Vertrouwen Onder Zijn Vleugels – Ruth 4:1-12

Vertrouwen Onder Zijn Vleugels – Ruth 4:1-12

Vorige week hebben we gezien hoe God alle dingen aan het voorbereiden was om Ruth en Naomi rust te bezorgen. We hebben gezien dat God iemand klaar had staan die met Ruth wilde trouwen, iemand die de prijs wilde betalen die daarvoor nodig was.

Vandaag gaan we kijken naar wat Boaz moet doen om Ruth en Naomi te kunnen lossen, wat hij moet doen om hen de rust te geven die ze zoeken. We gaan zien hoe Boaz te werk gaat, en wat het effect hiervan is.

Toon volledige notities

We zullen eerst door het verhaal heengaan, om te zien hoe het verhaal verder verloopt, waarna we gaan kijken naar de lessen die wij er als christenen, anno 2018 uit kunnen halen.

v1-2

In Ruth 3:12-13lezen we wat het plan van Boaz was.

Ruth 3:12-13“Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ík u lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.”

Boaz wilde direct de volgende dag aan de slag om Ruth, en daarmee Naomi, te lossen. Hij wilde direct de taak op zich nemen die God hem gegeven had, hij liet er geen gras over groeien. Naomi had al aan Boaz gezien dat hij niet zou rusten voor hij dit geregeld had (Ruth 3:18). In Ruth 4:1-2zien we Boaz de daad bij het woord voegen, hij gaat aan de slag om te regelen wat er moet gebeuren.

Boaz ging naar de poort van de stad. De poort was de plek waar de oudsten van de stad zaten om plannen te maken, te onderhandelen en zaken publiekelijk te regelen. Deuteronomium 25legt uit dat om een zwager-huwelijk te voltrekken, men naar de poort moest, naar de oudsten van de stad. Boaz begrijpt de gewoontes van die tijd heel goed, hij doet precies wat nodig is om gedaan te krijgen wat nodig is.

 • Met alle mannen daar, roept hij de eerste losser. Deze eerste losser was de man die qua bloedlijn dichter bij Naomi haar zoon Machlon stond, dan Boaz. Deze man had als eerste de plicht om Ruth te lossen, haar te trouwen zodat de familienaam van haar man bleef bestaan.
  • Blijkbaar wilde God niet dat we weten hoe deze man heette, hij wilde zijn plicht niet vervullen naar Gods Woord. Dat was blijkbaar genoeg om zijn naam niet op te nemen in het Woord van God.
 • Boaz zorgt ook voor de nodige getuigen, zodat de afspraken die er gemaakt worden, ook rechtmatig waren. Boaz liet er geen gras over groeien, maar hij pakte dit ook goed en slim aan voor die tijd.

v3-4

Vanaf hier zien we hoe Boaz gaat onderhandelen met de eerste losser en hoe slim hij dat aanpakt. Boaz legt de situatie uit aan de man (v3), waarna hij zijn eigen intentie uitlegt in deze zaak (v4). Boaz is eerlijk en open, hij wil dit op een juiste manier regelen, zoals bij een man van God past.

Boaz stelt de eerste losser voor de keuze om het stuk land te lossen, wat een interessant voorstel was voor de eerste losser. Een stuk land erbij, betekende namelijk ook meer opbrengst van het land. Het was een investering, maar wel een die zich terug zou betalen op de lange termijn. Het lijkt daardoor een logische beslissing dat deze man het land wilde kopen.

v5-8

We zien hier echter ook een mooie onderhandelingsmethode die Boaz gebruikte. Hij liet niet het achterste van zijn tong zien. Hij hield, tot het juiste moment, een belangrijk detail achter. Doordat hij nu pas vertelt over het feit dat Ruth onderdeel is van de deal, moet de losser goed nadenken over of hij dit wel wil doen.

