Verleden, heden en toekomst van de christen; alleen door genade – Efeze 2:1-10

Verleden, heden en toekomst van de christen; alleen door genade – Efeze 2:1-10

Vorige week hebben we gezien dat de christen hoort te groeien in het kennen van God. We horen te groeien in ervaringskennis van wie God is, van Zijn kracht, etc. We eindigden vorige week met het kijken naar een aantal aspecten van de “allesovertreffende grootheid van Zijn kracht” (Efeze 1:19). Op dit thema bouwt Paulus verder, hij gaat nu verder met de toepassing van die kracht in het leven van de christen.

Vanochtend schetst Paulus een contrast. Paulus spreekt hier over “Het verleden, het heden en de toekomst van de christen”. Hij legt dit uit door contrasten te schetsen:  zonde vs genade. Bij dit contrast moeten we niet vergeten dat het heden en de toekomst alleen door de “allesovertreffende grootheid van Zijn kracht” zijn.

Toon volledige notities

v1-3

Doorbouwend op het feit dat Jezus uit de dood is opgewekt door de kracht van God, begint Paulus bij hoe die kracht effect heeft op de christen. We waren eerst dood, nu zijn we met Jezus levend gemaakt.

v1

Paulus noemt de gelovige hier voorheen “dood”, wat bedoelt hij daarmee? Want de mensen die niet in God geloven lopen toch rond, praten, eten, drinken, etc.? Ze leven toch?

 • Toen God de mens schiep, in Genesis 1:7, blies Hij levensadem in de neus van de mens. Hij gaf de mens een geest; een splitsing tussen lichaam, ziel en geest.

In Genesis 3 zondigde de mens tegen God, door Hem ongehoorzaam te zijn. God had gezegd dat op het moment dat ze zouden eten van die vrucht, ze zeker zouden sterven. Toen Adam en Eva van die vrucht gegeten hadden, stierven ze niet fysiek, Adam werd nog meer dan 900 jaar oud. Ook hun ziel bleef intact, ze stierven geestelijk. Hun relatie met God was verstoord. God is Geest (Johannes 4:24), dus wil Hij contact hebben met onze geest.

 • Als Paulus het in Efeze 2:1 heeft over “dood”, gaat het om geestelijk dood. “Dood” is een van meerdere omschrijvingen in de Bijbel voor ongelovigen. Wat God over wil brengen is dat we niet meer de relatie met Hem hebben die Adam en Eva hadden, we hebben Zijn leven nodig. We hebben Zijn levensadem in ons weer nodig. Dat is de kracht waar Paulus het in Efeze 1 over heeft gehad, de “alles overtreffende grootheid van Zijn kracht”. Dat is de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, die kracht wil God ook in jou inzetten; God wil jou geestelijk weer tot leven brengen.
  • Als christen, hoe vaak sta je hier bij stil? Hoe vaak ben jij dankbaar dat God jou uit de dood tot leven heeft gebracht?
  • Als niet-christen, nu je weet dat je geestelijk dood bent, nu je weet dat God jou tot leven wil brengen, vraag Hem daarom. God heeft een leven voor je dat onbeschrijfelijk is, ongelofelijk. Hij heeft een glorieus en fantastisch plan met jouw leven. Accepteer Zijn aanbod, accepteer Zijn leven.

 

v2-3

Paulus gaat hier het verleden van de christen uitleggen: Vroeger leefden we, wij die nu Gods kerk zijn, in overtredingen en zonde. Dat was de hoofdmoot van ons leven. Deze overtredingen en zonde zijn

 • “overeenkomstig het tijdperk van deze wereld”

De Bijbel spreekt over de wereld. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Het gaat hier om alles wat tegen God is, alles wat tegen God in opstand komt. Dat is wat ieder mens doet, die zichzelf nog niet aan Jezus heeft overgeleverd.

Voorheen wandelde de christen naar alles wat tegen God was. We deden alles wat God verboden had, we deden alles wat God pijn deed. Voorheen deden we alles wat de rest van de mensen deed. We volgden de massa. In Jezus hebben we echter fantastische hoop:

Johannes 16:30 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

 • “overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht”

We wandelden niet alleen naar de wil van de massa, maar ook naar de wil van 1 persoon: de aanvoerder van de macht in de lucht. Wie is dat? Paulus omschrijft hier satan, de duivel. Of je je er bewust van bent of niet, de duivel is echt. Hij heeft hard zijn best gedaan om iedereen te laten geloven dat hij niet bestaat, maar hij is echt, hij is bezig en hij is machtig.

