Vrijgemaakt van de zonde

Vrijgemaakt van de zonde

Romeinen 6:15- (31-1-2021) Vrijgemaakt van de zonde

We gaan vanochtend samen kijken naar Romeinen 6 vanaf v15. Vorige week hebben we gezien dat God wil dat we ter beschikking staan aan Hem, i.p.v. de zonde. Door Jezus’ dood en opstanding zijn we de zonde niks meer verschuldigd, en kunnen we kiezen voor een leven tot Gods eer.

Vandaag gaat Paulus ons laten zien dat we zijn ‘vrijgemaakt van de zonde’, wat dat is en waarom God dat doet.

v15 Zonde; vrijgemaakt, waarvan?

Paulus eindigde in v14 met het statement “U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Dit gaf hij als reden om onszelf aan God ter beschikking te stellen; als christen is je leven onderworpen aan genade.

Toon volledige notities
 • In v1 hebben we gezien dat structureel zondigen niet past bij de christen, en ook zeker niet nodig is om Gods genade te kunnen ontvangen.

Het tegenovergestelde van structureel zondigen, is incidenteel, soms, zondigen. Als structureel zondigen niet hoort, is een enkele keer zondigen dan nog wel een probleem? Dit is de gedachtegang die Paulus laat zien in v15, de gedachte waar hij, weer, gelijk een antwoord op geeft: “Volstrekt niet!”

 • Als christenen horen we elke dag meer heilig te worden, elke dag meer op Jezus te gaan lijken. Onze levens horen niet, structureel of incidenteel, bepaald te worden door de zonde. We horen onderworpen te leven aan Gods genade, niet aan de zonde.

Zondigen om maar genade te kunnen ontvangen is niet logisch, is niet goed in Gods ogen. God geeft Zijn genade aan zondaars, aan mensen die falen.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

 • Dat is Wie God is, dat is Zijn manier van denken en werken. Hij gaat naar de zondaars toe en geeft hen alles dat ze nodig hebben om weer terug te komen bij Hem. God is zo genadig, zo goed, zo liefdevol; Hij geeft Zijn genade aan ieder mens, elke keer opnieuw.

1 Petrus 2:11 “Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.”

Als christenen horen we onszelf te onthouden van zondige begeerten, want deze voeren strijd tegen onze ziel. Elke zonde maakt ons kapot, brengt dood waar God leven geeft. Elke zonde houdt ons af van onze relatie met God, zet iets tussen ons en God in (Jesaja 59:2).

 • Ieder mens, ook christenen, worstelt met zonde. Liegen, stelen, overspel, boosheid, jaloezie, etc. het maakt allemaal niet uit. Ieder mens worstelt hiermee. In Christus is er de mogelijkheid, door de Geest van God, om tégen de zonde en vóór Jezus te kiezen.

1 Johannes 5:4 “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

Ons geloof, het geloof in Jezus Christus als Zoon van God, dat is wat ons in staat stelt om tégen de zonde te kiezen. Alleen simpel vertrouwen op Hem, om je te leiden in elke keuze van je leven, zal je in staat stellen om niet te zondigen.

 • Er is geen formule, geen specifiek gebed, geen handeling, etc. Als jij die ene zonde wil overwinnen, heb je geloof in Jezus nodig. Als jij wil stoppen met structureel of incidenteel zondigen, is geloof je enige hoop.

Guzik: “Aangezien in Hem geloven de sleutel is om opnieuw geboren te worden (1 Johannes 5:1), is de sleutel tot overwinning geloof, niet alleen een eerste, ‘kom-naar-voren-en-je-bent-gered’ geloof, maar een consistent, bestendig geloof, een continue afhankelijkheid en vertrouwen op Jezus Christus.”

Dat is het geloof waar Paulus de hele Romeinen brief over praat, geloof dat zich ontwikkelt in een relatie met God. Geloof dat zich uit in een continu vertrouwen op Jezus, geloof dat je ertoe aanzet om voor God te leven en niet meer te zondigen.

Nu ben jij, net als ik, slechts een mens; jammer genoeg kunnen we nu al zeggen dat we gaan falen.