 • Hoorden Naomi en Ruth deze onderhandelingen? Hoe moeten ze zich gevoeld hebben toen de eerste losser aangaf dat hij zijn taak wilde vervullen? Dat moet een moment van grote onrust geweest zijn in hun hart en gedachten.
 • Misschien had hij zelf al een vrouw en wilde hij er niet nog een, misschien dacht hij aan zijn erfenis naar zijn kinderen die hij opeens mogelijk onder meer kinderen moest verdelen, misschien vond hij het een schande om met een Moabitische vrouw te trouwen. We weten niet wat er door zijn hoofd ging, maar hij wees de deal af (v6).

Boaz krijgt op deze manier wat hij graag wilde, namelijk Ruth. Het land neemt hij voor lief, het ging hem om het kunnen trouwen met Ruth. Boaz had door dat de losser, de go’el, moest zorgen voor de mensen, het bezig en het nageslacht van de familie en de stam. De eerste losser wilde alleen zorgen voor het bezit, terwijl Boaz voor het hele plaatje wilde zorgen.

v7-12

Hier zien we dat Boaz de verantwoordelijkheid oppakt die God hem had gegeven, namelijk het trouwen met het familielid, om de naam van dat familielid in tact te houden. Boaz pakt de taak op die God hem gegeven heeft, zonder er gras over te laten groeien, hij pakt het slim aan en hij krijgt gedaan wat juist is.

 • God zal altijd zegenen wat overeenkomt met Zijn Woord en wil. Boaz deed wat juist was, God gaf hem de gunst om dit voor elkaar te krijgen.

Boaz krijgt zelfs een zegen mee van de oudsten van de stad, v11-12, wat laat zien dat men hem deze transactie gunde. Men gunde Boaz dit land en de zegen van het getrouwd zijn met Ruth.

 • De zegen die men over het huwelijk van Boaz en Ruth uitsprak, was een zegen waarin met God om overvloed van kinderen vroeg. Rachel en Lea hadden 12 zoons en vele dochters gekregen, waarmee zij de basis gelegd hebben voor het volk Israël. Het huis van Perez had de mensen uit Bethlehem voortgebracht, wat ook een menigte mensen was.
  • Men vroeg God dit huwelijk te zegenen met nageslacht, wat zeer belangrijk was in die tijd. De oudsten van de stad zagen in dat elk huwelijk een zegen van God nodig heeft, om te kunnen doen wat God van het huwelijk vraagt.
 • Ook zien we hier waarom we tegenwoordig getuigen bij een huwelijk hebben, dit is de plek waar dat vandaan komt. Het is dus heel Bijbels om getuigen erbij te hebben, zeker ook getuigen die je huwelijk willen zegenen, in gebed.

Boaz heeft nu eindelijk wat hij, waarschijnlijk, al een tijd wilde. Hij heeft de vrouw die hij wilde, hij heeft Naomi rust en bescherming kunnen geven, hij heeft zelfs een stuk land erbij. God heeft deze man zeer gezegend, onder andere omdat hij de wet en weg van de Heere volgde.

Als we gaan kijken wat de dingen zijn die we kunnen leren voor 2018 uit dit stuk tekst, moeten we een stapje terug doen. Door het hele verhaal heen hebben we een man gezien die integer en juist handelt, een man die Gods wil boven alles uitvoert.

 1. Trouw van Boaz

Ten eerste kunnen we allemaal veel leren van de trouw die Boaz laat zien.

