Vrucht tot heiliging

Vrucht tot heiliging

Romeinen 6:19-23 (7-2-2021) Vrucht tot heiliging

Afgelopen week hebben we gezien dat door Jezus’ dood en opstanding we vrijgemaakt zijn van de zonde. Als christenen kunnen we ervoor kiezen om daar wel of niet naar te leven, maar Paulus laat zien dat het niet logisch is om zonde door te laten gaan.

Vandaag gaan we Romeinen 6 afmaken, Paulus gaat ons wijzen op ‘vrucht tot heiliging’.

v19 Tot heiliging

Paulus heeft net, v16-17, een heel duidelijk beeld gegeven van wat zonde doet. Hij heeft laten zien dat wie je dient, je meester is (v16). Hierbij gebruikte Paulus het voorbeeld van slaven en meesters, wat iets heel herkenbaars was voor de christenen in Rome.

 • Slaven waren heel normaal in Rome. Veel mensen verkochten zichzelf in slavernij, zodat ze dan een meester hadden die voor hen zorgde. Ze wisten dat een goede meester een zegen voor de slaaf was en een slechte meester verschrikkelijk.

Paulus gebruikte, net als Jezus, een voorbeeld uit het dagelijks leven van zijn luisteraars om een geestelijk punt te maken. Hoe duidelijk dit punt ook was, realiseert Paulus zich dat misschien niet iedereen dit een leuke/fijne illustratie vindt.

 • Het lijkt een soort verontschuldiging te zijn voor het gebruik van een voorbeeld dat voor hen zo dichtbij komt, wat voor sommigen misschien een pijnlijk voorbeeld is. In al zijn directheid, is Paulus niet ongevoelig; hij wil niet kwetsen, hij wil alleen Gods Woord duidelijk uitleggen.

Deze christenen moesten inzien wat hun situatie vóór geloof was en hoe die nu hoorde te zijn. Ze hadden hun “onreinheid” en “van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid” gediend, dat was hun gedrag vóór Christus en misschien zelfs nu ook wel. God wil dat dat nu anders is.

 • Ze moesten hun “leden beschikbaar ten dienst van de gerechtigheid, tot heiliging” stellen. Dat is Gods wil voor hun leven. Niet langer de zinloosheid van de zonde, maar gerechtigheid tot heiliging.

God wil niet dat we onrein leven; het Grieks wijst op ‘niet puur, vol van zondige verlangens’. Als christen hoort dat niet je levenswandel te definiëren. Ook hoort wetteloosheid, ‘geen ontzag voor Gods wet’, ons leven niet te leiden. Gerechtigheid is wat ons hoort te leiden.

 • Het woord voor gerechtigheid is een specifiek woord, het wordt o.a. op deze plekken gebruikt

Mattheüs 5:20 “Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”

Jezus noemt hier dat de levens van Zijn volgelingen anders horen te zijn dan die van de Farizeeën. De Joodse leiders hadden een systeem ingesteld waarbij je je eigen rechtvaardigheid kon verdienen, door te werken. Jezus zegt dat die rechtvaardigheid niet genoeg is, we hebben meer nodig.

Johannes 16:8 “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:”

Jezus noemt hier het werk van de Heilige Geest; Hij overtuigt van gerechtigheid. Dezelfde gerechtigheid als die overvloediger moet zijn dan die van de Farizeeën. Dat is wat de Geest doet.

Galaten 2:21 “Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.”

Paulus zegt precies hetzelfde als Jezus, gerechtigheid is er niet door de wet, en zeker niet door menselijke systemen. Als dat wel zo zou zijn, had Jezus niet hoeven sterven; we hadden dan zelf rechtvaardig kunnen worden.

