De val van Babylon – Openbaring 18:1-24

De val van Babylon – Openbaring 18:1-24

De val van Babylon

Openbaring 18:1-24

Wij bevinden ons vandaag nog steeds in een parenthetisch hoofdstuk waarin wij de details van de vernietiging van het grote Babylon zullen zien.

Afgelopen zondag hebben wij in Openbaring 17 gekeken naar de grote hoer, Babylon, ook de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd.

Wij hebben gezien hoe Babylon, vanaf Genesis 11 tot op de dag van vandaag, de gehele mensheid in haar klauwen heeft gekregen om valse religies na te jagen en aan te hangen.

Er zijn momenteel ruim 4.000 actieve religies in de wereld en allen loochenen Jezus Christus, de God van de Bijbel.

Vandaar dat Babylon, deze moeder van alle religies aan het einde van de eerste helft van de verdrukking door de antichrist en de tien wereldleiders vernietigd wordt.

Maar dat is nog niet het einde van Babylon. Het is wel het einde van religieus Babylon, maar niet van Babylon als het antichristelijk economisch en politiek wereldsysteem.

Het is nog niet het einde van de stad Babylon. Dat zullen wij vanmorgen zien!

Toon volledige notities

Lees Openbaring 18:1-24

Vers 1  “Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.”

Het woord ‘hierna’ geeft in de grondtekst aan dat het nu om een andere gebeurtenis gaat.

In hoofdstuk 17 ging het om de vernietiging van religieus Babylon dat hoogstwaarschijnlijk rond het einde van de eerste helft van de verdrukking plaats vond.

Nu worden wij door Johannes meegenomen naar het einde van de grote verdrukking waarin Babylon geheel en voor eeuwig door God veroordeeld en vernietigd wordt.

Nu Babylon na het vijfde schaaloordeel geheel verduisterd is, ziet Johannes deze machtige engel op aarde neerdalen waardoor de duisternis van de aarde verlicht werd door de straling en de glans van zijn heerlijkheid.

Vers 2  “En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.”

De engel geeft niet alleen heel veel licht af, maar ook heel veel geluid. Met zijn krachtige stem krijgt iedereen te horen dat Babylon eindelijk gevallen is.

Omdat de bewoners van Babylon volgens vers 8 gedood werden, kan het zijn dat de demonen, de onreine geesten die de mensen bezet hadden, nu geen levende lichamen meer hebben om te bezetten, vandaar dat zij hier verblijven.

Het Grieks woord voor schuilplaats betekent plaats van bewaring, oftewel gevangenis. Het kan dus zijn dat hiermee bedoeld wordt dat de demonen en onreine geesten in Babylon voor een tijd in bewaring genomen worden.

Hoe dan ook, de satanische machten die achter Babylon schuilden, verblijven nu in deze woeste plaats.

De onreine en weerzinwekkende vogels kunnen letterlijke gieren zijn, maar Johannes kan hiermee ook demonen bedoelen, want ook deze worden in bewaring genomen. Vaak staan vogels in de Bijbel symbool voor demonen, oftewel, onreine geesten.

De reden voor de val van Babylon als volgt:

Vers 3  “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.”

Het antichristelijk wereldsysteem, Babylon heeft mensen door de millennia heen van de enige echte God van de Bijbel afgehouden.

Het gaat om gewone mensen en regeringsleiders en alles daartussenin.

De BN’ers, het bedrijfsleven, de banken, de effectenbeurs behoren allemaal tot dit wereldsysteem.

De entertainmentbranche waarbij grootschalig en bedrijfsmatig vermaak en ontspanning worden aangeboden d.m.v. film, muziek of spellen die op verschillende beeld en geluiddragers bij jong en oud binnen handbereik zijn. Kijk voor de gein eens rond bij de Media Markt.

Het is tegenwoordig slechts een kwestie van tikken, drukken of vegen en al deze dingen zijn voor jou toegankelijk.

Het Internet, de gehele porno branche, seks voor geld, of iets zoals secondlove.nl, enz.

Mensen van alle standen kunnen zich uitleven! Niet voor niets dat mensen van weekend tot weekend leven.

En, er wordt hopen van geld hieraan verdient.

En omdat de wereld, d.w.z. de ongelovige mensen met Babylon hoererij hebben gepleegd, omdat zij losbandig met haar geleefd hebben wordt zij nu gestraft.

Vers 4-5  “4En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.”

Hier kom ik straks op terug.

Vers 6  “Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.”

Alhoewel in de verwensing van haar straf een dubbele straf wordt vereist, is de straf dat Babylon toekomt evenredig aan haar overtreding. God is en blijft rechtvaardig, ook in Zijn oordeel.

Vers 7  “Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.”

Nogmaals zal haar straf overeenkomstig zijn met de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd.

Babylon, die het toppunt van verwaandheid is, zegt dat zij zit als een koningin. M.a.w., zei heeft alles voor het zeggen, haar wil is wet. En niet alleen dat, maar zij geniet van alle luxe dat de wereld te bieden heeft. Niets is buiten haar bereik.