 • Boaz was trouw aan zijn woord, hij ging direct aan de slag met het lossen van Ruth. Hij had beloofd dit te gaan doen (Ruth 3:13) en dat deed hij dan ook.
 • De manier waarop Boaz trouw was, is ook een goed les. Boaz was heel eerlijk, speelde geen vuile spelletjes, hij was niet bezig om met menselijke wijsheid zijn eigen zin door te drammen. Boaz respecteerde de wetten en gebruiken van het land, maar gebruikte dat op een nette manier om Gods wil gedaan te krijgen. Hij gebruikte Goddelijke wijsheid, waardoor Gods wil gedaan werd.
  • Ik kan het niet hard maken, maar ik geloof dat Boaz die nacht gebeden heeft voor de situatie. Ik denk echt dat hij op zijn knieën is gegaan om de Heere om wijsheid te vragen, om deze situatie juist aan te pakken.
 • Boaz is trouw aan Gods Woord. Als familielid van Naomi en haar zonen had Boaz een taak gekregen (Deuteronomium 25), hij pakte die taak op. Niet alleen pakte hij die taak op zich, hij werkte hard om die taak juist uit te voeren, het was geen halfbakken werk.

Wanneer we dan zo naar Boaz kijken, dan moeten we onszelf afvragen hoe wij handelen. We moeten onszelf afvragen of wat het Woord over Boaz zegt, ook over ons gezegd kan worden. God heeft de lat namelijk niet lager gelegd ondertussen, de lat ligt even hoog.

 • Ben jij trouw aan je woord? Is jou ja, ja en jouw nee, nee? Boaz geeft ons het voorbeeld van hoe een mens hoort te zijn. Boaz laat ons zien dat we een belofte waar moeten maken, binnen de beloofde termijn.
  • Hij ging niet op zoek naar excuses, smoesjes, o.i.d. om dit niet of later te doen. Boaz was een man van zijn woord. Wat is jouw woord waard?

Mattheüs 5:36-37“Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.”

 • Hoe ben jij als je aan je woord voldoet, doe je dat op een oneerlijke, achterbakse manier?Loop je de kantjes er vanaf, omdat ‘het moet’, of zet je je 100% in om de gemaakte belofte waar te maken? Boaz laat ons zien dat de manier waarop we trouw zijn ook belangrijk is. Hoe ben jij trouw aan je woord?
 • De belangrijkste vraag is of je trouw bent aan Gods Woord en de opdrachten die God jou geeft. Waar Boaz wist wat er van hem verwacht werd, is de vraag of wij dat nog wel weten? Weten wij echt wat Gods plan voor ons is? Dat is namelijk te vinden in Zijn Woord, Zijn algemene wil voor de christen.

Jesaja 43:7“Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

 • Daar begint het mee; we moeten alles langs deze lat leggen. De vraag of iets God eer brengt, is een van de belangrijkste vragen.
 • Daarnaast heeft God elke christen Mattheüs 28:19 meegegeven, om discipelen te maken. Dat is een taak die we ook niet mogen onderschatten, maar die God wel gegeven heeft.
 • Het Woord staat vol met dingen om wel en niet te doen, dat zijn randvoorwaarden die God ons geeft om deze hoofdzaken uit te kunnen voeren.

De vraag is of jouw en mijn levens gekenmerkt worden door het uitvoeren van deze dingen, of door andere dingen. De vraag is of Gods Woord zo rijkelijk in ons woont, dat we weten wat Gods Woord over situaties zegt. Maakt het überhaupt uit voor jou wat Gods Woord over een situatie te zeggen heeft? Laat God en Zijn Woord bepalen wat jij doet, Hij heeft namelijk het allerbeste met je voor, Hij weet alle dingen, dus ook wat goed voor je is.

 1. Boaz als beeld van Jezus

Juënney heeft de afgelopen weken laten zien dat Boaz een beeld is van de Heere Jezus. Wat Boaz doet en hoe hij dat doet, laat veel zien van hetzelfde karakter als Jezus Christus. Ik wil er vandaag 2 dingen uithalen, trouw en liefde.

 • Jezus Christus is altijd trouw aan Zijn Woord. Hij heeft nooit gelogen en zal ook niet liegen. Jezus heeft alles gedaan wat Hij zei dat Hij zou doen, Hij heeft alles op een juiste manier gedaan. Dat is zo’n geruststelling voor mij, want dat betekent dat volgende beloftes waar zijn:

Jesaja 59:1“Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt  dat het niet zou kunnen horen.”

