dat Hij gaat spreken en zullen we van Hem horen waar Hij wil dat we zijn. Dan zullen we Zijn leiding ontvangen, om Zijn wil te kunnen doen.

In Handelingen 1:8 legt Jezus uit hoe Hij ons uitzendt.

Handelingen 1:8 “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

De Heilige Geest zal over de christen komen, de doop met de Heilige Geest, en Hij zal ons uitzenden naar waar Hij dat wil. In het geval van de discipelen was dat Jeruzalem als thuisbasis, daarna Judea en Samaria, en daarna de einden van de aarde.

 • Voor CCH is Nieuw Vennep ons Jeruzalem, de thuisbasis. Lelystad is ons Judea en Samaria, en India is ons “einden van de aarde”. Zodra CC Flevoland gestart is, is Lelystad hun Jeruzalem, hun thuisbasis en moeten zij gaan zoeken naar wat hun Judea en Samaria zijn.

En dit allemaal onder de leiding van de Heilige Geest, zonder Wie dit allemaal niet mogelijk is. In Handelingen 13 lezen we ook dat de Heilige Geest het is die duidelijk maakt dat Paulus en Barnabas Zijn werk moeten gaan doen.

 • Het werk van de Geest is om naar Jezus te wijzen (Johannes 15:26). Dat doet Hij o.a. door ons op Jezus’ woorden in Mattheüs 28 te wijzen, dat we over de hele wereld discipelen horen te maken. We horen God te vragen wat ons Judea, Samaria en einden van de aarde is. En we mogen dan verwachten dat de Geest ook gaat antwoorden.

Voor de duidelijkheid, er staat niet hoe de Geest sprak. Er staat niet dat iedereen een stem hoorde, dat mensen omvielen, dat er geschreeuw was, o.i.d. Er staat dat de Geest sprak en blijkbaar was het duidelijk. God weet hoe Hij met Zijn kinderen om hoort te gaan, de Geest weet hoe Hij moet spreken zodat wij het begrijpen.

 • Ga niet op zoek naar een specifieke manier waarop de Geest ‘moet’ spreken, ga op zoek naar Zijn leiding, om Zijn wil te doen. Zoek niet naar een stem, maar zoek God. Geef je hele leven aan Hem, vraag Hem om Zijn leiding en verwacht dat Hij duidelijk gaat maken hoe Hij wil dat je dient.
 • Totdat Hij iets specifieks duidelijk maakt, doe wat Paulus en Barnabas deden, dien de Heere. Dien in de lokale kerk, dien je buren, dien op je werk, dien je familie en vrienden. Laat Gods hart aan hen zien, wees een getuige van Jezus overal waar je bent.
  • Blijf ondertussen de Heere vragen naar Zijn wil, blijf Hem vragen, maar verwacht ook dat Hij gaat antwoorden.

Jakobus 1:5-6 “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.”

God wil jou en mij vertellen wat Zijn wil is, we moeten in geloof naar Hem komen. We moeten naar Hem komen, gelovende en verwachtende dat Hij gaat antwoorden. God wil dat we die houding richting Hem hebben. Verwachten van onze hemelse Papa dat Hij duidelijk gaat maken wat Hij voor ons heeft.

 • Paulus en Barnabas ontvingen deze leiding, onze broeders en zusters die CC Flevoland gaan beginnen hebben die leiding ontvangen; God heeft diezelfde leiding voor jou. Vraag God om het geloof dat je nodig hebt om in geloof naar Hem toe te komen. Zeg met de vader in Markus 9:24 “Kom mijn ongeloof te hulp.” Vraag God, Hij wil dit duidelijk maken.

Vraag jij God om Zijn wil en leiding? Verwacht jij dat Hij gaat antwoorden? Als niet, ga met God in gesprek over waarom niet, leg je leven bij Hem neer. Paulus en Barnabas waren volledig overgegeven aan God, daardoor kon Hij hen volledig gebruiken. Hoeveel van jou heeft God?

 1. Luisteren naar de Heere en gaan (v3-4)

Nadat Paulus en Barnabas de Heere gezocht hadden en God gevraagd hadden om Zijn wil en een antwoord hadden verwacht, luisterden ze naar wat Hij zei. VanDale definieert horen als ‘met het gehoor waarnemen’; luisteren als ‘aandachtig horen om iets te vernemen, gehoorzamen aan (iets)’.