Paulus zegt hier dat satan de huidige heerser van de blauwe lucht is, de “hemel” die wij zien. Dat is ook waar Efeze 6:12 over spreekt als het over machten in de hemelse gewesten gaat. Satan is een verslagen vijand, Jezus heeft hem overwonnen.

Kolossenzen 2:13-15 “En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.”

 • Dat is de realiteit van de christen, terwijl Paulus aangeeft dat de realiteit van de “kinderen van ongehoorzaamheid” is dat satan in hen werkt. Dat betekent niet dat elke ongelovige bezeten is, maar dat betekent dat hij macht over hen heeft. Dat betekent dat satan hen beïnvloedt om dingen te doen naar Zijn wil.
 • Hij probeert dat ook bij de christen, maar wij hebben Jezus’ overwinning. Wij kunnen staan op Zijn overwinning als reden om niet te hoeven luisteren.
 • “in de begeerten van ons vlees”

De laatste groep van dingen waar we voorheen achterna gingen, is de begeerte van het vlees. Ook dat is zo’n christelijke term die we gebruiken, maar wat betekent dat nou? Het vlees betekent zoveel als dat het zegt, ons lichaam, ons vleselijk lichaam. Dat lichaam heeft verlangens, dat lichaam wil bepaalde dingen wel en niet. De verlangens van dat lichaam zijn in strijd met de verlangens van God.

Galaten 5:17 “Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.”

De rest van Galaten 5 legt uit wat dan de wil van het vlees is (Galaten 5:19-21) en wat dan de wil van de Geest is, de werken van de Geest (Galaten 5:22). Die dingen staan lijnrecht tegenover elkaar. Overgegeven zijn aan het vlees, betekent dat je onder Gods oordeel valt, want je doet dan de zonde, zonde is het onderwerp en de leidraad van jouw leven.

 • Voor mij als christen is het belangrijk om te weten waar ik vandaan kom, en waar ik naartoe ga. Ik kom uit het alleen maar luisteren naar wat mijn lichaam wil, en ik ga naar het luisteren naar de Geest van God.

 

Paulus zegt dat dat nu anders is. De christen hoort niet mee te gaan met de wil van de massa, maar met de wil van God. Als christenen horen we niet meer te luisteren naar wat de satan ons vertelt. Als christen horen we niet meer te luisteren naar het vlees, alle dingen die goed voelen, die we zelf fijn vinden, etc.

 • God heeft een leven voor ons vol van Zijn goedheid, vol van alle geestelijke zegen (Efeze 1:3). De vraag is niet waar ons lichaam de eeuwigheid doorbrengt, maar waar onze geest de eeuwigheid doorbrengt. Het antwoord daarop ligt in hoe jij naar Jezus kijkt.
  • Heb jij Jezus aangenomen als Verlosser en Heere? Heb jij Jezus vergeving voor jouw zonden aangenomen? Is Jezus in jouw leven bezig om jou te veranderen van de wil van de wereld, van de wil van de satan en van de wil van het vlees naar de wil van de Geest? Dan breng jij de eeuwigheid bij God door in de hemel.

Als niet, bekeer je dan vandaag, want anders zal je niet naar de hemel gaan. Er zijn 2 opties, hemel (bij God), of hel (gescheiden van God). God heeft de hel nooit voor de mens bedoeld, de hel is voor satan en zijn demonen. De vraag is of jij Gods aanbod aanneemt om bij Hem te zijn en te blijven, om je leven door Hem op orde te laten brengen, of dat je je eigen wil doet en blijft doen.

à Dit alles leidt ertoe dat we kinderen des toorns zijn, het zit in onze natuur. Sinds Genesis 3 hebben we dit meegekregen van Adam en Eva, het zit in ons DNA om te zondigen.

