Waarom Kerst?

Waarom Kerst?

Waarom vieren wij Kerst?

Kerstdienst (20-12-2020) – Waarom Kerst?

We hebben vanochtend gezien dat God al heel lang van te voren aankondigde dat Iemand zou komen als een Kind (Jesaja 9:5). Dat Kind is de Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. En dat kind is Jezus; dat kind is de Heere Jezus Die naar de aarde kwam voor jou en mij.

 • Jesaja leefde meer dan 600 jaar voordat Jezus geboren werd, God gaf dus al heel ver van te voren aan dat Hij iets heel bijzonders ging doen.

Lukas 2:1-7 “En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”

Toon volledige notities

Jezus werd geboren, als een Baby, ondanks dat Hij de Wonderbare Raadsman, Sterke God en Eeuwige Vader was. Hij werd geboren, niet in een stal, maar onder een afdak van een overkapping. Dat is waar Jezus was, dat was de enige plek die nog beschikbaar was.

 • Jezus, God Zelf, werd publiekelijk geboren. Niet in een paleis, niet in een ziekenhuis; Hij werd tussen de dieren, in een open plek, mogelijk een grot, geboren.
  • Dat is niet wat je verwacht bij God Zelf, bij de Eeuwige Vader en Vredevorst.

Nu is elk kind bijzonder, elk kind is een wonder; Jezus was alleen om een heel andere reden bijzonder.

Lukas 2:8-12 “En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.”

 • Waar wij een geboortekaartje sturen, stuurde God een geboorte-engel. Deze engel nam vrienden mee, want iets verder lezen we dat er een “menigte van de hemelse legermacht” (v13) kwam om God te aanbidden.
  • Jezus’ geboorte was voor de engelen de reden om God te gaan aanbidden.
 • De geboorte-engel zei iets heel belangrijks: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker,” (v10-11) God stuurde Iemand Die blijdschap voor velen zou brengen, “de Zaligmaker”.
  • Dat betekent dat Jezus de Redder is. Hij kwam om mensen te redden.

Over deze Jezus zei Johannes de Doper, toen Jezus al wat ouder was:

Johannes 1:29 “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”

 • Dat is wat Jezus als Zaligmaker kwam doen, de zonde van de wereld wegnemen. Dat is wat de mens nodig heeft, want daarom stuurde God Hem ook.

Dat is waarom (Jesaja 53:5-6) al die nare dingen Jezus zijn overkomen. Jouw en mijn zonde, dat is waarom Hij verwond, verbrijzeld, gestraft is. Voor jouw en mijn zonde is Hij met een zweep geslagen, zodat wij vergeven konden worden.

Jesaja 53:5-6 “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”

 • Jezus kwam naar de aarde als een baby, groeide op, deed altijd wat God wilde; allemaal met als doel om uiteindelijk zonder zonde voor jouw en mijn zonde te kunnen sterven.

Nu denk je misschien dat dat niet op jou van toepassing is, dat die baby voor jou niet had hoeven komen. God denkt daar heel anders over, en Hij is alwetend.

Psalm 14:2-3 “De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet,       zelfs niet één.”

 • Dit betekent dat ieder mens een zondaar is en een redder nodig heeft. God wist dat daar Iemand heel bijzonder voor moest komen, dat is waarom Jezus naar de aarde kwam. Hij alleen kon perfect leven en daarmee onze straf dragen.
  • Ook dit had Jesaja al meer dan 600 jaar van te voren voorspeld, meer dan 600 jaar van te voren liet God al weten dat Iemand dit voor alle mensen ging doen.

Jezus stierf voor jouw en mijn zonde, Hij droeg de staf van de dood voor alle verkeerde dingen die wij gedaan hebben. Gelukkig (Jesaja 61:1, 3a) was dat niet het einde, Hij stond weer op uit de dood!

Lukas 24:5b “Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.”

 • Jezus is weer opgestaan uit de dood. Hij kwam niet alleen als een Baby, Hij leefde niet alleen perfect, Hij stierf niet alleen voor onze zonde, Hij stond weer op. Door op te staan uit de dood overwon Hij de kracht van de dood.

1 Petrus 1:3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,”

Door Jezus’ opstanding heeft Hij iedereen de mogelijkheid gegeven om eeuwig met Hem te leven.

God is zo lief, Hij zag ons probleem, Hij gaf ons de oplossing in Jezus; het is nu aan jou en mij om in Jezus te geloven. Jezus kwam voor jou naar de aarde, stierf voor jou, stond voor jou weer op uit de dood; Hij biedt jou de beste deal aan die er ooit geweest is: jouw zonde voor Zijn perfectie.

 • Door deze deal kan je vergeven worden van al je zonde, kunnen alle schuldgevoelens van je weggenomen worden. Door deze deal kan je eeuwig leven ontvangen, door deze deal ga je God en Zijn liefde elke dag beter kunnen leren kennen. Neem jij deze deal aan?
 • Deze deal hoort jou, christen, aan te zetten tot het delen van het goede nieuws met mensen; want iedereen heeft Jezus nodig.
 • Ben jij nog onder de indruk van wat Jezus gedaan heeft door naar de aarde te komen? Als niet, vraag God om je ogen (weer) te openen voor het wonder van Jezus’ komst naar de aarde.

Lukas 2:10-11 “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.”