1 Johannes 1:8 “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.”

Wat moet je dan doen als je toch zondigt? Wat moet je doen als je toch een keer meer luistert naar je vlees dan naar Jezus?

 1. Berouw

Jakobus 4:8-9 “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid.”

De eerste stap is berouw over je zonde, dat betekent dat je inziet dat je gezondigd hebt en dat je er bedroefd over bent. Je zonde laat je niet koud, nee je hebt echt een reactie van rouw over het feit dat je gezondigd hebt tegen God en tegen een mens (Psalm 51).

 • Dit is anders dan weten dat je gepakt bent tijdens het begaan van je zonde. Dit is berouw over het feit dat je gezondigd hebt tegen een heilig God en Zijn kind, rouw over het feit dat je iets gedaan hebt dat God en de ander kwetst.

Dit is iets dat God in je hart legt, iets dat je niet aangepraat kan worden door mensen. Alleen God kan laten zien dat zonde erg is, wat je gedaan hebt en dat berouw nodig is. De wereld vindt zonde niet erg, laat staan om erover te rouwen; God wil dat we berouw hebben, onze ellendige staat beseffen, treuren en huilen over de zonde.

 • Bekering

2 Korinthe 7:9-10 “Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.”

Na Goddelijke rouw, kan er bekering komen. Het Grieks voor bekering is metanoia, wat ‘van gedachten veranderen’ betekent.

Barnes: “Het betekent een verandering van gedachten of doel; (…) Het wijst op een positieve verandering; een verandering in gedachten die blijft en productief is in haar gevolgen; een verandering die optelt tot blijvende hervorming;”

 • Dit is nodig om de volgende keer deze daad te zien voor wat het is, zonde in Gods ogen. Alleen God ziet dingen juist, Hij is perfect (Mattheüs 5:48), Hij is heilig (Leviticus 19:2), Hij is rechtvaardig (Psalm 145:17). Bekering hoort ons leven die kant op te veranderen.

Dit is iets dat alleen God in ons kan doen, Goddelijke bekering is een gave van God. Dit krijg je wanneer je echt overtuigd wordt door Hem dat iets zonde is, wanneer je echt voor Hem wil leven, wanneer Hij laat zien wat zonde is.

 • Zonde belijden

1 Johannes 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Deze stap is net zo belangrijk als de overige stappen, zonder deze stap heb je niks aan de vorige stappen. De grondtekst voor belijden, homologeō, betekent dat je net zo over zonde gaat denken als God, dat je dingen gaat zien zoals Hij.

 • Waar je voorheen een ‘leugentje om bestwil’ zag, zie je nu ‘liegen’. Waar je voorheen ‘alles is liefde’ zag, zie je nu ‘overspel, seksuele zonde’. Waar je voorheen ‘belastingformulier gunstig invullen’ zag, zie je nu ‘stelen’. Je gaat zonde zien zoals God het ziet.

Zonde belijden en vergeving vragen gaat veel verder dan ‘sorry zeggen’. Sorry zeggen is vaak meer bedoeld om je eigen geweten gerust te stellen, dan om dingen recht te zetten met degene tegen wie je gezondigd hebt. God wil dat we onze zonden belijden, dat we benoemen wat we fout hebben gedaan en daar vergeving voor vragen.

 • Het idee van ‘vergeven’, is het wegsturen van een schuld. De schuld is weg, om nooit meer terug te keren.

Psalm 103:12 “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.”

Jeremia 31:34b “Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”

God doet deze zonde van ons weg, Hij zal er niet meer aan denken. Het oosten en het westen raken elkaar nooit, de zonde is oneindig ver van ons weggedaan. Alleen door geloof in Jezus Christus is dit voor jou mogelijk, alleen door vergeving aan God te vragen is dit van jou.

 • God wil je schuld en je schuldgevoelens van je wegnemen, Hij wil dat je vrij kan leven. Elke last van schuld wil Hij wegnemen, omdat Jezus voor alles gestorven en opgestaan is.