Dat is ook het idee van wat Paulus en Barnabas deden. Ze wilden Gods stem horen, ze wilden die leiding ontvangen, maar daarna wilden ze ook gaan doen wat God zei. Ze wisten nog niet wat God ging zeggen, en wat ze moesten gaan doen, maar ze wisten wel dat ze het zouden gaan doen.

 • In Handelingen 1:8 hebben we gezien dat Jezus zei dat de apostelen naar Jeruzalem, Judea, Samaria en de einden van de aarde moesten gaan. God deed een groot werk in Jeruzalem, wat ervoor zorgde dat de discipelen Jezus wel gehoord hadden, maar dat ze niet luisterden.

Handelingen 8:1-4 “En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.”

I.p.v. dat de apostelen naar Jezus luisterden en zelf naar al die andere plekken gingen, moest er verdrukking en vervolging komen vóór ze luisterden. God moest ingrijpen, anders waren ze comfortabel blijven zitten, i.p.v. gaan doen wat God van hen vroeg.

God heeft een wil voor ons allemaal, wij kunnen ervoor kiezen om Hem daarin wel of niet te volgen. We kunnen ons leven aan Hem geven, maar toch niet luisteren naar Zijn leiding. Het is zoveel beter om dat wel te doen, want soms grijpt God bovennatuurlijk in, om ons alsnog op het rechte pad te krijgen. Luisteren naar Gods leiding is echt een keuze en is nodig om Zijn wil te doen.

Ik geloof dat een belangrijke voorwaarde voor hun horen, vragen en verwachten, luisteren en gaan, de doop met de Heilige Geest is. Wanneer iemand tot geloof komt, komt de Geest van God in hen wonen (1 Korinthe 3:16). Daardoor zijn we een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17), gered, geheiligd en rein van alle zonde en ons verleden. Een 2e gebeurtenis, is de doop met de Heilige Geest, een moment waarop Gods Geest over je komt en Hij je kracht gaat geven om Zijn wil te doen. Over Jezus Zelf zegt het Woord het volgende.

Lukas 3:21-22 “En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”

Handelingen 10:38a “hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is,”

 • Jezus, God Zelf, had het als mens nodig om Heilige Geest op Zich te hebben. Niemand zal ontkennen dat Jezus de Heilige Geest in Zich had, maar Hij moest ook de Heilige Geest op Zich hebben, vóór Hij kon gaan dienen. Pas hierna zien we dat Jezus Zijn publieke bediening in ging.
 • Dit geldt ook voor de discipelen in Handelingen. Ze moesten wachten op de kracht van de Geest, op de Geest die over hen zou komen (Handelingen 1:8). De leerlingen van Jezus hadden dit nodig, ze waren door God Zelf onderwezen, ze hadden Jezus gezien en aangeraakt; en toch hadden ze de doop met de Geest nodig.

Als zij dit nodig hebben, hoeveel te meer wij. Als zij God niet konden dienen zonder deze doop, hoeveel te meer hebben wij dit nodig?

R.A. Torrey: “de doop met de Heilige Geest is essentieel in elke christen voor de dienstbaarheid die Christus eist en van ons verwacht.”

 • Dit spreekt aan de ene kant over een eenmalig iets, de doop met de Geest, tegelijkertijd gaat dit over iets dat we dagelijks nodig hebben.

Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,”

 • Paulus spreekt in Efeze over continu bijgevuld blijven worden. We hebben in elke situatie de Geest nodig en we moeten continu terugkomen bij Hem. Zonder Zijn leiding komen mensen niet tot geloof, worden mensenlevens niet veranderd, gaan mensen geen keuzes maken voor Hem. Als we geleid zijn door de Geest, zullen er wonderen gebeuren, zal God wonderen doen; het grootste wonder is iemand die tot geloof komt.

R.A. Torrey: “Voor elke nieuwe vorm van dienstbaarheid, voor elke nieuwe ziel waar we mee om gaan, voor elk nieuw werk voor Christus dat gedaan wordt, voor elke nieuwe dag en elk noodgeval van het christelijk leven en de bediening, horen we opnieuw gevuld te worden met de Heilige Geest.”