Het punt dat Paulus, en Jezus, maakt, is dat we onze levens horen in te zetten voor iets dat we zelf niet kunnen. Onze levens horen niet meer ten dienste te staan van dingen die we zelf kunnen bereiken. Zonde is namelijk geen enkel probleem voor ons om te doen, rechtvaardigheid wel.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

 • Jezus’ dood aan het kruis is de reden dat wij nu voor de gerechtigheid kunnen leven. Zelf hadden we dit nooit kunnen doen; alleen Jezus kon dit in en door ons heen doen.
  • Wat dit betekent, is dat om die gerechtigheid te kunnen leven, we naar de bron van rechtvaardigheid moeten: God. Alleen God kan dit in ons doen, alleen Hij kan ons veranderen zodat we zo gaan leven.

Jij moet je leven aan Hem geven, alles aan Hem ter beschikking stellen, zodat je gerechtigheid kan gaan leven. Uit jezelf zal je alleen onreinheid en wetteloosheid leven, in en door Jezus kan je rechtvaardig leven. Dat is onderdeel van het proces van heiliging in de christen.

 • Hoe meer je rechtvaardig gaat leven, hoe meer dat je nieuwe manier van doen wordt. Hoe meer rechtvaardigheid in je hart en denken zit, hoe meer heilig je zal leven voor God.

Barnes: “Laat de overgave van je leden aan heiligheid net zo gemeend en volmondig zijn als de overgave aan zonde was. Dat is alles dat nodig is van christenen. Vóór onze bekering waren ze volledig overgegeven aan zonde; na hun bekering horen ze helemaal overgegeven te zijn aan God. Als alle christenen dezelfde energie zouden steken in het verspreiden van het koninkrijk van God, als dat ze deden in het promoten van het koninkrijk van Satan, dan zou de kerk opstaan met waardigheid en grootsheid, en zou elk continent en eiland snel het effect hiervan proeven.”

Ons leven hoort volledig overgegeven te zijn aan Gods rechtvaardigheid, en daarmee aan Jezus. Alleen door Jezus is er rechtvaardiging, het minimale dat we dan kunnen doen is God eren en volledig voor Hem leven.

 • Alleen Jezus kan ons heilig maken (Hebreeën 13:12), alleen Zijn offer, Zijn bloed maakt ons heilig. Heilig is wat God is (Leviticus 19:2), daarom kan alleen God Zelf ons heilig maken. Heilig is de standaard voor ons (1 Petrus 1:16), alleen God Zelf kan dat in ons bewerken.

Als jij wil leven op Gods manier, als jij tot Gods eer wil leven, als jij jouw leven wil inzetten voor Hem, kies er dan vandaag voor om ten dienste van de gerechtigheid te staan. Kies voor heiligheid, kies voor je leven overgeven aan Hem.

v20-22 Vrucht van je keuzes

In ons oude leven, het leven vóór Christus, waren we “vrij ten aanzien van de gerechtigheid” (v20). Doordat de zonde regeerde, waren we niks verplicht aan gerechtigheid. We dachten ‘vrij’ te zijn, terwijl we eigenlijk allemaal “slaaf van de zonde” waren.

 • De wereld denkt vrij te zijn, de enige vrijheid is in Christus. Alleen God maakt ons vrij, alleen Jezus’ offer aan het kruis geeft vrijheid. Er is echte vrijheid in God dienen, God eren, leven naar de Bijbel. Dat is vrijheid, want dat is waarvoor we gemaakt zijn.

Om duidelijk te maken dat “slaaf van de zonde” niet ‘vrij’ is, laat Paulus zien wat de vrucht van de zonde is (v21). “Immers, het einde daarvan is de dood.”

 • Zonde levert altijd dood op, zonde zal niks meer en niks minder opleveren dan dood. Zoals een hond blaft omdat het een hond is, zal zonde dood opleveren omdat het zonde is.
  • God is de God van leven, Hij heeft al het leven gemaakt (Psalm 139:13-16). Dood, en zeker zonde, was nooit onderdeel van Zijn schepping. God heeft de zonde niet gemaakt. God is licht (1 Johannes 1); zonde is duisternis, de afwezigheid van licht.
  • Daarom zal God ook nooit mensen aanzetten tot zonde; in sommige situaties zal God de keuzes van ons hart bevestigen en versterken. E.g. de farao in Egypte; maar God zal nooit ons het idee geven dat zonde de juiste keuze is.