Als christen hoor je niet te zondigen, je hoort niet te volharden in zonde, maar ook niet incidentele zonde te laten gaan. Heilig en rein is voor ons de standaard, perfect zoals God (Mattheüs 5:48). Zolang zonde regeert, worden we beheerst door de zonde; Jezus heeft de heerschappij van de zonde gebroken, daardoor kunnen wij nu bij God komen en voor Hem leven.

Johannes 16:8 “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:”

 • Dit is onderdeel van Gods reddende werk, Hij overtuigt mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dit is echter het werk dat wij ook nodig hebben in onze harten, als christenen. Wij hebben het nodig dat de Geest ons overtuigt van wat zonde is.

De vraag is dan of jij, of ik, reageert zoals het Woord omschrijft, zodra je weet dat iets zonde is. Vraag je om berouw en bekering, vraag je om vergeving? Of laat je de leiding van de Geest links liggen? God wil jou en mij overtuigen van wat zonde is, zodat Hij ons kan reinigen en heiligen.

 • Vrijgemaakt van de zonde betekent dat je de stappen voor het vrijkomen van zonde doorloopt. Je laat deze stappen niet gaan, je gaat deze graag aan.

v16 Slaaf van wie je gehoorzaamt; vrijgemaakt, van wat?

Waar jij jezelf ter beschikking aan stelt, is wat jou beheerst, is jouw meester. Als jij, met jouw lichaam, ter beschikking staat aan de zonde, dan ben jij een slaaf van de zonde. Of het nou structureel (v1), of incidenteel (v15) is, zonde is dan jouw meester. Dan leef je niet meer vrijgemaakt van de zonde.

 • Besef, zegt Paulus, dat wie je gehoorzaamt jouw meester is. Als jij handelt naar zonde, dan is zonde jouw meester. Als jij handelt naar Gods wil, dan is God jouw meester. In dit leven is de belangrijkste zoektocht de zoektocht naar de juiste meester.
  • Zonde leidt “tot de dood”, gehoorzaamheid aan God leidt “tot gerechtigheid.” Paulus schetst hier een contrast tussen dood en gerechtigheid, dood en leven. Zonde leidt alleen maar tot de dood, gehoorzaamheid aan God leidt tot leven.

Jezus’ dood en opstanding heeft het mogelijk gemaakt om te leven, om niet langer gebonden te zijn door de zonde. God wil dat we voor Hem leven, niet langer voor de zonde. Niet alleen omdat Hij dat graag wil, maar ook omdat dat goed is voor ons.

v17-18 Vroeger en nu; vrijgemaakt van de zonde, met welk doel?

Vóór iemand gelooft in Jezus Christus, is die persoon “slaaf van de zonde” (v17). Alles dat je denkt, doet en laat wordt geleid door de zonde. Niks is gericht op God eren, Zijn wil doen, etc. Je hele leven is gericht op je eigen plezier, je eigen wil, etc.

 • Wanneer God iemand Zichzelf laat zien, iemand tot Zichzelf trekt, is die persoon “van harte gehoorzaam geworden” aan God. Vaak denken mensen dat je alleen maar dingen ‘niet mag’ als je christen bent, het is juist het tegenovergestelde; je wil dingen niet meer, daarom doe je ze van harte niet meer.
  • Dat is de houding die God in Zijn kinderen legt als het over zonde gaat. Hij laat zien dat het niet goed voor ons is, Hij laat zien dat Zijn weg oneindig beter is. Door Zijn liefde zullen wij “van harte” Zijn wil gaan doen, i.p.v. onze eigen wil.

Ook hier maakt Paulus een contrast duidelijk: “u was” (…) “maar nu” (v17). Dat is het verschil dat wij ons moeten realiseren, vroeger en nu; vóór God Zichzelf liet zien en nadat Hij Zichzelf liet zien. Dit is een verschil om God eeuwig dankbaar voor te zijn.

 • Dit is wat Zijn kinderen eeuwig dankbaar hoort te maken; God bracht ons van duisternis naar licht (Kolossenzen 1:13), van dood naar leven (Efeze 2:1). Dat is een feit om eeuwige dankbaarheid voor te tonen.
  • Onderdeel van die dankbaarheid is God geloven op Zijn Woord, Hem gehoorzamen omdat Hij God is en daarmee getuigen van Wie Hij is.