Efeze 1:7“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,”

Romeinen 10:13“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”

Romeinen 8:38-39“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”

Dit zijn maar 5 voorbeelden van dingen die de Bijbel zegt, dingen die Jezus Zelf ook zegt. Al deze dingen zijn waar, 100% waar, en Jezus zal hierover niet van gedachten veranderen.

 • InMaleachi 3:6staat zelfs dat het goed is voor de mens dat God niet veranderd, anders zouden wij het niet overleefd hebben.

Hebreeën 13:8“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

 • Deze waarheid hebben wij nodig. Deze waarheid geeft rust, deze waarheid is ons ‘Huis van brood’, ons Bethlehem. Dit is de plek waar wij mogen rusten.
  • Dat betekent dat je als christen in elke situatie terug kan vallen op wat God beloofd heeft. In elke situatie kan je vertrouwen dat Gods Woord waar is en waar zal blijven. In elke situatie is God Dezelfde God als in Genesis 1, als voor Mozes, David, Daniël, de apostelen, etc. Hij veranderd niet, Zijn manier van werken veranderd niet. Die God is er voor jou, die God is trouw.
 • Waar mensen vaak ontrouw zijn, waar jouw vertrouwen in mensen misschien geschaad is, zal Jezus nooit ontrouw zijn. Je mag Hem op de proef stellen, stel Hem Bijbelse vragen en laat Hem bewijzen hoe trouw Hij is.
 • Boaz liet ook veel liefde zien door wat hij deed, hoe hij het deed en hoe snel hij dat deed. Hij ging direct aan de slag, hij pakte zijn taak op voor een vreemde en hij deed dat zo snel mogelijk. Boaz maakte zijn eigen leven moeilijker, hij wilde ervoor zorgen dat iemand anders’ familienaam bleef bestaan, etc. Dat is precies ook wat Jezus voor ons gedaan heeft.
  • Hij ging van de hoogste glorie in de hemel, naar geboren worden in de stinkende voerbak van een stal. Hij ging van aanbeden worden door iedereen in de hemel, naar uitgekotst worden door zijn eigen mensen. Hij ging van hemelse eer, naar de dood aan kruis voor jou en mij. Dat is liefde.

Romeinen 5:8“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Jezus stierf voor jou en mij, toen wij Hem nog pijn deden door onze zonden. Hij koos ervoor om alles te doen wat Hij deed, toen wij onze rug naar Hem keerden, Hem in het gezicht spuugden, etc. Zoveel liefde heeft Hij voor ons, voor jou.

Jezus is trouw in deze liefde, Hij hield al van jou voor jij van Hem hield. Hij zal ook van je blijven houden, de vraag is alleen of je zijn liefde beantwoord. God biedt ieder mens, christen en niet-christen, elke dag Zijn liefde aan. Ook wanneer je gezondigd hebt, wanneer je Hem en misschien wel een mens pijn gedaan hebt, heeft God meer liefde voor jou dan jij kan bevatten. Neem jij Zijn liefde aan?

 1. Houding van de eerste losser

De eerste losser heeft een reactie die veelzeggend is. We weten niet hoe deze man heet, maar we weten wel hoe hij denkt. Toen hij te horen kreeg dat hij zijn land kon vergroten (v4), was hij bereid om aan zijn plicht te voldoen. Nadat hij inzag dat hij ook Ruth, en haar nageslacht, bij deze deal erbij kreeg, was hij opeens niet meer zo geïnteresseerd in het juiste doen.