Johannes 3:19-21 “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.”

Dit is de keuze waar de mens voor staat, licht of duisternis? Dit is de keuze die je eeuwigheid bepaalt, eeuwig in het licht of eeuwig in de duisternis? Geloof in Jezus brengt je van duisternis naar licht (Kolossenzen 1:13); volharden in zonde, zonder geloof, levert de eeuwige duisternis op (2 Thessalonicenzen 1).

 • Je zal altijd de vruchten plukken van je keuzes, je zal altijd oogsten wat je zaait. Zo is het ook met zonde; als je zonde zaait in je leven, zal je zonde oogsten. Als je rechtvaardigheid, door Jezus Christus, zaait in nieuw leven, zal je rechtvaardigheid oogsten.

Dat is (v22), waarom Paulus ingaat op de vrucht, “die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.” Deze vrucht is ook mogelijk voor je leven, deze vrucht is beschikbaar voor iedereen die gelooft. Deze vrucht komt door te zaaien in je leven, gerechtigheid te zaaien.

 • Opnieuw schetst Paulus een contrast; hij eindigt v21 met “het einde daarvan is de dood”, sprekend over zonde. v22 eindigt met “met als einde eeuwig leven.” Dood vs eeuwig leven, dat is het contrast van de twee keuzes die voor ons liggen.
  • Om ervoor te zorgen dat we duidelijk weten wat het gevolg van onze keuzes is, schetst Paulus de situatie zo duidelijk als hij maar kan. Niet alleen dat, God laat ook zien dat elke keuze gevolgen heeft, en dat de gevolgen echt, en groot, zijn.

We kunnen nooit denken dat er keuzes zonder gevolgen zijn; ook als jij nog niet gelooft in Jezus Christus hebben jouw keuzes gevolgen. Het is kiezen tussen dood en leven, als gevolg van je daden.

 • Als je nog niet gelooft gaat dit over waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Dit gaat over eeuwige dood of eeuwig leven; dit is niet zomaar iets, dit is iets om echt over na te denken.
  • In Zijn liefde laat God zien dat dit je situatie is. Hij wil dat je inziet wat de gevolgen van je keuzes zijn, wat de alternatieven zijn, zodat je de juiste keuze kan maken.
 • Als christen gaat dit om dood en leven in je relatie met God, en mensen. Zonde maakt veel dood in relaties, zonde zorgt ervoor dat we God minder goed/niet meer horen, dat we niet meer luisteren naar Zijn wil. Zonde zorgt voor dood tussen ons en andere mensen.
  • God wil dat dood ons niet regeert, maar dat eeuwig leven ons leidt. Hij kan en wil alles opruimen, Hij kan en wil dingen tot leven wekken. De vraag is waar jij voor kiest.

Deze vrucht, het resultaat van je keuze, komt doordat we als christenen “van de zonde vrijgemaakt” zijn. Vrucht groeit als het de juiste ondergrond en voeding heeft. De juiste ondergrond voor jou om goede vrucht te dragen is:

 • Lees je Bijbel

Jakobus 1:22 “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”

De Bijbel is Gods Woord; in en via de Bijbel kunnen we God leren kennen. Op die manier kunnen we leren wat Zijn wil is, hoe groot Hij is, hoe ontzagwekkend Hij is. Het is belangrijk om je Bijbel te lezen, want dat is dé manier om veranderd te worden door God.

 • Maar minimaal net zo belangrijk is het daadwerkelijk doen wat God zegt. We hebben zo’n overload aan informatie tegenwoordig, ook aan goede, Bijbelgetrouwe studies; zeker als je online zoekt. Maar door die overload kan je meer horen dan dat je doet.
  • Ben jij een dader van het Woord? Of alleen een hoorder? Doet het Woord jou nog wat? Of is het vooral interessant om te lezen?

Hendricks: “De Bijbel is niet geschreven om jouw nieuwsgierigheid te bevredigen; het is geschreven om je leven te veranderen. Het ultieme doel van Bijbelstudie is niet dat jij iets met de Bijbel doet, maar om de Bijbel toe te staan iets in jou te doen, zodat waarheid je leven verandert.”

