Vrij van de macht van de zonde

Vrij van de macht van de zonde

Romeinen 8:1-4 (9-5-2021) Vrij van de macht van zonde

Vorige week hebben we samen gekeken naar het feit dat er geen verdoemenis in Christus is. De hoop die Paulus daarin ziet, de hoop die God ons geeft is echt fantastisch. Zekere hoop op een eeuwigheid bij God, omdat Jezus onze straf aan het kruis gedragen heeft.

Vanochtend pakken we de studie op vanaf Romeinen 8:1. We gaan kijken naar het feit dat door Jezus we vrij van de macht van zonde zijn.

v1-2 Wet van de Geest vs wet van de zonde

Er is geen verdoemenis in Christus (v1); dat is de zegen die we van God ontvangen door geloof. Paulus legt uit (v2) hoe het kan dat er geen verdoemenis meer is. “Want” de wet van de Geest van God “heeft mij vrijgemaakt”. Dat is Gods werk, dat is wat God gedaan heeft in Christus, Hij heeft ons vrijgemaakt.

Toon volledige notities
 • Paulus laat hier zien dat de wet die hij in Romeinen 7:23 gezien heeft, “de wet van de zonde”, dat die overwonnen wordt door de wet van de Geest van het leven. De context laat zien dat dit niet om de wet van Mozes gaat, maar om een wetmatigheid die hij in mensenlevens ziet.
  • De wet dat we niet anders kunnen dan zondigen, die wordt verbroken in Christus, door de “wet van de Geest van het leven in Christus Jezus”.

Waar zonde sterk is, is God sterker; waar zonde ons mee kan sleuren, kan God ons bevrijden. Dat doet God door “de wet van de Geest van het leven”; hiermee wijst Paulus naar de Geest van God. De Geest doet verschillende dingen, maar één van de belangrijkste is het volgende.

Johannes 16:13-14 “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”

 • De Geest zal ons in de waarheid leiden en Hij zal ons naar Jezus wijzen. Dat is wat de Geest doet, dat is hoe de Geest ons op “het leven in Christus Jezus” wijst. Hij wijst ons op de Enige echte waarheid en het leven (Johannes 14:6), Hij leidt ons in de waarheid, Die het Woord is (Johannes 1:1, 17:17).
  • Leven, echt leven, is alleen in Jezus te vinden. Alles dat de wereld te bieden heeft, is een vervalsing van het betere dat God heeft. Vanaf het begin is Satan bezig geweest om ons achter mindere dingen aan te laten gaan dan God, zo ook met leven.

Romeinen 1:25 “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”

I.p.v. achter de Schepper van leven aan te gaan, gaan we door voor zonde te kiezen achter schepping aan. En dat is altijd minder goed dan de Schepper Zelf. De Geest wil ons terugbrengen bij de Schepper, wat alleen door Jezus Christus kan.

 • Alleen de Geest van God kan ervoor zorgen dat we vrij van de macht van zonde zijn, want alleen de Geest van God kan ons wijzen op zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8-11). De wet van de Geest is sterker dan de wet van de zonde; de Geest is sterker dan zonde.
  • Als jij worstelt met zonde, als jij vast zit in een zonde, moet je niet zelf proberen om daar overwinning over te krijgen. Je moet juist met alles wat je hebt naar de Geest van God toe rennen, Die je in alle waarheid zal leiden. Hij kan overwinning geven, jij niet.

Het Grieks van dit vers (v2) is echt heel fijn en prachtig. Het Grieks voor “vrijgemaakt” is het woord eleutheroō, waarbij dit woord grammaticaal het volgende voor ons betekent.

 1. Het staat in een tijdloze vorm

De gekozen naamval wijst op een situatie die geen verleden, heden of toekomst kent. Dat betekent dat dit vrijgemaakt zijn geldt voor verleden, heden en toekomst. Er zal geen moment zijn dat een christen niet positioneel vrijgemaakt is.

 • In Christus zijn we voor altijd vrij van de straf, de macht en uiteindelijk de aanwezigheid van zonde. In Christus ben je voor altijd vrij van de macht van zonde.
 • De wet van de Geest is Degene Die het werk doet

Door hoe het Grieks in elkaar zit, wijst wat vóór het werkwoord vrijgemaakt staat, “de wet van de Geest”, op de dader van de actie. Dat betekent dat Paulus wil dat wij ons beseffen dat Gods Geest ons vrijmaakt, wij ondergaan het alleen.

 • Onze keuze om te geloven is het enige dat wij doen, God maakt ons vrij. God maakt ons vrij van de macht van zonde; God kan en wil jou elke dag vrij maken van de invloed van de zonde in je leven. Dit is niet iets dat God van jou verwacht, dit is Gods werk in jou.