 

 

v4-7

“Maar God” Deze woorden zijn zo ontzettend belangrijk. Paulus heeft net uitgelegd dat we vroeger wandelden naar het tijdperk van de wereld, de wil van de satan en de begeerte/verlangen van ons vlees. “Maar God”

 • Het woord ‘maar’ begint altijd een tegenstelling, een contrast. Dat is wat Paulus nu ook doet. Hij zet wereld, satan en vlees tegenover God. Hij zet alles wat ik deed toen ik nog niet geloofde, tegenover God.
 • Ook betekent dit dat God anders is dan de 3 genoemde dingen, want er komt een tegenstelling. God gaat niet samen met wereld, satan en vlees. God is anders, Hij doet dingen anders. Gods wil is anders dan de wil van deze 3 dingen.

v4

Paulus gaat in dit vers uitleggen Wie God is. Hij gaat uitleggen Wie God is ten opzichte van v3, alle zonde en wat Zijn reactie is.

 • God is rijk aan barmhartigheid. Barmhartigheid = iets niet krijgen dat je wel verdient. Daar begint het allemaal. De dingen die we voorheen deden, de zonde, verdient iets. Romeinen 6:23 leert dat de zonde de dood verdient. Gods barmhartigheid betekent dat we dat juist niet krijgen.
  • Hij heeft overvloedig veel barmhartigheid, die is ook nieuw elke morgen (Klaagliederen 3:22-23).
   • Als God niet zou beginnen met barmhartigheid, wat voor situatie zouden we dan krijgen? Nou dan zou de straf blijven staan, de gevolgen van de zonde zouden blijven staan, dus hebben we daar niks aan. God begint bij het belangrijkste, Hij geeft ons niet wat we wel verdienen. Wat een glorie, wat een grootheid. Wat een ongelofelijk plan.
  • God heeft liefde voor de mens, waarmee Hij ons heeft liefgehad. Het Griekse woord voor liefde wijst op onvoorwaardelijke liefde, zichzelf opofferende liefde. Wat betekent dat?
   • Onvoorwaardelijk: Dat betekent dat God van jou houdt, wat je ook doet. Dat betekent dat er niets is dat jij kan doen waardoor God niet meer van je houdt. Dat betekent dat Hij altijd blij is jou te zien.
   • Zichzelf opofferend: Dit betekent dat God jouw en mijn rotzooi wil opruimen. Dit betekent dat Jezus naar de aarde gekomen is om ons zondeprobleem op te lossen. Wij maakten het probleem, Hij gaf de oplossing. God heeft alles gedaan wat Hij kon doen, zodat wij nu bij Hem kunnen zijn. Het enige dat er van ons verwacht wordt, is dat we kiezen. Jezus kwam voor jou, leefde perfect, stierf voor jou waarmee hij jouw zonden droeg, stond op uit de dood voor jou om daarmee de zonde te overwinnen en pleit nu voor jou bij God de Vader. Dat is hoever Jezus Zichzelf opgeofferd heeft.
    • Wat prachtig is, is dat God niet alleen deze liefde heeft, maar ons er ook echt mee liefheeft. Hij houdt zoveel van ons, Hij houdt zoveel van jou, van mij, van iedereen, het is niet te bevatten.

Paulus begint met Gods barmhartigheid en liefde. Dat is het allereerste dat er tegenover zonde staat. Als christen, besef jij je dat dit het eerste is wat Paulus tegenover zonde zet? Besef je dat dit het eerste is dat God tegenover zonde zet? Niet ‘en je hoort beter te weten!’, niet ‘wat ben je een vreselijk mens’,  geen oordeel. Barmhartigheid en liefde.

v5

Wat heeft God met die barmhartigheid en liefde gedaan? Hij heeft ons levend gemaakt. Zoals uitgelegd is de mens geestelijk dood en daardoor hebben we niet meer de relatie met God die we horen te hebben. We zijn namelijk gescheiden van God door onze zonde.