Ook zegt zij dat zij geen weduwe is en geen rouw zal zien. Dit houdt in dat zij van mening is dat zij niet zielig is en dat haar niets zal overkomen wat haar geluk zal wegnemen.

Maar, al haar trots en hoogmoed zal in een zeer rap tempo tenietgedaan worden.

Vers 8  “Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”

Dat de dood, rouw, honger en vuur op één dag zal komen geeft aan dat haar ondergang snel zal gebeuren.

Dat zij volledig verbrand zal worden zou kunnen betekenen dat het vuur een bovennatuurlijke oorsprong heeft, of dat het vuur door iets bovennatuurlijks getriggerd wordt, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Vers 9-10  “9En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. 10Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.”

Deze koningen zijn niet slechts de tien koningen die religieus Babylon in hoofdstuk 17 vers 16 vernietigd hebben. Deze koningen zijn alle andere regeringsleiders die hoererij met haar bedreven hebben.

Sommige Bijbelcommentatoren geloven niet dat Babylon een echte fysieke stad zal zijn, maar uit deze verzen, en uit een aantal Oud Testamentische profetieën geloof ik dat het wél om een letterlijke stad gaat.

Er zijn namelijk een aantal profetieën over de stad Babylon uit Jesaja en Jeremia, die tot heden nog niet vervuld zijn.

Jesaja 13:19-20 – “19Babel, het sieraad onder de koninkrijken, de grote trots van de Chaldeeërs, ondergaat het lot van Sodom en Gomorra: het wordt van de aarde weggevaagd. 20Het blijft voor altijd onbewoond, niemand zoekt er ooit nog onderdak.” (GNB)

Jeremia 51:24-26 – “24Wat heeft Babel niet aangericht in Sion – boeten zal het. Jullie zullen het zien, met eigen ogen. 25Babel, je bent een berg van bederf, je hebt de hele wereld bedorven; maar ik, de Heer, keer me tegen je, ik gooi je van je rotsen af, ik maak een berg as van je. 26De stenen van je stad dienen nergens meer toe, geen steen zal meer gebruikt worden, niet voor een muur, niet voor een fundament. Je zult altijd een woestenij blijven.” (GNB)

Beide profetieën voorspellen de algehele verwoesting van de stad Babylon. Jeremia 51:8 zegt dat haar verwoesting plotseling zal komen.

Alhoewel oud Babylon wel in 539 v.Chr. omvergeworpen werd door de Perzische koning Cyrus, werd het tot op de dag van vandaag niet plotseling en niet geheel verwoest zoals Jesaja, Jeremia en Openbaring voorzeggen.

Ik geloof dus dat de stad Babylon op een gegeven moment herbouwd zal worden en vervolgens aan het einde van de grote verdrukking geheel vernietigd zal worden zoals het hier in Openbaring 18 staat.

Vers 11-13  “11En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: 12koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.”

Niet alleen de koningen van de aarde huilen en bedrijven rouw over de val van Babylon, maar ook de kooplieden, oftewel de zakenmannen en zakenvrouwen.

Zij huilen en treuren over Babylon, maar niet om Babylon zelf. Zij huilen en treuren omdat de economie ineens instortte.

Al deze handelsartikelen behoren tot het luxueus en het decadente leven van Babylon.

Babylon vertegenwoordigt de Mammon, d.w.z. de god van geld, aardse rijkdom en materialisme. Het draait om luxe, om topmerken, om exclusiviteit, om dingen die niet bij de Hema te krijgen zijn, maar bijvoorbeeld bij de Bijenkorf of de luxe boetieks aan de Pieter Cornelisz Hooftstraat in Amsterdam.

En omdat Babylon gevallen is, is er geen markt meer voor al deze luxe. Deze zakenmensen, deze handelaren huilen dus omdat zij hun rijkdommen aan het verliezen zijn.

Vers 14  “En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.”

De rijpe vrucht moet gezien worden als de oogst dat rijp is om geplukt te worden. Men verlangt ernaar, maar voordat men van de vruchten kan plukken wordt het geheel vernietigd zonder enige hoop op herstel.

Toen de kredietcrisis in 2008 haar hoogtepunt bereikte was het voor velen een gigantische tegenvaller. Maar na verloop van tijd begon men te hopen op herstel.

Met de val van Babylon is er geen hoop op herstel. Het is einde oefening, finito!

Vers 15-16  “15De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.”

In vers 10 staat dat het oordeel in één uur is gekomen. Hier staat: ‘in één uur is die grote rijkdom verwoest.’

Dit geeft aan dat haar verwoesting zeer snel zal gebeuren.

Vers 17-19  “17En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.”

Wij zien in vers 9 t/m 19 dat de regeringsleiders, de zakenmannen en zakenvrouwen, de kapteins, de zeelui, en de matrozen allemaal huilden en treurden over de val van Babylon. Het is voor hen een en al ellende, zij zijn letterlijk ontroostbaar.