Stop met proberen jezelf te bevrijden van zonde, maak de keuze om met alles naar God te rennen. Laat Hem de strijd strijden, laat Hem je leiden in het maken van keuzes. Laat God je leiden in hoe je voor Hem mag leven, i.p.v. dat je dat zelf krampachtig gaat proberen.

 • Het wordt weergegeven als een (simpel) feit

Als laatste wijst het Grieks op een simpel feit; je bent vrijgemaakt. Iedereen die gelooft in Jezus als Zoon van God (Johannes 20:31) is vrij van de macht van zonde, is vrijgemaakt. Dit is een feit om je aan vast te houden, om te onthouden, om op te staan.

 • Dat betekent dat wanneer de vijand komt om je aan te klagen, jij niet zelf de discussie aan gaat, maar net als Jezus zegt: er staat geschreven. Dat is objectieve, eeuwige waarheid. Waarheid waar je je leven op kan bouwen.
  • Dit is waar, of je het voelt of niet, of dingen zo lijken of niet. Dit is Gods objectieve, eeuwige statement over jouw leven. Kies ervoor om dit te geloven, om hierop te bouwen; juist ook als je gevoel iets heel anders zegt.

Zoals vorige week aangegeven, Romeinen 8 is Gods kant van het heiligingsproces. Dit is Gods kant van het verhaal. Waar wij worstelen met zonde, zegt God dat Hij ons vrijgemaakt heeft; we mogen dus met alles naar Hem toe, en door Hem geleid meer en meer heilig gaan leven.

 • Door heel Romeinen 8 wil God jou bemoedigen om te zien Wie Hij is in dit hele proces. We mogen zien dat Hij werkt, dat Hij bezig is en dat Hij ons kan en wil leiden. We mogen leren meer afhankelijk te leven van Hem, want Hij maakt vrij van de macht van zonde.

v3-4 De rechtvaardige eis van de wet

Een logische vraag, na v1, is hoe dit mogelijk is? Hoe is het mogelijk dat de christen door “de wet van de Geest van het leven” nu vrijgemaakt zijn? Het was namelijk, v2, onmogelijk voor de wet om dit voor elkaar te krijgen. De wet heeft ons nooit kunnen redden.

 • Gods wet gaat uit van perfectie en dat is waar de wet een issue heeft; “krachteloos als zij was door het vlees,” Ons vlees, onze zondige neigingen, verlangens, ideeën, etc. zorgt ervoor dat we de wet overtreden; en als rechtvaardig Rechter (Psalm 7) moet God overtredingen straffen.
  • Dat is ook waarom in het OT het offersysteem ingesteld was door God. God gaf de wet (Exodus 20-25), waarna Hij instructies gaf voor de tabernakel, de plek waar Israël kon offeren om hun zonde te laten bedekken (Exodus 26-30).

Psalm 103:14 “Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.”

We kunnen een dappere poging doen, we kunnen zelfs een tijdje dingen goed doen. We kunnen alleen nooit structureel, altijd voldoen aan Gods standaard. Jezus legt de lat namelijk niet alleen op onze daden, maar juist op het hart dat achter de daden ligt.

 1. In Mattheüs 5:22 zegt Jezus dat onrechtvaardig boos worden op je broeder gelijk staat aan moord. Moord is niet waar Jezus Zich op richt, het hart dat boos wordt is waar Hij naar kijkt. Dat is hoe Jezus kijkt.
 2. Mattheüs 5:28 wijst ons erop dat Jezus zegt dat met lust naar een vrouw, of man, kijken al overspel is. Je hoeft volgens Jezus niet eens de daad van seks buiten het huwelijk te doen, om al schuldig te zijn. Wat zich in je hart afspeelt is al genoeg om je te veroordelen.
  1. Moord en overspel waren trouwens zonden die met de doodstraf bestraft moesten worden in het OT. God wilde niet dat dit een gewoonte werd onder Zijn volk. Hij wilde dat Zijn volk rein en heilig zou leven, niet zoals de volken om hen heen.
 3. Mattheüs 5:33 Jezus wijst hier op het zweren van eden; dit werd gedaan om een uitspraak kracht bij te zetten. Jezus wil dat ons hart zo is, dat als we iets zeggen, we het ook doen. We moeten altijd de waarheid spreken, en dat begint in ons hart.

Ons hart en ons vlees is wat het onmogelijk maakt om door de wet gerechtvaardigd te worden. Daarom zegt Paulus over rechtvaardiging: “dat heeft God gedaan”. Door Jezus naar de aarde te sturen, door Jezus perfecte te laten leven, door Jezus te laten sterven aan een kruis en op laten staan uit de dood. Dat is hoe God dit gedaan heeft.