 • God heeft ons weer levend gemaakt, levend zoals we horen te zijn. Dat is wat de christen mag doen, echt leven. Echt leven met God, echt leven naar Zijn standaard. Echt leven zoals Hij het bedoeld heeft. Leven met Christus, door Christus en in Christus
  • Hier komt ook weer onze identiteit naar voren, we mogen snappen dat dit allemaal alleen mogelijk is door Christus. Later in de brief gaat Paulus uitleggen wat de implicaties hiervan zijn voor de kerk, voor de Jood, de heiden, etc.
 • Paulus gebruikt hier een van zijn favoriete woorden: genade. Genade = iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is wat Paulus wil dat we snappen. Het leven dat we gekregen hebben, de zegeningen die we krijgen, we verdienen het niet, maar toch geeft God het. Dat is onbegrijpelijk, maar waar.
  • Uit genade is de christen zalig geworden, gered. Uit genade is de christen nu gered van het oordeel dat hoort te komen over de zonde. Zonde is iets dat tegen God gebeurt (Psalm 51:6) en God is eeuwig. Dat betekent dat we een eeuwige schuld open hebben staan, die alleen door een eeuwig iemand verholpen kan worden. Dat is wat Jezus gedaan heeft, zonder dat wij dat verdienen à
  • Waarom eerst zonde en nu pas barmhartigheid en genade? Omdat we Gods barmhartigheid en genade niet goed kunnen snappen zonder dat we zondebesef hebben. Je schat een oplossing pas op waarde als je het probleem op waarde schat. God wil dat we zien hoe groot ons zondeprobleem is, pas dan kunnen we Zijn barmhartigheid en genade op waarde schatten.

v6

Gods genade gaat zo ontzettend ver, Hij redt ons niet alleen, Hij heeft ook een fantastisch toekomstplan met en voor ons. Dat plan begint bij het moment dat we Jezus’ offer aannemen en Hem accepteren als Verlosser en Heere. Dan worden we met Hem opgewekt uit de dood, we komen weer tot leven zoals God het bedoeld heeft.

Vervolgens zegt Paulus dat we dan in de hemelse gewesten gezet worden, in Christus. Bedoelt Paulus dat iedereen die tot geloof gekomen is direct naar de hemel gaat? Wat doen wij dan hier? Wat Paulus bedoelt is dat we een plek in de hemel hebben gekregen, in en door Christus. We hebben een zekere plek, een vaste plek, een plek die niemand ons af kan pakken.

 • Wat een eer, wat een glorie! Wat een geweldige dingen heeft God allemaal voor ons. Hij zegent ons hier en nu, maar belooft ons ook zo ontzettend veel voor de eeuwigheid. We gaan de eeuwigheid met Hem doorbrengen, in glorie, in Zijn liefde, alleen door Zijn genade.

v7

Niet alleen hebben we een plek in de hemel, een plek die Jezus voor ons aan het voorbereiden is (Johannes 14:1-3), God heeft nog meer voor ons. Er is altijd meer in God, er is altijd meer bij God, er is altijd meer van God.

God wil ons laten zien hoe groot, hoe diep, hoe breed Zijn genade is. Hij wil dat wij gaan zien hoe ontzettend ver Zijn genade gaat. Hij wil dat wij zien wat Zijn werk allemaal doet. Hij wil dat we Hem zien zoals nog nooit tevoren.

 • Net zoals we gezien hebben in Efeze 1 dat Gods kracht alles overtreffend is, is ook Zijn genade alles overtreffend in rijkdom. Er is altijd meer, er is altijd genoeg, het raakt nooit op.
  • Wat betekent dat praktisch? Dat betekent dat er niks is dat wij mensen kunnen doen om buiten Zijn genade te stappen. Wij kunnen niks doen dat ervoor zorgt dat we Zijn genade kwijtraken. Er is geen zonde te erg, geen periode te lang, Hij blijft genade voor jou en mij hebben. En dat wil Hij bewijzen aan jou en aan mij.
   • Dit geeft zo’n rust, want dat betekent dat wat voor zonde jij en ik ook gedaan hebben, doen en gaan doen, Gods genade is groter. De rijkdom van Zijn genade is alles overtreffend. Als de Bijbel zegt alles, bedoelt de Bijbel alles. Er is niks te erg, niks te groot, niks te klein; Zijn genade is genoeg, is alles overtreffend voor jou en mij.
  • Hoe ontvangen we die genade? Door Christus Jezus, door Jezus’ offer aan het kruis van Golgotha. Jezus droeg jouw en mijn straf, Hij droeg de straf die wij verdienen. Accepteer dat, dan wil en kan God alles rechtmaken, zodat wij kunnen genieten van Zijn goedheid.