 • Bid elke dag

Johannes 15:7 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.”

Gebed is ontzettend onderschat; vooral ook de link tussen Bijbel lezen en bidden. Jezus legt de link voor ons; Zijn Woord moet in jou blijven, zodat je zal leren vragen naar Zijn wil. Dat is gebed zoals God het wil zien, dat is bidden naar Zijn wil.

 • Gebed is ongelofelijk belangrijk, God roept ons op om continu te bidden (1 Thessalonicenzen 5:16), Hij zegt dat we niet hebben omdat we niet vragen (Jakobus 4:2). God wil dat we bidden, dat we afhankelijk van Hem zijn, dat we voor elkaar in de bres staan, dat we dingen bij Hem brengen.
  • Bid jij? Bid jij echt voor Bijbelse dingen? Bid je dat God jouw hart verandert, of alleen het hart van de ander? Bid je voor goede vrucht in je leven?

Barnes: “om op een juiste manier de taken van het christelijk leven uit te voeren, en vooral om blijde hoop vast te houden en om vol te houden in lastige tijden, is het noodzakelijk om een geest van gebed te koesteren, en om dicht bij God te leven.”

Goede vrucht vereist goede ondergrond en voeding; “die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.” Lees je Bijbel, bid; laat God in jou werken, dan zal Hij door die dingen heen jouw leven veranderen.

v23 De genadegave van God

Paulus herhaalt dat de zonde alleen maar dood oplevert. Zonde betaalt altijd uit, zij het met dood. Zonde belooft van alles, maar uiteindelijk levert het alleen dood op. Het contrast, “maar”, is dat God een genadegave heeft.

 • Genade betekent iets wel krijgen, dat je niet verdient. Onze daden verdienen de dood, onze zonde, maar God geeft ieder mens de mogelijkheid om Zijn genade aan te nemen. Die genadegave “is eeuwig leven, door Jezus Christus”.

De Romeinen brief is een geweldige brief om te gebruiken om te getuigen naar mensen die Jezus nog niet kennen. Je kan de ‘Roman Road’, de Romeinse weg, gebruiken om van Jezus te getuigen.

 • Iedereen heeft gezondigd.

Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,”

 • Dat eeuwig leven alleen door Gods genade komt, niet iets dat we kunnen verdienen.

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

 • Ondanks onze zonde houdt God van ons, van jou.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

 • In Zijn liefde geeft God ieder mens de mogelijkheid om te geloven en om dat te bevestigen.

Romeinen 10:9-10 “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

 • Je hebt zekerheid wanneer je dit doet.

Romeinen 10:13 “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”

Christen, leer deze verzen uit je hoofd. Gods Woord bekeert de ziel (Psalm 19), gebruik dat Woord dan ook om te getuigen naar mensen. De Bijbel heeft woorden van eeuwigheidswaarde, gebruik die woorden dan ook.

Als jij nog niet gelooft, dit is wat Jezus voor jou voor elkaar gekregen heeft. Je bent een zondaar, je hebt redding nodig; Gods liefde is zo groot dat Hij Zijn Zoon gaf voor jou, zodat Hij de straf droeg die jij verdient. Geloof in Jezus, belijd dat je in Hem gelooft, en je bent voor eeuwig vergeven en gered.

Christen, jouw leven hoort vrucht te dragen tot heiliging.

 • Staan jouw leden ter beschikking aan God, tot heiliging?
 • Wat zijn de vruchten van jouw keuzes? En geef jij je leven de juiste voeding, zodat je goede vrucht zal dragen?
 • Getuig jij, met Gods Woord, naar je medemens? Vraag God om leiding en mogelijkheden.

Vanochtend vieren we Heilig Avondmaal, dat betekent dat we vieren wat Jezus voor ons gedaan heeft. We zijn dankbaar voor Zijn offer aan het kruis, voor Zijn liefde en genade. Dat herdenken we door te doen wat Jezus ons Zelf opdroeg.

Mattheüs 26:26 “En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”

Romeinen 6:22-23 “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”