We zijn ook “gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.” Paulus omschrijft hier hoe en waaraan we gehoorzaam zijn geworden. Het idee van ‘voorbeeld’ is een mal of gietvorm, waarin iets gegoten wordt om het te vormen. De “leer”, is het onderwijs dat God ons geeft, waarmee Hij ons wil vormen naar Zijn wil.

 • Paulus omschrijft het proces van hervormd worden in ons denken, door het Woord van God. Het Woord wil ons zacht maken, zodat we daarna hervormd kunnen worden. Dat zacht maken gaat soms makkelijker dan andere keren, maar dit is wel nodig in onze levens.
  • In het smelten van goud/zilver/etc. wordt het vuur gebruikt om niet-pure dingen er uit te krijgen. Dat is ook precies wat dit proces is; God maakt ons zacht, Hij gaat ons smelten, zodat we rein en puur worden voor Hem.

Door dit smeltproces, wat door de Geest geleid is, zal Hij ons gaan vormen naar Zijn Woord. De “leer” die ons leidt in hoe een christen te zijn naar Gods wil. Door dit proces van smelten en vormen, worden we “dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” (v18).

 • God gaat ons niet zacht maken, smelten, voor de lol; Hij wil ons vormen tot dienstbetoon aan Hem. Hij wil dat we Hem gaan dienen op de manier die bij Hem, en ons, past. Dat is waarvoor Hij ons vormt en hervormt.

God is geweldige dingen in Zijn kinderen aan het doen, vooral ons vrij maken van zonde. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde, zodat we nu Hem kunnen dienen. Dit is waarom structurele en incidentele zonde niet past bij de christen, het zit onze heiligheid en dienstbaarheid in de weg.

 • Jezus’ komst naar de aarde, dood aan het kruis, opstanding uit de dood en teruggaan naar de hemel zijn wat ik nodig heb. Dat maakt vrij van de zonde, dat maakt het mogelijk om God te gaan dienen.

Jesaja 43:7 “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Dat is waarvoor jij gemaakt bent, dat is het ultieme doel van jouw leven. God eren is waarvoor jij gemaakt bent, waar jouw tijd en energie in hoort te zitten. Zonde maakt dat onmogelijk, daarom kwam Jezus.

 • God is zo goed, zo liefdevol, zo geweldig; dat hoort je als christen aan te zetten tot heilig leven. Door Wie God is, door Zijn leiding, door de Heilige Geest in ons, worden we geleid om vóór Hem en tegen de zonde te kiezen.
  • Dit is een keuze die we elke dag moeten maken, leef ik vrijgemaakt van de zonde, of ga ik terug naar de slavernij van de zonde? God heeft zoveel beter voor je dan slavernij van zonde, Hij heeft eeuwig leven voor je, leven geleid door de Geest.

Dienstbaar zijn aan God, dienstbaar aan de gerechtigheid, is het beste dat je kan doen. Dat is pas echt leven, dat is waarvoor je gemaakt bent.

Geloof jij in Jezus als Zoon van God? Geloof jij dat jij een zondaar bent die Zijn redding nodig hebt? Vandaag is de dag van redding, geloof in Hem, vraag vergeving voor je zonde, keer je af van de zonde en naar Jezus, en je bent gered. Alleen geloof in Jezus Christus kan redden, niemand is goed genoeg uit zichzelf.

Christen, laat jij incidentele zonde gaan? Of leef jij vrijgemaakt van de zonde?

 • Is er berouw, bekering en vergeving in jouw leven? Als niet, vraag God hier om. Vraag Hem om een Goddelijk zondebesef.
 • Leef jij nog als slaaf van de zonde, ondanks dat je vrijgemaakt bent? Laat de Geest je openbaren wie/wat jouw meester is.
 • Vrijgemaakt van de zonde, leef jij nu van harte naar de leer van het Woord? Of heb jij er altijd een ‘maar’ bij? Leef jij nu dienstbaar aan de gerechtigheid?

Romeinen 6:22 “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.”