 

v8-10

Deze verzen zijn zeer bekend, maar net als met Johannes 3:16, wat doen deze verzen ons nog? Lees je hier zo overheen, zonder stil te staan bij de grootheid van Gods genade? Of ben je nog onder de indruk van God, van Zijn werk, van Zijn genade?

v8

Paulus zet hier een fantastisch statement neer: door genade ben je gered. Nogmaals, genade = iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is de manier om gered te worden, iets aannemen dat je niet verdient.

 • Het woord voor zalig heeft het idee van verlossen van een plek van gevaar en naar een plek van veiligheid brengen. Dat is wat God wil doen met elk mens. Hij wil elk mens van een plek van gevaar, leven naar de overtredingen en zonde (v1), brengen naar een plek van veiligheid, levend gemaakt in Jezus (v5).

Johannes 3:16-17 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

 • God is perfect, de mens is dat niet. God is heilig, de mens niet van zichzelf. God en zonde gaan niet samen, want God haat de zonde (niet de zondaar!). De zonde verdient de dood zegt het Woord, want we overtreden de wet. God is perfect rechtvaardig, wat betekent dat Hij elke overtreding van de wet moet straffen, anders zou Hij niet perfect rechtvaardig zijn.
 • Elk mens zondigt (Romeinen 3:23), dus elk mens verdient de doodstraf. De genade zit in het feit dat God zoveel van jou en mij houdt, dat Hij Jezus stuurde om de straf te dragen. Gods genade is dat Hij jouw straf droeg, zodat jij nu vrij van zonde, schuld en schuldgevoelens bij God kan komen. Dat is genade. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar juist om iedereen te vertellen dat redding mogelijk is.

De enige manier om gered te worden, zegt Paulus, is door geloof.

 • Het woord voor geloof is hetzelfde woord als gebruikt in Efeze 1:1, waar Paulus tot de gelovigen spreekt. Het woord betekent dat je overtuigd bent dat God leeft, dat Hij is Wie Hij zegt te zijn.

CvB: “Dit geloof is enerzijds een gerichtheid op en een vertrouwen in Jezus Christus, anderzijds een volkomen overgave en gehoorzaamheid aan Hem. Geloof houdt automatisch in, dat men inziet dat er geen andere mogelijkheid om voor God gerechtvaardigd te worden bestaat.”

 • Het enige dat je hoeft te doen om gered te worden, is te geloven wat God zegt. Het enige dat je hoeft te doen, is geloven dat Jezus God is en Hem aan te nemen als Verlosser en Heere.

Clarke: “Is geloof niet het cadeau van God? Ja, net als de genade waardoor het geproduceerd is; maar de genade of kracht om te geloven, en de daad van geloof, zijn 2 verschillende dingen. Zonder de genade of kracht om te geloven heeft niemand ooit geloofd en zal niemand geloven; maar met die kracht, is de daad van geloof die van de mens zelf. God heeft nooit voor een mens geloofd, net zoveel als dat God nooit Zich bekeerd heeft voor de mens; de berouwvolle, in staat gesteld door de genade, gelooft zelf.”

 

Wat een fantastisch cadeau is deze redding, wat een geweldig liefdevol aanbod van de Heere! Het Grieks wijst erop dat Paulus aangeeft dat de redding waar hij het sinds v4 over heeft, het cadeau is dat hij bedoelt. De redding is Gods cadeau aan de mens, wij hoeven het alleen maar aan te nemen.

v9

Heel belangrijk is dat we snappen dat redding genade is. Genade betekent dat we het niet kunnen verdienen. Alles wat God geeft is puur omdat Hij het wil geven, niet omdat ik het verdien. Als ik zou krijgen wat ik verdien, krijg ik de eeuwige dood.

 • God wil ons dat geven wat we niet verdienen, zodat we meer redenen hebben om Hem te aanbidden. Het enige dat we kunnen doen op basis van deze verzen, is God aanbidden. Hij heeft ons tot Zichzelf getrokken, Hij heeft genade aangeboden, Hij heeft Jezus gestuurd, Hij heeft ons Zichzelf geopenbaard; het enige dat wij doen is geloven, waartoe Hij ons ook nog eens in staat stelt.