 • Dit is Gods kant van het verhaal, Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde voor ons. Hij liet Zijn liefde voor jou zien, doordat Hij het maximale gaf dat Hij kon, Zichzelf. Jezus kwam naar de aarde voor jou, om jou lief te hebben, om jou te redden.

Hij kwam in de “gedaante gelijk aan het zondige vlees”, wat betekent dat Jezus volledig mens was, zonder fouten. Jezus was in elk opzicht een mens van vlees en bloed, alleen was Hij slechts in “gedaante gelijk” aan de zonde; Hij heeft nooit zelf gezondigd.

Hebreeën 4:15 “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.”

 • Jezus is net zo verzocht als ieder ander mens, Hij heeft alle verleidingen meegemaakt. Het verschil tussen Hem en ons, is dat wij meegaan met verleiding en zondigen; Jezus heeft dat nooit gedaan. Hij is zonder zonde geboren en gebleven.

Doordat Hij zo perfect leefde, kon Hij “omwille van de zonde” komen. Hij kon zo leven voor ons, om ons te rechtvaardigen. Hij kon zo leven, zodat er nu “geen verdoemenis” is voor hen die geloven (v1). Doordat Hij zo leefde, heeft Hij de “zonde veroordeeld in het vlees.”

 • Paulus gebruikt een stevig woord in het Grieks, waarbij hij wijst op het feit dat de zonde veroordeeld is in het vlees van Christus. Jezus droeg onze straf aan het kruis, Zijn lichaam werd gebroken door die straf. Doordat Hij dat deed, hoeft die straf niet meer doorgegeven te worden, de zonde is veroordeeld en heeft alle kracht verloren; voor hen die geloven.

Clarke: “Het idee en het doel van de incarnatie en het offer van Jezus, was om de zonde te veroordelen, om het te executeren en vernietigen; niet om het te tolereren zoals sommigen denken, of om het ondergeschikt te maken aan Zijn genade, zoals anderen denken; Hij wilde zijn macht, schuld en aanwezigheid vernietigen in de ziel van de gelovige.”

 • Dit is, vanuit Gods perspectief, wat Jezus deed. Jezus deed wat de wet niet kon, wat wij nodig hadden, om de macht van de zonde te breken. Dat is hoe God naar redding kijkt, dat is hoe God de start van het heiligingsproces ziet.

Jezus deed dit (v4), “opdat”, ‘met als doel’, “de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons”. Als je dit snel leest, kan je missen wat Paulus zegt; dit kan voelen alsof we nou opeens toch weer zelf het goed genoeg moeten doen, om daarmee zelf aan de eis van de wet te voldoen.

 • Paulus zegt dat de eis van de wet voldaan is “in ons”, niet ‘door ons’. Dat betekent dat de eis van de wet voldaan is, doordat Jezus in onze plaats gestorven is.

Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Als christen heb je leven, doordat Jezus Zijn leven voor jou gaf. De rechtvaardige eis van Gods wet is vervuld, doordat Jezus de straf droeg die ik, die jij/u verdiende. Dat is wat Jezus gedaan heeft, dat is hoe Hij aan de rechtvaardige eis van de wet voldaan heeft.

 • Dit hoort ons als christenen dankbaar te maken, bereid om te getuigen, nederig, volledig afhankelijk van God. Door het kruis zien we dat ons eigen kunnen niet goed genoeg is, dat alleen God iets kan doen dat onze situatie verandert.

Vorige week heb ik aangegeven dat het 2e deel van Romeinen 8:1 niet in de oudste manuscripten staat. Daardoor heb ik dat stuk niet behandeld, ook omdat het een voorwaarde zou geven aan het “geen verdoemenis in Christus”, die niet klopt met de rest van het Woord.

 • Hier in Romeinen 8:4 klopt dit stuk tekst wel en staat dit op de plek waar Paulus, en God, deze tekst bedoeld heeft.

Het doel van Jezus’ offer, was dat aan de eis van de wet voldaan zou worden. En dat “in ons”, de groep mensen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. Dezelfde “ons”, is de groep waar het 2e gedeelte van v4 over gaat, de groep “die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

 • Paulus spreekt hier over wat heiliging met de christen doet, het werk dat God in ons voor elkaar krijgt door dit proces van heiliging heen. God is ons aan het veranderen, zodat de christen niet meer naar het zondige vlees wandelt, maar naar de leiding van de Geest.