 • God heeft de mens opdrachten meegegeven. Opdrachten die wij niet zomaar uit kunnen voeren, maar waar we Zijn Geest en leiding voor nodig hebben. Doen wij Gods wil op het moment dat Hij het vraagt, of ben je altijd op zoek naar wat jij er uit kan halen? Wil je alleen doen wat God vraagt als je ziet wat de winst voor jou is?
  • De eerste losser was niet bereid om zijn taak op te pakken toen hij de kosten ervan zag, te veel christenen kijken op die manier naar Gods opdrachten.
   • Zelf doe ik dit ook, door niet te getuigen naar mensen terwijl God dat wel van me vraagt. Dat is zonde, want ik doe niet wat God van me vraagt.
  • Te veel christenen willen eerst weten wat het hun kost en als zij zelf bepaalt hebben of de kosten te hoog zijn of niet, dan maken ze de keuze om God wel of niet te volgen. Dat is niet hoe God werkt.

In Lukas 14:25-34legt Jezus uit dat we de kosten moeten berekenen van het zijn van Zijn discipel. Hij legt uit dat het zijn van een christen je alles kost. Christen worden kost je niks, christen zijn kost je alles. De vraag is of wij deze kosten willen betalen.

Markus 8:34b-35“Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en het Evangelie, die zal het behouden.”

 • De discipelen hadden door dat Jezus het had over je eigen verlangens aan de kant zetten, jezelf en je eigen verlangens dood verklaren, en Jezus volgen boven alles. Dat is waar Hij het over had, dat is wat je kost om christen te zijn. Minder van jezelf, meer van Jezus.

Dat klinkt zo zwaar, zo niet logisch, zo niet leuk. Soms is dat het ook, soms zelfs langer en meer dan we zouden willen. Tegelijkertijd is dit het beste wat je als mens kan overkomen. Jezus volgen, je leven in Zijn handen leggen is waar de mens voor gemaakt is. Dat is hoe we Hem kunnen eren. Paulus zag het als volgt:

2 Korinthe 4:17-18“onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

De vraag is of onze focus is als die van de losser, namelijk op winst hier op aarde, willen we de eeuwige winst behalen? Ben jij bereid om God te dienen zoals Hij van je vraagt? Dan zal Hij je helpen, dragen, kracht geven; alles dat je nodig hebt en meer. Wil je Hem dienen, maar alleen op jouw voorwaarden, dan zal God dat eerst uit je weg halen. Dien God zoals Hij van je vraagt, geef je hele leven aan Hem, er wacht zoveel geweldigs.

 

 1. Het vertrouwen van Ruth (en Naomi)

Gedurende de hele tijd dat Boaz dingen aan het regelen was om Ruth en Naomi te (ver)lossen, lezen we niks over mogelijk ingrijpen van Ruth en/of Naomi. Ze vertrouwden Boaz volledig om te doen wat hij zei dat hij ging doen. In Ruth 3:18zegt Naomi ook tegen Ruth dat Ruth moet vertrouwen op Boaz dat hij zou doen wat zei dat hij ging doen.

 • Juënney heeft uitgelegd dat Boaz een beeld is van Jezus Christus, van wat Hij deed en hoe Hij dingen deed. De bruid van Boaz is Ruth, de bruid van Christus is de kerk (Efeze 5:25-27). Ook hier is dit kleine boek in het OT een mooi beeld van dingen in het NT.

Doordat Ruth een beeld is van de kerk, kunnen we als kerk ons afvragen of wij zo zouden reageren als Ruth. Vergeet niet, er wordt in Ruth 4over haar leven en toekomst gepraat. Er wordt gepraat en besloten wie haar man wordt, er wordt gepraat en besloten met wie zij kinderen zou gaan krijgen. Dit zijn allemaal geen kleine beslissingen, ze hebben allemaal een grote impact op Ruth. En toch lezen we nergens dat zij probeert in te grijpen, dat ze er geen vertrouwen in heeft, o.i.d.