Alhoewel zij zwaar lijden onder het oordeel van God, is dit niets in vergelijking met het eeuwig oordeel dat Babylon te wachten staat. Volgens hoofdstuk 14:10-11 zullen deze mensen onophoudelijk voor eeuwig gepijnigd worden in vuur en zwavel.

Dit is wat alle mensen te wachten staat die de God van de Bijbel loochenen en Jezus Christus verwerpen. En nu het contrast:

Vers 20  “Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.”

In tegenstelling tot alle ellende dat de regeringsleiders en de kooplieden doorgaan, worden degenen die in de hemel zijn, die wij in hoofdstuk 19 zullen zien, dat zijn wij, opgeroepen om zich te verblijden.

De reden dat God ons hier op dit moment oproept om ons te verblijden is omdat God op Babylon wraak neemt voor alles dat Babylon ons aangedaan heeft. Dit betekent dat wij onszelf niet hoeven te wreken!

Romeinen 12:17-21 – “17Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. 18Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, vrienden, maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven: Ik ben het die wraak neemt; ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. 20Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee brengt u hem in verlegenheid en maakt u hem beschaamd. 21Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede.” (GNB)

In dit Schriftgedeelte moedigt Paulus ons aan om wraak aan God over te laten omdat God het Zelf zal vergelden.

Al het onrecht dat een wedergeboren kind van God door de wereld aangedaan wordt, al het kwaad dat een kind van God aangedaan wordt, zal God Zelf op Zijn tijd vergelden. God zal ons wreken!

Dit is een waarheid en een zekerheid dat jou en mij rust hoort te geven want hier in vers 20 zien wij inderdaad dat God op Babylon, op de wereld wraak neemt voor alle boze dingen die ons aangedaan zijn.

Dit is reden genoeg om ons te verblijden, maar er is natuurlijk veel meer reden om ons te verblijden. Babylon is geheel vernietigd. Het einde van de wereld is gekomen. Dit betekent dat het rijk van satan geheel vernietigd is.

Niemand zal meer met satan of met zijn demonen te maken krijgen. Het is over en hierover mogen wij ons verblijden.

Vers 21  “En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.”

Vers 22  “En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.”

Vers 23  “En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.”

Johannes resumeert hier en zegt dat alles dat de wereld de wereld maakte, de zogenaamde muziek, de zogenaamde kunst en de commercie is opgehouden te bestaan.

Vers 24  “En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.”

Allen die door de millennia heen omwille van Gods naam, omwille van Jezus’ naam gedood zijn, zijn geslacht door Babylon. Daarom is zij tot haar einde gekomen!

Laten we teruggaan naar vers 4:

Vers 4  “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.”

God roept Zijn wedergeboren kinderen om uit Babylon te gaan omdat God niet wil dat Zijn kinderen deelhebben aan haar zonden. God wil Zijn kinderen beschermen tegen haar zonden. Johannes legt dit in 1 Johannes 2:15-17 uit:

1 Johannes 2:15-17 – “15Verlies uw hart niet aan de wereld (Babylon) of aan iets dat bij de wereld (Babylon) hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld (Babylon), is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. 16Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld (Babylon). 17Die wereld (Babylon) met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.” (GNB)

Het antichristelijke, het Babylonische is in alles dat in de wereld is verweven. Wij ontkomen het niet. Maar Jezus zegt van Zijn discipelen, dat, zoals Jezus niet van deze wereld is, zijn Zijn discipelen ook niet van deze wereld.

Johannes schrijft in 1 Johannes 4:4 dat de Heilige Geest Die in ons is, machtiger is dan de geest van de antichrist dat in de wereld is.

Dus, ondanks dat wij continu en van alle kanten met het wereldse, het Babylonische gelokt worden, hoeven wij daar niet in mee te gaan.

De Heilige Geest, samen met het Woord van God is in staat om ons in te laten zien wanneer wij onze harten verliezen aan Babylon, wanneer wij onze zinnen zetten op aardse zaken, wanneer wij onze ogen niet af kunnen houden van alles dat ons verlokt.

De remedie tegen de verlokking van Babylon is het Woord van God eigen maken.

Psalm 119:11 – “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.”

Niet voor niets zegt Paulus dat het Woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen.

In hoeverre ben je nog steeds verwikkeld in Babylon? In hoeverre geef je Babylon toegang tot jouw leven? In hoeverre geef je Babylon toegang tot jouw thuis, tot jouw huwelijk, tot jouw kinderen?

Waaraan stel je je kinderen bloot?

Babylon dringt zich middels vele wegen onze huizen binnen. Ben je daarop waakzaam of ben je onverschillig?

In hoeverre krijgt Babylon toegang tot jouw thuis en tot jouw leven d.m.v. het altaar van je flat screen of d.m.v. je computer of je device?

Wat heb je op je T.V. aan staan? Hoe veel uur per dag heb je je T.V. aan staan? Ben je kritisch op dit gebied?

“Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden.”


Judas 1:24-25

24Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, 25de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.”