Dit is beschikbaar voor elke christen, voor iedereen die zijn/haar leven aan God heeft gegeven. Gods Geest wil in ons werken, wil door ons heen werken, de vraag is of wij Hem Zijn werk laten doen. Ben jij gedoopt met de Geest? Vraag je God of Hij jou elke dag wil bijvullen? Luister je naar de leiding van de Geest, Zijn wil, Zijn liefde? Volg de Heilige Geest zoals Jezus dat deed.

Paulus en Barnabas luisterden naar Gods wil en dat betekende dat ze gingen. Misschien hadden ze nog nooit gehoord van het gebied waar ze naartoe gingen, misschien wisten ze niet waar Seleucië en Cyprus lagen (v4). Maar toch gingen ze, ze luisterden naar de leiding van de Geest.

 • Ze zeiden niet tegen God: ‘ja, maar dat is niet waar ik om vroeg’ of ‘daar ben ik niet voor geschikt, weet u het zeker?’, etc. Ze hadden zichzelf volledig overgegeven aan de leiding van de Geest, ze waren gevuld en gedoopt met de Geest, waardoor ze luisterden naar Zijn wil en gingen. Gods wil was voor hun genoeg, Gods liefde en leiding was alles dat ze nodig hadden.

Dat is ook het punt waar we vandaag zijn met onze broeders en zusters uit de Flevopolder. Ze hebben hun levens aan God overgegeven, Gods leiding gezocht, ze hebben geluisterd en nu gaan ze. Er wordt geluisterd naar Gods stem, naar Gods leiding, Gods Geest is aan het werk. Het enige dat wij, CCH, dan kunnen doen, is wat er Handelingen 13:3 gebeurde: handen opleggen en bidden.

 • Wat we dan doen is Gods zegen uitspreken, God om Zijn leiding vragen, vragen om te blijven vulling met de Geest, vragen dat Christus centraal staat. Allemaal dingen die iedere christen nodig heeft, maar zeker ook een startende gemeente.

Vóór we zo gaan bidden voor de broeders en zusters die gaan, heb ik een aantal afsluitende punten:

 • Als je nog niet gelooft in deze God, de God die zo duidelijk kan en wil spreken, geef dan je leven aan Hem. Net als iedereen hier ben je een zondaar die redding nodig heeft, Gods boodschap is bekeer je en geloof. Geef je over aan Hem, zeg tegen God dat je een zondaar bent die Zijn vergeving nodig heeft en geloof in Jezus Christus. Dan kan en wil Hij je vergeven, en kan en wil Hij je leven gaan leiden op Zijn manier.
 • Als je wel gelooft, in hoeverre zoek jij de Heere voor Zijn leiding? Maak je tijd vrij om de Bijbel te lezen, om te bidden? Maak je tijd vrij om met andere christenen te praten, om naar de samenkomsten te gaan? Zoek de Heere, hoe Hij wil dat je de Grote Opdracht, discipelen maken, mag gaan vervullen.
 • Vraag jij de Heere om Zijn leiding, vol geloof dat Hij gaat handelen? Of weet je niet of God wel tot jou wil spreken? Misschien denk je dat jij het niet waard bent om tot gesproken te worden. God wil ieder mens Zijn leiding geven, Jakobus 1:5 zegt dat iedereen mag komen en vragen. Vraag God! Verwacht dat Hij spreekt! Geef jezelf helemaal aan Hem over, want dan ben je klaar om Zijn wil te gaan horen.
 • Wanneer Hij Zijn wil laat zien, luister en ga. Luister naar wat Hij te zeggen heeft en ga doen wat Hij opdraagt. Laat Hem jouw leven leiden, laat God bepalen waar je wat gaat doen. Vraag God om je te dopen met de Heilige Geest, zodat je Zijn leiding zal kunnen horen en in Zijn kracht zal kunnen uitvoeren. Zonder God kan je Zijn wil niet doen, de Heilige Geest is Gods aanwezigheid op aarde.
 • Ben jij gedoopt met de Geest van God?
Vorige
Nederigheid
Volgende
Het gezin