Er zijn een aantal dingen heel belangrijk om je te beseffen:

 1. Paulus zegt niet dat het vlees weg is

Paulus zegt “die niet naar het vlees wandelen”, wat betekent dat het vlees, met al haar neigingen, verlangens en andere dingen nog steeds aanwezig is. Het vlees wil ons nog steeds van God afhouden, wil nog steeds dat we zondige dingen doen.

 • Dit is de strijd waar Paulus het in Romeinen 7 over heeft gehad, de voortdurende strijd tussen vlees en Geest. De strijd waarbij we soms wel doen wat we niet willen, en niet doen wat we wel willen (Romeinen 7:15).

Galaten 5:17 “Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.”

Deze realiteit verandert niet en wordt erkend door God. Hij weet dat dit onze situatie is op aarde, Hij weet dat we hier ons hele leven mee zullen worstelen. Dat is nooit een excuus om op te geven, dingen te laten gaan, etc. Het is alleen goed om je te beseffen dat God erkent dat dit echt is.

 • Het is een keuze door wie/wat je geleid wordt

“wandelen” is een beeld van je levenswandel, de keuzes die je maakt, de dingen die je doet. Alles wat je doet is gebaseerd op keuzes, op het feit naar wie jij luistert. Paulus geeft hier aan dat een eigenschap van een christen is, dat we (meer en meer) geleid worden door de Geest van God.

 • Dit is een groot onderdeel van heiliging, wandelen, leven, naar de leiding van de Geest. Dat is de enige manier om te leven op een manier die God behaagt, de enige manier om geheiligd te worden in je levenswandel.

Galaten 5:16 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.”

 • Dit is een proces

Paulus heeft net, Romeinen 7, vertelt over zijn eigen worsteling met zijn vlees. Hij heeft aangegeven dat hij soms dingen doet die niet naar de wil van God zijn, zonde; dat zijn momenten waarop Paulus niet luisterde naar de Geest van God. Paulus spreekt over een duidelijke verandering en een proces.

 • De duidelijke verandering is dat iemand tot geloof is gekomen in Jezus; je ziet in wat zonde is, wat Bijbels wel en niet juist gedrag is. Je ziet Gods liefde, Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid; en je wil voor Hem leven.
 • Tegelijkertijd is het proces dat we aan het leren zijn om meer en meer geleid te worden door de Geest van God. Elke dag weer mogen we terugkomen bij Hem, meer leren luisteren naar Zijn stille, zachte stem (1 Koningen 19); God wil dit proces met jou, u, mij aan.

Laat de vijand je dus niet aanklagen (Openbaring 12), hij wil je continu op je zonde wijzen. God ziet de zonde ook, Hij wil dat je om vergeving vraagt (1 Johannes 1:9) en dan gaat Hij verder met je. Waar Satan (bewust) blijft hangen in onze schuld, laat God zien dat al onze schuld op Jezus is gelegd.

 • Daarom wil God dat proces aangaan van ons veranderen, want de volledige prijs voor onze zonde is betaald in Jezus. Er is geen verdoemenis meer in Christus (Romeinen 8:1), waardoor er nu ruimte is voor God om ons te gaan veranderen naar het evenbeeld van Christus.

Hooke: “Een wijnstok produceert geen vrucht door een wet van de 2e kamer; het zijn vruchten van het leven van de wijnstok. Zo komt het gedrag dat bij de standaard van het Koninkrijk hoort niet voort uit een eis, zelf niet die van God, maar is de vrucht van die goddelijke natuur die God geeft het resultaat van wat Hij in en door Christus gedaan heeft.”

De keuze is aan ons, is aan jou; kies jij ervoor om te wandelen naar de Geest? Kies je voor leven naar Gods wil? Kies je voor het leven waarvoor Jezus gestorven is? Kies je om vrij van de macht van de zonde te leven? Of kies je voor leven naar je vlees, het leven dat altijd minder zal zijn dan wat God voor je heeft?

Als jij nog niet gelooft in Jezus als Zoon van God, dan is vandaag, nu, jouw moment om voor Hem te kiezen. Nu is het moment om te geloven, vergeving te vragen voor al je zonde en te leven voor God. Spreek in gebed uit naar God dat je een zondaar bent, Zijn vergeving nodig hebt en gelooft in Jezus.

Christen, je bent vrij van de macht van de zonde. Dat is een eeuwig feit.

 • Leef jij naar het feit dat je vrijgezet bent? Of laat jij je aanklagen door de vijand, of leef je nog in gebondenheid door de zonde?
 • Hoe dankbaar ben je dat Jezus dit voor jou gedaan heeft? Hoe dankbaar ben jij voor het kruis?
 • Wandel jij naar het vlees, of wandel je naar de Geest van God?

Titus 2:11-14 “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.”