 • Als kerk kunnen wij hier veel van leren. Ik merk dat ik zelf te vaak niet vertrouw dat Jezus over de brug zal komen. De discipelen hadden dat ook vaak genoeg. En toch wil Jezus dat we Hem blind vertrouwen, dat we inzien dat Hij altijd, in elke situatie te vertrouwen is.
  • Dat kan alleen groeien door Jezus beter te leren kennen. De manier waarop ik mijn vrouw meer leer vertrouwen is door meer tijd met haar door te brengen. Psalm 25:14leert dat God vertrouwelijk omgaat met wie Hem vrezen, wie Hem kennen, weten Wie Hij is. Dat kost tijd, energie, samen door situaties heen gaan.
  • Voor ons betekent dat Bijbel lezen, bidden, je leven met God delen, elke dag weer. Dan leer je Hem beter kennen en zal je Hem meer gaan vertrouwen.
  • Soms betekent dat dat God ons door moeilijke dingen heen laat gaan, waardoor we Hem meer moeten gaan vertrouwen. De vraag is dan of we Hem echt vertrouwen, of dat we alles zelf willen zien, begrijpen en doen.
  • Alleen als je Jezus goed genoeg kent, zal je zien dat Hij te vertrouwen is, dat Zijn liefde oneindig groot is. Je zal meer gaan zien Wie Hij is en dat is een van de beste dingen die je kan overkomen.

Het boek Ruth laat veel zien van Wie God is. Dit boek laat Gods hand in omstandigheden zien, het laat zien hoe God trouw beloond. We mogen zien dat het goed is om Gods Woord boven alles te volgen, om Hem de eer van ons leven te geven.

Misschien ken je deze God helemaal niet, dan is vandaag het moment om Hem te leren kennen. God kent jou al door en door, Hij wil alleen dat jij Hem ook leert kennen. De God Die hemel en aarde gemaakt heeft, wil een relatie met jou hebben, Hij wil dat jij Zijn kind bent. God houdt oneindig veel van jou, dat is waarom Hij Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde stuurde. Elk mens heeft een zonde probleem, alle dingen die we doen die niet perfect zijn. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. Gods liefde is echter zo groot dat Jezus ervoor koos om onze straf te dragen, zodat wij nu bij God kunnen zijn. Als jij vandaag een relatie met God wil, kies dan vandaag om Jezus’ offer voor jouw zonden aan te nemen. Accepteer dat je een zondaar bent en accepteer Jezus’ vergeving voor die zonden, dan zal God je vergeven en je aannemen als Zijn kind.

We hebben vandaag naar verschillende dingen gekeken in Ruth. Het verhaal van Ruth en Boaz ontwikkelt zich zo, dat Boaz aan het onderhandelen was over wie het land ging lossen. Boaz liet hiermee een aantal dingen zien waar wij veel van kunnen leren, net als de eerste losser en Ruth.

 • Boaz was trouw, hoe trouw ben jij? Hoeveel is jouw woord waard? Als christenen hoort onze ja, ja te zijn, en onze nee, nee. Ben jij trouw aan wat Gods Woord van jou vraagt als christen, of doe je je eigen ding? God heeft geweldige dingen voor ons klaarstaan, Hij wil wel dat we dingen op Zijn manier doen.
 • Besef je hoe trouw Jezus is aan ons? Waar wij ontrouw zijn, is Hij perfect trouw. Jezus zal ons nooit laten vallen, Hij zal Zich altijd aan Zijn Woord de Bijbel houden. Hoe dankbaar ben je voor Zijn trouw, en laat je Hem dat wel eens weten?
 • De eerste losser was niet gericht op God en niet op het vervullen van zijn taak. Hoe is jouw blik op dit leven en je verantwoordelijkheden? God geeft elk mens een geweldige taak mee, een geweldig doel in het leven. Ben jij bezig om daaraan te voldoen, om dat doel te bereiken, of stel je je eigen dingen boven God?
 • Hoe is jouw vertrouwen op God? God vraagt ons allemaal om Hem te vertrouwen, ook als het allemaal tegen zit, ook als we zelf de uitkomst niet zien. Vertrouw jij Hem boven alles, of wil je toch zelf dingen blijven oplossen? God is te vertrouwen, Hij liegt niet, is almachtig en alwetend. Vertrouw op Hem.