1 Korinthe 1:31b “Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.”

v10

In 1 vers haalt Paulus weer verleden, heden en toekomst aan. In het verleden zijn we door God gemaakt, in het heden moeten we goede werken doen, en God heeft er meer voor ons in de toekomst.

Paulus gaat verder op de gedachte dat we niet moeten roemen: wij zijn Zijn maaksel, gemaakt om dingen te doen die God van te voren voorbereid heeft.

 • God heeft de mens gemaakt

Paulus verwijst hier naar het scheppingsverhaal. Hij gaat er hierbij vanuit dat we God geloven, dat Hij de hemel en aarde gemaakt heeft.

 • Wij zijn in en door Jezus (Kolossenzen 1) gemaakt om goede werken te doen

God heeft de mens gemaakt met een doel, Hij redt de mens met een doel. God heeft goede werken voor ieder mens klaarstaan, de vraag is of wij die dingen doen, of ons eigen ding.

 • Goede werken die God van te voren bereid heeft

De goede werken die wij mogen doen, zijn werken die God voor ons heeft. Het zijn werken die God vóór de grondlegging van de wereld al voorbereid had voor ons. Ook hier zien we Gods voorkennis, Hij weet wie er vóór Hem gaan kiezen, voor hen heeft Hij goede werken klaarstaan.

 • God heeft jou gemaakt met een doel. Hij wil dat doel met elk mens bereiken. Hij geeft de genade die we nodig hebben om te geloven. Hij geeft de genade die we nodig hebben om te zien dat dit alleen door Hem is. Hij is genadig door goede werken voor ons klaar te zetten. Hij is genadig door ons de kracht te geven die goede werken uit te voeren. Hij is genadig door ons daarna ook nog eens in de hemel te belonen voor de goede werken die we uit en door genade mogen doen. Wat een ontzettend bijzondere situatie is dit.
  • De vraag is of jij, christen, doet wat God voor jou heeft klaargezet. Wandel jij in de genade, in de goede werken die God heeft? Weet jij wat de goede werken zijn die God voor jou heeft?

Zo nee, bid en vraag Hem om je te laten zien wat die werken zijn. Vraag Hem je ogen te openen voor Zijn genade, voor Zijn werk in en voor jou. Vraag Hem jou te laten zien Wie Hij is, meer en meer, zodat je meer ontzag voor Zijn genade zal hebben.

 • Als jij nog niet gelooft, God heeft ook genade voor jou. Hij heeft meer dan genoeg genade voor jou. Hij wil dat jij Zijn kind bent, Hij wil dat jij de eeuwigheid bij Hem doorbrengt. Hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd, omdat Hij zo ontzettend veel van jou houdt. De enige reden dat God genade voor ons heeft, is dat Hij van ons houdt. Accepteer die liefde, die genade. Accepteer Zijn offer aan het kruis voor jou.

 

Vanochtend vieren we Heilig Avondmaal. Dat is door Jezus Zelf ingesteld om de christen te herinneren aan wat Jezus gedaan heeft. Hij weet dat wij dat nodig hebben, Hij kent ons door en door. Misschien vraag je je af, wat heeft Jezus dan gedaan?

1 Petrus 2:22-24 “Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

 

Als Jezus jouw Verlosser en Heere is, praat met God of er iets in jouw hart nog recht gezet moet worden. Praat met God om je meer en meer te laten beseffen wat Hij voor jou gedaan heeft. Vraag God om je Zijn genade meer en meer te laten zien, want Jezus’ werk aan het kruis is genade op genade.

Als jij Jezus nog niet aangenomen hebt, weet dat Hij dit voor jou gedaan heeft. Hij is als perfect God naar de aarde gekomen, omdat Hij van jou houdt. Hij leefde perfect, omdat Hij van jou houdt. Hij stierf perfect, waarbij Hij jouw zonden droeg, omdat Hij van jou houdt. Hij stond perfect op uit de dood, omdat Hij van jou houdt. Die God nodigt jou op dit moment uit om Hem te ontmoeten, om Hem aan te nemen als jouw hemelse Papa.